kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: Projekty unijne
Projekty unijne

FRIPWW S.A. realizował następujące projekty unijne:

Projekt PARP

- W latach 2005 – 2009: Powiększenie kapitału Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA poprzez jego dokapitalizowanie” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 1.2.2. w ramach 2 umów:

1) Umowa z dnia 30 sierpnia 2005 roku, umowa nr WKP - 1/1.2.2/2/2005/3/24/u - Powiększenie kapitału Funduszu Rozwoju i Promocji województwa Wielkopolskiego SA poprzez jego dokapitalizowanie” o łącznej wartości projektu 12 500 000 zł, w tym dotacja PARP 10 000 000 zł,

2) Umowa dnia 16 marca 2006 roku, umowa nr WKP-1/1.2.2/3/2005/32/u „Powiększenie kapitału Funduszu Rozwoju i Promocji województwa Wielkopolskiego SA poprzez jego dokapitalizowanie”, o łącznej wartości projektu 6 250 000 zł, w tym dotacja PARP 5 000 000 zł,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała na konto Funduszu łącznie 15 mln zł, tym samym projekt został zakończony i rozliczony pozytywnie. W 2009 roku Fundusz został objęty kontrolą ostateczną przez Europejski Trybunał Obrachunkowy z siedzibą w Luksemburgu zakończoną pozytywną oceną.

Do pobrania : Zapytanie o usługę doradczą, ZAŁ1- Formularz ofertowy, ZAŁ2 - formularz zawodowy

Projekt JOSEFIN

- W latach 2009 – 2012: Projekt JOSEFIN (JOint SmE Finance for INnovation, czyli Wspólne finansowanie MŚP na rzecz innowacji)- był to pilotażowy projekt realizowany w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013 Europejskiej Współpracy Terytorialnej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym trwał 36 miesięcy, rozpoczynając od stycznia 2009r. Głównym celem Projektu było ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnym i/lub międzynarodowym przedsiębiorcom z sektora MSP podejmujących wysokiego ryzyka działania innowacyjne i międzynarodowe poprzez udzielenie poręczenia kredytu lub udzielenie pożyczki na innowacje. Produktem JOSEFIN przeznaczonym dla MSP było zintegrowane narzędzie, które składało się z instrumentu finansowego (poręczenia, reporęczenia) wspieranego przez coaching, będący wartością dodaną poręczenia bądź reporęczenia. Ta dodatkowa usługa umożliwiała przedsiębiorcy w ramach innowacyjności i internacjonalizacji na lepszy rozwój, nawiązywanie współpracę z zagranicznym partnerem, pozyskiwanie wiedzy na temat możliwości rynkowych.

Projekt JEREMIE

- od 29.07.2010 r. – Inicjatywa Jeremie - JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises-Wspólne europejskie zasoby dla MSP) to inicjatywa przekazująca środki unijne na instrumenty inżynierii finansowej. Została powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. Założeniem tej inicjatywy jest podnoszenie konkurencyjności gospodarki europejskiej na rynku światowym. Jest dedykowana przedsiębiorcom z sektora MSP poprzez zapewnienie im elastycznego systemu finansowania. Polega na:
- wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw we wczesnej fazie działalności
- dostarcza kapitału na cele inwestycyjne podmiotom, niemającym odpowiednich zabezpieczeń, aby otrzymać kredyty bankowe
- zwiększeniu absorpcji środków unijnych oraz efektywnym ich użyciu na rzecz rozwoju MSP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

JEREMIE ma na celu pomoc w aktywności gospodarczej sektora MSP, znajdujących się w początkowej fazie działalności. Pojawia się przy wymaganiu spełnienia dodatkowych warunków, trudnych w sfinansowaniu przez sektor bankowy.

a) Jakie działalności są objęte wsparciem w ramach JEREMIE?

- finansowanie inwestycji, np.: zakup, budowa, modernizacja obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych
- tworzenie nowych miejsc pracy
- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych
- zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, w tym także zakup środków transportu
- oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MSP

b) Korzyści oferowane przez FRIPWW w ramach inicjatywy JEREMIE:

- to przede wszystkim zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego MSP poprzez udzielenie poręczenia, jako zabezpieczenia kredytów i pożyczek
- to obniżone koszty prowizji za poręczenie
- maksymalna kwota poręczenia w ramach inicjatywy JEREMIE to 1 000 000 zł
- prowizja dla poręczeń już od 100 zł
-poręczymy do 80% wartości kredytu lub pożyczki bankowej

c) Poręczenia z Inicjatywy JEREMIE:

Projekty zakończone:

- JEREMIE I – Poręczenie udzielane w ramach wsparcia otrzymanego z I edycji konkursu Inicjatywa JEREMIE trwającego od sierpnia 2010 roku do sierpnia 2012 roku według taryfy opłat GREEN (od 100 do 350 zł)
zobacz więcej

- JEREMIE II (do 200.000 zł) - Poręczenie udzielane w ramach wsparcia otrzymanego z II edycji konkursu Inicjatywa JEREMIE trwającego od marca 2012 roku do marca 2014 roku dla kwoty 200.000 zł na bardzo korzystnych warunkach według taryfy opłat Silver (od 0,1 – 0,2% wartości poręczenia)
zobacz więcej

JEREMIE II (od 200.000 – 500.000 zł) - Poręczenie udzielane w ramach wsparcia otrzymanego z II edycji konkursu Inicjatywa JEREMIE trwającego od marca 2012 roku do marca 2014 roku dla kwoty od 200.000 zł do 500.000 zł na bardzo korzystnych warunkach według taryfy opłat Silver (od 0,3 – 0,5% wartości poręczenia)
zobacz więcej

JEREMIE II (od 500.000 zł do 1.000.000zł) - Poręczenie udzielane w ramach wsparcia otrzymanego z II edycji konkursu Inicjatywa JEREMIE trwającego od marca 2012 roku do marca 2014 roku dla kwoty od 500.000 zł do 1.000.000 zł na bardzo korzystnych warunkach według taryfy opłat Gold (0,5% wartości poręczenia)
zobacz więcej

JEREMIE III (do 200.000 zł) - Poręczenie udzielane w ramach wsparcia otrzymanego z III edycji konkursu Inicjatywa JEREMIE trwającego od listopada 2012 roku do marca 2014 roku dla kwoty 200.000 zł na bardzo korzystnych warunkach - prowizja w wysokości od 0,1 do 0,2% wartości poręczenia.
zobacz więcej

JEREMIE III (od 200.000 - 500.000 zł) - Poręczenie udzielane w ramach wsparcia otrzymanego z III edycji konkursu Inicjatywa JEREMIE trwającego od listopada 2012 roku do marca 2014 roku dla kwoty od 200.000 do 500.000 zł na bardzo korzystnych warunkach - prowizja w wysokości od 0,3 do 0,5% wartości poręczenia.
zobacz więcej

JEREMIE III (od 500.000 - 1.000.000 zł) - Poręczenia udzielane w ramach wsparcia otrzymanego z III edycji konkursu Inicjatywa JEREMIE trwającego od listopada 2012 roku do marca 2012 roku dla kwoty od 500.000 do 1.000.000 zł na bardzo korzystnych warunkach - prowizja w wysokości 0,5% wartości poręczenia.
zobacz więcej

W ramach promocji opłata prowizyjna do 1 000 000 zł wynosi 0,1%

JEREMIE IV  do 1 000 000 zł - Poręczenia udzielane w ramach wsparcia otrzymanego z IV edycji konkursu Inicjatywa JEREMIE trwającego od listopada 2013 roku do czerwca 2014 roku dla kwoty do 1 000 000 zł na bardzo korzystnych warunkach - prowizja w wysokości 0,1% wartości poręczenia.
zobacz więcej

JEREMIE V do 1 000 000 zł - Poręczenia udzielane w ramach wsparcia otrzymanego z V edycji konkursu Inicjatywa JEREMIE trwającego od lipca 2014 roku do kwietnia 2015 roku dla kwoty 1 000 000 zł na bardzo korzystnych warunkach - prowizja w wysokości od 0,3% do 0,8% wartości poręczenia.
zobacz więcej

- Jeremie VI  do 1 000 000 zł - Poręczenia udzielane w ramach wsparcia otrzymanego z VI edycji konkursu Inicjatywa JEREMIE trwającego od sierpnia 2015 roku do grudnia 2015 roku dla kwoty do 1 000 000 zł na bardzo korzystnych warunkach - prowizja w wysokości od 0,3% do 1% wartości poręczenia.
zobacz więcejAktualnie realizowane projekty:

- Jeremie VII  do 1 000 000 zł - Poręczenia udzielane w ramach wsparcia otrzymanego z VII edycji konkursu Inicjatywa JEREMIE trwającego od maja 2016 roku dla kwoty do 1 000 000 zł na bardzo korzystnych warunkach - prowizja w wysokości:

 • dla poręczeń transakcji leasingowych od 0,1% wartości poręczenia,
 • dla kredytów inwestycyjnych od 0,3% wartości poręczenia,
 • dla kredytów obrotowych od 0,5% wartości poręczenia,
 • w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się negocjacje indywidualne na temat opłaty prowizyjnej.

 zobacz więcej

 

 

 

 

Projekt systemowy PARP w ramach POKL Poddziałanie 2.2.1

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w dniu 30.06.2014 r. podpisał z Polską Agencją Przedsiębiorczości umowę o udzielenie wsparcia Nr PDF/01/65/2014/POKL/01_02 na przetestowanie i wdrożenie doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięc gospodarczych w MSP.

Projekt dedykowany jest przedsiębiorcom z sektora MŚP pragnącym rozwijać swoją firmę, którzy nie korzystali z finanowania zwrotnego min. 3 lata.

Wśród wielu Przedsiębiorców z sektora MSP (zwłaszcza mikro- i małych przedsiębiorców) występuje niska świadomość korzyści związanych z korzystaniem z finansowania zwrotnego, jak również wielu Przedsiębiorców nie prowadzi aktywnej polityki planowania swojej działalności finansowej.

Celem projektu jest stworzenie tak dobranej usługi doradczo-szkoleniowej (oferowanej przez wybranych Usługodawców), która pomoże Przedsiębiorcy w ubieganiu się o finansowanie zwrotne oraz w zarządzaniu firmą z wykorzystaniem tego finansowania. Usługa doradczo-szkoleniowa połączona jest z oferowanymi przez współpracujące Instytucje Finansowe instrumentami finansowania zwrotnego, które są dostosowane do potrzeb mikro- i małych przedsiębiorców.

Korzyści jakie może uzyskać przedsiębiorca:

 • ułatwione pozyskanie finansowania zwrotnego,
 • korzystną, bo dostosowaną specjalnie dla tego projektu ofertę finansowania zwrotnego,
 • pomoc w realizacji przedsięwzięcia dzięki zapewnieniu usług doradczych, m.in.:

- pomoc w dopracowaniu/aktualizacji biznesplanu,
- pomoc w wyborze najlepszego finansowania zwrotnego,
- pomoc w zdefiniowaniu potrzeb Przedsiębiorcy,
- pomoc ekspercka przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań,
- pomoc w prognozowaniu działalności firmy,
- pomoc w zarządzaniu finansami firmy,

 • opiekę/wsparcie podczas realizacji projektu.

DLA PRZEDSIĘBIORCY JEST TO USŁUGA BEZPŁATNA!

zapytanie ofertowe na wykonanie doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP powiązanej z dostosowaną do potrzeb MŚP ofertą finansowania zwrotnego

  Poznań, dnia 11 sierpnia 2014r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy: zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 euro

 

W związku z realizacją projektu pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Podziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności ogłasza nabór na doradcę.

 

 

REALIZATOR PROJEKTU

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S. A.

ADRES

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

TELEFON/FAX

tel. 61 87 10 481

NIP

NIP: 778-13-97-561

OSOBA DO KONTAKTU

Agata Świtalska - Krych

 

 


 

OPIS I SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

I. Celem projektu jest wykonanie przez Realizatora projektu na rzecz Klienta doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP, powiązanej z dostosowaną do potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ofertą finansowania zwrotnego.

Przedmiotem zapytania jest doradztwo, które odbywać będzie się w okresie od 1 września 2014 roku do 31 marca 2015 roku. Doradztwo świadczone będzie dla min. 35 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

            Wspólny słownik zamówień (PCV):

            66000000-0 – usługi finansowe i ubezpieczeniowe

II. Projekt polega na dostarczeniu beneficjentom Usługi pilotażowej polegającej na przeprowadzeniu dwóch faz:

 • Faza wstępna – mająca na celu zrekrutowanie i selekcję przedsiębiorców kwalifikujących się w fazie właściwej projektu oraz
 • Faza właściwa – obejmująca proces przetestowania oraz wdrożenia Usługi pilotażowej zgodnie ze Standardem, składającego się z Etapu I i II.
 1. Etap 1 – polega na doradztwie w procesie pozyskania finansowania zwrotnego na działalność gospodarczą (pomoc w przygotowaniu specyficznych dokumentów wymaganych na etapie umowy o finansowanie, opracowanie i dostarczenie biznesplanu, asysta przy zawieraniu umowy pomiędzy Klientem a Instytucją Finansową);
 1. Etap II – polega doradztwie przy realizacji przedsięwzięcia gospodarczego finansowanego zgodnie z biznesplanem przedsięwzięcia oraz umową o finansowanie, zgodnie z wybranym dla danego przedsiębiorcy planu doradztwa. Na etapie II doradztwo może dotyczyć (w zależności od potrzeb Klienta) następujących obszarów:
 • zasad planowania i zarządzania przedsięwzięciem gospodarczym w oparciu o biznesplan,
 • doboru źródła i warunków finansowania zewnętrznego, odpowiednio do potrzeb rozwojowych     przedsiębiorstwa,
 • zarządzania długiem i monitorowania realizacji przedsięwzięcia, w tym rozpoznawania symptomów wskazujących na ryzyko utraty płynności oraz formułowania i wdrażania działań zaradczych,
 • optymalizacji kosztów, zapasów i należności,
 • planowania i wdrażania przedsięwzięciem innowacyjnych.

III. Informacje o wymaganiach jakie muszą spełnić doradcy:

 1. posiadać minimum 2-letnie doświadczenie (zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat) w świadczeniu usług doradczych w obszarze finansów (w tym usługi doradcze w zakresie analizy finansowej przedsięwzięć gospodarczych) dla przedsiębiorców lub dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą;
 2. w ciągu ostatnich 2 lat doprowadzili do zawarcia przez mikro lub małych przedsiębiorców Umowy dotyczącej przyznania finansowania zwrotnego (np. pożyczki, leasingu, kredytu z wyłączeniem kredytów konsumpcyjnych i kredytów w rachunku bieżącym) na rozwój ich przedsięwzięć gospodarczych (w umowie o udzielenie finansowania musi być zapis dot. rozwoju przedsięwzięcia gospodarczego) o wartości min. 500 tys. zł.
 3. Doradcy nie mogą być w okresie realizacji projektu zatrudnieni przez Instytucje Finansowe realizujące wsparcie dla beneficjentów w projekcie i zgłoszone do PARP.

IV. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w  dokumentach: „Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 24 grudnia 2012 r. oraz „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 02 kwietnia 2014 r.

 

V. Zapłata wynagrodzenia za usługę doradczą finansowana będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapłata nastąpi z  Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S. A.

 

VI. Informacje o formie składania ofert:

 

Wymagana dokumentacja w celu złożenia oferty

a)      formularz ofertowy  wraz z oświadczeniem o braku powiązań z Realizatorem projektu (na załączonym wzorze – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

b)      formularz zawodowy (na załączonym wzorze – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Wymaganą dokumentację prosimy kierować w formie pisemnej drogą mailową na adres: fundusz@fripww.pl osobiście do Biura Projektu lub pocztą tradycyjną na powyższe dane zamawiającego do dnia 26 sierpnia 2014 r. do godz. 16.00. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.;
 2. Oferty złożone po ww. terminie nie będą uwzględnione przy wyborze Oferenta.

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. najkorzystniejsza stawka za 1 godzinę usługi doradczej –
 • 90 pkt. %*, gdzie 90 pkt.% otrzyma najtańsza oferta, pozostałe według wzoru (najtańsza oferta/badana oferta * 90 pkt. %).
 1. doświadczenie zawodowe Oferenta w świadczeniu usług lub zatrudnieniu zgodnym z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego – 10 pkt. %, - spełnianie wymogów
 • posiadanie 2 – letniego doświadczenia – 10 pkt. %;
 • brak posiadanego 2 – letniego doświadczenia – 0 pkt %.

 

IX. Podmioty wykluczone z ubiegania:

Z możliwości realizacji zamówienia należy wyłączyć podmioty, które powiązane są z Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.  lub osobami wykonującymi w imieniu Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Ponadto, podmioty wykluczone to:

1) przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

2) podmiot niebędący osobą fizyczną, jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w ust. 1;

3) podmioty, które posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, oraz innych powodów wykluczenia, potencjalny wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań i braku przynależności do żadnej z powyższych kategorii, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Wzór oświadczenia stanowi zapis w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

X. Osoby upoważnione do kontaktu:

 1. Sprawy formalne – Koordynator projektu Agata Świtalska - Krych  tel. 608 433 900, agata.switalska@fripww.pl

 

 XI. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy;

 2. Formularz zawodowy;

 3. Protokół odbioru czynności - wrzesień;

 4. Protokół odbioru czynności - październik;

 5. Protokół odbioru czynności - listopad.

 

Termin przesyłania ofert: 26.08.2014 r., godz.16.00

 

Do kogo adresowany jest Projekt systemowy PARP w ramach POKL Poddziałanie 2.2.1?

Usługa pilotażowa świadczona w ramach projektu jest dostępna dla przedsiębiorstw sektora MŚP, które w ciągu ostatnich 3 lat nie korzystały z finansowania zwrotnego na realizację przedsięwzięć gospodarczych (z wyłączeniem kredytów konsumpcyjnych i kredytów w rachunku bieżącym).

Uwaga! Oferta skierowana jest do: mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, przy czym możliwość udziału w projekcie średnich firm dotyczy tzw. „małych-średnich”, czyli firm zatrudniających mniej niż 100 pracowników.

Projekt systemowy PARP w ramach POKL Poddziałanie 2.2.1. Zakres oferowanych usług

Fundusz będzie świadczył usługi mające na celu pomoc MŚP w zarządzaniu przedsięwzięciem gospodarczym, finansowanym przy wykorzystaniu produktu finansowego (kredyt, pożyczka, leasing), dostosowanego w ramach projektu przez współpracujące Instytucje Finansowe.


Projekt składa się z dwóch etapów:

Etap I obejmuje doradztwo w procesie uzyskania finansowania przedsięwzięcia gospodarczego z wybranej przez Klienta oferty finansowania zwrotnego.

Etap II obejmuje doradztwo przy realizacji przedsięwzięcia gospodarczego finansowanego z wybranej oferty zgodnie z biznesplanem oraz umową o finansowanie zawartą pomiędzy Klientem (oraz opcjonalnie szkolenie).


Etap I obejmuje:

 • Pomoc w przygotowaniu Wniosku o uzyskanie finansowania wraz z wymaganymi załącznikami,
 • Pomoc w przygotowaniu specyficznych dla danej oferty dokumentów wymaganych na etapie umowy o finansowanie oraz dostosowanie biznesplanu, który powinien określać sposób zarządzania przedsięwzięciem finansowanym ze środków zwrotnych, tak aby przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, tj. zostały osiągnięte założone cele przedsięwzięcia, a zaciągnięte zobowiązanie zostało spłacone,
 • Asystę przy zawieraniu umowy pomiędzy Klientem a Instytucją Finansową, rozumianą jako uczestnictwo w procesie podpisywania umowy. Doradca, w szczególności powinien doradzić i wyjaśnić Klientowi warunki na jakich finansowanie jest udzielone, w tym sposób ustanowienia zabezpieczenia spłaty zobowiązania.

Etap II obejmuje:

 • Bieżący monitoring zgodności postępu przedsięwzięcia z założeniami biznesplanu - powinien w szczególności obejmować identyfikację ew. zagrożeń w powodzeniu przedsięwzięcia i mieć na celu odpowiednio wczesną pomoc w określeniu i podjęciu działań zaradczych. Doradztwo powinno także dotyczyć wdrażania u Klienta mechanizmów kontroli realizacji założeń biznesplanu i zachowania płynności finansowej, zarządzania długiem, monitorowania realizacji przedsięwzięcia, optymalizacji kosztów, zapasów i należności,
 • Doradztwo (oraz opcjonalnie szkolenie), związane z planowaniem i zarządzaniem przedsięwzięciem gospodarczym finansowanym ze środków zwrotnych w oparciu o biznesplan - powinno dotyczyć w szczególności zagadnień organizacyjnych, finansowych i ekonomicznych w kontekście planowania dalszego rozwoju firmy z uwzględnieniem możliwości ponownego skorzystania ze środków zwrotnych takich jak kredyt, leasing, pożyczka, itp.

W zależności od indywidualnych potrzeb lub preferencji Klienta doradztwo (oraz opcjonalnie szkolenie) może dotyczyć następujących obszarów:

 • Zasad planowania i zarządzania przedsięwzięciem gospodarczym w oparciu o biznes plan,
 • Doboru źródła i warunków finansowania zewnętrznego, odpowiednio do potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa,
 • Zarządzania długiem i monitorowania realizacji przedsięwzięcia, w tym rozpoznawania symptomów wskazujących na ryzyko utraty płynności oraz formułowania i wdrażania działań zaradczych,
 • Optymalizacji kosztów, zapasów i należności,
 • Planowania i wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych.
Projekt systemowy PARP w ramach POKL Poddziałanie 2.2.1. Dlaczego warto?

Korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie:

 • możliwość uzyskania atrakcyjnego finansowania na realizację przedsięwzięcia gospodarczego,
 • szybki proces decyzyjny,
 • preferencyjne, niskie oprocentowanie kredytu/leasingu,
 • maksymalna wartość finansowania: 5 mln zł,
 • maksymalny okres kredytowania: 15 lat,
 • bezpłatna opieka/wsparcie wykwalifikowanego doradcy na całym etapie realizacji projektu.

Realizacja finansowanego przedsięwzięcia, w tym pomoc doradczo-szkoleniowa, powinna ułatwić przedsiębiorcom proces przechodzenia
ze skali mikro do poziomu małych przedsiębiorstw lub z poziomu przedsiębiorstw małych do średnich.

Projekt systemowy PARP w ramach POKL Poddziałanie 2.2.1. Wymagane dokumenty

Przed zawarciem z Klientem umowy o świadczenie usług pilotażowych, Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. jest zobowiązany uzyskać od każdego Klienta następujące dokumenty:

 1. Kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli dotyczy),
 2. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie Klient otrzymał w roku obrotowym, w którym ubiega się o pomoc de minimis oraz dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie,
 3. Wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Klienta.

Dokumenty wymagane do uzyskania finansowania różnią się w zależności od wybranego produktu oraz Instytucji Finansowej. Szczegóły dostępne tutaj lub bezpośrednio na stronie PARP.

Projekt systemowy PARP w ramach POKL Poddziałanie 2.2.1. Pomoc de minimis

 

Pomoc de minimis to forma pomocy publicznej, nie wymagająca notyfikacji Komisji Europejskiej, ze względu na swoją wielkość – wsparcie otrzymane w formie pomocy de minimis nie zagraża konkurencji na wspólnym rynku europejskim.

 

Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie może przekroczyć 200 000 EUR w dowolnie ustalonym okresie trzech lat kalendarzowych, a w sektorze transportu drogowego – nie może przekroczyć 100 000 EUR.

 

Pomoc de minimis udzielana przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu.

zapytanie ofertowe na wykonanie doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP powiązanej z dostosowaną do potrzeb MŚP ofertą finansowania zwrotnego 2

 

Poznań, dnia 13 listopada 2014r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy: zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 euro

 

W związku z realizacją projektu pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Podziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności ogłasza nabór na doradcę.

 

 

REALIZATOR PROJEKTU

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S. A.

ADRES

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

TELEFON/FAX

tel. 61 87 10 481

NIP

NIP: 778-13-97-561

OSOBA DO KONTAKTU

Agata Świtalska - Krych

  

OPIS I SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

I. Celem projektu jest wykonanie przez Realizatora projektu na rzecz Klienta doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP, powiązanej z dostosowaną do potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ofertą finansowania zwrotnego.

Przedmiotem zapytania jest doradztwo, które odbywać będzie się w okresie od 1 września 2014 roku do 31 marca 2014 roku. Doradztwo świadczone będzie dla min. 35 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wspólny słownik zamówień (PCV):

66000000-0 – usługi finansowe i ubezpieczeniowe

II. Projekt polega na dostarczeniu beneficjentom Usługi pilotażowej polegającej na przeprowadzeniu dwóch faz:

 • Faza wstępna – mająca na celu zrekrutowanie i selekcję przedsiębiorców kwalifikujących się w fazie właściwej projektu oraz

 • Faza właściwa – obejmująca proces przetestowania oraz wdrożenia Usługi pilotażowej zgodnie ze Standardem, składającego się z Etapu I i II.

 1. Etap 1 – polega na doradztwie w procesie pozyskania finansowania zwrotnego na działalność gospodarczą (pomoc w przygotowaniu specyficznych dokumentów wymaganych na etapie umowy o finansowanie, opracowanie i dostarczenie biznesplanu, asysta przy zawieraniu umowy pomiędzy Klientem a Instytucją Finansową);

 2. Etap II – polega doradztwie przy realizacji przedsięwzięcia gospodarczego finansowanego zgodnie z biznesplanem przedsięwzięcia oraz umową o finansowanie, zgodnie z wybranym dla danego przedsiębiorcy planu doradztwa. Na etapie II doradztwo może dotyczyć (w zależności od potrzeb Klienta) następujących obszarów:

 • zasad planowania i zarządzania przedsięwzięciem gospodarczym w oparciu o biznesplan,

 • doboru źródła i warunków finansowania zewnętrznego, odpowiednio do potrzeb rozwojowych     przedsiębiorstwa,

 • zarządzania długiem i monitorowania realizacji przedsięwzięcia, w tym rozpoznawania symptomów wskazujących na ryzyko utraty płynności oraz formułowania i wdrażania działań zaradczych,

 • optymalizacji kosztów, zapasów i należności,

 • planowania i wdrażania przedsięwzięciem innowacyjnych.

III. Informacje o wymaganiach jakie muszą spełnić doradcy:

 1. posiadać minimum 2-letnie doświadczenie (zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat) w świadczeniu usług doradczych w obszarze finansów (w tym usługi doradcze w zakresie analizy finansowej przedsięwzięć gospodarczych) dla przedsiębiorców lub dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą;

 2. w ciągu ostatnich 2 lat doprowadzili do zawarcia przez mikro lub małych przedsiębiorców Umowy dotyczącej przyznania finansowania zwrotnego (np. pożyczki, leasingu, kredytu z wyłączeniem kredytów konsumpcyjnych i kredytów w rachunku bieżącym) na rozwój ich przedsięwzięć gospodarczych (w umowie o udzielenie finansowania musi być zapis dot. rozwoju przedsięwzięcia gospodarczego) o wartości min. 500 tys. zł.

 3. Doradcy nie mogą być w okresie realizacji projektu zatrudnieni przez Instytucje Finansowe realizujące wsparcie dla beneficjentów w projekcie i zgłoszone do PARP.

IV. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w  dokumentach: „Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 24 grudnia 2012 r. oraz „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 02 kwietnia 2014 r.

 

V. Zapłata wynagrodzenia za usługę doradczą finansowana będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapłata nastąpi z  Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S. A.

 

VI. Informacje o formie składania ofert:

 

Wymagana dokumentacja w celu złożenia oferty

 1. formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań z Realizatorem projektu (na załączonym wzorze – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

 2. formularz zawodowy (na załączonym wzorze – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Wymaganą dokumentację prosimy kierować w formie pisemnej drogą mailową na adres: fundusz@fripww.pl osobiście do Biura Projektu lub pocztą tradycyjną na powyższe dane zamawiającego do dnia 27 listopada 2014 r. do godz. 16.00. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.;

 2. Oferty złożone po ww. terminie nie będą uwzględnione przy wyborze Oferenta.

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. najkorzystniejsza stawka za 1 godzinę usługi doradczej –

 • 90 pkt. %*, gdzie 90 pkt.% otrzyma najtańsza oferta, pozostałe według wzoru (najtańsza oferta/badana oferta * 90 pkt. %).

 1. doświadczenie zawodowe Oferenta w świadczeniu usług lub zatrudnieniu zgodnym z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego – 10 pkt. %, - spełnianie wymogów

  • posiadanie 2 – letniego doświadczenia – 10 pkt. %;

  • brak posiadanego 2 – letniego doświadczenia – 0 pkt %.

 

IX. Podmioty wykluczone z ubiegania:

Z możliwości realizacji zamówienia należy wyłączyć podmioty, które powiązane są z Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Ponadto, podmioty wykluczone to:

1) przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

2) podmiot niebędący osobą fizyczną, jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w ust. 1;

3) podmioty, które posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, oraz innych powodów wykluczenia, potencjalny wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań i braku przynależności do żadnej z powyższych kategorii, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Wzór oświadczenia stanowi zapis w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

X. Osoby upoważnione do kontaktu:

 1. Sprawy formalne – Agata Świtalska - Krych  tel. 608 433 900, agata.switalska@fripww.pl

 

 XI. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy;

 2. Formularz zawodowy.

 

Termin przesyłania ofert: 27.11.2014 r., godz. 16:00

 

                                                                                       

zapytanie ofertowe na wykonanie doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP powiązanej z dostosowaną do potrzeb MŚP ofertą finansowania zwrotnego 3

                                                                                           

  Poznań, dnia 29 listopada 2014r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy: zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 euro

 

W związku z realizacją projektu pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Podziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności ogłasza nabór na doradcę.

 

 

REALIZATOR PROJEKTU

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S. A.

ADRES

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

TELEFON/FAX

tel. 61 87 10 481

NIP

NIP: 778-13-97-561

OSOBA DO KONTAKTU

Agata Świtalska - Krych

 

 


 

OPIS I SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

I. Celem projektu jest wykonanie przez Realizatora projektu na rzecz Klienta doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP, powiązanej z dostosowaną do potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ofertą finansowania zwrotnego.

Przedmiotem zapytania jest doradztwo, które odbywać będzie się w okresie od 2 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku. Doradztwo świadczone będzie dla min. 35 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

            Wspólny słownik zamówień (PCV):

            66000000-0 – usługi finansowe i ubezpieczeniowe

II. Projekt polega na dostarczeniu beneficjentom Usługi pilotażowej polegającej na przeprowadzeniu dwóch faz:

 • Faza wstępna – mająca na celu zrekrutowanie i selekcję przedsiębiorców kwalifikujących się w fazie właściwej projektu oraz
 • Faza właściwa – obejmująca proces przetestowania oraz wdrożenia Usługi pilotażowej zgodnie ze Standardem, składającego się z Etapu I i II.
 1. Etap 1 – polega na doradztwie w procesie pozyskania finansowania zwrotnego na działalność gospodarczą (pomoc w przygotowaniu specyficznych dokumentów wymaganych na etapie umowy o finansowanie, opracowanie i dostarczenie biznesplanu, asysta przy zawieraniu umowy pomiędzy Klientem a Instytucją Finansową);
 1. Etap II – polega doradztwie przy realizacji przedsięwzięcia gospodarczego finansowanego zgodnie z biznesplanem przedsięwzięcia oraz umową o finansowanie, zgodnie z wybranym dla danego przedsiębiorcy planu doradztwa. Na etapie II doradztwo może dotyczyć (w zależności od potrzeb Klienta) następujących obszarów:
 • zasad planowania i zarządzania przedsięwzięciem gospodarczym w oparciu o biznesplan,
 • doboru źródła i warunków finansowania zewnętrznego, odpowiednio do potrzeb rozwojowych     przedsiębiorstwa,
 • zarządzania długiem i monitorowania realizacji przedsięwzięcia, w tym rozpoznawania symptomów wskazujących na ryzyko utraty płynności oraz formułowania i wdrażania działań zaradczych,
 • optymalizacji kosztów, zapasów i należności,
 • planowania i wdrażania przedsięwzięciem innowacyjnych.

 

 

III. Informacje o wymaganiach jakie muszą spełnić doradcy:

 1. posiadać minimum 2-letnie doświadczenie (zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat) w świadczeniu usług doradczych w obszarze finansów (w tym usługi doradcze w zakresie analizy finansowej przedsięwzięć gospodarczych) dla przedsiębiorców lub dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą;
 2. w ciągu ostatnich 2 lat doprowadzili do zawarcia przez mikro lub małych przedsiębiorców Umowy dotyczącej przyznania finansowania zwrotnego (np. pożyczki, leasingu, kredytu z wyłączeniem kredytów konsumpcyjnych i kredytów w rachunku bieżącym) na rozwój ich przedsięwzięć gospodarczych (w umowie o udzielenie finansowania musi być zapis dot. rozwoju przedsięwzięcia gospodarczego) o wartości min. 500 tys. zł.
 3. Doradcy nie mogą być w okresie realizacji projektu zatrudnieni przez Instytucje Finansowe realizujące wsparcie dla beneficjentów w projekcie i zgłoszone do PARP.

IV. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w  dokumentach: „Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 24 grudnia 2012 r. oraz „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 02 kwietnia 2014 r.

 

V. Zapłata wynagrodzenia za usługę doradczą finansowana będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapłata nastąpi z  Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S. A.

 

VI. Informacje o formie składania ofert:

 

Wymagana dokumentacja w celu złożenia oferty

a)      formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań z Realizatorem projektu (na załączonym wzorze – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

b)      formularz zawodowy (na załączonym wzorze – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Wymaganą dokumentację prosimy kierować w formie pisemnej drogą mailową na adres: fundusz@fripww.pl osobiście do Biura Projektu lub pocztą tradycyjną na powyższe dane zamawiającego do dnia 19 grudnia 2014 r. do godz. 16.00. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.;
 2. Oferty złożone po ww. terminie nie będą uwzględnione przy wyborze Oferenta.

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. najkorzystniejsza stawka za 1 godzinę usługi doradczej –
 • 90 pkt. %*, gdzie 90 pkt.% otrzyma najtańsza oferta, pozostałe według wzoru (najtańsza oferta/badana oferta * 90 pkt. %).
 1. doświadczenie zawodowe Oferenta w świadczeniu usług lub zatrudnieniu zgodnym z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego – 10 pkt. %, - spełnianie wymogów
 • posiadanie 2 – letniego doświadczenia – 10 pkt. %;
 • brak posiadanego 2 – letniego doświadczenia – 0 pkt %.

 

IX. Podmioty wykluczone z ubiegania:

Z możliwości realizacji zamówienia należy wyłączyć podmioty, które powiązane są z Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.  lub osobami wykonującymi w imieniu Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Ponadto, podmioty wykluczone to:

1) przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

2) podmiot niebędący osobą fizyczną, jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w ust. 1;

3) podmioty, które posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, oraz innych powodów wykluczenia, potencjalny wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań i braku przynależności do żadnej z powyższych kategorii, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Wzór oświadczenia stanowi zapis w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

X. Osoby upoważnione do kontaktu:

 1. Sprawy formalne – Agata Świtalska - Krych  tel. 608 433 900, agata.switalska@fripww.pl

 

 

Termin przesyłania ofert: 19.12.2014 r., godz. 16:00

 

 XI. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy;

 2. Formularz zawodowy.

 

rozeznanie rynku - zapytanie o cenę dotyczące usługi cateringowej

  Poznań, dnia 30 grudnia 2014 r.

 

 

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE O CENĘ

 

W związku z realizacją projektu pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Podziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności kieruje do Państwa zapytanie o cenę dotyczące usługi cateringowej.

 

REALIZATOR PROJEKTU

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S. A.

ADRES

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

TELEFON/FAX

tel. 61 87 10 481

NIP

NIP: 778-13-97-561

OSOBA DO KONTAKTU

Agata Świtalska - Krych

 

 

OPIS I SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Celem projektu jest wykonanie przez Realizatora projektu na rzecz Klienta doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP, powiązanej z dostosowaną do potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ofertą finansowania zwrotnego. W celu pozyskania Klientów do projektu w ramach działań promocyjnych odbędzie się  Konferencja dla potencjalnych Klientów.

Przedmiotem zapytana o cenę jest świadczenie usługi cateringowej podczas Konferencji.

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: świadczenia usługi cateringowej – organizacji poczęstunku (przerwy kawowej) wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.).
 2. Usługa będzie świadczona dla 64 potencjalnych Klientów, chcących wziąć udział w projekcie. Konferencje odbywać będą się w dwóch terminach: 8 i 9 stycznia 2015 roku na terenie miasta Poznania.

Dokładna godzina dostarczania cateringu zostanie podana wybranemu Wykonawcy od Zamawiającego.

 1. Prosimy o przygotowanie oferty z wyceną 1 zestawu poczęstunku – przerwy kawowej, zawierającego: kawę, herbatę, soki, mleczko i cukier do kawy, ciastka, drobne przekąski, owoce.

 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Ofertę zawierającą:

 • nazwę i adres zleceniobiorcy,
 • cenę jednostkową brutto za 1 zestaw prosimy składać w formie pisemnej drogą mailową na adres: fundusz@fripww.pl osobiście do Biura Projektu lub pocztą tradycyjną na powyższe dane zamawiającego do dnia 5 stycznia 2015 r. do godz. 12.00.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą uwzględnione przy wyborze Oferenta.

 

KRYTERIA WYBORU OFERTY

Kryterium wyboru oferty stanowi w 100% cena

Zapraszam do składania ofert.

 

 

Z poważaniem

Agata Świtalska – Krych

rozeznanie rynku - zapytanie o cenę dotyczące organizacji konferencji

                                                                                           

  Poznań, dnia 30 grudnia 2014r.

 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE O CENĘ

 

W związku z realizacją projektu pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Podziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności kieruje do Państwa zapytanie o cenę dotyczące organizacji Konferencji.

 

 

REALIZATOR PROJEKTU

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S. A.

ADRES

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

TELEFON/FAX

tel. 61 87 10 481

NIP

NIP: 778-13-97-561

OSOBA DO KONTAKTU

Agata Świtalska - Krych

 

 


 

OPIS I SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

I. Celem projektu jest wykonanie przez Realizatora projektu na rzecz Klienta doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP, powiązanej z dostosowaną do potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ofertą finansowania zwrotnego.

Przedmiotem zapytania o cenę jest organizacja Konferencji, które odbywać będą się w dwóch terminach. Planowany termin, to: 8 i 9 stycznia 2015 rok na terenie miasta Poznań. W ramach obu konferencji planujemy udział 64 potencjalnych Beneficjentów.

 

II. Konferencja ma celu nakłonienie potencjalnych Beneficjentów do wzięcia udziału w Usłudze pilotażowej polegającej na przeprowadzeniu dwóch faz:

 • Faza wstępna – mająca na celu zrekrutowanie i selekcję przedsiębiorców kwalifikujących się w fazie właściwej projektu oraz
 • Faza właściwa – obejmująca proces przetestowania oraz wdrożenia Usługi pilotażowej zgodnie ze Standardem, składającego się z Etapu I i II.
 1. Etap 1 – polega na doradztwie w procesie pozyskania finansowania zwrotnego na działalność gospodarczą (pomoc w przygotowaniu specyficznych dokumentów wymaganych na etapie umowy o finansowanie, opracowanie i dostarczenie biznesplanu, asysta przy zawieraniu umowy pomiędzy Klientem a Instytucją Finansową);
 1. Etap II – polega na doradztwie przy realizacji przedsięwzięcia gospodarczego finansowanego zgodnie z biznesplanem przedsięwzięcia oraz umową o finansowanie, zgodnie z wybranym dla danego przedsiębiorcy planu doradztwa. Na etapie II doradztwo może dotyczyć (w zależności od potrzeb Klienta) następujących obszarów:
 • zasad planowania i zarządzania przedsięwzięciem gospodarczym w oparciu o biznesplan,
 • doboru źródła i warunków finansowania zewnętrznego, odpowiednio do potrzeb rozwojowych     przedsiębiorstwa,
 • zarządzania długiem i monitorowania realizacji przedsięwzięcia, w tym rozpoznawania symptomów wskazujących na ryzyko utraty płynności oraz formułowania i wdrażania działań zaradczych,
 • optymalizacji kosztów, zapasów i należności,
 • planowania i wdrażania przedsięwzięciem innowacyjnych.

III.  Oferent powinien zapewnić salę, wyposażenie sali, obsługę techniczną, przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji dotyczącej projektu, konsultacje indywidualne, zaprosić Beneficjentów.

 

 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Ofertę zawierającą:

 • nazwę i adres zleceniobiorcy,
 • cenę jednostkową brutto za organizację 2 Konferencji wraz opisem i załącznikiem nr 1 prosimy składać w formie pisemnej drogą mailową na adres: fundusz@fripww.pl osobiście do Biura Projektu lub pocztą tradycyjną na powyższe dane zamawiającego do dnia 05 stycznia 2015 r. do godz. 12.00.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą uwzględnione przy wyborze Oferenta.

 

Wymagana dokumentacja w celu złożenia oferty

a)      formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań z Realizatorem projektu (na załączonym wzorze – załącznik nr 1 do rozeznania cenowego);

 

KRYTERIA WYBORU OFERTY

Kryterium wyboru oferty stanowi w 100% cena

Zapraszam do składania ofert.

 

Załącznik - Formularz ofertowy

 

Z poważaniem

Agata Świtalska – Krych

rozeznanie rynku - zapytanie o cenę dotyczące dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych

  Poznań, dnia 30 grudnia 2014 r.

 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE O CENĘ

 

W związku z realizacją projektu pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr, Podziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności kieruje do Państwa zapytanie o cenę dotyczące dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych.

 

 

REALIZATOR PROJEKTU

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S. A.

ADRES

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

TELEFON/FAX

tel. 61 87 10 481

NIP

NIP: 778-13-97-561

OSOBA DO KONTAKTU

Agata Świtalska - Krych

 

 


 

OPIS I SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

I. Celem projektu jest wykonanie przez Realizatora projektu na rzecz Klienta doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP, powiązanej z dostosowaną do potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ofertą finansowania zwrotnego.

Przedmiotem zapytania o cenę jest dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na terenie Wielkopolski w miesiącu styczniu 2015 r.

Dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych skierowana byłaby do 500 mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa wielkopolskiego.

 

II. Dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych ma celu nakłonienie potencjalnych Beneficjentów do wzięcia udziału w Usłudze pilotażowej polegającej na przeprowadzeniu dwóch faz:

 • Faza wstępna – mająca na celu zrekrutowanie i selekcję przedsiębiorców kwalifikujących się w fazie właściwej projektu oraz
 • Faza właściwa – obejmująca proces przetestowania oraz wdrożenia Usługi pilotażowej zgodnie ze Standardem, składającego się z Etapu I i II.
 1. Etap 1 – polega na doradztwie w procesie pozyskania finansowania zwrotnego na działalność gospodarczą (pomoc w przygotowaniu specyficznych dokumentów wymaganych na etapie umowy o finansowanie, opracowanie i dostarczenie biznesplanu, asysta przy zawieraniu umowy pomiędzy Klientem a Instytucją Finansową);
 1. Etap II – polega na doradztwie przy realizacji przedsięwzięcia gospodarczego finansowanego zgodnie z biznesplanem przedsięwzięcia oraz umową o finansowanie, zgodnie z wybranym dla danego przedsiębiorcy planu doradztwa. Na etapie II doradztwo może dotyczyć (w zależności od potrzeb Klienta) następujących obszarów:
 • zasad planowania i zarządzania przedsięwzięciem gospodarczym w oparciu o biznesplan,
 • doboru źródła i warunków finansowania zewnętrznego, odpowiednio do potrzeb rozwojowych     przedsiębiorstwa,
 • zarządzania długiem i monitorowania realizacji przedsięwzięcia, w tym rozpoznawania symptomów wskazujących na ryzyko utraty płynności oraz formułowania i wdrażania działań zaradczych,
 • optymalizacji kosztów, zapasów i należności,
 • planowania i wdrażania przedsięwzięciem innowacyjnych.

III.  Oferent powinien zapewnić bazę Klientów z Wielkopolski, dojazd do Klientów, przekazanie materiałów informacyjno - promocyjnych, przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji dotyczącej projektu, konsultacje indywidualne, zaprosić Beneficjentów.

 

 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Wymagana dokumentacja w celu złożenia oferty

 • formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań z Realizatorem projektu (na załączonym wzorze – załącznik nr 1 do rozeznania cenowego);
 • załącznik nr 1 prosimy składać w formie pisemnej drogą mailową na adres: fundusz@fripww.pl osobiście do Biura Projektu lub pocztą tradycyjną na powyższe dane zamawiającego do dnia 05 stycznia 2015 r. do godz. 12.00.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą uwzględnione przy wyborze Oferenta.

 

 

KRYTERIA WYBORU OFERTY

Kryterium wyboru oferty stanowi w 100% cena

Zapraszam do składania ofert.

 

Załącznik - Formularz ofertowy

 

 

Z poważaniem

Agata Świtalska – Krych

 

RELOS3 od regionalnej do lokalnej - udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji

RELOS 3

 

Od regionalnej do lokalnej - udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji

 

KOMUNIKAT PRASOWY NR 1

 

Ruszył projekt RELOS 3 - siedem europejskich regionów zjednoczonych

w osiągnięciu założonych celów

 

W dniach 21 i 22 lutego br. w Sabadell (Hiszpania) partnerzy z 7 krajów uczestniczyli
w spotkaniu inaugurującym projekt RELOS3. Projekt finansowany przez program Interreg Europe łączy siedem regionów z siedmiu różnych krajów UE.

 

Celem projektu jest poprawa polityki rozwoju gospodarczego i innowacji w regionach uczestniczących w projekcie, wspieranie instytucji zarządzających funduszami europejskimi
i zwiększenie efektywności ich wydatków. W obecnym okresie programowania
w latach 2014-2020, wszystkie regiony UE przyjęły tak zwane strategie inteligentnych specjalizacji w celu promowania innowacji i osiągnięcia wzrostu gospodarczego. Projekt dąży do zwiększania efektywności polityki proinnowacyjnej poprzez zaangażowanie lokalnych partnerów, takich jak przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze, stowarzyszenia gospodarcze, jednostki uniwersyteckie i władze lokalne.

 

RELOS3 realizować będzie założone cele poprzez porównanie, ocenę i testowanie nowych metod, które nie zostały dotychczas wypróbowane. Przykładowo, niektóre regiony myślą
o zaangażowaniu obywateli we wdrażanie swojej strategii inteligentnych specjalizacji, podczas gdy inni chcą zbadać możliwość łączenia funduszy europejskich z alternatywnymi rodzajami finansowania. Wielkopolska poprzez realizację projektu dąży do pogłębiania współpracy z regionami o podobnych inteligentnych specjalizacjach oraz doskonalenia dostępnych w regionie instrumentów wsparcia, silniej uwzględniając m.in. specyfikę lokalnych, zaawansowanych technologicznie środowisk gospodarczych.

 

Projekt będzie realizowany przez pięć lat, do końca 2021 roku. Łączny budżet wynosi 1,4 mln EURO, z czego fundusze UE 1,2 mln EURO, a kwota dedykowana dla  Województwa Wielkopolskiego wynosi 110 030 EURO.

 

PARTNERZY PROJEKTU

 

 1. Miasto Tartu (Estonia),
 2. Region Zachodnia Macedonia (Grecja),
 3. Obszar Metropolitalny Bolonia (Włochy),
 4. Maltańska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Malta),
 5. Miasto Emmen (Holandia),
 6. 6.      Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Polska),
 7. Agencja Rozwoju Gospodarczego Sabadell (Hiszpania).

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Pierwsze miesiące realizacji projektu poświęcone były głównie na dopełnienie formalności związanych z zatwierdzeniem projektu (m.in. zawarcie umowy o dofinansowanie projektu, umowy partnerskiej, utworzenie zespołu projektowego i przygotowanie planu pracy).
Projekt przewiduje wdrażanie działań zarówno na poziomie międzynarodowym, jak
i lokalnym, co znajduje odzwierciedlenie w tworzeniu tzw. lokalnej grupy interesariuszy, która będzie wspierać bieżącą realizację zadań i rozwój wypracowanych w projekcie regionalnych planów działania. Pierwsze spotkanie lokalnej grupy w Wielkopolsce zaplanowane pod koniec marcu 2017 zgromadzi przedstawicieli ośrodków subregionalnych reprezentujących władze lokalne i środowiska biznesowe. W nadchodzących miesiącach projekt będzie zorientowany na identyfikację dobrych praktyk.

 

INTERREG EUROPA


RELOS 3 jest częścią INTERREG EUROPA, programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), który ma na celu pomoc regionalnym i lokalnym władzom publicznym w całej Europie w doskonaleniu polityki, oferujący możliwość dzielenia się pomysłami i doświadczeniami.


Więcej informacji o programie dostępne jest na stronie: www.interregeurope.eu

COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach”

 

COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację:

konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach”

 

KOMUNIKAT PRASOWY NR 2

 

Wielkopolska wymienia się doświadczeniami z europejskimi regionami

dotyczącymi wspierania internacjonalizacji MŚP.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego od kwietnia 2016 r. realizuje międzynarodowy projekt dotyczący wspierania konkurencyjności regionów poprzez internacjonalizację, skupiajacy się w szczególności na poprawie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w obliczu globalizacji gospodarki.

Projekt zakłada stworzenie katalogu dobrych praktyk, obejmującego sprawdzone rozwiązania w zakresie wspierania ekspansji zagranicznej MŚP, przyciągania inwestorów i nawiązywania międzynarodowych partnerstw gospodarczych. W procesie ich wyboru uczestniczą członkowie tzw. Lokalnej Grupy Interesariuszy (LGI), która w każdym regionie skupia instytucje posiadające długoletnie doświadczenie i wiedzę we wspieraniu internacjonalizacji regionalnej gospodarki.

Prace nad identyfikacją dobrych praktyk rozpoczęły się w grudniu 2016 r. podczas II spotkania partnerów w Wakefield (Wielka Brytania) od uzgodnienia kryteriów samooceny zgłaszanych do projektu rozwiązań, które miały pomóc w ich selekcji i przygotowaniu opisu. Dodatkowo, aby przybliżyć dotychczasowe doświadczenia uczestniczących w projekcie regionów w obszarze internacjonalizacji, każdy z partnerów uczestniczących w spotkaniu zaprezentował stosowane na jego obszarze narzędzia i instrumenty, które mają potencjał do wykorzystania przez innych partnerów.

Od początku 2017 r. pracownicy instytucji uczestniczących w projekcie zbierali i opisywali przykłady dobrych praktyk we współpracy z członkami Lokalnej Grupy Interesariuszy.

Propozycje wielkopolskich dobrych praktyk zaprezentowane zostały podczas II spotkania LGI, które odbyło się 20 marca 2017 r. pod przewodnictwem Pana Leszka Wojtasiaka, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a uczestniczyli w nim przedstawiciele: Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, Polskiej Izby Gospodarczej Importerów Eksporterów i Kooperacji, Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan oraz Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.

Uczestnicy spotkania uzgodnili, aby zgłosić do projektu następujące propozycje dobrych praktyk z naszego regionu:

 • Projekt „Gospodarna Wielkopolska” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
  (Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu),
 • Usługa coachingu z instrumentem finansowym oparta na doświadczeniach projektu JOSEFIN
  "Wspólne finansowanie MŚP na rzecz innowacji” (FRIPWW, WARP),
 • Działalność proeksportowa Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego,
 • Oferta wielkopolskich prywatnych izb gospodarczych w zakresie internacjonalizacji MŚP (PIGEIiK, WIPH, WIR).

W dalszym etapie prac zebrane dotychczas przez wszystkich partnerów propozycje dobrych praktyk zostały przedstawione w trakcie internetowego seminarium 23 i 24 marca 2017 r.

Podczas najbliższego spotkania partnerów, które odbędzie się 19-20 kwietnia 2017 r. w Poznaniu, konsorcjum projektu podejmie ostateczną decyzję o wyborze dobrych praktyk, które będą prezentowane podczas wizyt studyjnych zaplanowanych na II połowę 2017 r.

PARTNERZY PROJEKTU

 1. Miasto Reggio Emilia –  Partner Wiodący (Włochy);
 2. Instytut Konkurencyjności i Przedsiębiorczości w Walencji (Hiszpania);
 3. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju (Polska);
 4. Województwo Wielkopolskie / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Polska);
 5. Rada Okręgu Metropolitalnego Wakefield (Wielka Brytania);
 6. Miasto Gӓvle (Szwecja);
 7. Agencja Rozwoju Gospodarczego Regionu Emilia-Romagna (Włochy).

 

COMPETE IN jest częścią

 INTERREG EUROPA,

programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), który ma na celu pomoc europejskim regionalnym
i lokalnym władzom publicznym
w rozwoju i wdrażaniu lepszej polityki na rzecz mieszkańców i społeczności,
porzez dzielenie się pomysłami oraz  doświadczeniami.

 

Więcej informacji o projekcie
i programie dostępne jest na stronie: www.interregeurope.eu/competein.

Sukces pierwszego spotkania tematycznego RELOS3

W dniach 16-17 maja 2017r. na Malcie odbyło się pierwsze spotkanie tematyczne projektu RELOS3, którego gospodarzem była Maltańska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

W wydarzeniu udział wzięło 25 uczestników projektu z 6 państw, którzy wymieniali się doświadczeniami i wiedzą dotyczącą zwiększenia korzyści z inteligentnych specjalizacji (RIS3) na poziomie lokalnym „od wymiaru regionalnego do lokalnego”.

 

Inteligentne specjalizacje lub RIS3 (Research and Innovation strategies for Smart Specialisation) jest strategicznym podejściem do rozwoju gospodarczego poprzez ukierunkowane wsparcie dla badań oraz innowacji.

 

Uczestnicy warsztatów próbowali znaleźć rozwiązania problemów z jakimi spotykają się w różnych regionach Europy,
a zdobytą wiedzę chcą wykorzystać podczas spotkań z lokalnymi interesariuszami w swoich krajach.

 

W pracach wspierali ich eksperci Manuel Palazuelos z Platformy S3 z Sewilli oraz Jordi Garcia Brustenga z Uniwersytetu
w Barcelonie.

 

Celem RELOS3 jest zwiększenie wydatkowania funduszy unijnych na wdrożenie strategii inteligentnych specjalizacji
na poziomie lokalnym. Projekt pozwala zbudować to nowe podejście na poziomie europejskim poprzez porównanie, ocenę
i testowanie w różnych regionach UE. Przykładowo, niektóre regiony planują zaangażować w realizację strategii obywateli, inni chcieliby połączyć środki pochodzące z UE z innymi rodzajami finansowania. 

 

Projekt RELOS3 trwać będzie pięć lat, a jego łączny budżet wynosi 1,4 mln euro, z czego 1,2 mln pochodzi z funduszy UE.

 

                                   

Projekt „Rozwój usług FRIPWW szansą dla inkubacji MŚP i wielkopolskiej gospodarki” - Doradztwo eksportowe

 

Projekt „Rozwój usług FRIPWW szansą dla inkubacji MŚP i wielkopolskiej gospodarki”

 

realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie 1.3

Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

Poddziałanie 1.3.2

Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Umowa na realizację usługi doradztwa eksportowego

Agenda doradztwa eksportowego

Lista obecności

 

Dla zgłoszeń po 31.12.2017 r.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Dla zgłoszeń po 24.05.2018 r.

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

Komunikat w sprawie zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO)

 

 

Projekt „Własna firma – Inspiracją na Życie”

 

Projekt „Własna firma – Inspiracją na Życie”


realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy

Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

 

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji uczestników

Załącznik Nr 1 Wstępny formularz rekrutacyjny

Załącznik Nr 2 Karta oceny wstępnego formularza rekrutacyjnego

Załącznik Nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik Nr 4 Wykaz działalności gospodarczych wyłączonych z ubiegania się o pomoc de minimis, a tym samym ze środków w ramach działania 6.3.1 Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution