kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: HomeBipMajątekMajątek - 2006 rok
Majątek - 2006 rok

Na dzień 31.12.2006 r. wartość majątku Spółki (aktywa ogólem) wyniosła 23.653.311,93 zł, w tym aktywa trwałe 16.308,19 zł i aktywa obrotowe 23.637.003,74 zł.

Aktywa trwałe:
- urządzenia techniczne i maszyny - 10.753,50 zł
- inne środki trwałe - 1.440,69 zł
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 4.114,00 zł

Aktywa obrotowe:
- należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy - 4.374,66 zł
- inne - 13.991,74,00 zł
- dochodzone na drodze sądowej - 4.570,75 zł
- inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - 227.239,96 zł
- inne środki pieniężne - 23.385.750,86 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 1.075,77 zł

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm  fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution