kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: HomeOchrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 w Poznaniu reprezentowany przez Zarząd.


Administrator przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

  • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6, ust. 1, lit b),
  • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6, ust. 1, lit c),
  • ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (Art. 6, ust. 1, lit f),
  • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6, ust. 1, lit a).

 

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektroniczne dane.osobowe@fripww.pl . Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

Dla Klienta

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. a) lub b) RODO. Dane osobowe Klientów mogą być również wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami, promowania inwestycji realizowanych przez Fundusz lub jeżeli zajdzie taka potrzeba, w celu windykacji należności na podstawie tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Art. 6, ust. 1, lit. f). Dane będą również przetwarzane w celu spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. 6, ust. 1, lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez czas realizacji umowy (Art. 6, ust. 1, lit. b), po zakończeniu umowy w celu ewentualnych roszczeń z nią związanych (Art. 6, ust. 1, lit. f) oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości (Art. 6 ust. 1, lit. c) i mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, kancelariom prawnym i notariuszom, bankom i ubezpieczycielom oraz firmom doradczym i audytowym, z którymi współpracuje Administrator.

Dla Dostawcy

Dane osobowe Dostawcy będą przetwarzane w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. a) lub b) RODO. Dane osobowe przedstawicieli Dostawcy będą wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami oraz na podstawie tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Art. 6, ust. 1, lit. f) taki jak m. in. weryfikacja kwalifikacji Dostawców.

Uzyskiwane w ramach realizacji umowy dane osobowe mogą zostać również wykorzystane w celu potwierdzenia uprawnień wymaganych przepisami prawa, które powinni posiadać przedstawiciele Dostawcy w ramach współpracy z Administratorem. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. 6, ust. 1, lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości. Dane potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia mogą być przetwarzane przez Administratora przez okres 1 roku od wykonania usługi. Okres ten może zostać wydłużony, jeżeli został uregulowany w przepisach prawa nakładanych na Administratora.

Dane osobowe Dostawcy i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym, wywiadowniom gospodarczym, bankom i ubezpieczycielom oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator.

Prawa, które Państwu przysługują

Zarówno Klienci jak i Dostawcy i ich przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO. 

W niniejszym materiale opisano główne cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe. W przypadku, gdy macie Państwo pytania w zakresie ochrony danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z Administratorem!

Informujemy, iż jako Beneficjent, Poręczyciel i Pośrednik Finansowy projektów finansowanych ze środków UE możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jednak nie występujemy w roli ich Administratora. W przypadku wątpliwości w zakresie tych projektów – prosimy o kontakt bezpośrednio z właściwymi administratorami danych osobowych.

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm  fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution