kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: HomeBipOrgany Spółki
Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Zarządu
Organy spółki

WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane co roku przez Zarząd, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

Kompetencje:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania za ubiegły rok obrotowy
 • podejmowanie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty
 • udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
 • zmiana statutu Spółki
 • zmiana zakresu działania Spółki
 • połączenie lub przekształcenie Spółki
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
 • nabycie nieruchomości lub środka trwałego za cenę przewyższającą 1/5 części kapitału zakładowego
 • powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagradzania
 • ustalanie zasad i wysokości wynagradzania Prezesa Zarządu
 • rozwiązanie lub likwidacja Spółki
 • zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej
 • inne sprawy przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych

Akcjonariusze zostali wymienieni na stronie głównej BIP Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. oraz w zakładce Struktura właściclelska.

 

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków, z których jednego powołuje i odwołuje Bank Gospodarstwa Krajowego, a pozostałych powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na trzyletnie indywidualne kadencje. Mandaty wszystkich Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez danego Członka Rady Nadzorczej. Członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Obecny skład Rady Nardzorczej znajduje się na stronie głównej BIP FRIPWW S.A.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a zwłaszcza:
kontroluje działalność Zarządu

 • opiniuje wnioski Zarządu podlegające rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie
 • okresowo kontroluje wykonanie przez Zarząd planów działalności Spółki
 • opiniuje na wniosek Zarządu sprawy istotne dla funkcjonowania Spółki
 • rozpatruje sprawy przekazane przez Walne Zgromadzenie.

Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określone są w Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej.

 

ZARZĄD

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reperezentuje Spółkę. Składa się z jednej do trzech osób. W przypadku Zarządu wieloosbowego powołany zostaje Prezes i Wiceprezes Zarządu. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres 3-letniej współnej kadencji. Mandaty każdego z Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. Członek Zarządu może być powołany na kolejną kadencję.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Każdy Członek arządu ma jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upowązniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, albo dwóch Członków Zarządu, albo Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. Powołanie Prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.
Obecnie Zarząd jest jednoosobowy, a stanowisko Prezesa Zarządu pełni od dwóch kadencji Pan Krzysztof Leń.
Prokurentem Spółki jest Pani Iwona Śmiglewska, zajmująca stanowisko Kierownika Działu Analiz.

Szczegółowe kompetencje Zarządu określa Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu.

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution