kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: HomeBipOrgany SpółkiRegulamin Zarządu
Regulamin Zarządu Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
I Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
Definicje określeń używanych w Regulaminie Zarządu Funduszu Rozwoju
i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A:
 
Regulamin - Regulamin Zarządu Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA.
Spółka – Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA.
Statut - Statut Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA.
Władze Spółki:
 • Walne Zgromadzenie – Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA.
 • Rada Nadzorcza - Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA.
 • Zarząd – Zarząd Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA.
 • Sekretariat – Komorka w dziale organizacyjnym
§ 2
 
Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu, a w szczególności:
 • tryb powoływania i odwoływania oraz skład Zarządu,
 • kompetencje i obowiązki Zarządu,
 • zasady odbywania posiedzeń Zarządu oraz podejmowania i wykonywania uchwał.
§ 3
 
1. Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz niniejszym Regulaminem.
 
2. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, reprezentuje Spółkę i kieruje jej działalnością. Wszyscy Członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
 
3. Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
 
4. Członkowie Zarządu wspólnie prowadzą sprawy Spółki, przestrzegają staranności i zasady sumiennego kierowania Spółką, w zgodzie z prawem i umowami, na podstawie, których pełnią swoje funkcje w Zarządzie. Członkowie Zarządu współpracują przy wypełnianiu zadań na zasadzie lojalności z pozostałymi organami Spółki.
 
II Tryb powoływania i odwoływania oraz skład Zarządu
 
§4
 
1. Zarząd składa się z:
 • jednego Członka Zarządu - Prezesa Zarządu, albo
 • większej liczby Członków - Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu,
łącznie w liczbie do trzech Członków Zarządu.
 
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
 
3. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
 
§5
 
1. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
 
2. Mandaty każdego z Członków Zarządu wygasają, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. Członek Zarządu może być powołany na kolejną kadencję.
 
§ 6
 
1. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili z ważnych przyczyn odwołani przez Radę Nadzorczą w drodze podjętej uchwały, co jednak nie narusza ich uprawnień wynikających z zawartych umów o zarządzanie, jak i umów o pracę0.
 
2. Członkowie Zarządu mogą być z ważnych powodów zawieszeni w czynnościach
w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
 
III Kompetencje i obowiązki Zarządu
 
§ 7
 
1.    Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest:
 • w przypadku Zarządu jednoosobowego – działanie Prezesa Zarządu,
 • w przypadku Zarządu wieloosobowego – współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem.
 
§ 8
 
1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych władz Spółki w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie.
 
2. Zarząd zobowiązany jest w szczególności do:
 1. prowadzenia księgi akcji Spółki,
 2. sporządzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 3. sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienia możliwości jego weryfikacji przez Radę Nadzorczą i wybranych przez tą Radę biegłych rewidentów,
 4. zwoływania posiedzeń Walnego Zgromadzenia,
 5. udziału w Walnym Zgromadzeniu,
 6. zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej i do udziału, na zaproszenie,
 7. w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
 8. przedkładania Radzie Nadzorczej rocznych programów działalności Spółki,
 9. bezzwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia celem powzięcia uchwały, co do dalszego istnienia Spółki, jeżeli bilanse sporządzone przez Zarząd w ciągu roku obrotowego wykażą stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 część kapitału akcyjnego,
 10. zgłaszania do sądu rejestrowego zmian dotyczących Spółki wymagających odnotowania w tym rejestrze,
 11. zgłaszania sprawozdań finansowych Spółki do publikacji w Monitorze Polskim B,
 12. zapewnienia obsługi organizacyjno-administracyjnej funkcjonowania pozostałych organów władz Spółki.
§ 9
 
Zarząd podejmuje uchwały w szczególności w sprawach dotyczących:
 1. zwołania Walnego Zgromadzenia,
 2. określania wewnętrznej struktury organizacyjnej Spółki i regulaminów wewnętrznych,
 3. udzielania i odwoływania prokur i pełnomocnictw,
 4. ustalenia polityki rachunkowości Spółki,
 5. określenia strategicznych programów i planów rozwoju oraz planów finansowych Spółki,
 6. zaciągania kredytów,
 7. dokonywania inwestycji,
 8. przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy,
 9. projektu wniosku do Walnego Zgromadzenia o podział zysku lub pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy,
 10. uchwalania zasad wynagradzania pracowników,
 11. przystąpienie do spółek prawa handlowego lub innych podmiotów organizacyjnych.
 12. każdej innej sprawy wniesionej przez Członka Zarządu pod uchwalę na posiedzenie Zarządu.
§ 10
 
Członkowie Zarządu mogą dokonywać następujących czynności po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej:
 1. zawieranie umów kredytowych o wartości zobowiązania pow. 50 tys. zł.
 2. zakładanie, przenoszenie lub likwidowanie oddziałów, przedstawicielstw
 3. i innych placówek.
 4. dokonywanie inwestycji powyżej 50 tys. zł.
 5. przystąpienie do spółek prawa handlowego.
§ 11
 
1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik.
 
2. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członków Zarządu, ich małżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, powinni oni wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw.
 
IV Posiedzenia Zarządu
 
§ 12
 
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i im przewodniczy Prezes Zarządu Spółki, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
 
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 
3. Obecność Członków Zarządu na posiedzeniach jest obowiązkowa.
4. W posiedzeniach Zarządu poza jego Członkami mogą brać udział z głosem doradczym również inne zaproszone osoby.
 
5. Członkowie Zarządu zobowiązani są niezwłocznie zgłaszać na posiedzenia Zarządu wszelkie sprawy niezbędne ich zdaniem do prawidłowego funkcjonowania Spółki.
 
6. Sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniach Zarządu mogą zgłaszać kierownicy komórek organizacyjnych Spółki.
 
7. Decyzje o wprowadzaniu spraw określonych w ust. 1 i 2 do porządku posiedzenia podejmuje Prezes Zarządu.
 
§ 13
 
1. Zarząd Spółki może podejmować uchwały i decyzje, jeśli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa Członków, w tym Prezes Zarządu albo Wiceprezes Zarządu.
 
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
 
3. Uchwały podejmuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Każdy członek Zarządu ma jeden głos. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 
4. Uchwały i decyzje podjęte na posiedzeniu Zarządu Sekretariat Funduszu dostarcza do zainteresowanych komórek organizacyjnych niezwłocznie po ich sporządzeniu.
 
§ 14
 
1. Posiedzenia na których wprowadzane są Uchwały Zarządu są protokołowane.
 
2. Operacyjne posiedzenia Zarządu nie wymagają protokołowania.
 
3. Protokoły powinny zawierać: datę posiedzenia, porządek obrad, imiona
i nazwiska obecnych członków Zarządu i innych osób, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały i zdanie odrębne.
 
4. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu. Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu przyjmują do wiadomości treść protokołu.
 
5. Uchwały Zarządu są rejestrowane z zachowaniem numeracji rocznej
i umieszczane w wyodrębnionej teczce aktowej protokołów Zarządu.
 
6. Protokoły i oryginały uchwał Zarządu przechowywane są w Sekretariacie Funduszu.
 
V Postanowienia końcowe

§15
 
W sprawach nieuregulowanych Statutem i niniejszym Regulaminem, Członków Zarządu obowiązują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
 
§ 16
 
1. Wszelkie zmiany w Regulaminie dokonywane są w trybie uchwały Zarządu
i uchwały zatwierdzającej Rady Nadzorczej.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution