kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: HomeBipStruktura organizacyjnaRegulamin organizacyjny
Regulamin organizacyjny Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

                       

Regulamin organizacyjny
Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. 1.      Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA w Poznaniu zwany dalej Funduszem działa na podstawie:

-        przepisów Kodeksu spółek handlowych;

-        Statutu Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu;

-        Regulaminu działalności Rady Nadzorczej Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego;

-        Regulaminu Zarządu Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.;

-        Regulaminów poręczeń dla małych i średnich przedsiębiorców Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.;

-        niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

 

 1. 2.      Regulamin organizacyjny określa zasady wewnętrznej organizacji, strukturę organizacyjną i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w skład Funduszu.

 

 1. 3.      W zakresie realizacji zadań Fundusz współpracuje z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, bankami, samorządami powiatów i gmin województwa wielkopolskiego, organizacjami pracodawców i innymi organizacjami zajmującymi się statutowo wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim.

 

 

Rozdział II

 

Zakres działania Funduszu

 

§ 2

 1. 1.      Fundusz wykonuje zadania wynikające ze statutu spółki oraz z rządowego programu rozbudowy systemu poręczeń dla małych i średnich przedsiębiorcówKapitał dla przedsiębiorczych”, oraz innych programów europejskich realizowanych przez Fundusz.
 2. 2.      Fundusz organizuje i prowadzi działania służące gospodarczemu, kulturalnemu i społecznemu rozwojowi województwa wielkopolskiego poprzez:

1)      świadczenie pomocy w postaci udzielania poręczeń lub gwarancji za zobowiązania mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego - działających na obszarze Województwa Wielkopolskiego - wynikających z umów kredytu, pożyczki, umowy leasingu, factoringu, emisji obligacji korporacyjnych oraz gwarancji zapłaty wadium, wykonania kontraktu, a także organizowania kursów i szkoleń, poradnictwa ekonomicznego, ułatwiania nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami spoza województwa w tym z uwzględnieniem przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i ekologii regionu,

2)      organizowanie imprez informacyjnych o gospodarce województwa i uczestniczenie w imprezach organizowanych przez inne podmioty,

3)      prowadzenie działalności edukacyjnej w formie kursów, szkoleń i wykładów dla jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych, w tym wojewódzkich            osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

4)      wykonywanie działalności promocyjnej w tym wydawniczej dotyczącej spraw gospodarczych, społecznych i kulturalnych Województwa Wielkopolskiego oraz pogłębiającej świadomość przynależności do wspólnoty regionalnej mieszkańców województwa.

 

§ 3

 1. 1.      Fundusz prowadzi w środkach masowego przekazu działania informacyjno-reklamowe dotyczące uwarunkowań gospodarczych województwa wielkopolskiego  oraz wykonuje działalność promocyjną dotyczącą spraw gospodarczych, społecznych i kulturalnych województwa wielkopolskiego.

 

 1. 2.      Fundusz prowadzi działalność na terenie kraju oraz za granicą.

 

Rozdział IV

 

Zarząd Funduszu

 

§ 4

 1. 1.      Zarząd Funduszu jest organem wykonawczym Funduszu, reprezentuje i kieruje jego działalnością zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Regulaminem Zarządu Funduszu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. 2.      Zarząd w ramach obowiązującego porządku prawnego oraz przepisów wewnętrznych planuje i organizuje pracę Funduszu z uwzględnieniem celu dla którego go utworzono oraz kryterium efektywności ekonomicznej.

 

§ 5

 1. 1.      Prezes Zarządu Funduszu w stosunku do pracowników Funduszu jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 

 1. 2.      Podczas nieobecności Prezesa Zarządu w sprawach pracowniczych zastępuje go Wiceprezes Zarządu.

 

 

 

Rozdział V

 

Komórki organizacyjne w Funduszu

 

§ 6

 1. 1.      W Funduszu mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne: wydziały i samodzielne stanowiska pracy, terenowe przedstawicielstwa Funduszu.

 

 1. 2.      O ilości komórek organizacyjnych decyduje Zarząd Funduszu.

 

 1. 3.      W celu realizacji określonych zadań Zarząd może powoływać zespoły i komisje.

 

 1. 4.      Wydział jest podstawową komórką organizacyjną realizującą część zadań Funduszu, w skład, której wchodzi co najmniej dwóch pracowników.

 

 1. 5.      Wydziałem kieruje kierownik wydziału.

 

 1. 6.      Samodzielne stanowisko pracy jest jednoosobową komórką organizacyjną, którą tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki nie uzasadniającego powołania wydziału.

 

 1. 7.      Samodzielne stanowisko pracy może być tworzone w ramach wydziału lub jako komórka samodzielna.

 

Rozdział VI

 

Struktura organizacyjna Funduszu

 

§ 7

 1. 1.      Na czele funduszu stoi Zarząd składający się z Prezesa Zarządu i Wiceprezesów w liczbie do 2, pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

 

 1. 2.      W funduszu znajdują się następujące  piony organizacyjne:

2.1.  Pion Administracyjny, na czele którego stoi Dyrektor Biura. W skład Pionu wchodzą następujące działy:

a)      Dział Księgowości (SK) – na czele którego stoi Główny księgowy. Dopuszcza się możliwość pracy w dziale księgowym osób nie posiadających uprawnień Głównego księgowego na stanowisku Specjalisty ds. księgowości.

b)      Dział Prawny (DP) – na czele działu stoi radca prawny, powołany przez Prezesa Zarządu. Radca prawny wykonuje zadania związane z obsługą prawną funduszu zgodnie z kartą obowiązków.

c)      Dział Projektów Unijnych (PU) - na czele działu stoi Kierownik, powołany przez Prezesa Zarządu. Kierownik działu projektów unijnych kieruje pracą specjalisty ds. projektów unijnych  zgodnie z zakresem uprawnień nadanych w karcie przydziału obowiązków. Dział Projektów Unijnych tworzą: kierownik oraz specjalista ds. projektów unijnych.

d)     Dział Administracyjny (DA) – w skład którego wchodzą specjaliści ds. administracji , wykonując swoje zadania zgodnie z uprawnieniami nadanymi w karcie przydziału obowiązków. Dział wspierają również pracownicy Biura Obsługi Klienta.

e)      Zewnętrzne Stanowisko ds. Obsługi informatycznej (SI)

2.2.     Pion Poręczeniowy, na czele którego stoi Dyrektor Funduszu Poręczeń. W skład Pionu wchodzą następujące działy:

a)      Dział analiz finansowych (DF) - na czele Działu analiz stoi kierownik, powoływany  przez Prezesa Zarządu. Kierownik działu analiz kieruje pracami zespołu analityków zgodnie z zakresem uprawnień nadanych w karcie przydziału obowiązków. Dział analiz stanowią również Z-ca kierownika i specjaliści ds. analiz finansowych w tym Ekspert ds. poręczeń wadialnych.

b)      Dział Windykacji i Sprawozdań (DWiS) – na czele Działu windykacji i sprawozdań stoi Kierownik, powoływany  przez Prezesa Zarządu. Kierownik Działu windykacji i sprawozdań kieruje pracami zespołu specjalistów zgodnie z zakresem uprawnień nadanych w karcie przydziału obowiązków.

c)      Dział Sprzedaży (DS) – na czele działu stoi Kierownik kierujący pracą specjalistów ds. sprzedaży poręczeń oraz pracownikami biura obsługi klienta, zgodnie z zakresem uprawnień nadanych w karcie przydziałów obowiązków. Dział Sprzedaży tworzą: kierownik, specjaliści ds. sprzedaży oraz pracownicy Biura Obsługi Klienta.

 

 1. 3.      Powyższy schemat organizacyjny dotyczy wewnętrznej struktury funduszu, Zarząd funduszu może dokonać modyfikacji schematu organizacyjnego w formie uchwały Zarządu.

 

 1. 4.      Schemat organizacyjny wprowadzany jest uchwałą Zarządu.

 

 1. 5.      Nazewnictwo działów oraz skróty nazw działów, używane są w korespondencji wewnętrznej funduszu oraz korespondencji zewnętrznej.

 

 1. 6.      W funduszu działa Komisja Kwalifikacyjna jako organ doradczy i opiniodawczy Zarządu w sprawach poręczeń kredytowych.

 

 1. 7.      Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

 1. 8.      Pracownicy podlegają Prezesowi Zarządu a podczas jego nieobecności Wiceprezesowi Zarządu Funduszu.

.

 

Rozdział VII

 

Zadania wspólne dla wszystkich jednostek organizacyjnych Funduszu

 

§ 8

Do zadań realizowanych przez wszystkie komórki organizacyjne należy:

 

1)      wykonywanie zadań wynikających z programów realizowanych przez Fundusz,

2)      przygotowywanie projektów uchwał i decyzji Zarządu Funduszu w zakresie związanym z działalnością Funduszu,

3)      prowadzenie zbioru kopii wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu działania komórki organizacyjnej,

4)      współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi,

5)      realizacja zadań dotyczących ochrony informacji i danych osobowych,

6)      rozpatrywanie skarg, wniosków klientów,

7)      prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z działalnością komórki organizacyjnej,

8)      opracowywanie analiz, ocen i wniosków w zakresie działania komórki organizacyjnej,

9)      archiwizowanie i zabezpieczanie danych i dokumentów.

 

 

 

Rozdział VIII

 

Zadania szczegółowe komórek organizacyjnych

 

§ 9

 1. Pion Poręczeniowego wykonuje zadania związane z udzielaniem poręczeń, windykacją i sprawozdawczością dotyczącą poręczeń, sprzedażą i kontaktami z klientami kluczowymi.

 

 1. Do zadań Pionu Poręczeniowego należy w szczególności:

1)      nawiązywanie kontaktów z instytucjami finansującymi,

2)      udzielanie informacji o zasadach i warunkach poręczania kredytów i pożyczek, leasingu, factoringu, emisji obligacji korporacyjnych oraz gwarancji zapłaty wadium oraz wykonania kontraktu,

3)      rejestracja wniosków o poręczenie oraz dokonywanie ich analizy finansowej, a także opracowywanie opinii do wniosków o udzielenie poręczenia,

4)      zawieranie umów poręczeń i o udzielenie poręczenia,

5)      prowadzenie wymaganej sprawozdawczości oraz pełnej ewidencji,

6)      monitorowanie i windykacja należności z tytułu udzielonych poręczeń,

7)      realizacja zadań związanych z projektami unijnymi,

8)      współpraca z instytucjami finansującymi realizującymi poręczenia,

9)      prowadzenie rozmów z klientami  Funduszu,

10)  udział w szkoleniach dotyczących działalności Funduszu,

11)  uczestnictwo w działaniach marketingowych i reklamowych,

12)  uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej,

13)  korespondencja z bankami do zgłoszonych roszczeń,

14)  przegląd portfela utworzonych i rozwiązanych rezerw oraz dokonywanie weryfikacji odpisów aktualizacyjnych,

15)  aktualizowanie sald poręczeniowych,

16)  przygotowywanie danych do wyliczenia rezerw,

17)  przygotowywanie danych do ratingu spółki,

18)  prowadzenie rejestru weksli,

19)  pozyskiwanie nowych klientów z obszaru MŚP,

20)  obsługa klienta w zakresie poręczeń kredytów/pożyczek,

21)  przygotowywanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń informacyjnych dla pracowników Banków oraz dla MŚP.

 

§ 10

 1. Dyrektor Funduszu Poręczeń nadzoruję pracę Pionu Poręczeniowego i czuwa nad prawidłowością wykonywania zadań poszczególnych działów.

 

 1. Do zadań Dyrektora Funduszu Poręczeń należy w szczególności:

1)      nadzór nad podległymi pracownikami w zakresie poprawności przygotowywania dokumentacji związanej z pracą na zajmowanych stanowiskach,

2)      współpraca z instytucjami finansującymi w zakresie realizowania poręczeń,

3)      występowanie o premie dla pracowników podległych działów do Zarządu na podstawie wniosków kierowników działów,

4)      wprowadzanie danych do obowiązujących systemów informatycznych związanych z procesowaniem wniosków poręczeniowych, udzielaniem poręczeń, ewidencjonowaniem baz danych klientów,

5)      przygotowywanie i opracowanie umów poręczeniowych,

6)      przygotowywanie umów z instytucjami finansującymi,

7)      przeprowadzanie analiz finansowych w zakresie udzielania poręczeń,

8)      dokonywanie oceny wniosków o poręczenie Funduszu,

9)      prowadzenie rozmów z klientami  Funduszu,

10)  udział w szkoleniach dotyczących działalności Funduszu,

11)  uczestnictwo w działaniach marketingowych i reklamowych,

12)  reprezentowanie spółki zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami,

13)  realizacja zadań związanych z Inicjatywą JEREMIE,

14)  realizacja zadań związanych z realizacją projektów POKL

15)  występowanie do Zarządu Funduszu z wnioskami dotyczącymi usprawniania pracy Pionu,

16)  inne zadania przydzielone przez  Zarząd zgodnie z bieżącymi potrzebami Funduszu.

 

§ 11

 1. 1.       Dział Analiz Finansowych wykonuje zadania związane z udzielaniem poręczeń  kredytów i pożyczek, leasingu, factoringu, emisji obligacji korporacyjnych oraz gwarancji zapłaty wadium oraz wykonania kontraktu.

 

 1. 2.      Do zadań Działu Analizy Finansowych należy w szczególności:

1)      udzielanie informacji o zasadach i warunkach poręczania kredytów i pożyczek, leasingu, factoringu, emisji obligacji korporacyjnych oraz gwarancji zapłaty wadium oraz wykonania kontraktu,

2)      rejestracja złożonych wniosków, po uprzednim sprawdzeniu wniosku w zakresie kompletności wymaganych dokumentów, spełnienia wymogów pod względem formalno-prawnym,

3)      dokonywanie analizy finansowej wniosku,

4)      opracowywanie opinii do wniosków o udzielenie poręczenia,

5)      udział w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej,

6)      zawieranie umów poręczeń i o udzielenie poręczenia,

7)      prowadzenie wymaganej sprawozdawczości oraz pełnej ewidencji i dokumentacji wniosków,

8)      monitorowanie udzielonych poręczeń.

 

§ 12

1. Kierownik Działu Analiz Finansowych nadzoruje pracę Działu Analiz Finansowych i czuwa nad prawidłowością wykonywania zadań działu.

 

2. Kierownikowi Działu Analiz Finansowych podlegają:

-          specjaliści ds. analizy finansowej.

 

3. Do zadań Kierownika Działu Analiz Finansowych należy w szczególności:

1)      nadzór nad podległymi pracownikami w zakresie poprawności przygotowywania dokumentacji poręczeniowej,

2)      wnioskowanie o premie dla podległych pracowników do Dyrektora Funduszu Poręczeń,

3)      wprowadzanie danych do obowiązujących systemów informatycznych związanych z procesowaniem wniosków poręczeniowych, udzielaniem poręczeń, ewidencjonowaniem baz danych klientów,

4)      przeprowadzanie analiz finansowych w zakresie udzielania poręczeń,

5)      dokonywanie oceny wniosków o poręczenie Funduszu,

6)      przygotowywanie i opracowanie umów poręczeniowych,

7)      prowadzenie rejestrów,

8)      współpraca z instytucjami finansującymi realizującymi poręczenia,

9)      sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości ewidencji poręczeń w funduszu,

10)  prowadzenie rozmów z klientami  Funduszu,

11)  udział w szkoleniach dotyczących działalności Funduszu,

12)  uczestnictwo w działaniach marketingowych i reklamowych,

13)  uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej,

14)  reprezentowanie spółki zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami

15)  wprowadzanie do Ogólnokrajowego Systemu Wspierania Udzielania Poręczeń poręczeń, oddziałów banków, klientów oraz generowanie sprawozdań,

16)  realizacja zadań związanych z Inicjatywą JEREMIE,

17)  realizacja zadań związanych z realizacją projektów POKL,

18)  występowanie do Zarządu Funduszu z wnioskami dotyczącymi usprawniania pracy Wydziału,

19)  inne zadania przydzielone przez  Zarząd zgodnie z bieżącymi potrzebami Funduszu.

 

§ 13

 1. 1.      Zastępca Kierownika Działu Analiz Finansowych nadzoruje pracę Działu Analiz Finansowych i czuwa nad prawidłowością wykonywania zadań działu pod nieobecność Kierownika Działu Analiz Finansowych.

 

2. Zastępcy Kierownika Działu Analiz Finansowych podlegają:

-          specjaliści ds. analizy finansowej.

 

3. Do zadań Zastępcy Kierownika Działu Analiz Finansowych należy w szczególności:

1)      nadzór nad podległymi pracownikami w zakresie poprawności przygotowywania dokumentacji poręczeniowej,

2)      przeprowadzanie analiz finansowych w zakresie udzielania poręczeń,

3)      wprowadzanie danych do obowiązujących systemów informatycznych związanych z procesowaniem wniosków poręczeniowych, udzielaniem poręczeń, ewidencjonowaniem baz danych klientów,

4)      dokonywanie oceny wniosków o poręczenie Funduszu,

5)      przygotowywanie i opracowanie umów poręczeniowych ,

6)      prowadzenie rejestrów,

7)      współpraca z instytucjami finansującymi realizującymi poręczenia,

8)      sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości ewidencji poręczeń w funduszu,

9)      prowadzenie rozmów z klientami  Funduszu,

10)  udział w szkoleniach dotyczących działalności Funduszu,

11)  uczestnictwo w działaniach marketingowych i reklamowych,

12)  uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej,

13)  reprezentowanie spółki zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami

14)  wprowadzanie do Ogólnokrajowego Systemu Wspierania Udzielania Poręczeń poręczeń, oddziałów banków, klientów oraz generowanie sprawozdań,

15)  realizacja zadań związanych z Inicjatywą JEREMIE,

16)  realizacja zadań związanych z realizacją projektów POKL,

17)  występowanie do Zarządu Funduszu z wnioskami dotyczącymi usprawniania pracy Wydziału,

18)  inne zadania przydzielone przez  Zarząd zgodnie z bieżącymi potrzebami Funduszu.

 

 

§ 14

 1. 1.      Specjalista ds. analizy finansowej wykonuje czynności z zakresu analizy i monitoringu poręczeń.

 

 1. 2.      W szczególności do obowiązków Specjalisty ds. analizy finansowej należy:

1)      prowadzenie analiz finansowych w zakresie udzielania poręczeń,

2)      ocena wniosków o udzielenie poręczenia,

3)      przygotowywanie i opracowanie umów poręczeniowych,

4)      prowadzenie dokumentacji związanej z poręczeniami,

5)      wprowadzanie danych do obowiązujących systemów informatycznych związanych z procesowaniem wniosków poręczeniowych, udzielaniem poręczeń, ewidencjonowaniem baz danych klientów,

6)      współpraca z instytucjami finansującymi realizującymi poręczenia,

7)      przygotowywanie prezentacji z materiałami szkoleniowymi w zakresie poręczeń,

8)      prowadzenie rozmów z klientami Funduszu,

9)      wprowadzanie do Ogólnokrajowego Systemu Wspierania Udzielania Poręczeń poręczeń, oddziałów banków, klientów oraz generowanie umów,

10)  realizacja zadań związanych z Inicjatywą JEREMIE,

11)  realizacja zadań związanych z realizacją projektów POKL,

12)  inne zadania przydzielone przez  Zarząd Funduszu, zgodnie z bieżącymi potrzebami  Funduszu.

 

§ 15

 1. Ekspert ds. poręczeń wadialnych wykonuje czynności z zakresu analizy i monitoringu poręczeń wadialnych.

 

 1. W szczególności do obowiązków Eksperta ds. poręczeń wadialnych należy:

1)      pozyskiwanie klientów poręczeń wadialnych,

2)      prowadzenie analizy finansowej w zakresie udzielania poręczeń wadialnych,

3)      ocena wniosków o udzielenie poręczenia wadialnego,

4)      przygotowywanie i opracowanie umów poręczeniowych oraz pakietów wadialnych,

5)      prowadzenie dokumentacji związanej z poręczeniami wadialnymi,

6)      współpraca z klientami biorącymi udział w przetargach,

7)      przygotowywanie prezentacji z materiałami szkoleniowymi w zakresie poręczeń,

8)      obsługa obowiązujących systemów informatycznych związanych z procesowaniem wniosków poręczeniowych, udzielaniem poręczeń, baz danych klientów,

9)      inne zadania przydzielone przez  Zarząd Funduszu, zgodnie z bieżącymi potrzebami  Funduszu.

 

 

§ 16

 1. 3.      Dział Windykacji i Sprawozdań wykonuje zadania związane z windykacją poręczeń oraz sprawozdawczością okresową, roczną i końcową udzielonych poręczeń dla współpracujących instytucji finansowych oraz realizowanych projektów unijnych.

 

 1. 4.      Do zadań Działu Windykacji i Sprawozdań należy w szczególności:

1)      windykacja należności z tytułu udzielonych poręczeń,

2)      przegląd poręczeń w windykacji,

3)      prowadzenie wymaganej sprawozdawczości oraz pełnej ewidencji i dokumentacji wniosków,

4)      wprowadzanie danych do obowiązujących systemów informatycznych związanych z procesowaniem wniosków poręczeniowych, udzielaniem poręczeń, ewidencjonowaniem baz danych klientów,

5)      korespondencja z bankami do zgłoszonych roszczeń,

6)      przegląd portfela utworzonych i rozwiązanych rezerw oraz dokonywanie weryfikacji odpisów aktualizacyjnych,

7)      aktualizowanie sald poręczeniowych,

8)      przygotowywanie danych do wyliczenia rezerw,

9)      przygotowywanie danych do ratingu spółki,

10)  prowadzenie rejestru weksli,

11)  udzielanie informacji o zasadach i warunkach poręczania kredytów i pożyczek, leasingu, factoringu, emisji obligacji korporacyjnych oraz gwarancji zapłaty wadium oraz wykonania kontraktu,

12)  udział w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej,

 

§ 17

1. Kierownik Działu Windykacji i Sprawozdań nadzoruje pracę Działu Windykacji i Sprawozdań i czuwa nad prawidłowością wykonywania zadań działu.

 

2.Kierownikowi Działu Windykacji i Sprawozdań podlegają:

-          specjaliści ds. windykacji i sprawozdań.

 

3. Do zadań Kierownika Działu Windykacji i Sprawozdań należy w szczególności:

1)      nadzór nad podległymi pracownikami,

2)      występowanie do Zarządu o premie dla podległ

3)      windykacja należności z tytułu udzielonych poręczeń,

4)      przegląd poręczeń w windykacji,

5)      sporządzanie sprawozdań z działalności spółki w tym dotyczących Inicjatywy JEREMIE,

6)      Sprawozdania UOKiK z udzielonej pomocy de minimis,

7)      prowadzenie rejestrów w tym weksli,

8)      przegląd portfela utworzonych i rozwiązanych rezerw oraz dokonywanie weryfikacji odpisów aktualizacyjnych,

9)      aktualizowanie sald poręczeniowych,

10)  przygotowywanie danych do wyliczenia rezerw,

11)  prowadzenie rozmów z klientami Funduszu,

12)  korespondencja z bankami do zgłoszonych roszczeń,

13)  udział w szkoleniach dotyczących działalności Funduszu,

14)  uczestnictwo w działaniach marketingowych i reklamowych,

15)  uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej,

16)  reprezentowanie spółki zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami,

17)  wprowadzanie do Ogólnokrajowego Systemu Wspierania Udzielania Poręczeń poręczeń, oddziałów banków, klientów oraz generowanie sprawozdań,

18)  realizacja zadań związanych z Inicjatywą JEREMIE,

19)  realizacja zadań związanych z realizacją projektów POKL,

20)  występowanie do Zarządu Funduszu z wnioskami dotyczącymi usprawniania pracy Wydziału,

21)  inne zadania przydzielone przez  Zarząd zgodnie z bieżącymi potrzebami Funduszu.

 

§ 18

 1. Dział Sprzedaży, na czele którego  stoi kierownik, powołany przez Prezesa Zarządu, realizuje zadania związane z pozyskiwaniem nowych klientów i informowaniem o ofercie poręczeniowej.

 

 1. Do zadań Działu Sprzedaży należy:

1)      pozyskiwanie nowych klientów z obszaru MŚP,

2)      informowanie klientów o ofercie poręczeniowej funduszu,

3)      obsługa klienta w zakresie poręczeń kredytów/pożyczek,

4)      współpraca i kontakty z Bankami realizującymi poręczenia,

5)      współpraca i kontakty z klientami na rzecz których udzielane są poręczenia,

6)      przygotowywanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń informacyjnych dla pracowników Banków,

7)      przygotowywanie, organizacja i przeprowadzanie szkoleń informacyjnych dla MŚP,

8)      realizacja zadań związanych z inicjatywą JEREMIE.

 

§ 19

 1. Kierownik Działu Sprzedaży nadzoruje pracę Działu Sprzedaży i czuwa nad prawidłowością wykonywania zadań działu.

 

 1. Kierownikowi Działu Sprzedaży podlegają:

            - specjalista ds. sprzedaży,

            - pracownik biura obsługi klienta.

 

 1. Do zadań Kierownikowi Działu Sprzedaży należy w szczególności:

1)      nadzór nad pracą wykonywaną przez podległych pracowników,

2)      wnioskowanie o premie dla podległych pracowników do Zarządu za pośrednictwem Dyrektora Biura,

3)      współpraca i kontakty z Bankami realizującymi poręczenia,

4)      współpraca i kontakty z klientami na rzecz których udzielane są poręczenia,

5)      przygotowywanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń informacyjnych dla pracowników Banków,

6)      przygotowywanie, organizacja i przeprowadzanie szkoleń informacyjnych dla MŚP.

7)      realizacja działań promocyjnych i marketingowych,

8)      realizacja zadań związanych z Inicjatywą JEREMIE,

9)      wprowadzanie klientów i wniosków o poręczenie do Ogólnokrajowego Systemu Wspierania Udzielania Poręczeń,

10)  inne zadania przydzielone przez  Zarząd Funduszu, zgodnie z bieżącymi potrzebami  Funduszu.

 

§ 20

 1. Specjalista ds. sprzedaży wykonuje czynności związane z pozyskiwaniem nowych klientów i instytucji finansowych.

 

2.   Do zadań Specjalisty ds. sprzedaży należy w szczególności:

1)      pozyskiwanie nowych klientów z obszaru MŚP,

2)      informowanie klientów o ofercie poręczeniowej funduszu,

3)      obsługa klienta w zakresie poręczeń kredytów/pożyczek,

4)      współpraca i kontakty z Bankami realizującymi poręczenia,

5)      współpraca i kontakty z klientami na rzecz których udzielane są poręczenia,

6)      przygotowywanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń informacyjnych dla pracowników Banków,

7)      przygotowywanie, organizacja i przeprowadzanie szkoleń informacyjnych dla MŚP.

8)      realizacja działań promocyjnych i marketingowych,

9)      realizacja zadań związanych z Inicjatywą JEREMIE,

10)  realizacja zadań związanych z realizacją projektów POKL,

11)  wprowadzanie klientów i wniosków o poręczenie do Ogólnokrajowego Systemu Wspierania Udzielania Poręczeń,

12)  inne zadania przydzielone przez  Zarząd Funduszu , zgodnie z bieżącymi potrzebami  Funduszu.

§ 21

1)      Pracownik Biura Obsługi Klienta wykonuje czynności związane z informowaniem klientów o ofercie poręczeniowej oraz promowaniem produktów poręczeniowych.

 

 1. Do zadań Pracownika biura obsługi klienta należy:

1)      obsługa administracyjna Biura Obsługi Klienta,

2)      wspieranie Działu Administracyjnego,

3)      nawiązywanie kontaktów z klientem, identyfikacja jego potrzeb,

4)      obsługa klienta w zakresie poręczeń kredytów/pożyczek.

5)      informowanie klientów o ofercie poręczeniowej funduszu,

6)      promowanie produktów poręczeniowych,

7)      realizacja działań promocyjnych i marketingowych,

8)      przyjmowanie i przekazywanie dokumentów,

9)      aktualizowanie wiedzy produktowej,

10)  realizacja zadań związanych z Inicjatywą JEREMIE,

11)  realizacja zadań związanych z realizacją projektów POKL,

12)  zapewnienie prawidłowych warunków funkcjonowania pomieszczeń Biura Obsługi Klienta,

13)  inne zadania przydzielone przez  Zarząd Funduszu, zgodnie z bieżącymi potrzebami  Funduszu.

 

§ 22

1. Pion Administracyjny wykonuje zadania związane z obsługą prawną, księgową, administracyjną, informatyczną oraz realizacją projektów unijnych.

 

2. Do zadań Pionu Administracyjnego należy w szczególności:

1)      prowadzenie spraw w imieniu Funduszu przed organami wymiaru sprawiedliwości,

2)      informowanie Zarządu o zmianach przepisów prawnych i nowych aktach prawnych mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Funduszu,

3)      udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych,

4)      opiniowanie oraz opracowywanie projektów aktów prawnych,

5)      obsługa prawna i organizacyjna posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w tym przygotowywanie projektów Uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uzasadnień do projektów Uchwał Rady Nadzorczej,

6)      udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej,

7)      opiniowanie i analizowanie pod względem formalnym i prawnym dokumentów, związanych z udzielanymi poręczeniami w szczególności dokumentów dotyczących zabezpieczenia transakcji poręczeniowych, dokumentów statutowych przedsiębiorstw,

8)      wydawanie opinii na temat poprawności złożonych dokumentów poręczeniowych,

9)      prowadzenie ksiąg rachunkowych, wykonywanie ewidencji płacowo-kadrowej,

10)  sporządzanie i przekazywanie deklaracji rozliczeniowych Funduszu z tytułu zobowiązań podatkowych, ubezpieczeń i innych zobowiązań publiczno – prawnych,

11)  ewidencja raportów kasowych i wyciągów bankowych,

12)  przygotowywanie zaświadczeń i oświadczeń dla banków i innych instytucji dotyczących zatrudnionych osób,

13)  wykonywanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych Funduszu,

14)  gromadzenie bieżącej dokumentacji księgowej i przygotowywanie dokumentacji do archiwizowania,

15)  realizacja zadań związanych z Inicjatywą JEREMIE,

16)  realizacja zadań związanych z realizacją projektów POKL,

17)  realizowanie innych projektów unijnych i miedzynarodowych,

18)  przechowywanie dokumentacji związanej z projektami unijnymi,

19)  organizowanie spotkań w ramach projektów unijnych,

20)  prowadzenie spraw osobowych pracowników, ewidencji czasu pracy w tym dotyczącej projektów unijnych,

21)  wstępne szkolenie nowo zatrudnianych pracowników oraz zgłaszanie na szkolenia zewnętrzne,

22)  obsługa administracyjna Funduszu, zaopatrywanie pracowników w siedzibie głównej oraz podległych placówkach w artykuły biurowe, chemiczne i spożywcze.

23)  prowadzenie księgi akcji Funduszu, archiwum zakładowego, raportu kasowego i odpowiedzialność za zawartość sejfu oraz szaf pancernych,

24)  zamieszczanie treści na stronach internetowych funduszu,

25)  przygotowywanie i aktualizowanie Regulaminów poręczeń, oraz umów i aneksów do umów o współpracy z instytucjami finansującymi,

26)  zamówienia publiczne i zapytania ofertowe w funduszu,

27)  przygotowywanie materiałów promocyjno-reklamowych,

 

§ 23

 1. 1.      Dyrektor Biura nadzoruje pracę pracowników Pionu Administracyjnego i czuwa nad prawidłowością wykonywania zadań w poszczególnych działach pionu.

 

 1. 2.      Do zadań Dyrektora Biura należy w szczególności:

1)      nadzorowanie prac Biura, Dział Księgowości, Działu Prawnego, Działu Administracyjnego oraz zewnętrznego stanowiska ds. obsługi informacyjnej,

2)      występowanie do Zarządu o premie dla pracowników podległych działów,

3)      obsługa posiedzeń organów Funduszu,

4)      prowadzenie spraw osobowych pracowników,

5)      prowadzenie ewidencji czasu pracy w tym dotyczącej projektów unijnych,

6)      wstępne szkolenie nowo zatrudnianych pracowników oraz zgłaszanie na szkolenia zewnętrzne,

7)      nadzór nad obsługą administracyjną Funduszu,

8)      prowadzenie księgi akcji, archiwum zakładowego, raportu kasowego i odpowiedzialność za zawartość sejfu oraz szaf pancernych,

9)      nadzór nad zamieszczaniem treści na stronach internetowych funduszu,

10)  przygotowywanie i aktualizowanie Regulaminów poręczeń, oraz umów i aneksów do umów o współpracy z instytucjami finansującymi,

11)  zamówienia publiczne i zapytania ofertowe w funduszu,

12)  przygotowywanie materiałów promocyjno-reklamowych,

13)  sprawozdawczość kwartalna i roczna dla GUS,

14)  przygotowywanie kwartalnych kart informacyjnych dla UMWW,

15)  pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

16)  zaopatrywanie pracowników w siedzibie głównej oraz podległych placówkach w artykuły biurowe, chemiczne i spożywcze,

17)  wprowadzanie do Ogólnokrajowego Systemu Wspierania Udzielania Poręczeń wniosków o poręczenie, oddziałów banków, klientów, lokat bankowych oraz aktualizowanie informacji o funduszu i obowiązujących regulacjach w zakresie udzielania poręczeń,

18)  realizacja zadań związanych z Inicjatywą JEREMIE,

19)  realizacja zadań związanych z realizacją projektów POKL,

20)  występowanie do Zarządu Funduszu z wnioskami dotyczącymi usprawniania pracy Działu,

21)  inne zadania przydzielone przez Zarząd Funduszu, zgodnie z bieżącymi potrzebami Funduszu.

 

§ 24

 1. 1.      Do zadań specjalisty ds. administracyjnych należy w szczególności:

1)      archiwizowanie dokumentów w tym związanych z projektem Inicjatywa Jeremie,

2)      rejestrowanie oraz przyjmowanie przesyłek pocztowych,

3)      korespondowanie ze współpracującymi jednostkami i organizacjami,

4)      ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,

5)      zamieszczanie danych na stronie internetowej www.fripww.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Zamówieniach Publicznych oraz w Aktualnościach w ramach Inicjatywy Jeremie

6)      udzielanie podstawowych informacji o produktach i usługach oferowanych przez Fundusz,

7)      obsługa sprzętu biurowego: tj. centrali telefonicznej i maszyny kserującej,

8)      wprowadzanie danych dotyczących przedsiębiorców, kredytów i poręczeń do Ogólnokrajowego Systemu Wspierania Udzielania Poręczeń,

9)      przygotowywanie dokumentacji związane z projektem systemowym PARP: kart czasu pracy, dzienników zajęć, rejestru klientów, spisu dokumentów księgowych,

10)  przygotowywanie kart czasu pracy w ramach Inicjatywy Jeremie,

11)  pomoc w przygotowywaniu zapytań ofertowych w ramach Inicjatywy Jeremie,

12)  sporządzanie agend spotkań i szkoleń w ramach Inicjatywy Jeremie,

13)  zaopatrzanie biura w art. biurowe, chemiczne i spożywcze w ramach umowy na roczne dostawy ww. artykułów w ramach projektu Inicjatywa Jeremie,

14)  współorganizacja spotkań szkoleniowych w ramach projektu Inicjatywa Jeremie

 

§ 25

 1. 1.      Dział Projektów Unijnych (PU) na czele którego  stoi kierownik, powołany przez Prezesa Zarządu, realizuje zadania dotyczące prowadzenia projektów unijnych, w szczególności projektów JOSEFIN i JEREMIE, POKL lub innych projektów prowadzonych przez Fundusz.

 

 1. 2.      Do zadań Działu Projektów Unijnych należy w szczególności:

1)      realizowanie projektów unijnych,

2)      przygotowywanie informacji i sprawozdań z realizowanych zadań dla Zarządu,

3)      przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z projektami unijnymi,

4)      organizowanie spotkań w ramach projektów unijnych,

5)      prowadzenie i przechowywanie kart czasu pracy pracowników wykonujących zadania w ramach projektów unijnych,

6)      przestrzeganie przepisów dotyczących prowadzenia projektów unijnych,

7)      uczestnictwo w pracach Komisji Kwalifikacyjnej,

8)      zapewnienie prawidłowych warunków funkcjonowania pomieszczeń biurowych przeznaczonych do realizowania projektów unijnych.

 

§ 26

 1. 1.      Kierownik Działu Projektów Unijnych nadzoruje pracę Działu Projektów Unijnych i czuwa nad prawidłowością wykonywania zadań działu.

 

 1. 2.      Kierownikowi Działu Projektów Unijnych podlega:

- specjalista ds. projektów unijnych.

 

 1. 3.      Do zadań Kierownika Działu Projektów Unijnych należy w szczególności:

1)      nadzór nad podległymi pracownikami,

2)      wnioskowanie o premie dla podległych pracowników do Dyrektora Biura,

3)      realizowanie projektów unijnych,

4)      przygotowywanie informacji i sprawozdań z realizowanych zadań dla Zarządu.

5)      nadzór i kontrola nad przebiegiem projektów unijnych, ich poprawnością i dotrzymywaniem terminów,

6)      nadzór nad podległymi pracownikami, w zakresie poprawności przygotowania i opracowania dokumentacji projektowej,

7)      nadzór merytoryczny na Działem Projektów Unijnych w zakresie organizacji pracy i bieżących zadań,

8)      organizacja i nadzór nad przeprowadzanymi zapytaniami ofertowymi i zamówieniami publicznymi,

9)      komunikacja z Instytucjami Zarządzającymi projektami unijnymi.

10)  rzetelny nadzór nad sprawozdawczością,

11)  bieżąca współpraca z audytorami projektów unijnych,

12)  opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących działalności Funduszu w ramach projektu JEREMIE,

13)  realizacja zadań związanych z realizacją projektów POKL,

14)  inne zadania przydzielone przez  Zarząd Funduszu, zgodnie z bieżącymi potrzebami  Funduszu.

§ 27

1. Specjalista ds. projektów unijnych wykonuje czynności związane z realizacją projektów unijnych.

 

 1. Do zadań Specjalisty ds. projektów unijnych należy w szczególności:

1)      przygotowywanie informacji i sprawozdań z realizacji projektu JOSEFIN,

2)      przygotowywanie miesięcznego rejestru portfela jednostkowych poręczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE,

3)      przygotowywanie sprawozdań z postępu w ramach Inicjatywy JEREMIE i monitoring kosztów,

4)      przygotowywanie kalkulacji kosztów osobowych i opisów faktur Inicjatywy JEREMIE i monitoring kosztów,

5)      koordynowanie działań budowy marki FIDO „ Design+”, współpraca z Pracownią Wizerunku Firm,

6)      budowanie oferty produktów Funduszu,

7)      wprowadzanie klientów i wniosków o poręczenie do Ogólnokrajowego Systemu Wspierania Udzielania Poręczeń,

8)      koordynowanie projektów międzynarodowych,

9)      przestrzeganie przepisów dotyczących prowadzenia projektów unijnych,

10)  uczestnictwo w pracach Komisji Kwalifikacyjnej,

11)  zapewnienie prawidłowych warunków funkcjonowania pomieszczeń biurowych przeznaczonych do realizowania projektów unijnych.

 

§ 28

 1. 1.      Stanowisko ds. Księgowości (SK) realizuje zadania w zakresie:

1)      prowadzenie ksiąg rachunkowych,

2)      sporządzanie i przekazywanie deklaracji rozliczeniowych Funduszu z tytułu zobowiązań podatkowych, ubezpieczeń i innych zobowiązań publiczno – prawnych,

3)      wykonywanie ewidencji płacowo-kadrowej,

4)      ewidencja raportów kasowych i wyciągów bankowych,

5)      przygotowywanie zaświadczeń i oświadczeń dla banków i innych instytucji dotyczących zatrudnionych osób,

6)      wykonywanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych Funduszu,

7)      gromadzenie bieżącej dokumentacji księgowej i przygotowywanie dokumentacji do archiwizowania,

8)      realizacja zadań związanych z Inicjatywą JEREMIE,

9)      realizacja zadań związanych z realizacją projektów POKL,

10)  inne zadania przydzielone przez  Zarząd Funduszu, zgodnie z bieżącymi potrzebami  Funduszu.

 

 1. 2.      Zadania Funduszu w zakresie Stanowiska ds. Księgowości  może realizować zewnętrzny wykonawca (SK) na podstawie umowy.

 

 1. 3.      Nadzór nad wykonywaniem umowy sprawuje Prezes Zarządu Funduszu a podczas jego nieobecności Wiceprezes Zarządu Funduszu.

 

§ 29

 1. 1.      Dział Prawny zapewnia obsługę prawną Funduszu.

 

 1. 2.      Na czele Działu prawnego stoi Radca Prawny.

 

 1. 3.      Do obowiązków  Radcy Prawnego należy w szczególności:

1)      prowadzenie spraw w imieniu Funduszu przed organami wymiaru sprawiedliwości,

2)      informowanie Zarządu o zmianach przepisów prawnych i nowych aktach prawnych mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Funduszu,

3)      udzielanie porad i konsultacji prawnych,

4)      sporządzanie opinii prawnych,

5)      opiniowanie oraz opracowywanie projektów aktów prawnych,

6)      obsługa prawna posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w tym przygotowywanie projektów Uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uzasadnień do projektów Uchwał Rady Nadzorczej,

7)      udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej,

8)      opiniowanie i analizowanie pod względem formalnym i prawnym dokumentów, związanych z udzielanymi poręczeniami w szczególności dokumentów dotyczących zabezpieczenia transakcji poręczeniowych, dokumentów statutowych przedsiębiorstw,

9)      wydawanie opinii na temat poprawności złożonych dokumentów poręczeniowych,

10)  prowadzenie spraw windykacji w Funduszu, w szczególności sporządzanie analiz prawnych dotyczących spraw w windykacji,

11)  koordynacja prowadzonych przez fundusz działań wobec dłużników w porozumieniu z Kierownikiem Działu Windykacji i Sprawozdań,

12)  koordynacja obsługi prawnej Funduszu w przypadku świadczenia pomocy prawnej na rzecz Funduszu przez podmioty zewnętrzne,

13)  występowanie o premie do Zarządu za pośrednictwem Dyrektora Biura.

 

 1. 4.      Zadania Radcy prawnego mogą być wykonywane na podstawie  umowy o pracę lub umowy zlecenia.

 

§ 30

 1. 1.      Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej (SI) wykonuje zadania mające na celu zapewnienie bieżącej sprawności sprzętu informatycznego, telefonicznego i kopiującego będącego w posiadaniu Funduszu.

 

 1. 2.      Do zadań Stanowiska ds. Obsługi Informatycznej należy w szczególności:

1)     utrzymanie w sprawności techniczno – eksploatacyjnej sprzętu komputerowego,

2)     analizowanie zakłóceń we współpracy serwera z siecią logiczną,

3)     przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego,

4)     wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych,

5)     prowadzenie witryny internetowej Funduszu,

6)     dbanie o systemy zabezpieczeń sieci wewnętrznej oraz danych elektronicznych gromadzonych w dyskach komputerów  Funduszu.

 

 1. 3.      Zadania w zakresie obsługi informatycznej (SI) może  realizować wykonawca zewnętrzny na podstawie umowy zlecenia.

 

 

Rozdział IX

 

Podpisywanie pism i dokumentów finansowych w Funduszu

 

§ 31

 1. 1.      Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania bądź wydatkowania środków pieniężnych, podpisuje Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu wraz z Prokurentem.

 

 1. 2.      Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych ustalone są odrębną instrukcją.

Rozdział X

 

Zasady udzielania poręczeń kredytów przez Fundusz

 

§ 32

Zasady i tryb postępowania w zakresie udzielania poręczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw przez Fundusz określają szczegółowe regulaminy poręczeń.

 

 

Rozdział XI

 

Organizacja pracy w Funduszu

 

§ 33

 1. 1.      Czas pracy pracowników Funduszu po uzyskaniu zgody Zarządu może przekroczyć 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie.

 

 1. 2.      Ustala się następujący tygodniowy rozkład czasu pracy pracowników w ramach ruchomego czasu pracy: od poniedziałku do piątku rozpoczyna się w godzinach 5.30 – 10.30 i kończy po 8 godzinach odpowiednio w godzinach 13.30 - 18.30, a wszystkie soboty są wolne od pracy. Po uzyskaniu zgody Zarządu godzinowy rozkład czasu pracy pracowników może ulec zmianie.

 

 1. 3.      Ustala się czas przyjęć interesantów od godziny 8.00 do 15.00.

 

 1. 4.      Prezes lub Członek Zarządu Funduszu przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 10.00 – 15.00.

 

 

Rozdział XII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 33

 

1. Spory kompetencyjne rozstrzyga Zarząd Funduszu.

2. Regulamin zatwierdza Zarząd Funduszu w drodze uchwały.

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution