kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: HomeBipMajątekMajątek - 2009 rok

Majątek - 2009

Na dzień 31.12.2009 r. wartość majątku Spółki (aktywa ogólem) wyniosła 33.169.070,61 zł, w tym aktywa trwałe 23.187,54 zł i aktywa obrotowe 31.145.883,07 zł.

Aktywa trwałe:
- inne wartości niematerialne i prawne - 884,36 zł
- urządzenia techniczne i maszyny - 20.716,18 zł
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 1.587,00 zł

Aktywa obrotowe:
- należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy - 394,39 zł
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń - 11.116,00 zł
- inne - 2.827,83 zł
- inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - 137.674,19 zł
- inne środki pieniężne - 30.843.254,62 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 150.616,04 zł

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm  fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution