kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: HomeBipStatus prawny i kapitał zakładowy
Status prawny i kapitał zakładowy

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna istnieje od 29.12.2001 r. Początkowo jedynym akcjonariuszem było Województwo Wielkopolskie wnosząc kapitał w wysokości 3.000.000 zł. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy z 21.02.2002 r. FRIPWW S.A został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094064 (PO.XXI NS-REJ.KRS/218/2/737).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 1 z dnia 09.10.2002 r. podwyższyło kapitał zakładowy o 5.100.000 zł do kwoty 8.100.000 zł co zostało zatwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu 03.12.2002 r. (PO.XXI NS-REJ.KRS/13146/2/17).

17.04.2003 r. do FRIPWW S.A. przystąpiło dwóch akcjonariuszy - Bank Gospodarstwa Krajowego wnosząc kapitał w wysokości 1.000.000 zł oraz Powiat Śremski wykupując jedną akcję o wartości 50.000 zł. Postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 13.10.2003 r. zatwierdziło kapitał zakładowy Spółki w wysokości 9.150.000 zł (PO.XXI NS-REJ.KRS/11125/3/835).

04.11.2003 r. do FRIPWW S.A, przystąpił Powiat Wągrowiecki z jedną akcją o wartości 50.000 zł. Postanowieniem Sądu Rejonowego zatwierdzono kapitał zakładowy Spółki w wysokości 9.200.000 zł (PO.XXI NS-REJ.KRS/15374/3/525).

01.06.2004 r. podwyższono kapitał zakładowy o 2.000.000 zł, akcje o tej wartości stały się własnością Banku Gospodarstwa Krajowego, co zatwierdzono postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 09.07.2004 r. (PO.XXI NS-REJ.KRS/8722/4/731).

19.05.2005 r. do Spółki przystąpiło dwóch kolejnych akcjonariuszy: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu powiększając kapitał zakładowy o 2.000.000 zł oraz Powiat Poznań z jedną akcją o wartości 50.000 zł. Kapitał zakładowy Funduszu wyniósł wówczas 13.250.000 zł co zostało zatwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 19.01.2005 r. (PO.XXI NS-REJ.KRS/17953/4/233).

08.08.2005 r. do FRIPWW S.A. przystąpił ostatni, siódmy akcjonariusz - Miasto Konin, z dwiema akcjami o łączej wartości 100.000 zł powiększając tym samym kapitał zakładowy Spółki do obecnej wartości tj. 13.350.000 zł, co zatwierdzono postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 25.01.2006 r. (PO.XXI NS-REJ.KRS/17276/5/374).

Kapitał zakładowy Spółki w wysokości 13.350.000 zł (trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) dzieli się na 60 (sześćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 01 (zero jeden) do 60 (sześćdziesiąt) o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, 102 (sto dwa) akcje imienne zwykłe serii B o numerach od 001 (zero zero jeden) do numeru 102 (sto dwa) o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, 20 (dwadzieścia) akcji imiennych zwykłych serii C o numerach od 001 ( zero zero jeden) do numeru 020 (zero dwadzieścia) o wartości nominalnej 50.000 zł pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, akcję imienną zwykłą serii D o numerze 001 (zero zero jeden) i wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), akcję imienną zwykłą serii E o numerze 001 (zero zero jeden) o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), 40 (czterdzieści) akcji imiennych zwykłych serii F o numerach od 001 (zero zero jeden) do 040 (zero czterdzieści) o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, 40 (czterdzieści) akcji imiennych zwykłych serii G o numerach od 001 (zero zero jeden) do 040 (zero czterdzieści) o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, akcję imienną zwykłą serii H o numerze 001 (zero zero jeden) o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) 2 (dwie) akcje imienne zwykłe serii I o numerach od 001 (zero zero jeden) do numeru 002 (zero zero dwa) o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda.

Kapitał zakładowy może być pokryty wkładem pieniężnym i niepieniężnym. Spółka tworzy również kapitał zapasowy na pokrycie strat. Może także tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków, a o ich użyciu decyduje walne Zgromadzenie.

Zysk Spółki jest wylączony od podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zysk może zostać przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat z lat ubiegłych oraz na zasilenie kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych Spółki.

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm  fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution