kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: HomeBipStruktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Działy organizacyjne
Struktura organizacyjna Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
  1. Na czele funduszu stoi Zarząd składający się z Prezesa Zarządu i Wiceprezesów w liczbie do 2, pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
  2. W funduszu znajdują się następujące  wydziały organizacyjne:

a)       Dział analiz finansowych (DF) - na czele działu analiz stoi kierownik, powoływany  przez Prezesa Zarządu. Kierownik działu analiz kieruje pracami zespołu analityków zgodnie z zakresem uprawnień nadanych w karcie przydziału obowiązków. Dział analiz stanowią kierownik i specjaliści ds. analiz finansowych.

b)       Dział windykacji i sprawozdań (DWS) – na czele działu windykacji i sprawozdań stoi kierownik, powoływany przez Prezesa Zarządu. Kierownik działu kieruje pracą zespołu specjalistów, w przypadku działu liczącego jedno stanowisko, wykonuje wszystkie czynności związane z funkcjonowaniem działu samodzielnie, zgodnie z uprawnieniami nadanymi w karcie przydziału obowiązków.

c)       Dział Księgowości (SK) - stanowi samodzielne stanowisko księgowe, stanowisko to zajmować może samodzielny księgowy posiadający uprawnienia głównego księgowego. Dopuszcza się możliwość pracy w dziale księgowym osób nie posiadających uprawnień głównego księgowego na stanowisku specjalisty ds. księgowości.

d)       Dział Administracyjny (DA) - na czele działu administracyjnego stoi Dyrektor Biura, w przypadku działu liczącego jedno stanowisko dyrektor Biura pełni funkcję obsługi biura, wykonując swoje zadania zgodnie z uprawnieniami nadanymi w karcie przydziału obowiązków.

e)       Dział Projektów Unijnych (PU) - na czele działu stoi Kierownik, powołany przez Prezesa Zarządu. Kierownik działu projektów unijnych kieruje pracą specjalisty ds. projektów unijnych  zgodnie z zakresem uprawnień nadanych w karcie przydziału obowiązków. Dział Projektów Unijnych tworzą: kierownik, specjaliści ds. projektów unijnych oraz  asystenci.

f)        Dział Sprzedaży (DS) – na czele działu stoi Kierownik kierujący pracą specjalistów ds. kontaktów z klientami kluczowymi oraz pracownikiem biura obsługi klienta, zgodnie z zakresem uprawnień nadanych w karcie przydziałów obowiązków. Dział Sprzedaży tworzą: kierownik, specjaliści ds. kontaktów z klientami kluczowymi oraz pracownik biura obsługi klienta.

g)       Dział Prawny (DP) – na czele działu stoi radca prawny, powołany przez Prezesa Zarządu. Radca prawny wykonuje zadania związane z obsługą prawną funduszu zgodnie z kartą obowiązków.

h)       Zewnętrzne Stanowisko ds. Obsługi informatycznej (SI)

i)         Koordynator – działa w ramach projektów systemowych, zgodnie z zakresem uprawnień nadanych w karcie przydziałów obowiązków

  1. Doradcy – działają w ramach projektów systemowych, zgodnie z zakresem uprawnień nadanych w karcie przydziałów obowiązków
  2. Powyższy schemat organizacyjny dotyczy wewnętrznej struktury funduszu, Zarząd funduszu może dokonać modyfikacji schematu organizacyjnego w formie uchwały Zarządu.
  3. Schemat organizacyjny wprowadzany jest uchwałą Zarządu.
  4. Nazewnictwo  działów oraz skróty nazw działów, używane są w korespondencji wewnętrznej funduszu oraz korespondencji zewnętrznej.
  5. W funduszu działa Komisja Kwalifikacyjna jako organ doradczy i opiniodawczy Zarządu w sprawach poręczeń kredytowych.

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm  fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution