kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: HomeBipMajątekMajątek - 2007 rok
Majątek - 2006 rok

Na dzień 31.12.2007 r. wartość majątku Spółki (aktywa ogólem) wyniosła 20.862.935,39 zł, w tym aktywa trwałe 11.856,87 zł i aktywa obrotowe 20.851.078,52 zł.

Aktywa trwałe:
- urządzenia techniczne i maszyny - 7.846,10 zł
- inne środki trwałe - 2.858,77 zł
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 1.152,00 zł

Aktywa obrotowe:
- należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń -    929,00 zł
- dochodzone na drodze sądowej - 4.570,75 zł
- inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - 23.631,82 zł
- inne środki pieniężne - 20.607.046,03 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 214.900,92 zł

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm  fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution