kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: HomeBipOrgany SpółkiRegulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Rady Nadzorczej
FUNDUSZU ROZWOJU I PROMOCJI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
 
 
 
 
 
I.Postanowienia ogólne
 
 
Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności zgodnie z § 9 ust. 12 Statutu Spółki.
 
§1
 
 
Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu zwana dalej „Radą Nadzorczą” działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
 
 
§ 2
 
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 
 
 
II. Skład i organizacja Rady Nadzorczej
 
§ 3
 
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, z których jednego powołuje i odwołuje Akcjonariusz – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, a pozostałych powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona na trzyletnie indywidualne kadencje.
 
2. Członkowie Rady Nadzorczej spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Członkowie Rady pełniący funkcje mogą być wybierani ponownie.
 
3. Wiceprzewodniczący posiada uprawnienia Przewodniczącego tylko wówczas gdy Przewodniczący nie może wykonywać swoich obowiązków.
 
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, a w szczególności:
 1. zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej,
 2. ustala porządek obrad Rady Nadzorczej,
 3. zawiadamia zarząd o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej,
 4. przewodniczy obradom Rady Nadzorczej.
 
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród swojego grona Sekretarza Rady Nadzorczej.
 
6. Obsługę techniczną i administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
 
 
 
III.Zadania Rady Nadzorczej
 
§ 4
 
 

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.

2. Zarząd Spółki powinien powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż 14 dni od ich otrzymania.
 
3. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 1. doradzanie Zarządowi oraz nadzorowanie jego pracy,
 2. opiniowanie wniosków zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie,
 3. okresowa kontrola wykonania przez Zarząd planów działalności Spółki,
 4. opiniowanie na wniosek Zarządu spraw istotnych dla funkcjonowania Spółki,
 5. rozpatrywanie spraw przekazanych przez Walne Zgromadzenie.
 
§ 5
 
Pozostałe zadania Rady Nadzorczej określa Kodeks Spółek Handlowych oraz Statut Spółki.
 
 
 
IV.  Kompetencje Rady Nadzorczej
 
 
§ 6
 
 
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności :
 
 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania   finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 3. a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 4. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania
 5. ze swojej działalności,
 6. powoływanie Członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
 7. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki oraz zmian do tego regulaminu
 8. uchwalanie i zmiana Regulaminów poręczeń, przy czym do uchwalenia lub zmiany tych regulaminów wymagana jest zgoda Akcjonariusza- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
 9. delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego składu zarządu lub w tych przypadkach, gdy zarząd z innych powodów nie może działać,
 10. wyrażanie zgody na utworzenie przez Spółkę oddziałów, przedstawicielstw lub innych placówek,
 11. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
 12. wyrażanie zgody na zajmowanie się przez Członków Zarządu interesami        konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu,
 13. zawieranie w imieniu Spółki umów z Członkami Zarządu, w tym umów
  o pracę; przy czym Rade Nadzorczą reprezentuje jej Przewodniczący albo
  w razie niemożności jego działania Wiceprzewodniczący lub wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej inny Członek Rady Nadzorczej,
 14. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu, z wyjątkiem Prezesa Zarządu, dla którego wysokość wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza określa także rodzaj stosunku prawnego łączącego Członków Zarządu ze Spółką,
 15. wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do innych spółek,
 16. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań oraz rozporządzanie prawami
  o jednorazowej wartości przekraczającej 50.000 zł w tym z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań wekslowych za wyjątkiem statutowej działalności w zakresie udzielania poręczeń, jak też z wyłączeniem decyzji dotyczących lokowania środków finansowych Spółki,
 17. Zatwierdzanie programów i planów działalności Spółki,
 18. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a Członkami Zarządu; przy czym Radę Nadzorczą reprezentuje jej Przewodniczący albo w razie niemożności jego działania Wiceprzewodniczący lub wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej inny Członek Rady Nadzorczej,
 
 
 
V.  Zasady działania Rady Nadzorczej i zdolność podejmowania uchwał
 
 § 7
 
 

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
 
2. Do wykonywania określonych czynności Rada Nadzorcza może upoważnić poszczególnych członków podejmując w tym względzie stosowną uchwałę.

 
                                                            
§ 8
 
 
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy Członkowie zostali zaproszeni w terminie, a w podejmowaniu uchwał bierze udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
 
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile zarządzi tak Przewodniczący, a żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu wobec takiej procedury. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie może dotyczyć uchwał zawierających rozstrzygnięcia personalne tj. wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
 
5. Członek Rady Nadzorczej, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały, może zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
 
 
 
§ 9
 
1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
 
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady poprzez pisemne powiadomienie listem poleconym, telefonicznie, teleksem lub za pomocą poczty elektronicznej z podaniem miejsca, daty, godziny i porządku obrad. Każdy z członków Rady Nadzorczej powinien być powiadomiony o planowanym posiedzeniu oraz porządku obrad co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
Posiedzenia mogą być zwoływane poprzez zawiadomienie członków Rady w krótszym terminie, pod warunkiem, że żaden z członków Rady Nadzorczej nie sprzeciwi się odbyciu posiedzenia.
 
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, o ile Rada nie wyrazi sprzeciwu.
 
4. Udział członków Zarządu Spółki w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest obowiązkowy, jeżeli zostali zaproszeni przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć także inne osoby, jeżeli zostaną one zaproszone. Członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej bez prawa udziału w głosowaniu.
 
 
§ 10
 
 
1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, zawierające w szczególności numer kolejny protokołu, miejsce i datę odbycia posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, imiona i nazwiska innych osób, jeżeli uczestniczą w posiedzeniu, porządek obrad, tekst uchwał, liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami oraz treść zdań odrębnych zgłoszonych przez członków Rady Nadzorczej.
Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.
Uchwały podjęte na posiedzeniu mogą stanowić załącznik do protokołu. W takim przypadku nie jest konieczne zamieszczanie tekstu uchwały w treści protokołu.
 
2. Opinie i oceny Rady Nadzorczej, o których mowa w § 4 niniejszego regulaminu zawarte mogą być w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.
 
3. Uchwała Rady Nadzorczej ma moc obowiązującą począwszy od dnia jej podjęcia, chyba że przewidziano w niej wyraźnie inny termin wejścia w życie.
 
 
 
VI. Prawa i obowiązki Członków Rady Nadzorczej
 
§ 11
 
 
1. Każdy Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy przed osobami nie związanymi z organami spółki i akcjonariuszami, danych i informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które stały mu się znane w ramach działalności w Radzie Nadzorczej, także po zakończeniu pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej.
 
2. Do zachowania tajemnicy zobowiązane są także inne osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
 
 
§ 12
 
Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wysokość i zasady wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie.
 
 
 
VII. Postanowienia końcowe
§ 13
 
 

1. Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w dniu 04.05.2009 r. i wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Regulamin może być zmieniony lub uzupełniony przez Radę Nadzorczą. Dla ważności tych zmian wymagane jest ich zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution