kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: HomeBipStatut
Statut


FUNDUSZU ROZWOJU I PROMOCJI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.


I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Firma Spółki brzmi: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej firmy: Fundusz Rozwoju Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., FRIPWW S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.
 2. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.
 3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
 5. Spółka może tworzyć spółki prawa handlowego, tworzyć zakłady, oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych krajowych i zagranicznych we wszystkich prawem przewidzianych formach.


II. Założyciele Spółki

§2
Założycielem Spółki jest Województwo Wielkopolskie.

III. Przedmiot działalności Spółki

§3
Celem Spółki jest wykonywanie w kraju i za granicą określonych w przedmiocie działalności czynności służących gospodarczemu, kulturalnemu społecznemu rozwojowi Województwa Wielkopolskiego, które to czynności nie będą nastawione na maksymalizację zysku, a ewentualny zysk przeznaczony zostanie na cele statutowe.

§4

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  1. Rozwój i promocja Województwa Wielkopolskiego, jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej poprzez:

   a) świadczenie pomocy w postaci udzielania poręczeń lub gwarancji za zobowiązania mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego - działających na obszarze Województwa Wielkopolskiego - wynikających z umów kredytu, pożyczki, umowy leasingu, factoringu, emisji obligacji korporacyjnych oraz gwarancji zapłaty wadium, wykonania kontraktu, a także organizowania kursów i szkoleń, poradnictwa ekonomicznego, ułatwiania nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami spoza województwa w tym z uwzględnieniem przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i ekologii regionu.
   b) prowadzenie działań informacyjno-reklamowych dotyczących uwarunkowań gospodarczych województwa we wszelkich środkach masowego przekazu,
   c) organizowanie imprez informacyjnych o gospodarce województwa i uczestniczenie w imprezach organizowanych przez inne podmioty.

  2. Prowadzenie działalności edukacyjnej w formie kursów, szkoleń i wykładów dla jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych, w tym wojewódzkich     osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w zakresie:

   a) problematyki prawnej i ekonomicznej,
   b) historii, kultury i tradycji regionu wielkopolskiego,
   c) wiedzy o samorządzie terytorialnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień samorządów regionalnych,
   d) ochrony środowiska i ekologii regionu.

  3. Wykonywanie działalności promocyjnej w tym wydawniczej:

   a) dotyczącej spraw gospodarczych, społecznych i kulturalnych Województwa Wielkopolskiego,
   b) pogłębiającej świadomość przynależności do wspólnoty regionalnej mieszkańców województwa.

 2. Przedmiot działalności Spółki mieści się pod następującymi numerami PKD:

  1. PKD 64.99.Z - §4 ust. 1 pkt 1 ppkt a) Statutu,
  2. PKD 70.22.Z-  §4 ust. 1 pkt 1 ppkt a)i b) Statutu,
  3. PKD 63.99.Z - §4 ust.1 pkt1 i ppkt a) i c) Statutu,
  4. PKD 85.59.B - §4 ust 1pkt. 2) Statutu,
  5. PKD 58.19.Z - §4 ust.1 pkt 3)Statutu.IV. Kapitał zakładowy Spółki

§5

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.350.000 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 60 (sześćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 01 (zero jeden) do 60 (sześćdziesiąt) o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, 102 (sto dwa) akcje imienne zwykłe serii B o numerach od 001 (zero zero jeden) do numeru 102(sto dwa) o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda,20 (dwadzieścia) akcji imiennych zwykłych serii C o numerach od 001 ( zero zero jeden) do numeru 020 (zero dwadzieścia) o wartości nominalnej 50.000 zł pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, akcję imienną zwykłą serii D o numerze 001 (zero zero jeden) i wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), akcję imienną zwykłą serii E o numerze 001 (zero zero jeden) o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), 40 (czterdzieści) akcji imiennych zwykłych serii F o numerach od 001 (zero zero jeden) do 040 (zero czterdzieści) o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, 40 (czterdzieści) akcji imiennych zwykłych serii G o numerach od 001 (zero zero jeden) do 040 (zero czterdzieści) o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, akcję imienną zwykłą serii H o numerze 001 (zero zero jeden) o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)2 (dwie) akcje imienne zwykłe serii I o numerach od 001 (zero zero jeden) do numeru 002 (zero zero dwa) o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda.

 2. Kapitał zakładowy może być pokryty wkładem pieniężnym i niepieniężnym.


§ 6

 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
 2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
 3. Zysk Spółki jest wyłączony od podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zysk może zostać przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat z lat ubiegłych oraz na zasilenie kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych Spółki.V. Akcje     

§ 7            

 1. Akcje Spółki są imienne.
 2. Zamiana akcji imiennych na okaziciela może być dokonana za zgodą Walnego Zgromadzenia.
 3. Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych (księga akcyjna). Księga akcyjna może być prowadzona w formie zapisu elektronicznego.
 4. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie może mieć charakter dobrowolny lub przymusowy. Umorzenie przymusowe może być dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w  przypadku, gdy:

  • Spółka obniża kapitał zakładowy ze względu na ograniczenie swojej działalności,
  • Spółka wydaje w zamian za umorzone akcje świadectwa użytkowe, których rodzaj określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

 5. Zbycie akcji wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnejw terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia doręczenia Spółce zgłoszenia zamiaru zbycia akcji. Jeżeli Spółka nie wyraża zgody na zbycie akcji zobowiązana jestw powyższym terminie wskazać nabywcę. W  przypadku wskazania nabywcy cena za zbywane akcje nie może być wyższa niż określana przez biegłego z dziedziny księgowości z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu wyznaczonego przez Zarząd Spółki. Biegły określi cenę na podstawie ostatniego bilansu Spółki zweryfikowanego przez biegłego rewidenta. Ustalona cena zostanie zapłaconaw terminie jednego miesiąca od daty sporządzenia wyceny, o której mowa wyżej.
 6. Ograniczenia zbycia akcji, o których mowa w ust. 5 dotyczą jedynie akcji imiennych.


VI. Organy Spółki

§8
Zarząd Spółki

 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
 2. Zarząd składa się z jednej (1) do trzech (3) osób. W przypadku Zarządu wieloosobowego powołany zostanie Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu.
 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres 3-letniej wspólnej kadencji.
 4. Mandaty każdego z Członków Zarządu wygasają najpóźniej na dzień odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Członka zarządu. Członek Zarządu może być powołany na kolejną kadencję.
 5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany. Nie pozbawia to Członka Zarządu roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
 6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest:

  • Prezes Zarządu samodzielnie albo,
  • Dwóch Członków Zarządu  lub,
  • Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

 7. Powołanie Prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.
 8. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
 9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Każdy Członek Zarządu ma jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje glos Prezesa Zarządu.
 10. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:

  • sporządzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  • sporządzanie wniosków o podziale zysku lub pokryciu straty,
  • prowadzenie księgi akcyjnej Spółki,
  • zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  • ustalanie polityki rachunkowości Spółki,
  • opracowanie i realizacja programów i planów rozwoju oraz planów finansowych.

 11. Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

  • utworzenie przez Spółkę oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek,
  • przystąpienie Spółki do innych spółek,
  • zaciąganie zobowiązań oraz rozporządzanie prawami o jednorazowej wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań wekslowych za wyjątkiem statutowej działalności w zakresie udzielania poręczeń, jak też z wyłączeniem decyzji dotyczących lokowania środków finansowych Spółki.


§ 9
Rada Nadzorcza

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności:

  • kontroluje działalność Zarządu,
  • opiniuje wnioski Zarządu podlegające rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie,
  • okresowo kontroluje wykonanie przez Zarząd planów działalności Spółki,
  • opiniuje na wniosek Zarządu sprawy istotne dla funkcjonowania Spółki,
  • rozpatruje sprawy przekazane przez Walne Zgromadzenie.

 2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków, z których jednego powołuje i odwołuje Akcjonariusz - Bank Gospodarstwa Krajowego
  w Warszawie, a pozostałych powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na trzyletnie indywidualne kadencje. Mandaty poszczególnych Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia  funkcji przez danego Członka Rady Nadzorczej.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego
  i Wiceprzewodniczącego.
 4. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
 5. Do kompetencji  Rady Nadzorczej należy w szczególności:

  • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodnościz księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym  oraz składanie  Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  • ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  • składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania ze swojej działalności,
  • powoływanie Członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
  • zatwierdzanie  Regulaminu Zarządu Spółki oraz zmian do tego regulaminu
  • uchwalanie i zmiana Regulaminów poręczeń, przy czym do uchwalenia lub zmiany tych regulaminów wymagana jest zgoda Akcjonariusza- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
  • delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego składu zarządu lub w tych przypadkach, gdy zarząd z innych powodów nie może działać,
  • wyrażanie zgody na utworzenie przez Spółkę oddziałów, przedstawicielstw lub innych placówek,
  • wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
  • wyrażanie zgody na zajmowanie się przez Członków Zarządu interesami        konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu,
  • zawieranie w imieniu Spółki umów z Członkami Zarządu, w tym umów o pracę; przy czym Rade Nadzorczą reprezentuje jej Przewodniczący albo w razie niemożności jego działania Wiceprzewodniczący lub wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej inny Członek Rady Nadzorczej,
  • ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu, z wyjątkiem Prezesa Zarządu, dla którego wysokość wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza określa także rodzaj stosunku prawnego łączącego Członków Zarządu ze Spółką,
  • wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do innych spółek,
  • wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań oraz rozporządzanie prawami o jednorazowej wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań wekslowych za wyjątkiem statutowej działalności w zakresie udzielania poręczeń, jak też z wyłączeniem decyzji dotyczących lokowania środków finansowych Spółki,
  • Zatwierdzanie programów i planów działalności Spółki.

 6. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz
  w kwartale.
 7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Głosowania na piśmie nie dotyczą spraw wprowadzonych do porządku obrad Rady na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile zarządzi tak Przewodniczący Rady Nadzorczej, a żaden
  z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu wobec takiej procedury. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 10. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w pkt. 8 i 9 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
 11. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wysokość i zasady wynagradzania określa Walne Zgromadzenie.
 12. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 10
Walne Zgromadzenie

 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd corocznie, lecz nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
 2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:

  • rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  • podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
  • udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich  obowiązków,
  • zmiany Statutu Spółki,
  • zmiany zakresu działania Spółki,
  • połączenia lub przekształcenia Spółki,
  • podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
  • nabycie nieruchomości lub środka trwałego za cenę przewyższającą 1/5 część kapitału zakładowego,
  • powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
  • ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu,
  • rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
  • zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  • inne sprawy przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych.

 3. Akcja daje prawo do jednego głosu poza akcjami uprzywilejowanymi, co do  głosu.
 4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
 5. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
 6. Zmiana Statutu Spółki wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy Spółki obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Do  podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki wymagany jest udział w Walnym Zgromadzeniu wszystkich akcjonariuszy posiadających, każdy z osobna, powyżej 5% (pięciu procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki.


VII. Podwyższenie kapitału zakładowego

§11
Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.


VIII. Rozwiązanie i likwidacja Spółki

§12

 1. 1. Rozwiązanie Spółki powodują:

  • uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
  • ogłoszenie upadłości,
  • inne przyczyny przewidziane prawem.

 2. Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu Spółki przez sąd, powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Spółki przed lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.
 3. Likwidatorami są Członkowie Zarządu, chyba, że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
 4. Likwidatorzy powinni sporządzić bilans otwarcia likwidacji Spółki i złożyć Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.
 5. Po zakończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji, likwidatorzy powinni ogłosić to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie Spółki z rejestru.
 6. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution