kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: HomeBipMajątekMajątek - 2008 rok
Majątek - 2008 rok

Na dzień 31.12.2008 r. wartość majątku Spółki (aktywa ogólem) wyniosła 29.830.175,82 zł, w tym aktywa trwałe 21.171,41 zł i aktywa obrotowe 29.809.004,41 zł.

Aktywa trwałe:
- inne wartości niematerialne i prawne - 4.442,44 zł
- urządzenia techniczne i maszyny - 11.058,64 zł
- inne środki trwałe - 360,33 zł
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 5.330,00 zł

Aktywa obrotowe:
- należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy - 2.244,41 zł
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń - 10.925,00 zł
- inne - 7.405,00 zł
- inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - 126.806,13 zł
- inne środki pieniężne - 29.758.299,92 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 3.323,95 zł

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm  fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution