kredyty dla firm
Ścieżka powrotu: HomeZamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych, spożywczych i chemicznych oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek na potrzeby Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w roku 2019 o wartości poniżej 30 000 euro

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów reklamowych dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 – Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE

 

Zamawiający – Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., poniżej przedstawia treść zapytań złożonych przez Wykonawców wraz z wyjaśnieniami do prowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie i dostawę gadżetów reklamowych.

Pytanie nr 1:

Czy na smyczach odblaskowych możemy nadrukować logo tylko w 1 kolorze?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość nadruku w 1 kolorze na smyczach odblaskowych.

Pytanie nr 2:

Czy możemy nadrukować logo tylko w 1 kolorze na etui lub/i na składanej torbie na zakupy? W ilu miejscach wycenić nadruk - w 1 czy w 2 miejscach?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość nadruku w 1 kolorze i w 1 miejscu, tj. na etui do składanej torby na zakupy.

Pytanie nr 3:

Logotypy mogą mieć max 5mm na wysokość - jaki logotyp uwzględnić do wyceny długopisu?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią SOPZ, długopis aluminiowy musi zostać oznaczony logo Zamawiającego oraz logotypami składającymi się na zestawienie minimalne z Księgi Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE (str. 18). W przypadku braku możliwości wygrawerowania czytelnego logo Zamawiającego, Zamawiający w zamian dopuszcza możliwość wygrawerowania adresu strony internetowej Zamawiającego, tj. www.fripww.pl.

Pytanie nr 4:

Etui będzie dostępne po 9 listopada - czy zaproponować inne, podobne ale dostępne?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego wizualizacji gadżetów reklamowych, w związku z czym nie ma konieczności proponowania innych skórzanych wizytowników.

Pytanie nr 5:

Proszę o informację, w ilu kolorach wycenić nadruk na smyczy, torbie i USB?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość nadruku w 1 kolorze na smyczy odblaskowej, składanej torbie na zakupy oraz pendrive OTG.

Pytanie nr 6:

Czy na długopisie i wieszaku wycenić grawer?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość  graweru na długopisie aluminiowym i wieszaku na torebkę, które zgodnie z treścią SOPZ muszą zostać oznaczone logo Zamawiającego oraz logotypami składającymi się na zestawienie minimalne z Księgi Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE (str. 18). W przypadku braku możliwości wygrawerowania czytelnego logo Zamawiającego, Zamawiający w zamian dopuszcza możliwość wygrawerowania adresu strony internetowej Zamawiającego, tj. www.fripww.pl.

Pytanie nr 7:

Na portfelu grawer, czy tłoczenie?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość nadruku logo Zamawiającego oraz logotypów składających się na zestawienie podstawowe z Księgi Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE (str. 18) na opakowaniu upominkowym.

Pytanie nr 8:

Mam pytanie dotyczące bloczku w kratkę A4. Czy pisząc indywidualny nadruk na każdej stronie, rozumie się na każdej stronie inny nadruk? Czyli 100 różnych nadruków czy wszystkie 100 kartek z takim samym nadrukiem?

Odpowiedź

Zamawiający przez „indywidualny nadruk na każdej stronie” rozumie środek bloczku, na który składa się 100 kartek z takim samym nadrukiem.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

 1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych, biurkowych i ściennych trójdzielnych na 2019 rok dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 – Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE

 

Zamawiający – Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., poniżej przedstawia treść zapytań złożonych przez Wykonawców wraz z wyjaśnieniami do prowadzonego zapytania ofertowego na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych, biurkowych i ściennych trójdzielnych na 2019 rok.

Pytanie nr 1:

Czy dopuszczalne jest złożenie oferty częściowej?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Pytanie nr 2:

Czy dopuszczalne są nieznaczne odstępstwa od podanej specyfikacji (chodzi zwłaszcza o wymiary kalendarza trójdzielnego, dla których nie podano żadnej tolerancji +/- x% oraz o kolorystykę papieru w kalendarzach A4 tygodniowo-notesowych)?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany kolorystyki papieru. Zamawiający dopuszcza możliwość rozbieżności w wymiarach kalendarzy biurkowych i kalendarzy ściennych trójdzielnych  o +/-2% od podanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Zapytanie ofertowe na realizację zadań związanych z wykonaniem zmian w systemie e-SOP

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie FRIPWW SA, ul. Szyperska 14 61-754 Poznań  lub przesłać mailem na adres biuro@fripww.pl w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. do godziny 15.00 z dopiskiem: „Oferta na dokonanie zmian w ESOP”.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, faksem lub drogą mailową najpóźniej w dniu 31  sierpnia  2018 r.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.

 

Treść zapytania ofertowego znajduje się w linku

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz przygotowanie i wdrożenie systemu ochrony danych osobowych wraz z przeszkoleniem pracowników i współpracowników FRIPWW S.A. o wartości poniżej 30 000 euro
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analizy dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz przygotowanie i wdrożenie systemu ochrony danych osobowych wraz z przeszkoleniem pracowników i współpracowników FRIPWW S.A. o wartości poniżej 30 000 euro
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi doradztwa z zakresu Polityki Ochrony Danych Osobowych dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych, biurkowych i ściennych trójdzielnych na 2018 rok dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 – Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych, spożywczych i chemicznych oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek na potrzeby Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w roku 2018 o wartości poniżej 30 000 euro

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi doradztwa w zakresie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia rocznych badań sprawozdań finansowych za rok 2017 i 2018 przez biegłego rewidenta

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA o wartości poniżej 30 000 euro
Zapytanie ofertowe na wykonanie Systemu do obsługi procesu udzielania poręczeń kredytów w ramach konsorcjum Funduszy Poręczeniowych

Poznań, dnia 21.07.2017 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie Systemu do obsługi procesu udzielania poręczeń kredytów w ramach konsorcjum Funduszy Poręczeniowych

 

 

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

Fundusz Rozwoju i Promocji

Województwa Wielkopolskiego S.A.

Ul. Szyperska 14

61-754 Poznań

NIP: 778-13-97-561, REGON 634269441

 

2.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego:

a)     Wykonanie przedwdrożeniowych prac analitycznych budowy Systemu

b)    Zaprojektowanie oraz napisanie Systemu

c)     Wdrożenie Systemu

d)    Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi Systemu

e)     Rozwój systemu

Ponadto definicje, wymagania stawiane oferentom oraz szczegółowy opis zamówienia określa Specyfikacja stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

3.     WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:

a)     Wykonawca powinien dysponować zasobami ludzkimi, tj. programistami i analitykami kredytowymi, posiadającymi wiedzę dotyczącą analizy finansowej oraz rynku zamówień publicznych,

b)    Do oferty musi zostać dołączone potwierdzenie doświadczenia osób, które będą wykonywały oprogramowanie we wdrożeniu co najmniej dwóch podobnych systemów dla instytucji finansowych udzielających gwarancji lub poręczeń (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego),

c)     Wykonawca winien wykazać się udokumentowanym doświadczeniem we wdrażaniu systemów obarczonych ryzykiem związanym z przesyłaniem danych wrażliwych,

d)    W przypadku, gdy wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców, do oferty musi zostać załączony ich wykaz wraz z zakresem powierzonych im zadań,

e)     W przypadku rozszerzenia listy podwykonawców na etapie prac, na każdą zmianę musi zostać uzyskana zgoda zamawiającego.

 

4.     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

1)  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie złożenia nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

2)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi Oferentami.

3)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

4)  Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

5)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji projektu.

 

5.     KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony w oparciu o kryterium:

100% = 60% cena + 40% termin realizacji przedmiotu zamówienia (dni robocze)

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę w ramach Zamówienia rozpatrywanego.


6.     TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: fundusz@fripww.pl, listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań w terminie do dnia 10.08.2017 r. do godz. 12:00. W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.


 

Załączniki:

1.     Specyfikacja

2.     Formularz ofertowy

3.     Wykaz osób - doświadczenie

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę dwóch tabletów z kompatybilną klawiaturą dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA o wartości poniżej 30 000 euro

Załączniki:

1.      Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

2.      Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe z zakresu doradztwa eksportowego - w ramach poddziałania 1.3.2 - Moduł V

Załączniki:

Formularz ofertowy

Wykaz doradców

Wykaz wykonanych usług/umów/referencji

Wykaz zrealizowanych usług oraz podmiotów

Oświadczenia Oferenta

 

UWAGA!

Z powodu braku ofert spełniających kryteria powyższe zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte.

Zapytanie ofertowe na wykonanie generatora wniosków

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

Przetarg nieograniczony na dostawę 1 samochodu osobowego typu combi w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE Znak sprawy - FRIPWW - 04/17

Ogłoszenie nr 530233-N-2017 z dnia 2017-06-09 r. 

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.: Przetarg nieograniczony na dostawę 1 samochodu osobowego typu combi w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak

Nazwa projektu lub programu 
projekt Inicjatywa JEREMIE współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., krajowy numer identyfikacyjny 63426944100000, ul. ul. Szyperska  14, 61754   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 6710 481, 6710 482, , e-mail fundusz@fripww.pl, , faks 616 710 610. 
Adres strony internetowej (URL): www.fripww.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
S.A. z udziałami samorządowymi
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 
www.fripww.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.fripww.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę 1 samochodu osobowego typu combi w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
Numer referencyjny: FRIPWW-04/17 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 samochodu osobowego typu combi w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu - zgodnie z załącznikiem 6 do SIWZ 

II.5) Główny kod CPV: 66114000-2 
 Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  36   lub dniach: 
lub 
 data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Nie 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena oferty (C) 80,00
Wyposażenie dodatkowe (D) 10,00
Termin dostawy (T) 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-06-23, godzina: 14:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie ZAŁĄCZNIKI:

1) SIWZ

2) JEDZ - załącznik Nr 1 do SIWZ

3) Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ

4) Formularz cenowy - Załącznik Nr 2.1 do SIWZ

5) Podstawowe parametry techniczne - Załącznik Nr 2.2 do SIWZ

6) Wzór zobowiązania - Załącznik Nr 3 do SIWZ

7) Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 4 do SIWZ

8) Istotne postanowienia umowy - Załącznik Nr 5 do SIWZ

9) Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 6 do SIWZ

10) Parametry samochodów osobowych - Załącznik Nr 7 do SIWZ

11) Protokół zdawczo-odbiorczy - Załącznik Nr 8 do SIWZ

 

UWAGA!

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp przedłuża termin nadsyłania ofert do 30 czerwca 2017 r.

Aktualna SIWZ

Ogłoszenie nr 97072 - 2017 z dnia 2017-06-14 r.
Poznań: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 530233-N-2017
Data: 09/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 63426944100000, ul. ul. Szyperska  14, 61754   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 6710 481, 6710 482, e-mail fundusz@fripww.pl, faks 616 710 610. 
Adres strony internetowej (url): www.fripww.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2017-06-23 godz. 14:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2017-06-30 godz. 14:00


PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

z dnia 16.06.2017 r.

Pytanie nr 1:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że umowa leasingu będzie zawarta na okres 36 miesięcy, a nie 35 miesięcy i spłata nastąpi w 35 ratach leasingowych. 

Odpowiedż:

Zamawiający potwierdza, że umowa leasingu będzie zawarta na okres 36 miesięcy, a nie 35 miesięcy i spłata nastąpi w 35 ratach leasingowych.

Pytanie nr 2:

W związku z zapisem w ust. 1. Pkt. 9) OPZ – załącznik nr 6 do SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się zgłosić przedmiot leasingu do ubezpieczenia w dniu podpisania protokołu odbioru, oraz że przedstawi dowód zawarcia ubezpieczenia na przedmiot leasingu  w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zobowiązuje się zgłosić przedmiot leasingu do ubezpieczenia w dniu podpisania protokołu odbioru, oraz że przedstawi dowód zawarcia ubezpieczenia na przedmiot leasingu w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku niedotrzymania powyższego terminu Wykonawca będzie uprawniony do zawarcia ubezpieczenia na koszt Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku niedotrzymania powyższego terminu Wykonawca będzie uprawniony do zawarcia ubezpieczenia na koszt Zamawiającego.

Pytanie nr 4:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu w Rodziale IX, pkt. 1 oraz 2 SIWZ. Zgodnie z pkt. II.3) ogłoszenia o zamówienia z dnia 09.06.2017 r. zamówienie nie jest podzielone na części.

Odpowiedź:

Zamawiający usunął  zapis w Rozdziale IX, pkt. 1 oraz wykreślił w pkt. 2 sformułowanie „w zakresie każdego zadania”.

Pytanie nr 5:

Prosimy zamawiającego o wydłużenie terminu na uzupełnienie lub dostarczenie nowego samochodu, o którym mowa w pkt. 19 załącznika nr 5 do SIWZ do 14 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty? W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:

Prosimy Zamawiającego o zastąpienie słowa „opóźnienia”, określonego w pkt. 31 załącznika nr 5 do SIWZ słowem „zwłoki”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż z tytułu nieterminowej zapłaty Leasingodawcy przysługują od Leasingobiorcy odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż z tytułu nieterminowej zapłaty Leasingodawcy przysługują od Leasingobiorcy odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Pytanie nr 9:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że skrócenie okresu leasingu do 24 miesięcy może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż skrócenie okresu leasingu do 24 miesięcy może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę.

Pytanie nr 10:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamwiający potwierdza, iż z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 11:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że aktualizacja harmonogramu po dostawie wyłącznie w zakresie dat płatności nie będzie wymagać aneksu do umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż aktualizacja harmonogramu po dostawie wyłącznie w zakresie dat płatności nie będzie wymagać aneksu do umowy.

Pytanie nr 12:

Prosimy Zamawiającego o ustanowienie zabezpieczenia terminowej spłaty rat leasingowych w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13:

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy leasingu. W przypadku odmiennej interpretacji, prosimy o wskazanie w jakim terminie zostanie przekazany weksel wraz z deklaracją wekslową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14:

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15:

 1. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego.  Proponujemy poniższy zapis:

„Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Poprawiona SIWZ

 

z dnia 19.06.2017 r.

Pytanie nr 1:

Nawiązując do ogłoszenia przetargu proszę o informację czy wykonawca może obniżyć wymogi:

 • auto o niższej mocy 147 – 152 KM,
 • samochód sedan o mocy 245 KM.
Odpowiedź:
 
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wymogów parametrów technicznych.

z dnia 21.06.2017 r.

Pytanie 1 :

Proszę o rozważenie zamawiającemu zwiększenie możliwości dostawy pojazdu i obniżenie parametrów technicznych przy równoczesnym uzyskaniu najlepszej oferty cenowej.
Zmiany parametrów podstawowych:
 • długość min. 4820 mm
 • szerokość min. 1810 mm
 • silnik min. 146 KM
 • fotel pasażera bez regulacji lędźwi i wysokości
 • wykluczenie funkcji start-stop
 • radio z kolorowym ekranem dotykowym min. 6 głośników

Odpowiedź:

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. informuje, iż: rozważył zwiększenie możliwości dostawy pojazdu i obniżenie parametrów technicznych przy równoczesnym uzyskaniu najlepszej oferty cenowej w zakresie poniższych parametrów technicznych:

- długość min. 4820 mm

- szerokość min. 1810 mm

- silnik min. 146 KM

- fotel pasażera bez regulacji lędźwi i wysokości

- wykluczenie funkcji start-Stop

- Radio z kolorowym ekranem dotykowym min. 6 głośników

i wyraża zgodę na powyższą propozycję.


z dnia 23.06.2017 r.

Pytanie 1:

Prosimy o informację, jakie ryzyka będą obejmowały ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu dokonane przez Zamawiającego/Korzystającego? W jakim terminie zostaną zawarte umowy ubezpieczenia? Czy w polisach jako ubezpieczony będzie wskazany Wykonawca/Finansujący a jeżeli nie – czy Zamawiający dokona niezwłocznie na rzecz Wykonawcy/Finansującego cesji uprawnień z polis? Kiedy Finansujący/Wykonawca otrzyma kopie polis (pierwszej i kolejnych) wraz z potwierdzeniem opłacenia składki przez Zamawiającego/Korzystającego?

Opdowiedź:

Ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu będzie obejmowało takie ryzyka jakie zaakceptuje Wykonawca. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte w dniu otrzymania protokołu. W polisie ubezpieczającym będzie Zamawiający a jako ubezpieczony zostanie wskazany Wykonawca.

Pytanie 2:

Prosimy o przesłanie warunków ubezpieczenia OC/AC/NNW.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada obecnie warunków ubezpieczenia OC/AC/NNW.

Pytanie 3:

Prosimy o informację, czy w przypadku niedostarczenia Finansującemu/Wykonawcy wyżej wymienionych polis i dowodów zapłaty, Finansujący będzie miał prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu i uiszczonymi składkami obciążyć Zamawiającego/Korzystającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4:

Prosimy o informację, czy poza ratami - Zamawiający zapłaci (zwróci Finansującemu) zapłacony podatek od środków transportu?

Odpowiedź:

Samochód osobowy typu combi nie podlega podatkowi od środków transportu i Zamawiający nie zwróci finansującemu takiego podatku.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że umowa leasingu jest zawarta na 36 miesięcy, natomiast okres leasingu wynosi 35 miesięcy i jest liczony od dnia protokólarnego przekazania przedmiotu leasingu Zamawiającemu do używania w ramach leasingu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że umowa leasingu jest zawarta na 36 miesięcy, natomiast okres leasingu wynosi 35 miesięcy. Zgodnie z pkt 30 ppkt 2) Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych począwszy od miesiąca następującego po odbiorze przedmiotu leasingu.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (np. brak zapłaty rat leasingowych, używanie przedmiotu leasingu niezgodnie z przeznaczeniem, itp…)–  Zamawiający/Korzystający zobowiązuje się do natychmiastowej zapłaty Finansującemu/Wykonawcy  wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie Finansujący/Wykonawca uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza takiej interpretacji SIWZ oraz informuje, iż kwestie w tym zakresie rozstrzyga pkt. 36 zał. Nr 5 do SIWZ.

Pytanie 7:

Prosimy Zamawiającego o zmianę pkt. 36 zał. nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na treść: „W razie rozwiązania umowy wobec zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 35 Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego za okres przypadający po dniu rozwiązania Umowy.

Odpowiedź:

"Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu leasingu w stanie nie gorszym, niż będący następstwem normalnego zużycia.” Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pkt. 36 zał. Nr 5 do SIWZ.

Pytanie 8:

Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy, także w przypadku wystąpienia innych okoliczność poza zmianą stawki podatku VAT, określonych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany zawartej umowy z innych przyczyn niż podane.

Pytanie 9:

Prosimy o informację, czy w świetle postanowienia pkt. 40 Zał. Nr 5 do SIWZ – Zamawiający dopuszcza brak zgody na zmianę umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany pkt. 40 w załączniku nr 5 do SIWZ

„40.  Uwzględnienie okoliczności przewidzianych w ust 39 pkt. 1-2 i 4-5, stanowiących podstawę zmiany umowy, jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem.”

Pytanie 10:

Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje swoją rezygnację z wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu i zapłacie wszystkich należności przysługujących Finansującemu zgodnie z zawartą umową, jeżeli tak – to w jakim terminie powiadomi Finansującego?

Opowiedź:

Zamawiający nie przewiduje rezygnacji z wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu i zapłacie wszystkich należności przysługujących Finansującemu zgodnie z zawartą umową.

Pytanie 11:

Prosimy Zamawiającego o zmianę pkt. 10 zał. nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na treść: „Wykonawca po otrzymaniu wynagrodzenia z tytułu wykupu przedmiotu leasingu przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni dokumenty, stwierdzające przeniesienie własności na Zamawiającego w tym fakturę zakupu oraz umowę sprzedaży, pod warunkiem zapłacenia przez Zamawiającego wszystkich należności wynikających z umowy leasingu.”

Opowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podanego rozszerzonego zapisu pkt 10 w zał. Nr 5.

Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie sam ponosił koszty mandatów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że będzie sam ponosił koszty mandatów.

Pytanie 13:

Prosimy o informację, czy jest możliwość złożenia oświadczeń o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia nie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, tylko dwóch odrębnych oświadczeń np. zgodnych z wzorami zamieszczonymi na stronie UZP, zważywszy na to, że wartość zamówienia jak wynika z ogłoszenia i SIWZ  - jest poniżej progów unijnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14:

Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt. XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ppkt. 1c: „Stała Rata leasingowa czysta wyrażona w stosunku do wartości netto/brutto przedmiotu leasingu w PLN” – w szczególności wyjaśnienie pojęcia „czysta”. Czy przez stałą ratę leasingową czystą, Wykonawca ma rozumieć ratę stałą, niezmienną w okresie trwania umowy tj. ratę kapitałowo-odsetkową? 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przez „czystą” ratę leasingową, Wykonawca ma rozumieć ratę stałą, niezmienną w okresie trwania umowy tj. ratę kapitałowo-odsetkową.

Pytanie 15:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza obliczanie rat leasingowych w oparciu o stawkę zmienną WIBOR 1M + stałą marżę Finansującego (marża niezmienna w czasie trwania umowy leasingu).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody ponieważ wymagamy w całym okresie leasingu stałych opłat i rat leasingowych.

Pytanie 16:

Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prosimy o potwierdzenie, że zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże finansującemu/wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przed podpisaniem umowy leasingu przekaże wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL.


z dnia 26.06.2017 r.

Pytanie nr 1 :
 
Czy zamawiający dopuści termin dostawy przedmiotu (pojazdu) w ciągu 90 dni od daty podpisania umowy?
 
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuści inne rozwiązanie przyciemnionych szyb niż fabryczna?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

UWAGA!

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp przedłuża termin nadsyłania ofert do 7 lipca 2017 r.


 

Ogłoszenie nr 500001684-N-2017 z dnia 29-06-2017 r.

 

Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

 

Numer: 530233-N-2017 
Data: 09/06/2017 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 63426944100000, ul. ul. Szyperska  14, 61754   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 6710 481, 6710 482, e-mail fundusz@fripww.pl, faks 616 710 610. 
Adres strony internetowej (url): 

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2017-06-30 godz. 14:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2017-07-07 godz. 14:00 


Zaktualizowana dokumentacja do przetargu:

1. SIWZ

2. Załącznik Nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

3. Załącznik Nr 2.2 do SIWZ - podstawowe parametry techniczne samochodu

4. Załącznik Nr 5 do SIWZ - istotne postanowienia umowy

5. Załącznik Nr 6 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

6. Załącznik Nr 7 do SIWZ - parametry samochodu osobowego

7. Załącznik Nr 8 do SIWZ - protokół zdawczo-odbiorczy

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie Systemu do obsługi procesu udzielania poręczeń kredytów w ramach konsorcjum Funduszy Poręczeniowych

Załączniki:

1.      Specyfikacja

2.      Formularz ofertowy

3.      Wykaz osób - doświadczenie


Pytania i odpowiedzi

1)      Dot. punktu 5.5.1. Punkt ten został nazwany Modułem profilu Beneficjentów, podczas gdy z treści wymagań wynika, że dotyczy Doradców. Czy Beneficjenci będą mieli dostęp do funkcjonalności Portalu Doradców i w jakim zakresie?

W procesie wprowadzania danych firmy oraz wprowadzania danych finansowych.

2)      Dot. punktu 5.5.2 Moduł wprowadzania Wniosku, punkt l) Pytania otwarte. Jakiej funkcjonalności w związku z tym punktem oczekuje Zamawiający? Czy te pytania będą definiowane przez administratora? Czy chodzi o zdefiniowane na formatce pytania, na które można dowolnie odpowiedzieć (nie poprzez wybór odpowiedzi z combo)?

Ankieta będzie zdefiniowana, pytania będą miały charakter zamknięty, mogą pojawić się również pytania otwarte.

3)      Dot. punktu 5.6.3 Moduł Analityka, punkt c) g. – czy Zamawiający może sprecyzować jak ma wyglądać opinia analityka składająca się z zestawu pytań otwartych, wielokrotnego wyboru lub jednokrotnego wyboru? Czy chodzi o udzielenie odpowiedzi (w tym wielokrotnych) na listę pytań?

Opinia analityka jest częściowo ankietą zamkniętą, w części zaś miejscem w którym może swobodnie wpisać swoje uwagi.

4)      Dot. punktu 5.6.4 Moduł opinii prawnej, punkt d) a. Listę pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Czy te pytania będą zaimplementowane w Systemie na stałe, czy też powinna istnieć w Systemie funkcjonalność modyfikacji listy pytań – coś na wzór ankiety?

Raczej ankieta.

5)      Dot. punktu 5.6.5 Moduł Komitetu sterującego, punkt d) a. – czy formularz opinii będzie zawierał stałą listę pytań wielokrotnego lub jednokrotnego wyboru? Czy Zamawiający oczekuje możliwości definiowania pytań, które następnie będą pojawiały się na formularzu?

Pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.

6)      Dot. punktu 5.10. Gwarancja i Wsparcie techniczne, punkt b) „Wykonawca zobowiązuje się do stałego monitorowania pracy Środowiska Systemu (…)”. Czy w ramach dostarczonego Systemu Zamawiający dopuszcza/oczekuje uruchomienia Systemu na serwerach dostawcy rozwiązania? Czy też Zamawiający oczekuje dostawy serwerów niezbędnych do uruchomienia Systemu, które będą ulokowane w serwerowni Zamawiającego? Jeżeli Zamawiający oczekuje utrzymania serwerów przez Dostawcę to na jaki okres wykonać kalkulację?

Aplikacja powinna być zainstalowana na serwerach zewnętrznych.

7)      Jaka będzie przewidywana ilość użytkowników Systemu?

Od 5 do 15 stanowisk.

8)      Jaka będzie przewidywana ilość Pracowników Zamawiającego do przeszkolenia?

5-15 osób.

9)      Jaki będzie przewidywany roczny przyrost przechowywanych w systemie Wniosków?

Około 750-1500 rocznie.

10)  Jaka będzie przewidywana średnia ilość załączników (plików) dołączanych do jednego wniosku?

Standardowy komplet załączników to 10-12 plus dodatkowe dokumenty w formie skanów lub dokumentów pdf, word, excel od 100 stron do 400 stron.

11)  Zamawiający oczekuje mechanizmu powiadamiania użytkowników za pośrednictwem e-mail i SMS. Czy Zamawiający posiada własną bramkę SMS, czy też koszt wysyłania SMSów ma być wliczony w ofertę? Jaką liczbę SMSów miesięcznie Zamawiający przewiduje wysyłać?

Nie posiada bramki, koszt wysłania należy wliczyć w usługę do każdego wniosku około 10-15 powiadomień rocznie około 1000 wniosków średnio razy 10-15 powiadomień około 15000 powiadomień.

 

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA informuje, iż zapytanie ofertowe na System do obsługi procesu udzielania poręczeń kredytów w ramach konsorcium Funduszy Poręczeniowych zostało unieważnione bez wyboru Wykonawcy Zamówienia.

Zapytanie ofertowe z zakresu doradztwa eksportowego - w ramach poddziałania 1.3.2 - Moduł V

Załączniki:

Formularz ofertowy

Wykaz doradców

Wykaz wykonanych usług/umów/referencji

Wykaz zrealizowanych usług oraz podmiotów

Oświadczenia Oferenta

 

Informacja o rozstrzygnięciu:

Do niniejszego zapytania ofertowego nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE
 UWAGA!!!: zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym
na dostawę 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowanny w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE           
 
 
 
Ogłoszenie nr 88331 - 2017 z dnia 2017-05-25 r.
Poznań: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 511170-N-2017
Data: 17/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 63426944100000, ul. ul. Szyperska  14, 61754   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 6710 481, 6710 482, e-mail fundusz@fripww.pl, faks 616 710 610. 
Adres strony internetowej (url): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.1
W ogłoszeniu jest: Przetarg nieograniczony na dostawę 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
W ogłoszeniu powinno być: Przetarg nieograniczony na dostawy 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 samochodów osobowych typu combi zwanych także w dalszej części „przedmiotem zamówienia” z podziałem na 2 zadania: ZADANIE NR 1 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.1. ZADANIE NR 2 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.2. Szczegóły opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. 
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są dostawy 2 samochodów osobowych typu combi w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu zwanych także w dalszej części „przedmiotem leasingu” z podziałem na 2 zadania: ZADANIE NR 1 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.1. ZADANIE NR 2 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.2. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8
W ogłoszeniu jest: dniach:30
W ogłoszeniu powinno być: miesiącach: 36

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-05-30, godzina: 14:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-06-07, godzina: 14:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II
Punkt: II.5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dodatkowe kody CPV: 66114000-2

 
 
Aktualna dokumentacja do postępowania:
1) SIWZ
 
 
ODPOWIEDZI NA NADSYŁANE PYTANIA DO PRZETARGU

1. Czy Zamawiający pokryje dodatkowe koszty finansowe (koszty prefinansowania za używanie przedmiotu od momentu odbioru do momentu wystawienia pierwszej raty) związane z faktem, że raty leasingowe są wystawiane w miesiącu następnym po dacie protokołu odbioru?

Wysokość w/w kosztów jest uzależniona od daty odbioru przedmiotu leasingu do momentu wystawienia pierwszej raty leasingowej, dlatego nie można przewidzieć ich wysokości w ofercie.

- TAK

 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na e-Fakturę?

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że został opracowany projekt  ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, który ma wdrożyć przepisy dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.

- TAK

 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie leasingu podać adres Podwykonawcy (Dostawcy) w celu bezpośredniego kontaktu w kwestiach gwarancji oraz czynności związanych z obsługą serwisową, w tym  bezpośredni kontakt do zgłaszania reklamacji?

- TAK

 4. Czy Zamawiający będzie ponosił koszty ewentualnych mandatów?

- TAK

5. Czy Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych?

- TAK

 6. Czy Zamawiający poniesie koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia w wydziale komunikacji po  pierwszej rejestracji pojazdów np. wtórnik dowodu rejestracyjnego, wtórnika zagubionych tablic, zniszczonej nalepki na szybę, wpisanie haka holowniczego itp.?

- TAK

 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płatność rat w terminie 20-go dnia każdego miesiąca? Określone w SIWZ płatność w ostatnich 10 dniach miesiąca powoduje niemożność oszacowania dokładnego terminu spłaty zobowiązań.

- TAK

 8. Czy Zamawiający akceptuje standardowo stosowane w leasingu zabezpieczenie umowy w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową?

- NIE

 9. Czy Zamawiający dopuszcza wydanie przedmiotu zamówienia na czasowym dowodzie rejestracyjnym?

- TAK

 10. Z uwagi na fakt, że Zamawiający będzie ubezpieczał przedmiot zamówienia, proszę o przesłanie wypełnionego i podpisanego przez brokera ubezpieczeniowego formularza weryfikacji ubezpieczenia obcego według załącznika (poprzez odpowiednie odznaczenie TAK lub NIE w miejscu „polisa obca”). Jest to niezbędne do ustalenia czy zakres ubezpieczenia jest zgodny z wymogami ubezpieczenia przedmiotów leasingu u Finansującego.

 11. Prosimy również o wskazanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz informację, czy przedmioty zamówienia będą objęte ubezpieczeniem najpóźniej w dniu rejestracji przedmiotów zamówienia w Wydziale Komunikacji?

- Zamawiający nie wskazuje Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Przedmioty zamówienia będą objęte ubezpieczeniem najpóźniej w dniu rejestracji przedmiotów zamówienia w Wydziale Komunikacji.

 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby beneficjentem polisy był Wykonawca (właściciel przedmiotu zamówienia)?

- TAK


Przetarg nieograniczony na dostawę 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE

Ogłoszenie nr 511170-N-2017 z dnia 2017-05-17 r.

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.:

Przetarg nieograniczony
na dostawę 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowany w
ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak


Nazwa projektu lub programu:
Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
0%


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Ogłoszenie nr 511170-N-2017 z dnia 2017-05-17 r.

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania: Tak


Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej: Nie


W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.,
krajowy numer identyfikacyjny 63426944100000, ul. ul. Szyperska 14 , 61754 Poznań, woj.
wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 6710 481, 6710 482, e-mail fundusz@fripww.pl, faks
616 710 610.


Adres strony internetowej (URL): http://www.fripww.pl/


Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
S.A. z udziałami samorządowymi


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL): Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
http://www.fripww.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób:
pocztą tradycyjną bądź złożenie osobiście w siedzibie Zamawiającego

Adres:
FRIPWW S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę
2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowany w ramach
projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Numer referencyjny: FRIPWW-03/17


Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny: Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:: Tak


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części: 2


Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy: 2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 samochodów osobowych typu combi
zwanych także w dalszej części „przedmiotem zamówienia” z podziałem na 2 zadania:
ZADANIE NR 1 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI - zgodnie z
załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.1.

ZADANIE NR 2 – DOSTAWA SAMOCHODU
OSOBOWEGO TYPU COMBI - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.2. Szczegóły
opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.


II.5) Główny kod CPV: 34111000-7


Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie


Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:


II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:


II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów


Określenie warunków:
Informacje dodatkowe


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna


Określenie warunków:
Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa


Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu:Nie


Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony


IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych: Nie


Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie


Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej: Tak


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki,
na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria


Kryteria Znaczenie
Cena oferty (C) 70
Wyposażenie dodatkowe (D) 10
Przebieg (P) 10
Termin dostawy (T) 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony): Tak


IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego


Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia: Nie


Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna


Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:


IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-05-30 , godzina: 14:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)


IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane: Nie


IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: ZADANIE NR 1


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:ZADANIE NR 1 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI -
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.1.


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34111000-1,


Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30

data rozpoczęcia:
data zakończenia:


5) Kryteria oceny ofert:


Kryterium Znaczenie
Cena oferty (C) 70
Wyposażenie dodatkowe (D) 10
Przebieg (P) 10
Termin dostawy (T) 10


6) INFORMACJE DODATKOWE:ZAŁĄCZNIKI:

1) SIWZ
2) JEDZ - załącznik Nr 1 do SIWZ
3) Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ
4) Formularz cenowy - Załącznik Nr 2.1 do SIWZ
5) Podstawowe parametry techniczne - Załącznik Nr 2.2 do SIWZ
6) Wzór zobowiązania - Załącznik Nr 3 do SIWZ
7) Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 4 do SIWZ
8) Istotne postanowienia umowy - Załącznik Nr 5 do SIWZ
9) Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 6 do SIWZ
10) Parametry samochodów osobowych - Załącznik Nr 7 do SIWZ
11) Protokół zdawczo-odbiorczy - Załącznik Nr 8 do SIWZ

 

ODPOWIEDZI NA NADSYŁANE PYTANIA DO PRZETARGU

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wysokość samochodu 1470mm? 

Tak

 

UWAGA!!!: zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym
na dostawę 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowanny w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE           
 
 
 
Ogłoszenie nr 88331 - 2017 z dnia 2017-05-25 r.
Poznań: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 511170-N-2017
Data: 17/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 63426944100000, ul. ul. Szyperska  14, 61754   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 6710 481, 6710 482, e-mail fundusz@fripww.pl, faks 616 710 610. 
Adres strony internetowej (url): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.1
W ogłoszeniu jest: Przetarg nieograniczony na dostawę 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
W ogłoszeniu powinno być: Przetarg nieograniczony na dostawy 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 samochodów osobowych typu combi zwanych także w dalszej części „przedmiotem zamówienia” z podziałem na 2 zadania: ZADANIE NR 1 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.1. ZADANIE NR 2 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.2. Szczegóły opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. 
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są dostawy 2 samochodów osobowych typu combi w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu zwanych także w dalszej części „przedmiotem leasingu” z podziałem na 2 zadania: ZADANIE NR 1 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.1. ZADANIE NR 2 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.2. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8
W ogłoszeniu jest: dniach:30
W ogłoszeniu powinno być: miesiącach: 36

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-05-30, godzina: 14:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-06-07, godzina: 14:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II
Punkt: II.5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dodatkowe kody CPV: 66114000-2

 
 
Aktualna dokumentacja do postępowania:
1) SIWZ
 
 
 
Zapytanie ofertowe na dzierżawę czarno-białego urządzenia wielofunkcyjnego do kopiowania, drukowania i skanowania w formacie A4 dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro
Zapytanie ofertowe z zakresu doradztwa eksportowego - w ramach poddziałania 1.3.2 - Moduł IV

Załączniki:

Formularz ofertowy

Wykaz doradców

Wykaz zrealizowanych usług

Wykaz misji gospodarczych

Oświadczenia Oferenta

 

Informacja o rozstrzygnięciu:

Najkorzystniejszą ofertą według komisji oceniającej, złożoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące Kreowania wizerunku MŚP za granicą jest oferta firmy Business architect Michał Krzywiak.

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu, zakup i dostawę 25 lub 30 szt. roll-up standard z logotypami dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

 

 

Załączniki:

Zał. 1. Formularz ofertowy

Zał. 2 Wizualizacje do przygotowania projektu graficznego

Dokumenty do pobrania:

1) Księga Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020

2) Zestaw logotypów

3) Wzór plakatu (DOC), Wzór plakatu (JPEG)

UWAGA!

Informujemy, iż w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik 1 do powyższego zapytania w oświadczeniach Wykonawcy został dodany przez Zamawiającego następujący punkt:

5) Akceptujemy, że Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru do realizacji wariantu 1, obejmującego 25 roll-upów lub wariantu nr 2 – 30 roll-upów.

Oferty należy składać na skorygowanym załączniku.

Skorygowany Załącznik 1 - Formularz Ofertowy

 

 

UWAGA!

Informujemy, iż zapytanie ofertowe na wykonanie projektu, zakup i dostawę 25 lub 30 szt. roll-up standard z logotypami z dn. 27 kwietnia 2017 r. zostało unieważnione z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 350 szt. pamięci przenośnej USB (pendrive) z logotypami dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

 

Załączniki:

1) Formularz ofertowy

2) Przykładowy pendrive

3) Księga Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020

4) Logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich

 

UWAGA!

Informujemy, iż zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 350 szt. pamięci przenośnej USB (pendrive) z logotypami z dn. 27 kwietnia 2017 r. zostało unieważnione z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE - znak postępowania: FRIPWW-02/17

Ogłoszenie nr 69277 - 2017 z dnia 2017-04-19 r.

Poznań: „Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” znak postępowania: FRIPWW-02/17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak
Nazwa projektu lub programu
projekt Inicjatywa JEREMIE współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., krajowy numer identyfikacyjny 63426944100000, ul. ul. Szyperska  14, 61754   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 6710 481, 6710 482, e-mail fundusz@fripww.pl, faks 616 710 610.
Adres strony internetowej (URL): www.fripww.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka akcyjna udziałami samorządowymi
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak, www.fripww.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób: pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Szyperska 14, 61-754 Poznań
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” znak postępowania: FRIPWW-02/17
Numer referencyjny: FRIPWW-02/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: dostawa 2 samochodów osobowych typu combi w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu zwanych także w dalszej części „przedmiotem leasingu” z podziałem na 2 zadania: ZADANIE NR 1 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.1. ZADANIE NR 2 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.2. Szczegóły opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ
II.5) Główny kod CPV: 66114000-2
Dodatkowe kody CPV:34110000-1
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: Załączniki: 2.2, 6 i 7 do SIWZ

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

tak,
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
opłata wstępna w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: tak
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

70

Wyposażenie dodatkowe

10

Przebieg

10

Termin dostawy

10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) nie

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08/05/2017, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Zadanie nr 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:DOSTAWA 1 NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.1.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2, 34110000-1
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

70

Wyposażenie dodatkowe

10

Termin dostawy

10

6) INFORMACJE DODATKOWE: Kryterium Przebieg dotyczy tylko samochodu używanego

Część nr: 2    Nazwa: Zadanie nr 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:DOSTAWA 1 UZYWANEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.2.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2, 34110000-1
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

70

Wyposażenie dodatkowe

10

Przebieg

10

Termin dostawy

10

 Załączniki:

1) SIWZ
2) JEDZ - załącznik Nr 1 do SIWZ
3) Formularz ofertowy - załącznik Nr 2 do SIWZ
4) Formularz cenowy - załącznik Nr 2.1 do SIWZ
5) Podstawowe parametry techniczne samochodów - załącznik Nr 2.2 do SIWZ
6) Wzór zobowiązania - załącznik Nr 3 do SIWZ
7) Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - załącznik Nr 4 do SIWZ
8) Istotne postanowienia umowy - załącznik Nr 5 do SIWZ
9) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 6 do SIWZ
10) Parametry samochodu osobowego - załącznik Nr 7 do SIWZ
11) Protokół zdawczo-odbiorczy - załącznik Nr 8 do SIWZ
12) Ogłoszenie w BZP

 Zmodyfikowane załączniki:

1) Istotne postanowienia umowy - załącznik Nr 5 do SIWZ

2) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 6 do SIWZ

 

Pytania i odpowiedzi:

1)     Proszę o potwierdzenie, że każdy z pojazdów może być objęty odrębną Umową leasingową. Ujęcie jej na jednej umowie nie jest możliwe ze względów systemowych.

Zamawiający potwierdza, że każdy z pojazdów może być objęty odrębną Umową leasingową.

2)     Proszę o akceptację takiego sposobu kalkulacji oferty w taki sposób, by znalazła się w nim liczba 35 rat, czas trwania umowy 36 miesięcy. Uprzejmie informuję, że w l. operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 36 miesięcy Zamawiający uiści zatem 35 rat. Dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą.

1)          Zamawiający akceptuje przedstawiony sposób kalkulacji oraz zmienia pkt 41 na „Umowa wygasa z upływem 36 miesięcy od dnia wydania przedmiotu leasingu.

2)          Zamawiający jest obowiązany do zwrotu Wykonawcy przedmiotu leasingu z zastrzeżeniem postanowień dotyczących opcji wykupu.

3)     Zamawiający wskazał w Opisie przedmiotu zamówienia, że wraz z pojazdem powinien otrzymać kartę pojazdu oraz świadectwo homologacji. Uprzejmie informuję, że oryginał karty oraz świadectwa musi znajdować się u Wykonawcy (Finansującego), który jest właścicielem pojazdu. Zamawiający może otrzymać kopię karty pojazdu oraz wyciąg ze świadectwa. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania i modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Zamawiający akceptuje przekazanie kopii karty pojazdu oraz wyciągu ze świadectwa.

W załączniku Nr 6 do SIWZ pkt 3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

3. Wymagania ogólne:

1)   Pojazd z kompletem dokumentów do rejestracji lub przerejestrowania:

- dowód rejestracyjny

- karta pojazdu lub jej kopia

- świadectwo homologacji lub wyciąg ze świadectwa homologacji

- gwarancja

- instrukcja obsługi 

4)     W pkt. 12 istotnych postanowień umowy  znalazł się zapis następujący zapis: Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na osobę trzecią. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy na następujący:
Zamawiający wyraża zgodę na:
- bezpośrednią spłatą należności wynikających z umowy na rachunek kredytodawcy Finansującego;
- przekazanie niespłaconej umowy (która powinna być zakończona) zewnętrznej firmie, która będzie dochodziła spłaty niespłaconych zobowiązań.


Uprzejmie informuję, że Wykonawca nie ma możliwości dochodzenia pewnych roszczeń samodzielnie od Korzystającego. Przy ich dochodzeniu posiłkuje się wiedzą i umiejętnościami innych profesjonalnych podmiotów. Ponadto zdarza się również cesja praw z umowy na bank udzielający kredytu Finansującemu. Taki scenariusz nie powoduje żadnych zmian w realizacji umowy dla Korzystającego poza zmianą rachunku bankowego na który zobowiązany jest uiszczać raty leasingowe. Proszę o akceptację wskazanych scenariuszy.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

5)     Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów pkt.33 Istotnych postanowień.

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie pkt 33 Załącznika Nr 5 do SIWZ.

6)     Proszę o ostateczną informację na temat gwarancji jakiej oczekuje Zamawiający. W załączniku nr 6 (Opis przedmiotu zamówienia), pkt. nr 4 Zamawiający zapisał, iż wymaga min. 24 miesięcznej gwarancji na podzespoły mechaniczne (w przypadku nowego samochodu), natomiast w pkt. 24 Istotnych postanowień umowy Zamawiający zapisał, iż oczekuje gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne.  Proszę o dostosowanie wymagań.

Zamawiający oczekuje gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne. W załączniku Nr 6 (Opis przedmiotu zamówienia), w pkt nr 4 Zamawiający rozszerzył zapis mówiący o tym, iż wymaga min. 24 miesięcznej gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne.


Zamawiący usunął pkt 19 w rozdziale IX SIWZ:

poprawiona SIWZ


Zamawiący zmienił pkt 7 i 45 Załącznika Nr 5 do SIWZ:

poprawiony Załącznik Nr 5 - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

Pytania i odpowiedzi z 28.04.2017 r. - 02.05.2017 r.:

1) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że umowa leasingu będzie zawarta na okres 36 miesięcy, a nie 35 miesięcy i spłata nastąpi w 35 ratach leasingowych.

Zamawiający potwierdza, że umowa leasingu będzie zawarta na okres 36 miesięcy a nie 35 miesięcy i spłata nastąpi w 35 ratach leasingowych.

2) W związku z zapisem w ust. 1. Pkt. 9) OPZ – załącznik nr 6 do SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się zgłosić przedmiot leasingu do ubezpieczenia w dniu podpisania protokołu odbioru, oraz że przedstawi dowód zawarcia ubezpieczenia na przedmiot leasingu  w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Zamawiający potwierdza, że zobowiązuje się zgłosić przedmiot leasingu do ubezpieczenia w dniu podpisania protokołu odbioru oraz że przedstawi dowód zawarcia ubezpieczenia na przedmiot leasingu  w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

3) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku niedotrzymania powyższego terminu Wykonawca będzie uprawniony do zawarcia ubezpieczenia na koszt Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody.

4) Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów Rozdziału IV, pkt. 2 SIWZ poprzez określenie terminu wykonania zamówienia/ dostawy na okres „do 30 dni od daty zawarcia umowy”.

Pozostawienie pierwotnej wersji ww. zapisów, określających sztywną datę realizacji zamówienia tj. do dnia 30 maja 2017r., jest bardzo ryzykowne zarówno dla Zamawiającego jak i dla Wykonawcy. Jeżeli bowiem procedura oceny oraz wyboru ofert ulegnie przedłużeniu i to niekoniecznie na czas powyżej 30 dni od daty otwarcia, może dojść do sytuacji, w której umowa będzie mogła zostać zawarta na kilka dni przed albo wręcz dopiero po 30 maja 2017r. W konsekwencji czego Zamawiający będzie zmuszony do unieważnienia postępowania, jako iż przedmiotu umowy nie da się zrealizować w terminie określonym w SIWZ. Wprowadzenie proponowanych zmian  usuwa wskazane niebezpieczeństwo i jednocześnie nie spowoduje  nadmiernego wydłużenia oczekiwania na dostawę przedmiotu zamówienia. Należy pamiętać, że ogłaszając postępowanie Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wszelkich okoliczności mogących opóźnić jego rozstrzygnięcie. Ponadto trudno oczekiwać, iż którykolwiek z Wykonawców zamówi pojazdy przed zawarciem umowy z Zamawiającym.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów Rozdziału IV, pkt. 2 SIWZ poprzez określenie terminu wykonania zamówienia/ dostawy na okres „do 30 dni od daty zawarcia umowy”.

5) Zamawiający w SIWZ wskazał, że postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy PZP z dnia 29.01.2004. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy PZP: „Wykonawca może złożyć jedną ofertę, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 zdanie drugie”. Zatem złoeżenie przez Wykonawców osobnych ofert na każde zadanie jest niezgodne z ustawą PZP. W związku z powyższym, prosimy o zmianę zapisu w Rozdziale IX pkt. 1 i 2 SIWZ w następujący sposób:„1. Wykonawca może złożyć w ninijeszym przetargu ofertę na jedno zadanie lub na wszystkie zadania.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zakresie każdego zadania należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie”.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w Rozdziale IX pkt. 1 i 2 SIWZ w następujący sposób:

„1. Wykonawca może złożyć w ninijeszym przetargu ofertę na jedno zadanie lub na wszystkie zadania.

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zakresie każdego zadania należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie”.

6) W rozdziale XII pkt. 1 ppkt. b) SIWZ Zamawiający wskazuje: „Ocena wyposażenia dodatkowego – D (Załącznik nr 2.4 formularza ofertowego)”. Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający nie załączył do SIWZ załącznika nr 2.4. Prosimy o wksazanie w ww. pkt. b) prawidłowego załącznika do formularza oferty, na bazie którego będą pobierane dane w ramach niniejszego kryterium bądź o udostępnienie/ przesłanie Wykonawcą załącznika nr 2.4.

Zamawiający zmienia zapis w SIWZ w rozdziale XII pkt. 1 ppkt b) SIWZ na „Ocena wyposażenia dodatkowego – D (Załącznik nr 2 formularza ofertowego)”

7) W rozdziale XII pkt. 1 ppkt. c) SIWZ Zamawiający wskazuje: „Wymogi dotyczące przebiegu P (Załącznik nr 2.5 formularza ofertowego)”. Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający nie załączył do SIWZ załącznika nr 2.5. Prosimy o wksazanie w ww. pkt. c) prawidłowego załącznika do formularza oferty, na bazie którego będą pobierane dane w ramach niniejszego kryterium bądź o udostępnienie/ przesłanie Wykonawcą załącznika nr 2.5.

Zamawiający zmienia zapis w SIWZ w rozdziale XII pkt. 1 ppkt c) SIWZ na „Wymogi dotyczące przebiegu P Ocena wyposażenia dodatkowego –(Załącznik nr 2 formularza ofertowego)”

8) W związku z faktem, iż Wykonawcy mogą składać oferty na wybrane zadania, prosimy Zamawiającego o wykreślenie sformułowania „Zadanie nr 1” z pierwszej części Formularza Ofertowego – załącznik nr 2 do SIWZ dotyczącej danych Wykonawcy. Pragniemy zauważyć, iż w dalszej części, formularz jest podzielony na zadania, natomiast w pierwszej części będą jedynie dane, które nie ulegną zmianie nie zależnie na ile Zadań będzie skłądana oferta.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. W załączniku nr 2 do SIWZ zostaje wykreślone sformułowanie „Zadanie nr 1” z pierwszej części załącznika.

9) Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w wierszu nr 5 Tabeli szczegółowej kalkulacji ceny dla Samochodu nr 1 – Formularza ofertowego – załącznik nr 2 do SIWZ, nadając mu brzmienie: „całkowity koszt leasingu operacyjnego (poz.2+poz.3+poz.4)”. Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający pominął w sumowaniu poz. 3 tabeli.

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W załączniku nr 2 do SIWZ zostanie zmieniony zapis w wierszu nr 5 Tabeli szczegółowej kalkulacji ceny dla Samochodu nr 1 – formularza ofertowego – załącznika nr 2 do SIWZ, nadając mu brzmienie „całkowity koszt leasingu peracyjnego (poz. 2+poz. 3+poz. 4)”.

10) W związku z faktem, iż Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert na wybrane zadania, zatem ceną oferty nie może być suma dwóch zadań, gdyż oferta może być złożona tylko na jedno zadanie. Prosimy zatem o wykreślenie z tabeli Formularza Cenowego – załącznik nr 2.1 do formularza ofertowego wiersza nr III „Razem cena oferty (suma I.5 i II.5)” oraz wiersza nr III.1 „cena samochodów osobowych (suma I.1 i II.1)”.

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

11) W nawiązaniu do powyższego pytania, prosimy Zamawiająego o modyfikację Formularza Cenowego – załącznik nr 2.1 do formularza ofertowego, tak aby wiersz III.2 był osobno przyporządkowany dlakażdego zadania tj.:

 

Rodzaj opłaty

Ilość

Cena jednostkowa netto [PLN]

Cena netto [PLN]

VAT 23% [PLN]

Cena brutto [PLN]

1

2

3

4

5 (3x4)

6

7 (5+6)

I

Zadanie nr 1

I.1

Wartość samochodu osobowego typu combi

1

 

 

 

 

I.2

Opłata wstępna                           (20% x wartość kol.5 z w.I.1)

1

 

 

 

 

I.3

Miesięczna rata leasingowa                           

35

 

 

 

 

I.4

Opłata końcowa                     
(2% x wartość kol.5 z w.I.1)

1

 

 

 

 

I. 5 

 Razem (suma od I.2 do I.4)

x

x

 

 

 

I.6

Wartość kosztów obsługi leasingu (różnica I.5 i I.1)

X

X

 

 

 

II

Zadanie nr 2

II.1

Wartość samochodu osobowego typu combi

1

 

 

 

 

II.2

Opłata wstępna

(20% x wartość kol.5 z w.II.1)

1

 

 

 

 

II.3

Miesięczna rata leasingowa                           

35

 

 

 

 

II.4

Opłata końcowa 

(2% x wartość kol.5 z w.II.1)

1

 

 

 

 

II. 5 

Razem (suma od II.2 do II.4)

x

x

 

 

 

II.6

Wartość kosztów obsługi leasingu (różnica II.5 i II.1)

X

X

 

 

 

 Zamawiący wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Zaproponowana tabela zostanie wprowadzona do załącznika nr 2.1.

12) Prosimy Zamawiającego o zmianę treści oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ na treść zgodną z art. 24 ust. 11 ustawy PZP nadając mu brzmienie:

„* nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu,

* należę do grupy kapitałowej wraz z Wykonawcą/Wykonawcami: ………………………. (nazwa Wykonawcy) którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

W tym przypadku załączam/my dowody, że powiązania ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia*.

*niepotrzebne skreślić”.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację załącznika nr 4 do SIWZ.

13) Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z pkt. 7 – Załącznik nr 5 do SIWZ sformułowania: „lub odpowiednio do siedziby Partnerów”. Zamawiający w SIWZ nie wskazywał, żadnego innego podmiotu do którego miałaby się odbyć dostawa i że inny podmiot niż Zamawiający będzie korzystał z przedmiotu leasingu. We wszystkich miejscach SIWZ jest wskazane miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego.

Zamawiający wprowadził już tą zmianę. Prosimy o zapoznawanie się na bieżąco z pytania i odpowiedziami na stronie www.fripww.pl.

14) W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o wskazanie podmiotów, do których miałaby się odbyć bezpośrednia dostawa oraz które będą korzystały z przedmiotu leasingu.

j.w.

15) Prosimy zamawiającego o wydłużenie terminu na uzupełnienie lub dostarczenie nowego samochodu, o którym mowa w pkt. 19 załącznika nr 5 do SIWZ do 14 dni.

Zamawiający nie wyraża zgody.

16) Prosimy Zamawiającego o zastąpienie słowa „opóźnienia”, określonego w pkt. 32 załącznika nr 5 do SIWZ słowem „zwłoki”. 

Zamawiający nie wyraża zgody.

17) Prosimy Zamawiającego o zastąpienie słowa „zwłoki”, określonego w pkt. 36 załącznika nr 5 do SIWZ słowem „opóźnienia”.

Zamawiający nie wyraża zgody.

18) Czy Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w pkt. 36 załącznika nr 5 do SIWZ rozumie odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 owej ustawy stosuje się odpowiednio.

Zamawiający rozumie poprzez odsetki ustawowe odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

19) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że skrócenie okresu leasingu do 24 miesięcy może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę.

Zamawiający potwierdza, że skrócenie okresu leasingu do 24 miesięcy może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę.

20) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty? W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat.

Zamawiający nie wyraża zgody.

21) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że raty leasingowe będą płatne w terminie wskazanym w ust. 1. Pkt. 3) OPZ – załącznik nr 6 do SIWZ poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił odbiór przedmiotu zamówienia.

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.

22) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że aktualizacja harmonogramu po dostawie wyłącznie w zakresie dat płatności nie będzie wymagać aneksu do umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody.

23) Prosimy Zamawiającego o ustanowienie zabezpieczenia terminowej spłaty rat leasingowych w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Zamawiający nie wyraża zgody.

24) W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy leasingu. W przypadku odmiennej interpretacji, prosimy o wskazanie w jakim terminie zostanie przekazany weksel wraz z deklaracją wekslową.

Zamawiający nie wyraża zgody.

25) Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

W związku z powyższymi pytaniami poprawiono następujące dokumenty do przetargu:

1) SIWZ
2) Załącznik nr 2 do SIWZ
3) Załącznik nr 2.1 do SIWZ
4) Załącznik nr 4 do SIWZ
5) Załącznik nr 5 do SIWZ

 

26. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej następujących dokumentów:

a)       Bilansu, rachunku wyników za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

 

W odpowiedzi na powyższe pytanie załączamy:

a) pełne sprawozdanie finansowe za 2015 r.

b) sprawozdanie finansowe za 2016 r. przez zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Bilans, RZiS

c) wstępne sprawozdanie finansowe za I kw. 2017 r. - Bilans, RZiS

 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT PRZETARGOWYCH:

Zamawiający z uwagi na istotne zmiany w SIWZ i załącznikach do SIWZ przedłuża termin składania ofert do 12.05.2017 r. do godz. 14:00

 

INFORMACJA O ZMIANIE ZAŁĄCZNIKA Nr 2.2.

Zamawiający w Załączniku Nr 2.2 do SIWZ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH SAMOCHODÓW TYPU COMBI  w wierszu Lp. 6 kolumny 3 Parametry oferowane przy określeniu wymagań pojemności skokowej silnika zastąpił jednostkę miary "dm3" jednostką miary "cm3".

Załącznik Nr 2.2 do SIWZ - Podstawowe parametry techniczne

 

Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE

Ogłoszenie nr 58691 - 2017 z dnia 2017-04-04 r.

 

Poznań: Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak

Nazwa projektu lub programu
Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., krajowy numer identyfikacyjny 63426944100000, ul. ul. Szyperska  14, 61754   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 6710 481, 6710 482, e-mail fundusz@fripww.pl, faks 616 710 610.
Adres strony internetowej (URL):
www.fripww.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka akcyjna z udziałami samorządowymi
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie
www.fripww.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
www.fripww.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  tak
fundusz@fripww.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób: w wersji papierowej podpisanej przez upoważnione osoby po stronie Wykonawcy
Adres: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Numer referencyjny: FRIPWW-01/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 samochodów osobowych typu combi w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu zwanych także w dalszej części „przedmiotem leasingu” z podziałem na 2 zadania: ZADANIE NR 1 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.1. ZADANIE NR 2 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.2.
II.5) Główny kod CPV: 66114000-2
Dodatkowe kody CPV:34110000-1II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:Okres w miesiącach: 36
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  nie

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

– Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 – 2.2 do SIWZ, – Opis parametrów samochodów/u wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, – JEDZ, o którym mowa w rozdz. V SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, – Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ, – Istotne postanowienia umowy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ, – Opis przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ, – Parametry samochodu osobowego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ, – Protokół zdawczo-odbiorczy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak,
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
opłata wstępna w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

70

Wyposażenie dodatkowe

10

Przebieg

10

Termin dostawy

10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) nie

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/04/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Zadanie nr 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE NR 1 – DOSTAWA NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.1.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2, 34110000-1
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

70

Wyposażenie dodatkowe

10

Przebieg

10

Termin dostawy

10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: Zadanie nr 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.2.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2, 34110000-1
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty

70

Wyposażenie dodatkowe

10

Przebieg

10

Termin dostawy

10

ZAŁĄCZNIKI:

1) SIWZ
2) JEDZ - Zalącznik Nr 1 do SIWZ
3) Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ
4) Formularz cenowy - Załącznik Nr 2.1 do SIWZ
5) Podstawowe parametry techniczne - Załącznik Nr 2.2 do SIWZ
6) Wzór zobowiązania - załącznik Nr 3 do SIWZ
7) Wzór listy podmiotów - załącznik Nr 4 do SIWZ
8) Istotne postanowienia umowy - załącznik Nr 5 do SIWZ
9) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 6 do SIWZ
10) Paramentry samochodu osobowego - załącznik Nr 7 do SIWZ
11) Protokół zdawczo-odbiorczy - załącznik Nr 8 do SIWZ
12) Pełny tekst ogłoszenia

 

 

Pytania i odpowiedzi:

1)     Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z płatnościami to obowiązany będzie do zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana. Nie możemy się zgodzić na brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku nienależytej realizacji umowy przez klienta lub na jego wyraźny wniosek, ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia.

Zamawiający nie zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji.

2)     Proszę o potwierdzenie, że każdy z pojazdów może być objęty odrębną Umową leasingową. Ujęcie jej na jednej umowie nie jest możliwe ze względów systemowych.

Zamawiający potwierdza, że każdy z pojazdów może być odrębną Umową leasingową.

3)     Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Koszt ten może być doliczony do ogólnej wartości składanej oferty, Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem  i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający.

Zamawiający potwierdza, że poniesie koszt opłat za rejestrację w kwocie odpowiadającej rzeczywistym kosztom takich opłat poniesionym przez Wykonawcą. Koszt nie będzie brany pod uwagę jako składnik/element oferty.

4)     W pkt. 12 istotnych postanowień umowy  znalazł się zapis następujący zapis: Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na osobę trzecią. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy na następujący:
Zamawiający wyraża zgodę na:
- bezpośrednią spłatą należności wynikających z umowy na rachunek kredytodawcy Finansującego;
- przekazanie niespłaconej umowy (która powinna być zakończona) zewnętrznej firmie, która będzie dochodziła spłaty niespłaconych zobowiązań.


Uprzejmie informuję, że Wykonawca nie ma możliwości dochodzenia pewnych roszczeń samodzielnie od Korzystającego. Przy ich dochodzeniu posiłkuje się wiedzą i umiejętnościami innych profesjonalnych podmiotów. Ponadto zdarza się również cesja praw z umowy na bank udzielający kredytu Finansującemu. Taki scenariusz nie powoduje żadnych zmian w realizacji umowy dla Korzystającego poza zmianą rachunku bankowego na który zobowiązany jest uiszczać raty leasingowe. Proszę o akceptację wskazanych scenariuszy.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację pkt 12 załącznika nr 5 istotne postanowienia umowy.

5)     W pkt. 31.1 istotnych postanowień umowy Zamawiający wskazał, że opłata wstępna zostanie uiszczona od daty podpisania protokołu odbioru. Uprzejmie informuję, że wartość czynszu inicjalnego pomniejsza wartość udzielonego Zamawiającemu kredytu i powinna być uiszczony w terminie nie późniejszym jak 7 dni od daty zawarcia Umowy Leasingu. Proszę zatem o modyfikację ZO w tym zakresie i dopuszczenie płatności czynszu inicjalnego w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w zakresie pkt. 31.1. załącznika nr 5 istotne postanowienia umowy, który otrzymuje brzmienie:

          "31.1.         Strony ustalają, że rozliczenie rat leasingowych za dostarczony przedmiot umowy będzie następowało sukcesywnie w następujący sposób: opłata wstępna w wysokości 20% wartości przedmiotu leasingu płatna w terminie 7 dni od zawarcia umowy leasingu, 35 równych miesięcznych rat przez okres 35 miesięcy oraz wykup 2% wartości przedmiotu leasingu wraz z płatnością 35 raty."

6)     Zamawiający wprowadził kary umowne za niewykonanie w sposób prawidłowy umowy, kolejno zastrzega sobie prawo (niezależnie od tego, że KC w zakresie leasingu takiego uprawnienia nie przewiduje) do jednostronnego wypowiedzenia umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia ewentualnych nieprawidłowości. KC nie przewiduje prawa do takiego zachowania. Zapisy o odstąpieniu od umowy ( a to jest coś innego niż wypowiedzenie umowy) określają szczegółowo możliwości takiego zachowania (art. 491 i art. 492 KC). Natomiast konsekwencją odstąpienia jest przyjęcie, że do umowy nie doszło, co w kontraście używania przedmiotu leasingu jest oczywiście nie do zaakceptowania. Prosimy o wykreślenie zapisów o możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w tym zakresie.

7)     W pkt. 31.2 istotnych postanowień umowy Zamawiający wskazał sposób regulowania zobowiązań.  Uprzejmie informuję, że raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca wpłaca je na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy. Faktury VAT emitowane są systemowo na 21 przed terminem płatności raty leasingowej. Proszę o zapisu i zastąpienie go zapisem: Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego  integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w zakresie pkt. 31.2. załącznika nr 5 istotne postanowienia umowy, który otrzymuje brzmienie:
“31.2.Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze przedmiotu leasingu. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego  integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy.”

8)     Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie transakcji wekslem własnym in blanco?

Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie transakcji wekslem in blanco.

9)     Zamawiający przewidział Istotne Postanowienia umowy. Czy mogą być one włączone do obowiązującej u Wykonawcy Umowy leasingowej w formie aneksu? Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

Zamawiający dopuszcza włączenie Istotnych Postanowień Umowy w formie aneksu do umowy pod warunkiem jednoczesnego podpisania umowy i aneksu oraz w przypadku wskazania, iż w razie sprzeczności zapisów aneksu z treścią umowy, mają one pierwszeństwo.

10)     Czy Zamawiający wyraża zgodę na poniesienie opłat, jakie mogą pojawić się w trakcie trwania umowy, a związane są z czynnościami dodatkowymi wykonywanymi w związku z umową na prośbę Leasingobiorcy? Czynności te dotyczą np. wydania opinii o kliencie, aneksowania umowy, wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego. Inne opłaty dodatkowe mogą być nakładane na Leasingobiorcę z powodu nieprzestrzegania warunków umowy – są to opłaty za nieterminowe realizowanie płatności, za wznowienie umowy po jej karnym rozwiązaniu. Naliczenie jakiejkolwiek opłaty nie wyklucza możliwości anulowania jej na wniosek Leasingobiorcy.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający natomiast nie wyklucza, że w przypadku otrzymania od Wykonawcy enumeratywnego zestawienia katalogu czynności za które leasingodawca zamierza pobierać dodatkowe opłaty, weźmie je pod uwagę.


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę laptopa z oprogramowaniem dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

 

 

UWAGA!

Poniżej zamieszczone są skorygowane załączniki, na podstawie których należy przesyłać oferty.

Załączniki:

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

2. Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe z zakresu doradztwa eksportowego - w ramach poddziałania 1.3.2 - Moduł III

 

Załączniki:

Formularz ofertowy

Wykaz osób-doradców, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na usługę doradczą

Wykaz wykonanych usług/umów/referencji

Wykaz usług pozyskiwania finansowania lub finansowania eksportu

Oświadczenie Oferenta

 

UWAGA!

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 31.03.2017 R. DO GODZ. 11.00

 

Informacja o rozstrzygnięciu:

Oferta "JARPOL ENTERPRISE" MIECZYSŁAW BĄK” z ceną netto 15 840,00 zł i brutto 19 483,20 zł okazała się najkorzystniejsza, zdobywając łącznie  93 pkt.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę ulotek w ramach Inicjatywy JEREMIE dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

 

 

Poznań, dnia 09 marca 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie i dostawę ulotek w ramach Inicjatywy JEREMIE dla Funduszu Rozwoju
i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

 

1.      INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM:

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

Ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

NIP 778 13 97 561, REGON 634269441

 

Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostawę ulotek dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w ramach realizowanego projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 4000 szt. ulotek z logotypami FRIPWW S.A., FIDO, Inicjatywy JEREMIE oraz informacją o projekcie, zgodnie z poniższą specyfikacją:

1)      Papier: kreda 170g, połysk

2)      Format ulotki: 315 x 297 mm

3)      Format ulotki po złożeniu: 105 x 297 mm (składana w Z)

4)      Druk: dwustronny

5)      Kolor: 4/4 CMYK

W wycenie prosimy uwzględnić koszt ewentualnych przeróbek projektu (zgodnie z Załącznikiem nr 2) i dostawy do siedziby FRIPWW S.A.

 

3.      PRZYGOTOWANIE OFERTY:

1)      Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia warunki: posiada uprawnienia do wykonywania działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz znajduje się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

2)      Na sporządzonej ofercie powinien znajdować się podpis i pieczęć osoby upoważnionej.

3)      Wykonawca wraz z ofertą powinien przedstawić cenę netto oraz podatek VAT wykonania oraz dostawy przedmiotu zamówienia.

4)      Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna uwzględniać i zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki oraz opłaty, a także ewentualne upusty cenowe.
W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia, koszty dostawy (załadunku, rozładunku, dostawy, itp.). Cena oferty musi zawierać ostateczną kwotę, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją wszystkich zadań opisanych w przedmiocie zamówienia, niezbędne do jego wykonania
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Na podstawie tak sporządzonej oferty Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5)      Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

6)      Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

7)      Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

8)      Oferta musi zawierać dokładnie wypełniony Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

4.      KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

100% = 70% cena + 20% termin realizacji przedmiotu zamówienia (dni robocze) + 10% jakość.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę w ramach Zamówienia rozpatrywanego.

W celu ocenienia jakości Oferent powinien dołączyć do formularza ofertowego co najmniej 2 szt. referencji z ostatnich 3 lat.

 

5.      MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (biuro@fripww.pl), listownie lub złożyć osobiście
(w zamkniętej kopercie) w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań w terminie do dnia 16.03.2017 r. do godz. 12:00. W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.


6.      OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

1)      Katarzyna Karaś, Mł. specjalista ds. administracyjno-projektowych,
tel. kom. 882  643 805, tel. (61) 6710 481, e-mail: biuro@fripww.pl;

2)      Aleksandra Sztadilów, Specjalista ds. administracyjnych,
tel. (61) 6710 481, e-mail: biuro@fripww.pl;

3)      Ewa Król, Specjalista ds. administracyjnych,
tel. (61) 6710 481, e-mail: biuro@fripww.pl;

 

 

 

Załączniki:

1)      Formularz ofertowy

2)      Projekt graficzny 1

          Projekt graficzny 2


 

 

                                                                                                           PREZES ZARZĄDU

                                                                                                           /-/ Krzysztof Leń


ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYCENĘ 40 SZT. AKCJI SERII F i 20 SZT. AKCJI SERII C FUNDUSZU ROZWOJU I PROMOCJI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.

 

 

Poznań, dnia 06.03.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYCENĘ 40 SZT. AKCJI SERII F i 20 SZT. AKCJI SERII C FUNDUSZU ROZWOJU I PROMOCJI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.

 I.       INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM:

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

Ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

NIP 778 13 97 561, REGON 634269441

 

 II.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Usługa polegająca na dokonaniu wyceny 40 szt. akcji serii akcji serii F i 20 szt. akcji serii C Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości nominalnej 3 000 000 zł

 

 III.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na usługę polegającą na dokonaniu wyceny 60 szt. akcji serii spółki Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w formie pisemnej zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym metodologię wyceny akcji.

 

 IV.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać listownie, pocztą elektroniczną (fundusz@fripww.pl ) lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego

S.A. przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań  lub przesłać mailem na adres fundusz@fripww.pl w terminie do dnia 10.03.2017 r. do godz. 16:00.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania (decyduje data wpływu oferty do spółki) nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi oferentami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w tym również unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.


KRYTERIUM OCENY OFERT:

100% = 50 % cena (jednorazowe wynagrodzenie za usługę) + 40% termin wykonania usługi + 10% doświadczenie w zakresie wyceny akcji spółek akcyjnych

 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU

1)     Sprawy merytoryczne: Krzysztof Leń - Prezes Zarządu, e-mail: krzysztof.len@fripww.pl

2)     Sprawy formalne: Agata Świtalska-Krych – Dyrektor Biura, e-mail: agata.switalska@fripww.pl


/-/ PREZES ZARZĄDU
        Krzysztof Leń

 

Prosimy o złożenie oferty na załączonym formularzu do dnia 10.03.2017 r.

Formularz ofertowy

 

UWAGA!

Z uwagi na obowiązujące Bank Gospodarstwa Krajowego procedury, Bank dokonał procesu wyboru zewnętrznego doradcy do oszacowania wartości pakietu akcji Spółki posiadanaych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w związku z czym powyższe zapytanie ofertowe na wycenę 40 szt. akcji serii F i 20 szt. akcji serii C Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zostaje unieważnione.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA UDZIELANIU INDYWIDUALNYCH LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW FUNDUSZU ROZWOJU I PROMOCJI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.

Poznań, dnia 21.02.2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA UDZIELANIU INDYWIDUALNYCH LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW FUNDUSZU ROZWOJU I PROMOCJI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.

 

 I.        INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM:

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

Ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

NIP 778 13 97 561, REGON 634269441

 II.       PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Usługa polegająca na udzielaniu indywidualnych lekcji języka angielskiego pracownikom Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

 III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

FundusZ Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na świadczenie usługi polegającej na udzielaniu lekcji języka angielskiego pracownikom Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zgodnie z poniższymi wymaganiami:

 1. 1 lekcja 60 min. dla 1 pracownika w tygodniu,
 2. 3 pracowników objętych usługą,
 3. Okres trwania usługi – od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. z możliwością przedłużenia po okresie wakacyjnym,
  1. Proponowane dni lekcji to wtorek, środa, czwartek od 15:00 do 16:00
  2. Zakres tematyczny – język angielski biznesowy, tematyka finansowo-eksportowa.

 IV.     MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać listownie, pocztą elektroniczną (fundusz@fripww.pl) lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego

S.A. przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań  lub przesłać mailem na adres fundusz@fripww.pl w terminie do dnia 27.02.2017 r. do godz. 14:00 na załączonym formularzu ofertowym wraz z referencjamiprezentacją własną z danymi umożliwiającymi ocenę według podanych kryteriów oceny.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania, nie zostaną złożone na załączonym formularzu ofertowym i nie będą zawierały niezbędnych informacji do dokonania oceny zgodnie z podanymi kryteriami oceny nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w tym również odstąpienia od realizacji zamówienia jeśli nadesłane oferty nie spełnią jego oczekiwań.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

100% = 60% cena (miesięczny okres rozliczeniowy) + 40% doświadczenie (10% w obsłudze firm z sektora finansowego, 10% w zakresie świadczenia lekcji indywidualnych, 10% ilość przeszkolonych klientów w stosunku do istnienia firmy na rynku latach) + 10% rozmowa kwalifikacyjna)

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU: Agata Świtalska-Krych – Dyrektor Biura, e-mail: agata.switalska@fripww.pl, kom. 608 433 900.

 

Formularz ofertowy - do pobrania

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

 

 

 

 

Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy

UWAGA!

SPROSTOWANIE:

Poniżej zamieszczone są skorygowane załączniki, na podstawie których należy przesyłać oferty. 

1a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2a. Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kopert z logotypami Inicjatywy JEREMIE dla FRIPWW S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

 

Załączniki:

1) Formularz ofertowy

2) Wzór umowy

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę gadżetów reklamowych dla FRIPWW S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

 

 

 

Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy (cenowy)

3. Wzór umowy

Najkorzystniejsze oferty cenowe złożyli:

1)      Składana torba na zakupy z logotypami i informacją o projekcie - Studio MRÓWKA;

2)      Długopis, touch pen z kolorowym trzonem i srebrnymi elementami z logotypami i informacją o projekcie - Studio MRÓWKA;

3)      Długopis ze wskaźnikiem laserowym (klasa 1), lampka LED z logotypami i informacją o projekcie - GIFT EXPRESS Artur Zamojski;

4)      Aluminiowy zestaw do pisania z logotypami i informacją o projekcie - Agencja Reklamowa ALLES;

5)      3 częściowy komplet do pisania w plastikowym etui z logotypami i informacją o projekcie - SIM Koło Sp. z o.o.;

6)      Komplet piśmienniczy ze złotymi wykończeniami pakowany w etui wykonane z eleganckiego czarnego weluru z logotypami i informacją o projekcie - GIFT EXPRESS Artur Zamojski;

7)      Komplet piśmienniczy: długopis i pióro kulkowe w etui z ekoskóry PU z logotypami i informacją o projekcie – SIM Koło Sp. z o.o.;

8)      Zestaw piśmienniczy FIDO z logotypami i informacją o projekcie - Agencja Reklamowa ALLES;

9)      Długopis i pióro z drewna różanego w drewnianym pudełku z logotypami i informacją o projekcie - SIM Koło Sp. z o.o.;

10)  Zegar z drewnianym przybornikiem biurkowym z logotypami i informacją o projekcie - Studio MRÓWKA;

11)  Drewniany, bardzo pojemny przybornik na biurko z zegarem z logotypami i informacją o projekcie - SIM Koło Sp. z o.o.;

12)  Wykonana z chromowanego metalu, przenośna pamięć usb o pojemności 8 GB z logotypami i informacją o projekcie - PPHU LIR Elżbieta Zajet;

13)  Elegancki wizytownik z ekoskóry PU z zapięciem na magnes z logotypami i informacją o projekcie - Agencja Reklamowa ALLES;

14)  Bloczek w kratkę A4 z logotypami i informacją o projekcie - Agencja Reklamowa ALLES;

15)  Bloczek w kratkę A5 z logotypami i informacją o projekcie - GIFT EXPRESS Artur Zamojski;

16)  Torba A5 papierowa laminowana błyszcząca z logotypami i informacją o projekcie - F.H.U. Europartners Mirosław Dudek;

17)  Torba A4 papierowa laminowana błyszcząca z logotypami i informacją o projekcie - F.H.U. Europartners Mirosław Dudek;

Zapytanie ofertowe z zakresu doradztwa eksportowego - w ramach poddziałania 1.3.2 - Moduł II

 

 

Załączniki:

Formularz ofertowy

Wykaz osób-doradców, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na usługę doradczą

Wykaz wykonanych usług/umów/referencji

Wykaz udziału w misjach gospodarczych/stoiskach targowych

Oświadczenie Oferenta

 

Informacja o rozstzygnięciu:

Oferta "JARPOL ENTERPRISE" MIECZYSŁAW BĄK” z ceną netto 22 000,00 zł i brutto 27 060,00 zł okazała się najkorzystniejsza, zdobywając łącznie 93 pkt.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 2017 ROKU W FRIPWW S.A.
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 2017 ROKU W FRIPWW S.A.  
           
Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia według podziału na roboty budowlane, dostawy, usługi Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia  Orientacyjna wartość zamówienia
 
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciukwartalnym lub miesięcznym Dział Prowadzący
dostawa 2 fabrycznie nowych samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego dostawy przetarg nieograniczony  200 000 zł brutto (ok. 100 000 zł brutto za szt. wraz z ubezpieczeniem)    II kw. 2017 r. Dział Administracyjny
           
           
Zapytanie ofertowe z zakresu doradztwa eksportowego - w ramach poddziałania 1.3.2

 

 

Załączniki:

Formularz Ofertowy

Oświadczenie oferenta

Wykaz wykonywanych głównych usług

Wykaz udziału w misjach gospodarczych

Wykaz osób - doradców, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na usługę doradczą

 

Informacja o rozstrzygnięciu:

Oferta "JARPOL ENTERPRISE" MIECZYSŁAW BĄK" z ceną brutto 11 070,00 zł okazała się najkorzystniejsza, zdobywając łącznie 89 pkt.


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych, chemicznych i spożywczych w 2017 r. o wartości poniżej 30 000 euro
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zestawu komputerowego z oprogramowaniem do Księgowości dla FRIPWW S.A. o wartości poniżej 30 000 euro
Zapytanie ofertowe na wykonanie oznakowania prawej szyby z 3-częściowej szklanej witryny w Biurze Obsługi Klienta FIDO przy ul.Wielkiej 11 w Poznaniu

 

 

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Obecne oznakowanie

Materiały wadialne do wykorzysatnia przy tworzeniu projektu graficznego:

- Logo

- Wizualizacja

Dodatkowe materiały wizualizacyjne zostaną udostępnione zainteresownym oferentom.

 

Informacja o wynikach:

Najkorzystniejszą ofęrtę złożyła firma Mabit Studia Realizacji Reklamowych uzyskując łącznie 90 pkt.

Zapytanie ofertowe ws. przeprowadzenia rocznego badania sprawozdania finansowego za 2016 rok przez biegłego rewidenta

 

 

 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu IT dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1), zostanie przekazany na prośbę Oferenta

Formularz ofertowy JEREMIE (Załącznik nr 2)

Protokół odbioru


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę laptopa z oprogramowaniem dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ POLEGAJĄCĄ NA STWORZENIU OPINII PRAWNEJ DLA FUNDUSZU ROZWOJU I PROMOCJI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.

 


Informacja o rozstrzygnięciu:

Najkorzystniejszą ofertę złożyła Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski Spółka komandytowo-akcyjna, uzyskując łącznie 80 pkt, z ceną netto 25 000 zł.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę laptopa z oprogramowaniem dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro
Zapytanie ofertowe na obsługę księgową Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego:

Pytanie z dn. 12.07.2016 r. oraz odpowiedź:

 1. Ilość dowodów księgowych (2 500 -3 000 miesięcznie)

   Nie posiadamy szczegółowych danych.

 • Jaki jest podział dowodów na rodzaje dokumentów (faktury sprzedaży, faktury zakupu, polecenia księgowania, wyciągu bankowe)?

   Nie posiadamy szczegółowych danych.

 • Czy faktury sprzedaży są księgowane ręcznie czy importowane z zewnętrznego systemu sprzedaży?

       Faktury sprzedaży są księgowane ręcznie.

 • Czy powyższa  ilość dokumentów zawiera również dokumenty dotyczące projektów unijnych (jeżeli nie, to jaka jest ilość dokumentów związana z projektami unijnymi)

      Tak, podana ilość dokumentów zawiera również dokumenty dotyczące projektów unijnych.

 1. Projekty unijne
 • Czy księgowość projektów unijnych prowadzona jest w tym samym programie (Sage Symfonia?) co księgowość spółki?

 Tak, księgowość projektów unijnych prowadzona jest w tym samym programie co księgowość spółki.

 • Ile projektów jest prowadzonych jednocześnie? Czy wszystkie, wspomniane w zapytaniu projekty (10-12 rocznie) są cały czas aktywne?

Tak, podana ilość projektów jest prowadzona jednocześnie i obecnie aktywna.

 1. Aktualizacja procedur finansowo-księgowych
 • Jak częsta aktualizacja powyższych procedur jest wymagana?

   Aktualizacja procedur finansowo-księgowych przeprowadzana jest stosownie do potrzeb.

 1. Bieżące informowanie o stanie prawnym, objaśnianie kwestii podatkowych, dokumentacyjnych
 • W jakiej formie ma się odbywać realizacja powyższego punktu (newslettery?, doradztwo ad hoc, pakiet godzin do wykorzystania?)

      Zamawiający preferuje osobiste konsultacje z Zarządem.

 • Czy koszt realizacji tej usługi ma być dodany do ceny za świadczenie usług księgowych w miesięcznym okresie rozliczeniowym czy może być oddzielnie skalkulowany?

 Kalkulacja ma być wykonywana łącznie, powyższy koszt powinien zawierać się w cenie za świadczone usługi księgowe.

 1. Przygotowywanie rocznego programu finansowego działalności spółki, planów okresowych rocznych i trzyletnich
 • Jaki jest format prezentacji powyższych planów?

   Powyższe plany mają format dane finansowych wraz z opisem poszczególnych pozycji kosztowych i przychodowych.

 • Kiedy i jak często w/w plany są przygotowywane?

    Powyższe plany przygotowywane są co roku oraz kwartalnie akutalizowane.

 • Na podstawie jakich danych są przygotowywane?

  Plany są przygotowywane na podstawie prognoz oraz danych historycznych.

 • Czy koszt realizacji tej usługi ma być dodany do ceny za świadczenie usług księgowych w miesięcznym okresie rozliczeniowym czy może być oddzielnie skalkulowany?

      Kalkulacja ma być wykonywana łącznie, koszt powinien zawierać się w cenie za świadczone usługi księgowe.

 1. Bieżące przygotowanie sprawozdań i raportów dla Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Jaki jest format powyższych sprawozdań?

Powyższe sprawozdania mają format danych finansowych wraz z opisem poszczególnych pozycji kosztowych i przychodowych.

 • Kiedy i jak często w/w sprawozdania są przygotowywane?

Powyższe sprawozdania są przygotowywane raz w miesiącu, do 15. dnia każdego miesiąca.

 • Czy koszt realizacji tej usługi ma być dodany do ceny za świadczenie usług księgowych w miesięcznym okresie rozliczeniowym czy może być oddzielnie skalkulowany?

 Kalkulacja ma być wykonywana łącznie, koszt powinien zawierać się w cenie za świadczone usługi księgowe.

 1. Termin przejęcia obsługi
 • Od kiedy miałoby nastąpić przejęcie usług księgowych oraz kadrowo-płacowych?

  Preferowana data rozpoczęcia świadczenia usługi to 01.08.2016 r.

 • Jaki jest przewidywany okres przejściowy(współpracy dotychczasowego zespołu z nowym dostawcą)?

   Okres przejściowy wyniesie ok. 30 dni.

 1. Zatrudnienie
 • Jak jest przewidywana ilość osób zatrudnionych na umowy o prace oraz na umowy cywilno-prawne?

  W spółce na umowę o pracę jest zatrudnionych ok. 15 osób, a w ramach umów cywilno-prawnych około 3-4 osoby.

 • Czy jedna osoba może być zatrudniona przy kilku-kilkunastu projektach, a konsekwencji posiadać w danym miesącu kilka-kilkanaście umów cywilnoprawnych?

Tak, jedna osoba może być zatrudniona przy kilku-kilkunastu projektach, w ramach kilku – kilkunastu umów cywilnoprawnych.

 • Czy koszt realizacji tej usługi ma być dodany do ceny za świadczenie usług księgowych w miesięcznym okresie rozliczeniowym czy może być oddzielnie skalkulowany?

Kalkulacja ma być wykonywana łącznie, koszt powinien zawierać się w cenie za świadczone usługi księgowe.

 1. Potwierdzenie niezbędnego doświadczenia
 • W jakiej formie należy potwierdzić doświadczenie w zakresie obsługi księgowej spółek akcyjnych, instytucji rozliczających projekty unijne, podmiotów publicznych?

 Wymagane są referencje.

 

 

Pytanie z dn. 15.07.2016 r. oraz odpowiedź:

1.       Obsługa księgowo – finansowa:

a.       Liczba dokumentów księgowych miesięcznie (ogółem) ………….. w tym:         

i.      Liczba dokumentów księgowych miesięcznie dot. sprzedaży             

ii.      Liczba dokumentów księgowych miesięcznie dot. zakupów (kosztów)          

iii.      Liczba dokumentów księgowych miesięcznie dot. eksportu (o ile występuje)

iv.      Liczba dokumentów księgowych miesięcznie dot. importu (o ile występuje)

v.      Liczba dokumentów księgowych miesięcznie dot. dostaw/nabyć wewnątrz wspólnotowych (ogółem)   

Nie posiadamy szczegółowych danych.

b.       Średnie obroty miesięczne

ok. 3 000 000,00 PLN rocznie

c.       Liczba środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

ok. 25       

d.       Ilość kas fiskalnych

brak

e.       Ilość rachunków bankowych i w jakich walutach

ok 18 w PLN      

f.        Oczekiwania w zakresie raportów dla udziałowców, zarządu  

Format danych finansowych wraz z opisem poszczególnych pozycji kosztowych i przychodowych, przygotowywane raz w miesiącu, do 15. dnia każdego miesiąca

g.       Ilość umów factoringu

brak        

h.       Ilość umów leasingu, kredytów, pożyczek, papierów dłużnych - ile i w jakiej walucie

2         umowy leasingu samochodów służbowych w PLN

i. Obecnie stosowany program magazynowy

Nie dotyczy.

j.         Obecnie stosowany program księgowy

SAGE Symfonia.       

k.       Czy do obsługi wymagana jest znajomość jęz. obcego (jeżeli tak - to jakiego)     

Nie wymagana znajomość jęz. obcego, mile widziana znajomość j. angielskiego przy księgowaniu projektów unijnych      

l.         Czy dotychczas rozlicza Państwa firma zewnętrzna?

Nie, dotychczas był zatrudniony pracownik etatowy.

               

2.       Obsługa kadrowo – płacowa:            

a.       Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę   

15 osób     

b.       Liczba osób zatrudnionych na umowę zlecenia o dzieło lub inne niepracownicze formy zatrudnienia (średnio w miesiącu)

3-4 osoby  

c.       Średnia liczba umów cywilno-prawnych miesięcznie

ok. 5 umów             

d.       Czy dotychczas obsługiwała Państwa firma zewnętrzna?

Nie, dotychczas był zatrudniony pracownik etatowy.    

e.       Czy wymagane są Raporty dla Udziałowców, Zarządu TAK/NIE

TAK         

f.        Zakres Raportów ( opis)  -

Dane umożliwiające przygotowanie sprawozdań do GUS, wynagrodzenia chorobowe, łączne wynagrodzenia w ramach umów o pracę i w ramach umów cywilno-prawnych, potrącanych składek przez pracownika i pracodawcę itp.

g.       Terminy Raportów ( daty)  

Do 15. dnia miesiąca

h.       Czy do obsługi Państwa Firmy wymagana jest znajomość języka obcego?(jeżeli tak, to jakiego)?

Nie jest wymagana.     

i.      Czy są Państwo zainteresowani realizowaniem przez nas przelewów ?

Nie.

j.         Jakie składniki wynagrodzeń występują TAK/NIE

 •       Stałe wynagrodzenia miesięczne TAK
 •      Rozliczenia godzinowe TAK (przy umowach cywilno-prawnych)
 •       Premie TAK
 •       Prowizje NIE

k.               Czy są Państwo zainteresowani prowadzeniem przez nas ewidencji czasu pracy?

Nie, ewidencja czasu pracy jest prowadzona przez Dział Administracyjny

l.                 Z jakiego programu kadrowo-płacowego korzystaliście Państwo dotychczas?

Dotychczas wykorzystywano program PŁATNIK.

 

Informacja o rozstrzygnięciu:

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Rachunkowe ARTEMIDA Alina Maria Białas, uzyskując łącznie 100 pkt, z ceną netto 3374 zł.

Zapytanie ofertowe na obsługę prawną Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego:

Pytanie z dn. 29.06.2016 r.

Jaka kwota została przeznaczona w budżecie jednostki na 2016 oraz 2017 r. na wskazane wyżej świadczenie, będące przedmiotem wskazanego zamówienia publicznego.

Odpowiedź:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi prawnej nie jest postępowaniem w ramach Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. Roczna kwota świadczenia usługi prawnej nie przekroczy progu 30 000 euro.

 

Pytanie z dn. 28.06.2016 r.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o następujące informacje:

1. proszę o udostępnienie projektu umowy na obsługę prawną,

2. proszę o informację na jaki okres czasu będzie zawarta umowa z ewentualnym Wykonawcą,

3. jakie Zamawiający przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą tj. w szczególności, czy wynagrodzenie miesięczne będzie płatne na podstawie faktury VAT, czy może Zamawiający dopuszcza również zatrudnienie Wykonawcy na podstawie umowy zlecenia świadczącego usługi w ramach działalności wykonywanej osobiście?

4. jak należy w ofercie określić wynagrodzenie Wykonawcy świadczącego usługę w ramach działalności gospodarczej :  brutto czy netto; a jak wykonującego usługę w ramach działalności wykonywanej osobiście?.

5. czy Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się innymi osobami przez Wykonawcę tj. innym radcami prawnymi lub adwokatami a jeśli tak, to w jakim zakresie? (np. w okresie planowanych urlopów).

6. czy do oferty można dołączyć CV szczegółowo obrazujące doświadczenie zawodowe i zdobyte wiedzę i umiejętności?

 Odpowiedź:

 ad. 1 Projekt umowy na obsługę prawną zostanie wspólnie wypracowany z wybranym oferentem.

 ad. 2 Umowa zostanie zawarta na czas próbny a następnie na czas nieokreślony z 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia.

 ad. 3 Oba rozwiązania są dopuszczalne.

 ad. 4 Wynagrodzenie prosimy określić kwotą brutto.

 ad. 5 Dopuszcza się w okresie urlopowym świadczenie usługi prawnej przez zastępcę. Zamawiającemu zależy jednak aby usługę świadczyły stale te same osoby, które będą kontynuować rozpoczęte tematy. Zbyt wiele pracowników rozpoczynających a nie kończących dane zagadnienie może wprowadzić zamęt i "rozmycie odpowiedzialności".

 ad. 6 Jak najbardziej można dołączyć do oferty szczegółowe CV, referencje itp., które ułatwią ocenę oferty według wyodrębnionego kryterium - doświadczenie.

 

 

Pytanie z dn. 23.06.2016 r.:
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy przedmiot umowy będzie wykonywany wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, ewentualnie w jakim wymiarze godzinowym. Uprzejmie proszę też o wyjaśnienie jaki jest szacunkowy wymiar łącznego zaangażowania godzinowego w miesiącu.

Odpowiedź:
1. Przedmiot umowy będzie wykonywany częściowo w siedzibie firmy (obsługa posiedzeń rady nadzorczej, Walne zgromadzenie, oraz podejmowanie spraw bieżących związanych z windykacji, szacunkowo 1 dzień tygodniowo).
2. Zamawiający nie jest w stanie określić szacunkowego zaangażowania godzinowego w miesiącu, zamawiający określił szacunkową ilość spraw, które powinny zostać poddane analizie prawnej.

 

Pytanie z dn. 22.06.2016 r.

 Proszę o informację na temat:

 -  średniej ilości godzin, jaką zajmuje obsługa prawna Spółki w danym miesiącu, w zakresie objętym zapytaniem,

 - oraz ile spraw sądowych i windykacyjnych jest prowadzonych, i ma zostać przejętych, lub też jaki jest średni napływ nowych spraw sądowych i windykacyjnych w jednym miesiącu.

 Odpowiedź:

Zamawiający nie ma możliwości określić szacunkowego zaangażowania godzinowego w miesiącu oraz założyć ilości spraw na miesiąc, ponieważ związane jest to ze specyfiką prowadzonej działalności poręczeniowej Spółki.

 Zamawiający określił szacunkową ilość spraw, które powinny zostać poddane analizie prawnej. (opis przedmiotu zamówienia poniżej)

 Natomiast przedmiot umowy będzie wykonywany częściowo na miejscu, dotyczy to m.in.: obsługi posiedzeń Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia, oraz podejmowania spraw bieżących związanych obsługą bieżących transakcji kredytowych, leasingowych lub wadialnych, oraz obsługą windykacyjną. Szacunkowo 1 dzień tygodniowo w siedzibie spółki.

 W zapytaniu ofertowym określiliśmy szacunkową ilość spraw, które powinny zostać poddane analizie prawnej, stosownie do ustawy z dn. 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.), co do których czekamy na przesłanie oferty cenowej, są to następujące czynności:

 1. udzielanie porad i konsultacji prawnych,

 2. sporządzanie opinii prawnych,

 3. opiniowanie oraz opracowywanie projektów aktów prawnych,

 4. reprezentowanie Funduszu przed sądami i organami administracji publicznej,

 5. informowanie o zmianach przepisów prawnych i nowych aktach prawnych mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Funduszu,

 6. obsługa prawna posiedzeń Zarządu w tym przygotowanie projektów Uchwał Zarządu,

 7. obsługa prawna posiedzeń Rady Nadzorczej w tym przygotowanie projektów Uchwał Rady Nadzorczej oraz uzasadnień do projektów Uchwał,

 8. udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej,

 9. opiniowanie i analiza pod względem formalnym i prawnym dokumentów, związanych z udzielanymi poręczeniami w szczególności dokumentów dotyczących zabezpieczenia transakcji poręczeniowych, dokumentów statutowych przedsiębiorstw,

 10. wydawanie opinii na temat poprawności złożonych dokumentów poręczeniowych,

11. prowadzenie spraw windykacyjnych w Funduszu, w szczególności sporządzanie analiz prawnych dotyczących spraw w windykacji,

 12. koordynacja prowadzonych przez Fundusz działań wobec dłużników w porozumieniu z Kierownikiem Działu Windykacji i Sprawozdań,

 13. koordynowanie obsługi prawnej Funduszu w przypadku świadczenia pomocy prawnej na rzecz Funduszu przez podmioty zewnętrzne.

 

 

PREZES ZARZĄDU
/-/ Krzysztof Leń


 

Informacja o rozstrzygnięciu:

Najkorzystniejszą ofertę złożyła Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Ostrowski, uzyskując 85 pkt z ceną netto 3300 zł.

zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy ściennych, książkowych i biurkowych na 2017 rok w ramach Inicjatywy JEREMIE

Poznań, dnia 10 czerwca 2016 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie i dostawę kalendarzy ściennych, książkowych i biurkowych dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

 

 1.     INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

Fundusz Rozwoju i Promocji

Województwa Wielkopolskiego SA

Ul. Szyperska 14

61-754 Poznań

NIP: 778-13-97-561, REGON 634269441

 

Zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę gadżetów reklamowych z logotypami Inicjatywy Jeremie  dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w ramach realizowanego projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zgodnie z  szczegółowy opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 2.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są kalendarze ściennie, książkowe i biurkowe z logotypami Inicjatywy Jeremie oraz informacją o projekcie opisane w załączniku nr 1.

 3.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od podpisania umowy.

 4.  PRZYGOTOWANIE OFERTY:

1)   Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia warunki: posiada uprawnienia do wykonywania działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

2)   Na sporządzonej ofercie powinien znajdować się podpis i pieczęć osoby upoważnionej.

3)   Wykonawca wraz z ofertą powinien przedstawić cenę netto oraz podatek Vat zakupu oraz dostawy przedmiotu zamówienia.

4)   Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna uwzględniać i zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki oraz opłaty, a także ewentualne upusty cenowe. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia, koszty dostawy (załadunku, rozładunku, dostawy, itp.). Cena oferty musi zawierać ostateczną kwotę, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją wszystkich zadań opisanych w przedmiocie Zamówienia, niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Na podstawie tak sporządzonej oferty Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5)   Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

6)   Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

7)   Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

8)   Oferta musi zawierać dokładniewypełniony Formularz Ofertowy (cenowy) - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kryterium oraz sposób oceny ofert:

Kryterium oceny ofert jest 70% cena, 30% jakość. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę w ramach Zamówienia rozpatrywanego.

Jakość zostanie oceniona na podstawie nadesłanych zdjęć przykładowych projektów.

Dopuszcza się składanie oddzielnych ofert na poszczególny asortyment Zamówienia oraz ofert wariantowych.

 5.     TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 czerwca 2016 r. do godziny 14:00.

 6.     OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

 1. Agata Świtalska-Krych, Dyrektor Biura – tel. kom. 608 433 900, tel. 61 6710 481, e-mail: agata.switalska@fripww.pl, fundusz@fripww.pl

Ofertę można składać:

 • osobiście w sekretariacie w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wejście E, II piętro,
 • przesłać pocztą na adres: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
 • pocztą elektroniczną na adres: fundusz@fripww.pl, agata.switalska@fripww.pl.       

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2.  Formularz ofertowy - JEREMIE


Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego:

Pytanie z dnia 15.06.2016 r.:

Czy przykładowe kalendarze mają być przesłane w wersji elektronicznej, czy w papierowej, referencje również przesłać?

Odpowiedź:

W związku z tym, iż kryterium oceny jest 70% cena i 30% jakość, celem ocenienia jakości prosimy o przesłanie przykładowych wcześniejszych prac w wersji elektronicznej. Referencje również mile widziane, ale nie są niezbędne.

Pytanie z dnia 15.06.2016 r.:

Proszę o informację dotyczącą nakładu kalendarzy biurkowych na spirali, gdyż brakuje jej w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Ilość kalendarzy biurkowych jest podana na formularzu ofertowym – 500 szt.


 

 

                                                                                                            PREZES ZARZĄDU

                                                                                                            /-/ Krzysztof Leń

 

                                                        

 


WYNIKI POSTĘPOWANIA: 

Kalendarze książkowe B5 i B6 lub 1/3 A4 - Edica Sp. z o.o.
Kalendarze ścienne trójdzielne -  Akcja-Reakcja 
Kalendarze biurkowe -
SIM Koło Sp. z o.o.

zapytanie ofertowe na zakup i dostawę gadżetów reklamowych dla FRIPWW S.A. w ramach Inicjatywy JEREMIE

Poznań, dnia 10 czerwca 2016 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę gadżetów reklamowych dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

 

 1.     INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

Fundusz Rozwoju i Promocji

Województwa Wielkopolskiego SA

Ul. Szyperska 14

61-754 Poznań

NIP: 778-13-97-561, REGON 634269441

 

Zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę gadżetów reklamowych z logotypami Inicjatywy Jeremie  dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w ramach realizowanego projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zgodnie z  szczegółowy opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 2.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są gadżety reklamowe z logotypami Inicjatywy Jeremie oraz informacją o projekcie opisane w załączniku nr 1.

 3.       TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od podpisania umowy.

 4.     PRZYGOTOWANIE OFERTY:

1)   Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia warunki: posiada uprawnienia do wykonywania działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

2)   Na sporządzonej ofercie powinien znajdować się podpis i pieczęć osoby upoważnionej.

3)   Wykonawca wraz z ofertą powinien przedstawić cenę netto oraz podatek Vat zakupu oraz dostawy przedmiotu zamówienia.

4)   Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna uwzględniać i zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki oraz opłaty, a także ewentualne upusty cenowe. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia, koszty dostawy (załadunku, rozładunku, dostawy, itp.). Cena oferty musi zawierać ostateczną kwotę, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją wszystkich zadań opisanych w przedmiocie Zamówienia, niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Na podstawie tak sporządzonej oferty Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5)   Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

6)   Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

7)   Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

8)   Oferta musi zawierać dokładniewypełniony Formularz Ofertowy (cenowy) - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 
Kryterium oraz sposób oceny ofert:

 Kryterium oceny ofert jest 70% cena, 30% jakość. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę w ramach Zamówienia rozpatrywanego.

 Dopuszcza się składanie oddzielnych ofert na poszczególny asortyment Zamówienia oraz ofert wariantowych.

 5.     TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 czerwca 2016 r. do godziny 14:00.

 6.     OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

 1. Agata Świtalska-Krych, Dyrektor Biura – tel. kom. 608 433 900, tel. 61 6710 481, e-mail: agata.switalska@fripww.pl, fundusz@fripww.pl

 Ofertę można składać:

 • osobiście w sekretariacie w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wejście E, II piętro,
 • przesłać pocztą na adres: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
 • pocztą elektroniczną na adres: fundusz@fripww.pl, agata.switalska@fripww.pl.       

 

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy - JEREMIE


Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego:

Pytania z dnia 16.06.2016 r.:

W nawiązaniu do zapytania na zakup i dostawę materiałów promocyjnych wnosimy o uszczegółowienie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie:

1. Pozycja 12 - Pendrive metalowy. Prosimy o doprecyzowanie pojemności pamięci. Jest to informacja niezbędna do wykonania rzetelnej oferty cenowej.

2. Pozycja 13 - Pendrive drewniany. Prosimy o doprecyzowanie pojemności pamięci. Jest to informacja niezbędna do wykonania rzetelnej oferty cenowej.

3. Pozycja 22 - Roll'up. Prosimy o doprecyzowanie wymiarów roll'upa. Brak wymiarów uniemożliwia wykonanie rzetelnej oferty cenowej.

Odpowiedź:

ad.1 pozycja 12 – prosimy o podanie alternatywnej wyceny dla pojemności 16 MB i powyżej – jeszcze nie wiemy co najbardziej będzie się nam opłacać.

ad. 2 pozycja 13 – jak wyżej

ad. 3 pozycja 22 – prosimy o podanie alternatywnych wymiarów roll’upów – do tej pory mieliśmy szer. 90 cm lub 100 cm a wysokość 210 cm i wyżej.

Nie możemy przesunąć terminu składania ofert.

Nie jest to przetarg ale zapytanie ofertowe i nie możemy przesunąć terminu z uwagi na okres urlopowy i brak osób decyzyjnych.

Pytania z dnia 14.06.2016 r.:

Bardzo proszę o informację na poniższe pytania dotyczące wykonanie i dostawę następujących gadżetów reklamowych w ramach projektu Inicjatywa Jeremie:

- poz.2 zestaw piśmienny czy to ma być tylko pióro kulkowe czy np. pióro z długopisem?

- poz.12 czy usb ma być całe metalowe czy może to być połączenie metalu z plastikiem? Jaka pojemność usb?

- poz. 13 jaka pojemność usb

Odpowiedź:

-poz. 2 zestaw piśmienny dotyczy tylko pióra kulkowego – pióro kulkowe z długopisem dotyczy poz. 1

-prosimy o USB całe metalowe – pojemność 16 MB lub większa – prosimy o podanie alternatywnych pojemności

- poz 13. – również pojemność 16 MB lub więcej – prosimy o alternatywne pojemności i wycenę.

Pytanie z dnia 13.06.2016 r.:

Proszę o informacje czy termin dostarczenia gadżetów to 2 dni od podpisania umowy?

Odpowiedź:

Termin może ulec zmianie w umowie. Umowę też możemy podpisać pod koniec realizacji zamówienia.


 

 

                                                                                                            PREZES ZARZĄDU

                                                                                                            /-/ Krzysztof Leń

 

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA:

- zestaw piśmienny 1- długopis przekręcany i pióro kulkowe - SIM Koło Sp. z o.o.
- zestaw piśmienny 2- pióro kulkowe - SIM Koło Sp. z o.o.
-
 kartonowe pudełko z karteczkami, markerami i linijką - Hot Gifts
-
 wizytownik z magnetycznym zamknięciem - SIM Koło Sp. z o.o.
- wizytownik z syntetycznej skóry - SIM Koło Sp. z o.o.
- portfel damski wykonany ze skóry naturalnej, wymiary 10x12,5 cm - SIM Koło Sp. z o.o.
-
 portfel męski wykonanay ze skóry naturalnej, wymiary 10x12,5 cm - Sim Koło SP. z o.o.
- zegarek biurkowy wykonany z drewna - Sim Koło SP. z o.o.
- pendrive metalowy - Hot Gifts
- długopis metalowy - Sim Koło Sp. z o.o.
- mała składana torba na zakupy - Sim Koło Sp. z o.o.
- torba na laptop - Sim Koło Sp. z o.o.
- elegancki parasol 23-calowy - Sim Koło Sp. z.o.o.
- parasol automatyczny 21-calowy - Sim Koło Sp. z.o.o.
- notes w kratkę, format A5 -  Sim Koło Sp. z o.o.
- teczka firmowa - Gift Express
- roll`up typu stand - Gift Express
- trybunka wystawiennicza - Akcja-Reakcja
- kartki świąteczne - Akcja-Reakcja 

Zamawiąjący czasowo zawiesza realizację zamówienia w zakresie poniższego asortymentu:
- zestaw piśmienniczy 3- pióro kulkowe i długopis,
- skórzany portfel damski, wymiary: 185x110x30 mm,
- skórzany portfel męski, wymiary 9x11 cm,
- przybornik na biurko, 
- pendrive drewniany. 

 

zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 2 urządzeń wielofunkcyjnych A3 w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE

Poznań, dnia 3 czerwca 2016 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę gadżetów reklamowych dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

 

 1.     INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

Fundusz Rozwoju i Promocji

Województwa Wielkopolskiego SA

Ul. Szyperska 14

61-754 Poznań

NIP: 778-13-97-561, REGON 634269441

Zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę gadżetów reklamowych z logotypami Inicjatywy Jeremie  dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w ramach realizowanego projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zgodnie z  szczegółowy opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 2.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są gadżety reklamowe z logotypami Inicjatywy Jeremie oraz informacją o projekcie opisane w załączniku nr 1.

 3.       TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 2 dni od podpisania umowy.

 4.     PRZYGOTOWANIE OFERTY:

1)   Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia warunki: posiada uprawnienia do wykonywania działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

2)   Na sporządzonej ofercie powinien znajdować się podpis i pieczęć osoby upoważnionej.

3)   Wykonawca wraz z ofertą powinien przedstawić cenę netto oraz podatek Vat zakupu oraz dostawy przedmiotu zamówienia.

4)   Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna uwzględniać i zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki oraz opłaty, a także ewentualne upusty cenowe. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia, koszty dostawy (załadunku, rozładunku, dostawy, itp.). Cena oferty musi zawierać ostateczną kwotę, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją wszystkich zadań opisanych w przedmiocie Zamówienia, niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Na podstawie tak sporządzonej oferty Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5)   Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

6)   Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

7)   Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

8)   Oferta musi zawierać dokładniewypełniony Formularz Ofertowy (cenowy) - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Kryterium oraz sposób oceny ofert:

 

Kryterium oceny ofert jest 70% cena, 30% jakość. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę w ramach Zamówienia rozpatrywanego.

 

Dopuszcza się składanie oddzielnych ofert na poszczególny asortyment Zamówienia oraz ofert wariantowych.

 5.     TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 czerwca 2016 r. do godziny 14:00.

 6.     OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

 1. Agata Świtalska-Krych, Dyrektor Biura – tel. kom. 608 433 900, tel. 61 6710 481, e-mail: agata.switalska@fripww.pl, fundusz@fripww.pl

 

Ofertę można składać:

 • osobiście w sekretariacie w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wejście E, II piętro,
 • przesłać pocztą na adres: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
 • pocztą elektroniczną na adres: fundusz@fripww.pl, agata.switalska@fripww.pl.       

 

Załączniki:


1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2.   Formularz ofertowy - JEREMIE


7. POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARCUS S.A. z siedzibą: ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa.

 

                                                        

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

www.jeremie.pl, www.fido.org.pl, www.fripww.pl

zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę ulotek w ramach Inicjatywy JEREMIE - 5000 szt.

                                                                                                     Poznań, dn. 25.08.2015 r.

Zamawiający:

FUNDUSZ ROZWOJU I PROMOCJI

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.

UL. SZYPERSKA 14

61-754 POZNAŃ   


                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym – zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę ulotek w ramach Inicjatywy Jeremie - 5000 szt:

1) ogólnych zgodnie z załączonym projektem graficznym z drobną zmianą na ostatniej stronie – 2000 szt.
2) dedykowanych zgodnie z załączonym projektem graficznym z ostatnią stroną informacyjną o Pekao S.A. – 1000 szt.
3) dedykowanych zgodnie z załączonym projektem graficznym z ostatnią stroną informacyjną  o Millenium Leasing Sp.zo.o. – 500 szt.
4) dedykowanych zgodnie z załączonym projektem graficznym z ostatnią stroną informacyjną o SGB Leasing Sp. z o.o. – 500 szt.
5) dedykowanych zgodnie z załączonym projektem graficznym z ostatnią stroną informacyjną o SGB S.A. – 1000 szt.
 
Specyfikacja:
1) format 315 x 297 mm, po złożeniu 105 x 297 mm
2) składany według załączonego projektu -  5 x 1000 szt.
3) Grafika wektorowa, font zamieniony na krzywe,
4) CMYK,
5) plik ai, pdf oparta na zdjęciach,
6)plik: tiff, rozdzielczość 300 dpi CMYK
 
Prosimy o przesłanie ofert na załączonym formularzu ofertowym do dnia 31.08.2015 r. do godz. 13:00 na adres agata.switalska@fripww.pl lub siedziby głównej: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
 
Miejsce dostawy ulotek – Biuro Obsługi Klienta FIDO, ul. Wielka 11, 61-774 Poznań
 
Załączniki:
1) formularz ofertowy
2) Księga wizualizacyjna Jeremie
3) Księga marki FIDO
4) logotypy
5) projekty graficzne:
a) ulotka ogólna
b) ulotka SGB i PEKAO S.A.
c) ulotka Pekao Leasing na wzór do zrobienia dla Millenium Leasing i SGB Leasing
d) formatka dla banku do wypełnienia przez instytucję finansującą
 
 
 
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego przeprowadzane jest w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013Załączniki:
4) projekty graficzne:
c) ulotka Pekao Leasing na wzór do zrobienia dla Millenium Leasing i SGB Leasing


WYNIK POSTĘPOWANIA:

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna.Zapytanie ofertowe - rozeznanie cenowe na wykonanie i dostawę gadżetów reklamowych z logotypami w ramach projektu Inicjatywa Jeremie
                                                                                                             Poznań, dn. 06.08.2015 r.

Zamawiający:

FUNDUSZ ROZWOJU I PROMOCJI

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.

UL. SZYPERSKA 14

61-754 POZNAŃ   


                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym – rozeznaniu cenowym na wykonanie i dostawę następujących gadżetów reklamowych w ramach projektu Inicjatywa Jeremie:
 
1) Pendrive kolor czerwony, biały, granat z 4 logotypami i informacją o projekcie- 200 szt.
2) Pendrive w kształcie sztabki złota z 4 logotypami i informacją o projekcie - 100 szt.
3) Długopis stalowy czerwony, granatowy z 4 logotypami i informacją o projekcie - 200 szt.
4) Zestaw piśmienniczy wykonany z papieru z recyclingu zawierający długopis i ołówek oraz papierowe etui z 4 logotypami i informacją o projekcie – 200 szt.
5) Wskaźnik laserowy z długopisem i pałeczką dotykową pakowany w metalowe etui z 4 logotypami i informacją o projekcie – 100 szt.
6) Wizytownik kolor granat, czerwień – wykonany z ekoskóry z szeroką aluminiową blaszką dającą możliwość wykonania grawerowania logo z zapięciem na magnez z 4 logotypami i informacją o projekcie – 100 szt.
7) Antystres moneta z 4 logotypami i informacją o projekcie – 1000 szt.
8) Notes, papier offsetowy o gramaturze 90g, o gładkiej powierzchni i wysokiej bieli, format A5, jednostronny zadruk w pełnym kolorze, spiralowany po krótkim boku, okładka jednostronna zadruk 4+0, sztywny karton 300g + folia błysk jednostronnie, 50-kartkowy z 4 logotypami na okładce i informacją o projekcie – 200 szt.
9) Notes A4 jednostronny zadruk w pełnym kolorze (4+0 full kolor CMYK), klejony wzdłuż górnej krawędzi specjalnym klejem o dużej wytrzymałości, na spodzie karton usztywniający, 50-kartkowy z 4 logotypami, informacją o projekcie i danymi teleadresowymi na każdej stronie – 200 szt.
10) Kubek z tradycyjnym uchwytem w kolorze granatowym, czerwonym i białym z 4 logotypami i informacją o projekcie – 200 szt.
11) Torby reklamowe z logotypami, informacją o projekcie i adresem www, kolor biały, nadruk full kolor, z mocnymi uchwytami format A4 – 300 szt.
12) Poręczny notes wykonany z ekologicznych surowców, karteczki przytrzymywane dopasowaną kolorystycznie gumką, 70 kartek, z długopisem piszącym w kolorze niebieskim z dodatkami w kolorze czerwonym lub niebieskim z 4 logotypami i informacją o projekcie na okładce – 200 szt.
13) Przybornik na długopisy w kolorze czerwonym lub granatowym lub z dodatkami w tym kolorze z 4 logotypami i informacją o projekcie – 200 szt.
14) Zestaw piśmienniczy zawierający długopis oraz pióro kulkowe, zapakowany w pudełko z ekoskóry z grawerem z 4 logotypami i informacją o projekcie – 200 szt.
15) Czekoladowe monety z nadrukiem w kolorze zawierające 4 logotypy i informację o projekcie – 200 szt.
16) Bombonierka na 2 czekoladki w kształcie złota z 4 logotypami – 200 szt.
17) Wielofunkcyjny gażdet na biurko z zegarem słonecznym, funkcje: godzina, dzień, data, temperatura, miejsce a 2 długopisy i wizytówki, zasilany baterią słoneczną z 4 logotypami i informacją o projekcie – 50 szt.
18) Smycz reklamowa 10 mm nadruk jednostronny full kolor, zapięcie karabińczyk, kolor granat, czerwony z 4 logotypami i informacją o projekcie – 1000 szt.
19) Chusteczka do okularów z microfibry z 4 logotypami, informacją o projekcie i nadrukiem full kolor – 200 szt.
20) Portfel damski kolor czerwony lub granatowy ze skóry bydlęcej z 4 logotypami i informacją o projekcie wewnątrz portfela – 100 szt.
21) Wizytownik granatowy ze skóry bydlęcej z logotypami – 100 szt.
 
Prosimy o przedstawienie oferty alternatywnej w przypadku kilku propozycji dla danego przedmiotu zamówienia jeśli różni się ceną i jakością.
 
 
Kryterium oceny ofert – 70% cena, 30% jakość (oryginalny design).
 
 
Prosimy o przesłanie ofert na załączonym formularzu ofertowym do dnia 13.08.2015 r. na adres siedziby spółki: Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań lub e-mail: agata.switalska@fripww.pl.
 

 Załączniki:
- księga wizualizacyjna Inicjatywy Jeremie,
- Brandbook marki funduszu – FIDO,
- układ logotypów do zamieszczenia na każdym gadżecie,

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 Logotypy w plikach cdr, jpg zostaną przesłane do wybranych oferentów.

Dopuszczalne składanie ofert częściowych.

WYNIKI POSTĘPOWANIA:

- Długopis stalowy - Bazarnik
-
Zestaw Piśmienniczy z papieru - SIM Koło
-
Notes A4 jednostronny - Sim Koło

- Kubek z tradycyjnym uchwytem - Studio Mrówka
- Torby reklamowe z logotypami - Studio Mrówka
- Zestaw pismienniczy - Gift Espress
- Wielofunkcyjny gadżet na biurko - Hot Gifts
- Chusteczka do okularów - Gift Express
- Portfel damski - ORSONero
-
Portfel męski - ORSONero
- Wizytownik skóra - ORSONero

  

                                                             

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

www.jeremie.com.pl, www.fido.org.pl, www.fripww.pl

 
 
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego przeprowadzane jest w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Zapytanie ofertowe na wykonanie kopert z logotypami w dwóch różnych rozmiarach w ramach projektu Inicjatywy Jeremie
                                                                                                             Poznań, dn. 06.08.2015 r.

Zamawiający:

FUNDUSZ ROZWOJU I PROMOCJI

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.

UL. SZYPERSKA 14

61-754 POZNAŃ   


                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie nw. kopert z logotypami:
 
1) koperty C4 standard z logotypami FIDO, FRIPWW S.A. oraz projektu Inicjatywa Jeremie (Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Województwo Wielkopolskie, Unia Europejska, Inicjatywa Jeremie dla Rozwoju Innowacyjnej Wielkopolski) – 2000 szt.
2) koperty C4 szerokie (na większą ilość dokumentów ok. 3 cm)  z logotypami FIDO, FRIPWW S.A. oraz projektu Inicjatywa Jeremie (Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Województwo Wielkopolskie, Unia Europejska, Inicjatywa Jeremie dla Rozwoju Innowacyjnej Wielkopolski) – 1000 szt.
 
Koperty powinny ponadto zawierać adres nadawcy (siedziba główna FRIPWW S.A.) oraz w miejscu znaczka informację: “OPŁATA POBRANA TAXE PERCUE-POLOGNE umowa 4449/CUP-0900/PM-07 (RH 10-6) z Pocztą Polską S.A. z dnia 09.07.2007 r. Nadano w UP Poznań 9”
W wycenie prosimy uwzględnić koszt projektu i dostawy do siedziby głównej FRIPWW S.A.
 
Kryterium oceny ofert – 100% cena.
Dopuszczamy składanie ofert częściowych.
 
Prosimy o przesłanie ofert na załączonym formularzu ofertowym do dnia 12.08.2015 r. do godz. 13:00
 
 • osobiście lub drogą pocztową na adres Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.  61-754 Poznań, ul. Szyperska 14, II p.  z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE na kalendarze 2016 r. w ramach Inicjatywy Jeremie.

 • pocztą elektroniczną na adres: agata.switalska@fripww.pl

 

 W załączeniu księga marki FIDO oraz księga wizualizacyjna inicjatywy Jeremie oraz projekt zeszłoroczny oceniony pozytywnie przez Instytucję Zarządzającą projektem:

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Księga marki FIDO

Księga wizualizacyjna inicjatywy Jeremie

projekt zeszłoroczny

 

 

 

 

                                                             

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

www.jeremie.com.pl, www.fido.org.pl, www.fripww.pl

 
 
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego przeprowadzane jest w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. WYNIK POSTĘPOWANIA:

Koperty C4 standard, koperty C4 szerokie - REMI-B

Zapytanie ofertowe na wykonanie kalendarzy na 2016 r. - łącznie 800 szt. w ramach projektu Inicjatywy Jeremie
                                                                                                             Poznań, dn. 06.08.2015 r.

Zamawiający:

FUNDUSZ ROZWOJU I PROMOCJI

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.

UL. SZYPERSKA 14

61-754 POZNAŃ   


                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie nw. kalendarzy na 2016 rok:
 
1) książkowych format B5 z logotypami na okładce wraz z projektem tłoczenia oraz wewnętrzną informacją o działalności Spółki według załączonego projektu  – 150 szt.
2) książkowych format 1/3 A4 z logotypami na okładce wraz z projektem tłoczenia oraz wewnętrzną informacją o działalności Spółki według dostarczonego własnego projektu – 250 szt.
3) ściennych jednodzielnie z logotypami wraz z projektem wykonawcy spełniającym wymogi księgi wizualizacyjnej projektu Inicjatywa Jeremie – 200 szt.
4) kalendarzy biurkowych na spirali stojących format A5 dwunastoplanszowych z logotypami wraz z projektem wykonawcy spełniającym normy projektu Inicjatywa Jeremie zgodnie z księgą wizualizacyjną w załączeniu – 200 szt.
 
Prosimy o przedstawienie oferty alternatywnej na kalendarze jednodzielne z ciekawymi projektami graficznymi. Zależy nam na przykuwającym uwagę projekcie graficznym.
 
 
Kryterium oceny ofert – 70% cena, 30% jakość (oryginalny design).
 
 
Ofertę można składać do dnia 12.08.2015 r.


 • osobiście lub drogą pocztową na adres Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.  61-754 Poznań, ul. Szyperska 14, II p.  z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE na kalendarze 2016 r. w ramach Inicjatywy Jeremie.

 • pocztą elektroniczną na adres: agata.switalska@fripww.pl

 

 

 
Dopuszczalne składanie ofert częściowych.

  

                                                             

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

www.jeremie.com.pl, www.fido.org.pl, www.fripww.pl

 
 
Postępowanie w trybie zapytania ofertowego przeprowadzane jest w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Załączniki:
- Załacznik 1 - formularz ofertowy,
- układ logotypów,
- projekty wklejek: str 1, str 2,
- Brandbook nowej marki funduszu - FIDO,

Logotypy w plikach cdr, jpg zostaną przesłane do wybranych oferentów.


WYNIKI POSTĘPOWANIA:

Kalendarze książkowe format B5 - Edica
Kalendarze książkowe format A6 - Gift Ekspress
Kalendarze ścienne - Akcja-Reakcja
Kalendarze biurkowe - Hot Gifts
Zapytanie ofertowe na pomiar, wykonanie i montaż szyby z folią antywłamaniową w Biurze Obsługi Klienta FIDO realizującym Inicjatywę JEREMIE

Poznań, dnia 13 maja 2015 r.

Zamawiający:

FUNDUSZ ROZWOJU I PROMOCJI

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.

UL. SZYPERSKA 14

61-754 POZNAŃ                                                                                                                           

 

                                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.  zaprasza do złożenia oferty cenowej na pomiar, wykonanie i montaż szyby z folią antywłamaniową w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tj. w Biurze Obsługi Klienta FIDO mieszczącego się przy ulicy Wielkiej 11 w Poznaniu.

Zamówienie o szacunkowej wartości poniżej 30 000,00 EUR. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pomiar i wykonanie jednolitej szyby z folią antywłamaniową oraz jej dostawa i montaż w Biurze Obsługi Klienta FIDO, które mieści się przy ulicy Wielkiej 11 w Poznaniu.  

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

- koszt wykonania szyby o wymiarach wcześniej ustalonych przez Wykonawcę podczas wstępnych pomiarów oraz termin wykonania;

- koszt dostawy i montażu szyby w biurze FIDO - ul. Wielka 11, 61-774 Poznań.

Zamawiający zastrzega by Wykonawca przed wyceną zamówienia i złożeniem oferty dokonał wizji w terenie i zapoznał się z warunkami prowadzenia prac, architekturą budynku i otoczenia oraz osobiście dokonał dokładnych pomiarów.

Ogólne wymagania dotyczące prac:

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi normami.

 

Prowadzenie prac:

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości w miejscu wykonania prac oraz do wywozu powstałych nieczystości na koszt własny.

Gwarancja:

Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji jakości na wykonane prace, objęte przedmiotem zamówienia, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.

Przygotowanie oferty:

Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał osobowy zdolny do wykonania zamówienia i jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego dokładnie wypełniony formularz ofertowy.

 

Wymagania:

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości. Ofertę mogą złożyć firmy, które posiadają uprawnienia do świadczenia usług szklarskich i przekażą do Zamawiającego poprawnie wypełniony formularz ofertowy.

                                 

Warunki wykonania zlecenia:

 1. Odbiór zadania nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.
 2. Zamówienie ma zostać wykonane w wyznaczonym terminie pod adresem podanym przez Zamawiającego.

 

 1. Wykonawca powinien:
 • dotrzymywać ustalonych zasad i terminów Zamówienia,

 • współdziałać z Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Zamówienia.

   

  Termin wykonania zamówienia:

  Termin wykonania zamówienia – 7 dni od podpisania umowy. Może ulec wydłużeniu tylko w uzasadnionych przypadkach.

   

  Ofertę można składać:

  Najpóźniej do 18 maja 2015r. do godziny 12:00

 • osobiście lub drogą pocztową na adres Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.  61-754 Poznań, ul. Szyperska 14, II p.  z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE - JEREMIE

 • pocztą elektroniczną na adres: dagmara.suprun@fripww.pl

   

  Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

  Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest

  Pani Dagmara Suprun tel: 606 566 990, e-mail: dagmara.suprun@fripww.pl;  

  Kryteria wyboru oferty:

  Kryterium wyboru oferty jest cena: 90%, 10% termin wykonania.
  Oferty Wykonawców nie spełniające warunków niezbędnych do wykonania zamówienia podlegają odrzuceniu, zarówno jak oferty w pełni niewypełnione.

   

  Inne informacje

  Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub odwołania zamówienia.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

                                                          

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

www.jeremie.pl, www.fido.org.pl, www.fripww.pl

Zapytanie ofertowe na wykonanie kalendarzy na 2015 rok w ramach Inicjatywy Jeremie

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zwraca się z
prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie nw. kalendarzy na 2015 rok:


1) książkowych format B5 z logotypami na okładce oraz wewnętrzną informacją o działalności Spółki według dostarczonego własnego projektu  - 200 szt.
2) książkowych format 1/3 A4 z logotypami na okładce oraz wewnętrzną informacją o działalności Spółki według dostarczonego własnego projektu - 200 szt.

3) ściennych trójdzielnych z logotypami wraz z projektem wykonawcy spełniającym wymogi księgi wizualizacyjnej projektu Inicjatywa Jeremie - 200 szt.
4) kalendarzy biurkowych z logotypami wraz z projektem wykonawcy spełniającym normy projektu Inicjatywa Jeremie - 200 szt.

5) Biuwarów o formacie A2 lub B2 z logotypami wraz z projektem wykonawcy spełniającym normy projektu Inicjatywa Jeremie - 200 szt.

Prosimy o przedstawienie oferty alternatywnej na kalendarze trójdzielne, dwudzielne, jednodzielne. Zależy nam przede wszystkim na ciekawym, przykuwającym uwagę projekcie graficznym.

Kryterium oceny ofert: 70% cena, 30% jakość (oryginalny design).
Prosimy o przesłanie ofert na formularzu ofertowym do dnia 29.09.2014 r.

Do pobrania:
- układ logotypów do zamieszczenia na okładce kalendarza książkowego,
- projekty wklejek do zamieszczenia w obu rodzajach kalendarza książkowego,
- okładkę zeszłorocznego kalendarza biurkowego wraz z przykładową stroną z miesiąca stycznia,
- księgę wizualizacyjną Inicjatywy Jeremie,
- Brandbook nowej marki funduszu - FIDO.

Dopuszczalne składanie ofert częściowych.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 2 komputerów – stacjonarnych w ramach projektu unijnego Inicjatywa Jeremie

Poznań, dnia 11 września 2014 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę 2 komputerów – stacjonarnych dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 14 000 euro

 1.      INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

Fundusz Rozwoju i Promocji

Województwa Wielkopolskiego SA

Ul. Szyperska 14

61-754 Poznań

NIP: 778-13-97-561, REGON 634269441

Zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę 2 komputerów – stacjonarnych dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w ramach realizowanego projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zgodnie z  szczegółowy opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest komputer stacjonarny oraz laptop spełniający parametry opisane w załączniku nr 1.

 3.        TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 2 dni od podpisania umowy.

 4.      PRZYGOTOWANIE OFERTY:

 1. Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia warunki: posiada uprawnienia do wykonywania działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Na sporządzonej ofercie powinien znajdować się podpis i pieczęć osoby upoważnionej.
 3. Wykonawca wraz z ofertą powinien przedstawić cenę netto oraz podatek Vat zakupu oraz dostawy przedmiotu zamówienia.
 4. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna uwzględniać i zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki oraz opłaty, a także ewentualne upusty cenowe. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia, koszty dostawy (załadunku, rozładunku, dostawy, itp.). Cena oferty musi zawierać ostateczną kwotę, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją wszystkich zadań opisanych w przedmiocie Zamówienia, niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Na podstawie tak sporządzonej oferty Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane
  z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 5. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
 6. Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
 7. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 8. Oferta musi zawierać dokładniewypełniony Formularz Ofertowy (cenowy) - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Kryterium oraz sposób oceny ofert:

 

Kryterium oceny ofert jest 100% cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę Zamówienia rozpatrywanego łącznie w ramach dwóch projektów.

 5.      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.09.2014 r. (piątek) do godziny 12:00.

 6.      OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

 1. Agata Świtalska-Krych, Kierownik Działu Organizacyjnego – tel. kom. 608 433 900, tel. 61 6710 481, e-mail: agata.switalska@fripww.pl, fundusz@fripww.pl
 2. Marianna Krzakiewicz, Asystent Działu Organizacyjnego – te. 61 6710 481, e-mail: biuro@fripww.pl

 

Ofertę można składać:

 • osobiście w sekretariacie w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wejście E, II piętro,
 • przesłać pocztą na adres: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
 • pocztą elektroniczną na adres: fundusz@fripww.pl, agata.switalska@fripww.pl      

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Formularz ofertowy - JEREMIE
 3. Wzór umowy
zapytanie ofertowe na wykonanie ulotek w ramach projektu systemowego PARP Planowanie działań w MŚP, a finansowanie zwrotne, Poddziałanie 2.2.1 POKL
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie ulotek w ramach projektu systemowego PARP Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ilości 250 szt.
 
Specyfikacja techniczna:
1) ilości 250 szt. (dopuszczamy 200)
2) kolorystyka: czerwony, granat, niebieski, biały
3) logotypy: KSU, PARP, UE, POKL, FIDO, FRIPWW S.A.
4) papier kreda 170 g, połysk
 
Osoba upoważniona do kontaktu:
Agata Świtalska-Krych – Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 61 6710 481, kom 608 433 900, e-mail: agata.switalska@fripww.pl
 
Termin miejsce nadsyłania ofert:
17.07.2014 r. godz. 13.30 Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
 
Sposób składania ofert:
Ocenie podlegać będą jedynie oferty złożone na załączonym formularzy ofertowym przesłane pocztą elektroniczną na adres agata.switalska@fripww.pl, fundusz@fripww.pl lub pocztą tradycją na adres Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
 
Kryterium oceny ofert – 70 % cena 30% termin wykonania
 
Informacje dodatkowe:
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1
 
Załączniki:
2) logotypy: PARP, KSU, POKL, UE, FIDO, FRIPWW


Informacja o rozstrzygnięciu:
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Agencja Reklamowa Hot Gifts uzyskując 86,88 pkt z ceną netto 500 zł.


zapytanie ofertowe na wykonanie 2 plakatów wielkoformatowych oraz 2 standów wielkoformatowych typu potykacz w ramach projektu systemowego PARP Planowanie działań w MŚP, a finansowanie zwrotne, Poddziałanie 2.2.1 POKL
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie:
1) standów typu potykacz z tektury zabezpieczonej folią błyszczącą w ramach projektu systemowego PARP Planowanie działań w MŚP, a finansowanie zwrotne, działanie 2.2.1 POKL– 2 szt.,
2) plakatów wielkoformatowych w ramach projektu systemowego PARP Planowanie działań w MŚP, a finansowanie zwrotne, działanie 2.2.1 POKL– 2 szt.
 
 
1. Specyfikacja techniczna:
1) stand reklamowy:
    a) format – A1
    b) nadruk dwustronny
    c) kolorystyka: czerwony, granat, czarny, zgodnie z księgą identyfikacyjną KSU
    d) materiał: mocna tektura zabezpieczone folią błyszczącą
    e) logotypy: POKL, PARP, UE, FIDO, FRIPWW S.A. KSU
    f) stabilna podstawa
 
2) plakat wielkoformatowy:
    a) format – A0 lub A1
    b) nadruk jednostronny
    c) kolororystyka: czerwony, granat, czarny, zgodnie z księgą identyfikacyjną KSU
    d) materiał: papier kreda, błysk 170g
    e) logotypy: POKL, PARP, UE, FIDO, FRIPWW S.A. KSU
 
2. Termin i miejsce nadsyłania ofert:
17.07.2014 r. godz. 14:00, Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
 
3. Sposób nadsyłania ofert:
Ocenie podlegać będą jedynie oferty złożone na załączonym formularzu ofertowym nadesłane na adres siedziby firmy bądź pocztą elektroniczną na adres: fundusz@fripww.pl, agata.switalska@fripww.pl.
 
4. Osoba upoważniona do kontaktu:
Kierownik Działu Organizacyjnego – Agata Świtalska-Krych, tel. 608 433 900, 61 6710 481, e-mail: agata.switalska@fripww.pl
 
5. Informacje dodatkowe:
Postępowanie realizowane jest w ramach projektu systemowego PARP Planowanie działań w MŚP, a finansowanie zwrotne, działanie 2.2.1 POKL
 
6. Kryterium oceny:
70% cena, 30% jakość, gdzie jakość oceniana będzie na podstawie nadesłanych wcześniejszych przykładowych prac.
 
7. Załączniki:
1) Logotypy: FRIPWW S.A., FIDO, PARP, KSU, POKL, UE
 
Informacje o rozstrzygnięciu:
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Agencja Reklamowa Hot Gifts uzyskując 95 pkt z ceną za całość zamówienia 615 zł netto.
Zapytanie ofertowe na wykonanie internetowej aplikacji wspomagającej obsługę procesu udzielenia poręczenia kredytu/pożyczki i generującej dokumentacje w ramach Inicjatywy Jeremie

Zapytanie ofertowe na wykonanie internetowej aplikacji wspomagającej obsługę procesu udzielenia poręczenia kredytu/pożyczki i generującej dokumentacje

 

Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie oraz wykonanie internetowej aplikacji wspomagającej procesy udzielenia poręczenia kredytu/ pożyczki i generującej dokumentację związaną z udzieleniem poręczenia.


Opis przedmiotu zamówienia:

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie internetowej aplikacji obsługującej proces udzielania poręczeń kredytów/pożyczek oraz generującej dokumentację związaną z udzieleniem poręczenia kredytu/ pożyczki i współpracującej z elektronicznym formularzem wniosku o udzielenie poręczenia kredytu/pożyczki.

  

Główne zadania aplikacji:

- utworzenie systemu zarządzania wniosków zgromadzonymi w bazie danych

- utworzenie karty wniosku, na której będą znajdowały się informacje wszystkie o brakach w dokumentacji, wnioski z analizy prawnej, notatki z rozmów telefonicznych itp.,

- udostępnianie formularza uzupełniania uwag i komentarzy Analityka (z systemem podpowiedzi),

- stworzenie kreatora zmiany statusów wniosku,

- wynik analizy musi zostać zapisany w formacie Microsoft Excel, oraz musi istnieć możliwość jego pobrania w formacie PDF i EXCEL na szablonach odpowiednich dla Funduszu,

- umożliwienie równoległego, lecz niezależnego procesowania wniosku przez pracowników Funduszu,

- umożliwienie pracy zespołowej z podziałem na role, w tym zatwierdzanie wniosku do decyzji Zarządu oraz możliwość edytowania dodatkowych pól wniosku w zależności od osoby edytującej,

- przydzielanie uprawnień do zarządzania wnioskami poszczególnym użytkownikom aplikacji,

- rejestracja wszystkich akcji wykonywanych przez użytkowników z uwzględnieniem czasu ich wykonywania, nazwy użytkownika oraz z możliwością podglądu dla poszczególnych użytkowników,

- pobieranie danych osobowych podmiotu aplikującego oraz zapisywanie ich z możliwością pobrania w formacie PDF i EXCEL,

- generowanie kart decyzji podjętych przez Zarząd w formacie PDF z możliwością późniejszego wydruku,

- przygotowywanie umów o udzielenie poręczenia, umów poręczenia, oświadczeń poręczyciela, weksli lub/i innych dokumentów – z możliwością późniejszej edycji,

- przygotowywanie umów o udzielenie poręczenia, umów poręczenia, oświadczeń poręczyciela, weksli lub/i innych dokumentów po edycji do druku,

- możliwość edycji szablonów dokumentów generowanych przez system,

- powiadomienia mailowe oraz sms o wybranej grupie zdarzeń do wybranej grupy użytkowników,

- archiwizowanie wniosków, danych, wyników analiz, sporządzonych dokumentów oraz załączników,

- przygotowywanie i przeglądanie faktur na podstawie danych wnioskodawcy wprowadzonych wcześniej do systemu oraz decyzji podjętych przez Zarząd wraz z możliwością późniejszego wydruku,

- opcjonalna możliwość współpracy z systemami płatności online.

 

Procesowy schemat działania systemu:

I Wprowadzanie danych przez pracowników instytucji finansującej

- panel logowania dla pracowników współpracujących instytucji finansujących

1. Przeglądanie złożonych wniosków:

- otrzymywanie informacji zwrotnej o stanie procedury realizacji wniosku
o poręczenie i warunkach decyzyjnych ustalonych przez Fundusz

II Obieg dokumentów w Funduszu

1. Poziom Administracja

- pobieranie dokumentacji powiązanej z wnioskiem

- przyjęcie wniosku do wstępnej weryfikacji formalno-prawnej

- weryfikacja i zatwierdzanie załączonych dokumentów

- przekazanie  wniosku do kolejnych etapów związanych z procedurą udzielenia poręczenia

 

III Analiza i opiniowanie wniosku

1. Poziom Analityk

- pobieranie dokumentacji powiązanej z wnioskiem

- formularz aplikacji poręczeniowej w postaci:

            a) pól opisowych

            b) pól wyboru

- formularz rekomendacji: pozytywna / negatywna / warunkowa

2. Poziom Prawnik

- pobieranie dokumentacji powiązanej z wnioskiem

- formularz opinii prawnej w postaci:

            a) pól opisowych

            b) pól wyboru

IV Decyzja Zarządu

1. Poziom Zarząd:

- pobieranie dokumentacji powiązanej z wnioskiem

- pobieranie opinii Analityka i Prawnika

- formularz decyzji

- możliwość zwrotu do ponownej analizy i opinii

- zatwierdzenie / zatwierdzenie warunkowe / odrzucenie wniosku

 

V Przygotowanie dokumentacji

1. Generowanie dokumentacji związanej z finalizacją procedury udzielenia poręczenia

            a) umowa poręczenia (DOCX, PDF)

            b) umowa o udzielenie poręczenia (DOCX, PDF)

            c) porozumienie wekslowe (DOCX, PDF)

            d) weksel (DOCX, PDF)

            e) inne oświadczenia  (DOCX, PDF)           

2. Funkcjonalności dla pracowników instytucji finansującej

            a) pobranie wniosku o udzielenie poręczenia (PDF)

            b) pobranie wygenerowanych dokumentów wyszczególnionych w punkcie VI.1

VI Rejestr udzielonych poręczeń

- raport przesłanych wniosków z wyszczególnieniem na przyjęte, odrzucone, rezygnacja klienta

- raport wniosków ze względu na aktualne statusy ich realizacji

- pozostałe raporty związane z procedurą udzielenia poręczeń

 

Dodatkowe założenia:

 

Aplikacja powinna działać na serwerze internetowym ŚRFP, zawierającym następujące oprogramowanie:

- system operacyjny Linux,

- serwer WWW przynajmniej Apache 2.2,

- język skryptowy przynajmniej PHP 5.3,

- serwer bazy danych przynajmniej MySQL 5.1,

 

Aplikacja ponadto musi:

-          umożliwiać pracę z bezpieczną transmisją SSL,

-          być zgodna z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych,

-          umożliwiać współpracę i wymianę danych z obecnym systemem bazodanowym użytkowanym przez Fundusz (MySQL),

-          umożliwiać bezproblemową pracę za pomocą najnowszych (na dzień składania oferty) wersji popularnych przeglądarek internetowych, takich jak:

 • Internet Explorer, 
 • Google Chrome,
 • Mozilla Firefox.

 

Wymagania stawiane oferentom:

-  do oferty musi zostać dołączone potwierdzenie doświadczenia osób, które będą wykonywały oprogramowanie, we wdrożeniu co najmniej jednego podobnego systemu dla instytucji finansowej udzielającej gwarancji lub poręczeń,

- oferent winien wykazać się udokumentowanym doświadczeniem we wdrażaniu systemów obarczonych ryzykiem związanym z przesyłaniem danych wrażliwych,

- w przypadku, gdy wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców, do oferty musi zostać załączony ich wykaz wraz z zakresem powierzonych im zadań,

- w przypadku rozszerzenia listy podwykonawców na etapie prac, na każdą zmianę musi zostać uzyskana zgoda zamawiającego.

 

Oferent po wykonaniu oprogramowania będzie zobowiązany do:

 1.      Przekazania na Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. prawa do:

- bezterminowego użytkowania oprogramowania,

 2.      Przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej oprogramowania w oparciu o przedstawione założenia funkcjonalne z udziałem pracowników Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w łącznym wymiarze nie przekraczającym 40 roboczogodzin.

 3.      Wdrożenia, testowania oraz bieżących konsultacji zgodności oprogramowania ze specyfikacją zamówienia z pracownikami Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w siedzibie Funduszu w wymiarze 100 godzin roboczych.

 4.      Przeprowadzenia szkoleń powdrożeniowych dla wybranych przez Zamawiającego osób/instytucji w wymiarze 20 roboczogodzin w siedzibie Zamawiającego.

 5.      Przez okres 12 miesięcy od daty protokołu odbioru dokonywania poprawek i modyfikacji na życzenie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., w łącznym wymiarze nie przekraczającym 200 godzin roboczych.

 6.      Udzielenia gwarancji technicznej na okres 12 miesięcy od daty protokołu odbioru.

 7.      Przygotowania instrukcji obsługi dla użytkowania w formie papierowej.

8.      Zachowania poufności przekazanych mu danych tj. w szczególności w zakresie całościowej procedury analizy wniosku o poręczenie wraz z know-how Funduszu  oraz w zgodności z polskimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych na wszystkich etapach prac związanych z przedmiotowym oprogramowaniem.

 

Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie do niej powyższych zobowiązań,
w przeciwnym wypadku oferta będzie uważana za nieważną.


Ponadto oferent oprócz ceny musi podać szacowaną liczbę roboczogodzin, które będą wykorzystane do całościowych prac nad aplikacją, uwzględniających powyższe warunki zamówienia.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w specyfikacji  na etapie prac i na etapie wdrożeniowym w zakresie 20% czasu pracy określonego przez zleceniobiorcę. Modyfikacja może dotyczyć rozszerzenia specyfikacji a tym samym zwiększenia czasu pracy.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań  lub przesłać mailem na adres agata.switalska@fripww.pl w terminie do dnia 02.06.2014 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta na wykonanie aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o poręczenie kredytu/pożyczki, obsługującej proces udzielania poręczeń kredytu/pożyczki oraz generującej dokumentację związaną z udzieleniem poręczenia”.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi oferentami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w tym również odstąpienia od realizacji projektu.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU

1. Sprawy merytoryczne:

1)         Krzysztof Leń - Prezes Zarządu, e-mail: krzysztof.len@fripww.pl

2)         Aldona Poręba-Sokołowska – Kierownik Działu Analiz, e-mail: aldona.poreba@fripww.pl   

2. Sprawy formalne – Agata Świtalska-Krych - Kierownik Działu Organizacyjnego, e-mail: agata.switalska@fripww.pl

 

Formularz ofertowy do pobrania

                                                                                         

             

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


Zapytanie ofertowe na wykonanie internetowej aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o poręczenie kredytu/pożyczki wraz z automatyczną analizą danych w ramach Inicjatywy Jermie

Zapytanie ofertowe na wykonanie internetowej aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o poręczenie kredytu/pożyczki wraz z automatyczną analizą danych

 

Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie oraz wykonanie internetowej aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku
o poręczenie kredytu/pożyczki wraz z automatyczną analizą przesłanych danych.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie internetowej aplikacji obsługującej proces składania wniosków o poręczenie kredytu/pożyczki automatycznej analizy przesłanych danych.

  

Główne zadania aplikacji:

- możliwość złożenia elektronicznego wniosku o poręczenie kredytu/pożyczki przez wybranych, zarejestrowanych pracowników współpracujących z Funduszem instytucji finansujących,

- możliwość przesłania w/w informacji w postaci plików w formacie ustalonym przez Fundusz i instytucję finansującą formacie (m. in. PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX),
a następnie automatycznego wczytania ich zawartości przez system, umożliwiając dalszą edycję,

- pracownik instytucji finansującej ma mieć również możliwość wprowadzania danych za pomocą formularza zbudowanego w oparciu o zakładki, w szczególności: Dane o wnioskodawcy, Bilans (aktywa), Bilans (pasywa), Rachunek Zysków i Strat, Ocena jakościowa, Pytania otwarte, Załączniki,

- każda z zakładek będzie składać się z kilkunastu pól edycyjnych, pól wyboru jednokrotnego, bądź pól wyboru wielokrotnego uzupełnianych przez użytkownika,

- umożliwienie dodawania przez pracownika dodatkowych załączników do wniosku w dowolnym formacie z wykorzystaniem dodatkowej zakładki,

- umożliwienie administratorowi i wybranym użytkownikom systemu edycji oraz uzupełnienia zawartych w formularzu danych,

- weryfikacja danych analitycznych zgromadzonych w bazie danych,

- automatyczna analiza zgromadzonych danych

- utworzenie systemu przeglądania złożonych wniosków

- powiadomienia mailowe oraz sms o wybranych akcjach dla pracowników Instytucji Finansującej oraz pracowników Funduszu

- archiwizowanie wniosków, danych, wyników analiz, sporządzonych dokumentów oraz załączników,

 

Procesowy schemat działania systemu:

I Wprowadzanie danych przez pracowników instytucji finansującej

- panel logowania dla pracowników współpracujących instytucji finansujących

1. Wprowadzanie danych:

- wysłanie danych w postaci pliku wg ustalonego szablonu

- możliwość ręcznego wprowadzenia danych / edycji automatycznie wczytanych

- załączanie plików dodatkowych w dowolnym formacie

2. Przeglądanie złożonych wniosków:

- otrzymywanie informacji zwrotnej o stanie procedury realizacji wniosku
o poręczenie i warunkach decyzyjnych ustalonych przez Fundusz

II Analiza automatyczna

- opracowanie algorytmu procedury oceny ryzyka na podstawie dostarczonej metodologii

- automatyczne informowanie stron o wstępnej decyzji na postawie na przesłanych danych
w oparciu o w/w algorytm

- generowanie analizy w oparciu o następujące grupy wskaźników:

            a) płynności finansowej

            b) zadłużenia

            c) rentowności

            d) dynamiki

            e) oraz innych zawartych w procedurze oceny ryzyka

 

Dodatkowe założenia:

Aplikacja powinna działać na serwerze internetowym Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., zawierającym następujące oprogramowanie:

- system operacyjny Linux,

- serwer WWW przynajmniej Apache 2.2,

- język skryptowy przynajmniej PHP 5.3,

- serwer bazy danych przynajmniej MySQL 5.1,

 

Aplikacja ponadto musi:

-          umożliwiać pracę z bezpieczną transmisją SSL,

-          być zgodna z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych,

-          umożliwiać współpracę i wymianę danych z obecnym systemem bazodanowym użytkowanym przez Fundusz (MySQL),

-          umożliwiać bezproblemową pracę za pomocą najnowszych (na dzień składania oferty) wersji popularnych przeglądarek internetowych, takich jak:

 • Internet Explorer, 
 • Google Chrome,
 • Mozilla Firefox.

 

Wymagania stawiane oferentom:

-  do oferty musi zostać dołączone potwierdzenie doświadczenia osób, które będą wykonywały oprogramowanie, we wdrożeniu co najmniej jednego podobnego systemu dla instytucji finansowej udzielającej gwarancji lub poręczeń,

- oferent winien wykazać się udokumentowanym doświadczeniem we wdrażaniu systemów obarczonych ryzykiem związanym z przesyłaniem danych wrażliwych,

- w przypadku, gdy wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców, do oferty musi zostać załączony ich wykaz wraz z zakresem powierzonych im zadań,

- w przypadku rozszerzenia listy podwykonawców na etapie prac, na każdą zmianę musi zostać uzyskana zgoda zamawiającego.

 

Oferent po wykonaniu oprogramowania będzie zobowiązany do:

 1.      Przekazania na Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. prawa do:

- bezterminowego użytkowania oprogramowania,

 2.      Przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej oprogramowania w oparciu o przedstawione założenia funkcjonalne z udziałem pracowników Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w łącznym wymiarze nie przekraczającym 40 roboczogodzin.

 3.      Wdrożenia, testowania oraz bieżących konsultacji zgodności oprogramowania ze specyfikacją zamówienia z pracownikami Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w siedzibie Funduszu w wymiarze 100 godzin roboczych.

 4.      Przeprowadzenia szkoleń powdrożeniowych dla wybranych przez Zamawiającego osób/instytucji w wymiarze 20 roboczogodzin w siedzibie Zamawiającego.

 5.      Przez okres 12 miesięcy od daty protokołu odbioru dokonywania poprawek i modyfikacji na życzenie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., w łącznym wymiarze nie przekraczającym 200 godzin roboczych.

 6.      Udzielenia gwarancji technicznej na okres 12 miesięcy od daty protokołu odbioru.

 7.      Przygotowania instrukcji obsługi dla użytkowania w formie papierowej.

8.      Zachowania poufności przekazanych mu danych tj. w szczególności w zakresie całościowej procedury analizy wniosku o poręczenie wraz z know-how Funduszu  oraz w zgodności z polskimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych na wszystkich etapach prac związanych z przedmiotowym oprogramowaniem.

 

Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie do niej powyższych zobowiązań,
w przeciwnym wypadku oferta będzie uważana za nieważną.


Ponadto oferent oprócz ceny musi podać szacowaną liczbę roboczogodzin, które będą wykorzystane do całościowych prac nad aplikacją, uwzględniających powyższe warunki zamówienia.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w specyfikacji  na etapie prac i na etapie wdrożeniowym w zakresie 20% czasu pracy określonego przez zleceniobiorcę. Modyfikacja może dotyczyć rozszerzenia specyfikacji a tym samym zwiększenia czasu pracy.

 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. przy ul. Szperskiej 14, 61-754 Poznań  lub przesłać mailem na adres agata.switalska@fripww.pl w terminie do dnia 02.06.2014 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta na wykonanie aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o poręczenie kredytu lub pożyczki, obsługującej proces udzielania poręczeń kredytów lub pożyczek oraz generującej dokumentację związaną z udzieleniem poręczenia”.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi oferentami.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w tym również odstąpienia od realizacji projektu.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU

1. Sprawy merytoryczne:

1)      Krzysztof Leń - Prezes Zarządu, e-mail: krzysztof.len@fripww.pl

2)      Aldona Poręba-Sokołowska – Kierownik Działu Analiz, e-mail: aldona.poreba@fripww.pl

2. Sprawy formalne – Agata Świtalska-Krych - Kierownik Działu Organizacyjnego, e-mail: agata.switalska@fripww.pl

                     

 Formularz ofertowy - do pobrania

                                                                                           

             

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


zapytanie ofertowe na wykonanie strategi FRIPWW S.A. na lata 2014 - 2019

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie strategii na lata 2014 - 2019.

Oferta powinna zawierać niżej wymienione elementy:


Plan strategii Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego

 1. Charakterystyka podmiotu oraz przedmiotu jego działalności,
 2. Cel  opracowania,
 3. Ocena makrootoczenia,
 4. Ocena otoczenia ekonomicznego,
 5. Ocena otoczenia społeczno-kulturalnego,
 6. Ocena otoczenia techniczno-technologicznego,
 7. Analiza swot,
 8. Kluczowe dźwignie strategiczne,
 9. Plan strategii produktowej,
 10. Scenariusze rozwoju działalności poręczeniowej spółki,
 11. Podsumowanie

 

Termin i sposób nadsyłania ofert:

Oferty należy nadsyłać do 12 maja 2014 r. do godz. 12:00 w formie elektronicznej na adres e-mail: agata.switalska@fripww.pl lub fundusz@fripww.pl z tytułem wiadomości: zapytanie ofertowe na wykonanie strategi FRIPWW S.A. na lata 2014 - 2019.

 

Osoba upoważniona do kontaktu:

Agata Świtalska-Krych - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 61 6710 481, kom. 608 433 900, e-mail: agata.switalska@fripww.pl

 

Informacje dodatkowe:

Fundusz Rozwoju i Promocja Województwa Wielkopolskiego S.A. zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Postępowanie decyzją Zarządu zostało unieważnione w dniu 14.05.2014 r.

FRIPWW-01/14 przetarg nieograniczony na leasing finansowy zwrotny 2 samochodów osobowych marki Skoda Rapid Ambition oraz Skoda Octavia Elegance rok produkcji 2013

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na leasing  finansowy zwrotny 2 samochodów osobowych marki Skoda Rapid Ambition oraz Skoda Octavia Elegance rok produkcji 2013 realizowanego w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1a

Załącznik Nr 1b

Załącznik Nr 2 - uwaga zmiany

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 

Zapytania odnośnie przetargu:

Zapytanie 1

W dokumentacji jest nieścisłość - w SIWZ - wartość końcowa płatna w dacie ostatniej raty, w formularzu ofertowym, wartość końcowa płatna w miesiącu następnym po zapłaceniu raty 35. Prośba o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający zmienił zapis w formularzu ofertowym w pkt 7 ppkt e na: "Wartość końcowa płatna w dacie ostatniej raty".

 

Zapytanie 2

W leasingu finansowym nie ma wartości końcowej wykupu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie stosownych zapisów.

Odpowiedź

Nie możemy wykreślić zapisów odnośnie wartości końcowej – wykupu, ponieważ z naszego rozeznania wynika, że nie które firmy leasingowe mają wartość wykupu w wysokości 0,1% stąd przedział 0 – 0,1%.


Zapytanie 3

Czy istotne zapisy umowy, powinny znaleść się w umowie leasingowej czy też umowie sprzedaży?

Odpowiedź

Istotne zapisy umowy należy zawrzeć w umowie leasingowej.


Zapytania z dnia 27.03.2014 r.


 

Zapytanie 1

 Czy Zamawiający dopuszcza na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikającej z umowy leasingu wystawienie przez Zamawiającego weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową?

 

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikającej z umowy leasingu wystawienie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

Zapytanie 2.

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wstępna rata leasingowa (w wysokości 45%) była płatna w dniu podpisania umowy, a pierwsza rata płatna w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury i podpisania protokołu odbioru, a każda następna do pierwszego dnia miesiąca? Przedmiotowa kwestia wynika z ograniczeń technicznych Wykonawcy, a dla Zamawiającego ma neutralny rezultat.

 

Odpowiedź.

Wstępna rata leasingowa może być zapłacona przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego oraz po wystawieniu faktury przez Wykonawcę. Faktura może zostać wystawiona przez Wykonawcę najpóźniej do 7 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Okres spłat rat leasingowych wynosi 35 miesięcy licząc od następnego miesiąca po dacie odbioru przedmiotu leasingu. Zamawiający dopuszcza, aby raty płatne były w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury.

 

Zapytanie 3

Proszę o wyrażenie zgody na naliczanie odsetek od nieopłaconych terminowo rat w wysokości przewidzianej w art. 359 par. 2 (1) KC.

 

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie odsetekod nieopłaconych terminowo rat w wysokości przewidzianej w art. 359 par. 2 (1) KC.

 

Zapytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza opłatę za przeniesienie własności w wysokości 1 (słownie: jeden) złoty wartości przedmiotu leasingu lub innej akceptowanej przez Zamawiającego? Powyższe wynika z interpretacji podatkowych posiadanych przez Wykonawcę, że przeniesienie własności środka trwałego musi mieć charakter odpłatny.

 

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza opłatę za przeniesienie własności w zaproponowany sposób.

 

Zapytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza jednorazowe rozliczenie kosztów rejestracji?

 

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza jednorazowe rozliczenie kosztów rejestracji.

 

Zapytanie 6

Proszę o informację dotyczącą daty pierwszej rejestracji/daty zakupu przedmiotowych pojazdów, aktualny przebieg?

 

Odpowiedź

Pierwsza data dotycząca rejestracji Skody Octavii Elegance to 12.04.2013, a aktualny przebieg wynosi 31 603 km.

Pierwsza data dotycząca rejestracji Skody Rapid Ambition to 19.04.2013, a aktualny przebieg wynosi 11 897 km.

 

Zapytanie 8

Czy oprocentowanie ma być stałe w czasie trwania umowy?

 

Odpowiedź

Oprocentowanie może być stałe, ale dopuszczamy również oprocentowanie oparte o stawke WIBOR + marża (stała).

 

Zapytanie 9

Proszę o oświadczenie Zamawiającego, że przedmiotowe pojazdy są wyłacznie jego własnością i nie są na nich ustanowione prawa na rzecz osób trzecich np. zastaw, czy przewłaszczenie.

 

Odpowiedź

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w pkt XXII.9. SIWZ.


 

Zapytania z 31.03.2014 r.

 

Zapytanie 1

Czy ubezpieczenie ma być doliczone do oferty Wykonawcy, czy to kryterium nie jest oceniane przez Zamawiającego? W razie odpowiedzi twierdzącej, proszę o doprecyzowanie sposobu płatności ubezpieczenia (jednorazowo co roku, czy w ratach).
 
Odpowiedź

Wartość ubezpieczenia powinna zostać przedstawiona oddzielnie, poza ratami kapitałowymi i powinna obejmować cały okres trwania umowy leasingu. Należy ją jednak wskazać w formularzu ofertowym. Ubezpieczenie nie jest przedmiotem oceny przez Zamawiającego. Sposób płatności – co roku.


Zapytanie 2

Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie zapisu ppkt. 14 SIWZ - Proszę o uzupełnienie, że podpis/podpisy pod protokołem odbioru umieszczają także przedstawiciele Zamawiającego potwierdzając kompletność i zgodność z SIWZ dostawy.


Odpowiedź

Protokół zdawczo-odbiorczy ze swej natury musi być podpisany przez zdającego (w tym wypadku Zamawiającego) i odbierającego (w tym wypadku Wykonawcę), więc brak jest podstaw do zmiany zapisu.

 

Zapytanie 3

Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie zapisu SIWZ w ppkt. 17.  „Niniejszej umowy nie można wypowiedzieć, chyba że zachodzić będą przesłanki wypowiedzenia określone w ogólnie obowiązujących przepisach prawa lub w razie zaistnienia warunków opisanych w niniejszej umowie leasingu."


Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzoną zmianę.

 

Zapytanie 4

Wykonawca zwraca się o dopreczowanie zapisu w Ppkt. 6 SIWZ „Podatek VAT naliczony od odsetek i od kapitału płatny przy pierwszej racie - po podpisaniu umowy leasingu.”


Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzoną zmianę.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI SKODA OCTAVIA TOUR II HATCHBACK TOUR II. 1.6 MPI 75 KW MANUAL - 5G

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI

SKODA OCTAVIA TOUR II HATCHBACK TOUR II. 1.6 MPI 75 KW MANUAL - 5G PRZEDNI 1Z3TG4

BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ FUNDUSZU ROZWOJU I PROMOCJI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.

 

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolksiego S.A. przeznaczył do sprzedaży następujący składnik majątku ruchomego:

1. Samochód osoby marki Skoda Octavia Tour ii Hatchback Tour II 1.6 MPI 75kW MANUAL - 5G PRZEDNI 1Z3TG4:

- nr nadwozia TMBDA21ZXB2098436
- silnik benzynowy 1,6/75kW
- rok produkcji 2011
- przebieg: 78000 km
- wyposażony w stację gazową
- kolor srebrny
- komplet kół letnich i zimowych.

2. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Michał Chojara, Kierownik Działu Sprzedaży, tel. 604473963.

3. Samochód można oglądać w siedzibie społki przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań na terenie podziemnego parkingu po wcześniejszym umówieniu się z Kierownikiem Działu Sprzedaży.

4. Oferty należy składać w siedzibie firmy przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań lub mailowo: fundusz@fripww.pl z dopiskiem oferta - sprzedaż samochodu marki Skoda Octavia do dnia 13.01.2014 r. do godz. 13:00.

5. Pojazd zostanie sprzedany oferentowi z najwyższą ceną, ale nie niższą niż cena wywoławcza ustalona na kwotę 30 000 zł.

6. Osoby upoważnione do kontaktu:

a) Michał Chojara, tel. 604473963, michal.chojara@fripww.pl - sprawy merytoryczne
b) Agata Świtalska-Krych, tel. 61 6710 481, agata.switalska@fripww.pl - sprawy formalne.

 

Decyzją Zarządu postępowanie zostało unieważnione.

 

 

FRIPWW-05/13 przetarg nieograniczony na leasing zwrotny samochodu osobowego Skoda Rapid Ambition rok produkcji 2013

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na leasing zwrotny samochodu osobowego marki Skoda Rapid Ambition rok produkcji 2013.

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 - Uwaga! Zmiana załącznika

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 

Z przyczyn technicznych termin składania ofert został przedłużony do 14.01.2014 r. godz. 13:30.


Postępowanie zostało unieważnione z przyczyn formalnych i zostanie rozpisane ponownie w marcu 2014 r.

FRIPWW-04/13 przetarg nieograniczony na leasing zwrotny samochodu osobowego Skoda Octavia Elegance rok produkcji 2013

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na leasing zwrotny samochodu osobowego marki Skoda Octavia Elegance rok produkcji 2013 realizowanego w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 - Uwaga! Zmiana załącznika

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 

Z przyczyn technicznych termin składania ofert  zostaje przesunięty do 14.01.2014 r. do godz. 13:30.


Postępowanie zostało unieważnione z przyczyn formalnych i zostanie rozpisane ponownie w marcu 2014 r.

FRIPWW-03/2013 zamówienie na zakup i dostawę samochodu osobowego min 5-drzwiowego rok produkcji 2013

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę samochodu osobowego min 5-drzwiowego rok produkcji 2013 realizowanego w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

FRIPWW-02/2013 zamówienie na zakup i dostawę samochodu osobowego min 5-drzwiowego rok produkcji 2013

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę samochodu osobowego min 5-drzwiowego rok produkcji 2013 realizowanego w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - uwaga zmiana!

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

12. zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kart świątecznych z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO na karcie i kopercie

Poznań, dnia 19 listopada 2013 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 12/JEREMIE/2013/FRIPWW

na wykonanie i dostawę kart świątecznych składanych z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO na karcie i kopercie w ilości 100 szt.

 

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostawę kartek świątecznych składanych z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO na karcie i kopercie w ilości 100 szt. w ramach realizowanego projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 1.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa kart świątecznych składanych według poniższej specyfikacji:

 1. Format A5 składany na pół
 2. Motyw świąteczny + logotypy Inicjatywy Jeremie i FIDO na 1 str.
 3. Gotowe życzenia na wewnętrznej prawej stronie.
 4. Papier ozdobny dobrej jakości.
 5. Koperta ozdobna z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO.

 2.        TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od podpisania umowy.

 3.         KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

70% cena + 30% jakość

Jakość będzie oceniana na podstawie nadesłanych zdjęć i opisów produktów

najlepsza oferta/złożona oferta x 70 + najlepsza oferta/złożona oferta x 30

 4.      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.11.2013 r. (poniedziałek) do godziny 12:00 na Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy.

Ofertę można składać:

 • osobiście w sekretariacie w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wejście E, II piętro.
 • przesłać pocztą/kurierem na adres: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
 • przesłać faxem na numer (+48) (061) 6710 610.
 • pocztą elektroniczną na adres: fundusz@fripww.pl lub agataswitalska@fripww.pl            

 5.      OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

Agata Świtalska-Krych – tel. 061 6710 481, 608 433 900, e-mail: agataswitalska@fripww.pl

 

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2.
Księga wizualizacyjna Inicjatywy Jeremie
3. Księga marki FIDO


                                                                       

 

                                                                                           

             

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


11.zapytanie ofertowe na zestawy upominkowe czekoladkami z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/JEREMIE/2013/FRIPWW

na wykonanie i dostawę zestawów upominkowych z czekoladkami 150 g – 200 g z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO na opakowaniu w łącznej ilości 30 op.

 

 

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostawę zestawów upominkowych z czekoladkami z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO na opakowaniu w ilości 30 op. w ramach realizowanego projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

 1. 1.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa zestawów upominkowych  z czekoladkami według poniższej specyfikacji:

 1. Gramatura – 150 – 200 g.
 2. Opakowanie – kartonowe ozdobne z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO
 3. Zawartość – czekoladki o różnym smaku i kształcie
 4. Tematyka zimowa.

 

 1. 2.        TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od podpisania umowy.

 

 1. 3.         KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

70% cena + 30% jakość

Jakość będzie oceniana na podstawie nadesłanych zdjęć i opisów produktów

najlepsza oferta/złożona oferta x 70 + najlepsza oferta/złożona oferta x 70

 

 1. 4.      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.11.2013 r. (poniedziałek) do godziny 12:00 na Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy.

Ofertę można składać:

 • osobiście w sekretariacie w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wejście E, II piętro.
 • przesłać pocztą/kurierem na adres: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
 • przesłać faxem na numer (+48) (061) 6710 610.
 • pocztą elektroniczną na adres: fundusz@fripww.pl lub agataswitalska@fripww.pl            

 

 1. 5.      OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

Agata Świtalska-Krych – tel. 061 6710 481, 608 433 900, e-mail: agataswitalska@fripww.pl

 

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Księga wizualizacyjna Inicjatywy Jeremie

3. Księga marki FIDO

                                                                       

 

                                                                                           

             

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


10. zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę skórzanych portfeli damskich i męskich z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO

Poznań, dnia 15 listopada 2013 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 10/JEREMIE/2013/FRIPWW

na wykonanie i dostawę skórzanych portfeli damskich i męskich z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO na opakowaniu w łącznej ilości 50 szt.

 

 

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostawę skórzanych portfeli damskich i męskich z logotypami na opakowaniu w ilości 50 szt. w ramach realizowanego projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

1.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa skórzanych portfeli damskich i męskich z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO na opakowaniu według poniższej specyfikacji:

 1. Portfele damskie – materiał skóra, kształt podłużny, kolor czerwony, opakowanie kartonowe z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO, ilość 30 szt.
 2. Portfele męskie – materiał skóra, kształt klasyczny, kolor czarny lub ciemnobrązowy, opakowanie kartonowe z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO, ilość 20 szt.

 

2.        TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od podpisania umowy.

 

3.         KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

70% cena + 30% jakość

Jakość będzie oceniana na podstawie nadesłanych zdjęć i opisów produktów

najlepsza oferta/złożona oferta x 70 + najlepsza oferta/złożona oferta x 70

 

4.      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.11.2013 r. (poniedziałek) do godziny 12:00 na Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy.

Ofertę można składać:

 • osobiście w sekretariacie w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wejście E, II piętro.
 • przesłać pocztą/kurierem na adres: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
 • przesłać faxem na numer (+48) (061) 6710 610.
 • pocztą elektroniczną na adres: fundusz@fripww.pl lub agataswitalska@fripww.pl            

 

5.      OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

Agata Świtalska-Krych – tel. 061 6710 481, 608 433 900, e-mail: agataswitalska@fripww.pl

 

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Księga wizualizacyjna Inicjatywy Jeremie
3. Księga marki FIDO

                                                                                             


             

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


9. Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę zestawów upominkowych z winem oznaczonych logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO

Poznań, dnia 15 listopada 2013 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 9/JEREMIE/2013/FRIPWW

na wykonanie i dostawę zestawów upominkowych z winem oznaczonych logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO w 4 zestawach łącznie 35 szt.

 

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostawę zestawów upominkowych z winem oznaczonych logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO w 4 zestawach łącznie 35 szt. w ramach realizowanego projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 1.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawę zestawów upominkowych z winem w 4 zestawach łącznie 35 szt. według poniższej specyfikacji:

 1. Zestaw I - Hiszpania-Katalonia: skrzynka drewniana z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO na 1 butelkę + wino czerwone – 10 szt.
 2. Zestaw II - Włochy-Toskania: skrzynka drewniana z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO na 1 butelkę + wino czerwone – 10 szt.
 3. Zestaw III – Portugalia-Douro: skrzynka drewniana z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO z przegródką na 2 buteli wino białe + wino czerwone – 10 szt.
 4. Zestaw IV – Zestaw Porto: skrzynka drewniana z logotypami Inicjatywy Jeremie i FIDO na 1 butelkę + porto – 5 szt.

 
2.        TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

     Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od podpisania umowy.

 
3.         KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

70% cena + 30% jakość

Jakość będzie oceniana na podstawie nadesłanych zdjęć i opisów produktów

najlepsza oferta/złożona oferta x 70 + najlepsza oferta/złożona oferta x 70

 
4.     
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.11.2013 r. (piątek) do godziny 12:00 na Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy.

Ofertę można składać:

 • osobiście w sekretariacie w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wejście E, II piętro.
 • przesłać pocztą/kurierem na adres: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
 • przesłać faxem na numer (+48) (061) 6710 610.
 • pocztą elektroniczną na adres: fundusz@fripww.pl lub agataswitalska@fripww.pl           

  5.      OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

Agata Świtalska-Krych – tel. 061 6710 481, 608 433 900, e-mail: agataswitalska@fripww.pl

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Księga wizualizacyjna Inicjatywy Jeremie
 3. Księga marki FIDO

 

 

             

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


8. zapytanie ofertowe na wykonanie toreb reklamowych z logotypami w ramach Inicjatywy Jeremie
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie:

1) toreb reklamowych papierowych nielakierowanych z kolorowym obustronnym nadrukiem format A3/15 cm – z logotypami FRIPWW S.A. oraz projektu Inicjatywa Jeremie (Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Województwo Wielkopolskie, Unia Europejska, Inicjatywa Jeremie dla Rozwoju Innowacyjnej Wielkopolski) według załączonego wzoru – 300 szt.
2) toreb reklamowych papierowych nielakierowanych z kolorowym obustronnym nadrukiem i wygodnymi uchwytami format A3/15 cm – z logotypami FIDO oraz projektu Inicjatywa Jeremie (Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności,
Województwo Wielkopolskie, Unia Europejska, Inicjatywa Jeremie dla Rozwoju Innowacyjnej Wielkopolski) według załączonego wzoru – 300 szt.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1) torby reklamowe z logotypami FRIPWW S.A. oraz projektu Inicjatywy Jeremie:
- papier nielakierowany
- obustronny nadruk
- format A3/15 cm (rozmiar 1 i 2 str./szerokość)
- logotyp FRIPWW S.A. + 2 adresy www na 1 str.
- 4 logotypy Inicjatywy Jeremie, hasło główne + dodatkowe, informacja o realizowanym projekcie na 2 str.
- ilość: 300 szt.
- uchwyt sznurkowy

2) torby reklamowe z logotypami FIDO oraz projektu Inicjatywa Jeremie:
- papier nielakierowany
- obustronny nadruk
- format A3/15 cm (rozmiar 1 i 2 str./szerokość)
- logotyp FIDO + 2 adresy www na 1 str.
- 4 logotypy Inicjatywy Jeremie, hasło główne + dodatkowe, informacja o realizowanym projekcie na 2 str.
- ilość: 300 szt.
- uchwyt sznurowy

2. Kryterium oceny ofert:
70% cena, 30% jakość.

3. Termin i sposób złożenia oferty:
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym opatrzonym podpisem i pieczątką do dnia 28.10.2013 r. do godz. 13:00 wraz z projektami graficznymi przykładowych produktów, niezbędnymi do oceny oferty według kryterium jakościowego w formie elektronicznej.
Dopuszczamy składanie ofert drogą mailową bądź faksem.
 
4. Osoba upoważniona do kontaktu:
Agata Świtalska-Krych – Asystent Zarządu
tel. 61 6710 481, 608 433 900
 
5. Załączniki:
6) księga wizualizacyjna Inicjatywy Jeremie,
7. zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za 2013 r.

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolska SA zaprasza do
złożenia oferty na przeprowadzenie badań:

 1. W zakresie poziomu zobowiązań pozabilansowych z tytułu udzielonych poręczeń oraz generowanego z tego tytułu dla spółki ryzyka, które może potencjalnie obciążyć wynik i kapitały Spółki, a także sposobu tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową i adekwatności ich wysokości do poziomu ryzyka za od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. i od. 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.
 2. W zakresie zbadania rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok przez biegłego rewidenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości.
 3. W zakresie określonym w punkcie 1 i 2 na 2 kolejne lata, tj. 2014 – 2015.

 

W przypadku pytań dotyczących planowanego badania sprawozdania finansowego prosimy kontaktować się z Panią Hanną Kundo - Głównym Księgowym Funduszu, tel. 061 671 04 81, faks 061 671 06 10.

Podstawowe informacje o działalności Funduszu znajdują się na naszej stronie internetowej www.fripww.pl.

W ofercie prosimy o podanie w szczególności następujących danych i informacji:

-        cena usługi badania sprawozdania finansowego w zakresie punktu 1 i 2 oraz 3,

-        pisma referencyjne z innych firm potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu badań sprawozdań finansowych – oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

-        Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu uprawniającego do prowadzenia badania sprawozdania finansowego.

Ofertę prosimy przesłać w terminie do dnia 24 września 2013 roku na adres:
1) drogą mailową - fundusz@fripww.pl, agataswitalska@fripww.pl
2) pocztą tradycyjną - Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

6. zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych, ściennych i biurkowych na 2014 rok
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie kalendarzy książkowych, ściennych i biurkowych na 2014 rok.
 
 
1. Specyfikacja:
1) kalendarze książkowe format B5 z logotypami na okładce oraz wewnętrzną informacją (tzw. wklejką) o działalności Spółki według dostarczonego projektu funduszu z rozkładem tygodniowym na 2 str. – 200 szt.
2) kalendarze książkowe format 1/3 A4 z logotypami na okładce oraz wewnętrzną informacją (tzw. wklejką) o działalności Spółki według dostarczonego własnego projektu z rozkładem tygodniowym na 2 str. – 200 szt.
3) kalendarze ścienne z logotypami wraz z projektem wykonawcy spełniającym wymogi księgi wizualizacyjnej projektu Inicjatywa Jeremie - aletrnatywna oferta na kalendarze trójdzielne, dwudzielne i jednodzielne – 200 szt.
4) kalendarze biurkowe - obrotowe, 12 kart + okładka z logotypami wraz z projektem wykonawcy spełniającym normy projektu Inicjatywa Jeremie format 21 na 9 cm lub zbliżony – 200 szt.
 
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 
3. Kryterium oceny ofert
70% cena, 30% jakość (oryginalny design).
Oferta powinna zostać złożona na załączonym załączniku Nr 1 - formularz ofertowy
 
4. Miejsce i termin składania ofert.
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
fundusz@fripwww.pl, agataswitalska@fripww.pl, fax 61 6710 610
28.08.2013 r. godz. 13:00.
 
5. Kontakt z Zamawiającym.
tel. 61 6710 481, 608 433 900 - Agata Świtalska-Krych
 
 

6. Załączniki:

Zał. Nr 1 - formularz ofertowy
Zał. Nr 2 - układ logotypów do zamieszczenia na okładce kalendarza książkowego
Zał. Nr 3 - projekt wklejki do zamieszczenia w kalendarzu książkowym B5
Zał. Nr 4 - projekt wklejki do zamieszczenia w kalendarzu książkowym 1/3 A4
Zał. Nr 5 - okładka kalendarza biurkowego na 2013 wraz z przykładową stroną  - na wzór
Zał. Nr 6 - księga wizualizacyjna Inicjatywy Jeremie
Zał. Nr 7 - Brandbook nowej marki funduszu - FIDO.

 

Postępowanie zostało zakończone. Wybrano ofertę firmy Hot Gifts z Poznania.

 

             

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


5. zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli biurowych w ramach zmiany wyposażenia stanowisk pracy personelu realizującego inicjatywę JEREMIE oraz Działu Księgowości

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA zaprasza do złożenia oferty cenowej na:


1. Dostawę i montaż mebli biurowych w ramach zmiany wyposażenia stanowisk pracy personelu realizującego inicjatywę JEREMIE oraz Działu Księgowości.

2. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007-2013 w ramach inicjatywy JEREMIE.

3.Zamówienie zostanie udzielone w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożeniem wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności. Nie stosuje się Ustawy Zamówień Publicznych do zamówień poniżej progu 14.000 EUR.


I. Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż mebli biurowych typu MDD - Ergonomic Master.

1. Biurko kątowe typu BR10 - 1 SZT. - wymiary 160/80x120x60 lewe, prostokątne z wycięciem półkolistym. W przypadku gdy okaże się, że dane biurko nie mogłoby być zamontowane ze względu na wymiary, zastrzegamy możliwość zmiany na biurko o wymiarach min. 160/60x120x60 lewe. Kolor: cocoa; stelaże: srebrne.

2. Kontener wysoki KD64 -1 SZT.- 4 szuflady z zamkiem centralnym i systemem cichego domykania wyposażone w nakładkę piórnikową - wymiary 43x60x74h; kolor frontów i blatów: cocoa; korpusy kontenerów - Aluminium Satinato

3. Szafa aktowa wysoka z zamkiem A5104 - 5 SZT.- wymiary 80x43x183h; kolor frontów 3 szaf: cocoa; 2 szaf: orzech nizinny; korpusy szaf: Aluminium Satinato - zawierająca 4 półki, tworzące 5 przestrzeni na ustawienie dużych segregatorów.

4. Kątownik montażowy do biurka E32 - 1 SZT.


II.Oferty częściowe, wariantowe:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty wariantowej ze względu na zastrzeżoną przez Fundusz zmianę biurek w przypadku braku mozliwości zamontowania mebli w większych wymiarach.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

 

III. Przygotowanie oferty:

Wykonawca, który jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego dokładnie wypełniony formularz ofertowy. Każdy mebel powinien mieć wpisany dokładny wymiar, jaki proponuje oferent w celu sprawdzenia zgodności z zamówieniem.

 

IV. Wymagania:

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia. Realizacja zamówienia odbędzie się na podstawie zlecenia mailowego luba na formularzu przedstawionym przez wyłonionego Wykonawcę.

Ofertę cenową mogą złożyć firmy, które posiadają uprawnienia do świadczenia usług w zakresie dostawy mebli biurowych oraz ich montażu i przekażą do Zamawiającego poprawnie wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

V. Warunki wykonania zlecenia:

1. Odbiór zlecenia nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.

2. Zamówienie ma zostać dostarczone w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego.

3. Zadanie powinno spełniać wymogi jakościowe i ilościowe.

 

Wykonawca winien:

-dotrzymywać ustalonych zasad i terminów Zamówienia,

-współdziałać z Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Zamówienia.

 

VI. Miejsce i termin wykonania zamówienia:


Miejsce: siedziba Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, II piętro

Termin Dostarczenia zamówienia - 3 tygodnie od zlecenia.


VII. Ofertę można składać:

Prosimy o złożenie / przesłanie oferty do 12 sierpnia 2013 roku do godziny 12:00.

- osobiście w sekretariacie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA, z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE - JEREMIE

61-754 Poznań, ul. Szyperska 14, II p., klatka E

- przesłać faksem na numer (+48)61 6710 610,

- pocztą elektroniczną na adres: dagmara.suprun@fripww.pl

 

Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest p. Dagmara Suprun,

tel: 61 6710 487, e-mail: dagmara.suprun@fripww.pl

 

VIII. Kryteria wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty jest cena 100%. Ocenie podlega oferta przygotowana wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Oferty Wykonawców nie spełniające warunków niezbędnych do wykonania zamówienia podlegają odrzuceniu.

 

IX. Inne informacje:

Zamwiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Zmawiające zastrzega sobie mozliwość zmiany warunków lub odwołania zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie mozliwość prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

4. zaprojektowanie, wykonanie i montaż, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tablic informacyjnych w ramach promocji projektu JEREMIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.  zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie i montaż, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tablic informacyjnych  w ramach promocji projektu : „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007-2013,  Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw” Działania 1.3 „Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości”

Zamówienie o szacunkowej wartości poniżej 14 000,00 EUR. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający:

FUNDUSZ ROZWOJU I PROMOCJI

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.

UL. SZYPERSKA 14

61-754 POZNAŃ                                                                                                                           
Tel.: 61 6710 487

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie 6 tablic informacyjnych, po ich formalnej akceptacji przez Zamawiającego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego- Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE, zgodnie z wytycznymi tj. „Księgą Identyfikacji Wizualnej inicjatywy JEREMIE-rozdział 5 Wytyczne Województwa Wielkopolskiego” (KIW) oraz „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji- wersja uzupełniona”(WIZ WRPO).

 

 1. 1.    Parametry tablicy informacyjnej:

Wykonania tablicy:

a)   Nadruk w kolorze, bezpośrednio na płycie PCV  z gwarancją trwałości nadruku i materiałów nośnych minimum 5 lat lub nadruk w kolorze, bezpośrednio na plexi z gwarancją trwałości nadruku i materiałów nośnych minimum 5 lat

b) Oprawa tablicy w metalową/aluminiową ramę

c) otwory umożliwiające przymocowanie do ściany budynku

d) Dostawa i zamontowanie tablicy w miejscu realizacji inwestycji – ściana w budynku przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu, II piętro FRIPWW S.A.

e) Wymiary tablicy: szerokość 250 cm, wysokość 200 cm

 

 1. 2.    Tablica informacyjna powinna zawierać następującą treść oraz logotypy graficzne zgodną z KIW i WIZ WRPO:

NAGŁÓWEK-  który powinien zajmować 20% całej powierzchni tablicy

a)    logo Narodowej Strategii Spójności w formie logotypu programu regionalnego

b)    herb województwa wielkopolskiego z podpisem „WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE”;

c)     emblemat Unii Europejskiej z podpisem „UNIA EUROPEJSKA, EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO”

ŚRODEK TABLICY- 2 moduły, które powinny zajmować po 30% powierzchni tablicy

d)    napis „Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013". (30% powierzchni tablicy)

 

e)    opis projektu tj. rodzaj i tytuł operacji, wartość całkowitą projektu oraz kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także nazwę beneficjenta. (Wzór oraz przykład tablicy informacyjnej zawierającej opis stosowanej czcionki i kolorów przedstawiono w załączniku nr 1 do WIZ WRPO) (30% powierzchni tablicy)

DÓŁ TABLICY- powinien zajmować 7% powierzchni tablicy

f)     hasło określone dla inicjatywy JEREMIE na „pomarańczowym tle” – „ Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski”

POWIERZCHNIA POMIĘDZY ŚRODKIEM TABLICY A DOŁEM TABLICY-13% powierzchni tablicy informacyjnej

g)    logo Beneficjenta

 

 1. 3.    Zakres zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie tablicy informacyjnej wg. powyższych zaleceń – zgodnie z wytycznymi KIW i WIZ WRPO,

- wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej – po formalnej akceptacji przez Zamawiającego, uzyskującego akceptację Banku Gospodarstwa Krajowego,

- dostawa tablic informacyjnych do siedziby Zamawiającego,

- montaż tablic informacyjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Oferty częściowe, wariantowe:

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty wariantowej.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

Przygotowanie oferty:

Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał osobowy zdolny do wykonania zamówienia i jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego dokładnie wypełniony formularz ofertowy, zawierający dane zgodne z Załącznikiem nr 1.  

 

Wymagania:

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, jak i koszt z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.

 

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie z dziedziny niezbędnej do wykonania zamówienia.

Oferta powinna być złożonym na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego                                          

Warunki wykonania zlecenia:

 1. Odbiór zadania nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.
 2. Zamówienie ma zostać dostarczone w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego.

 

 1. Zadanie powinno spełniać wymogi jakościowe i ilościowe.

Wykonawca winien:

 • dotrzymywać ustalonych zasad i terminów Zamówienia,
 • współdziałać z Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Zamówienia.

 

 

 

 

Termin wykonania zamówienia:

Termin dostarczenia zamówienia – 15 lipca 2013r. Może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach, jak np. wydłużający się okres na akceptację projektu tablicy.

 

 

Ofertę można składać:

Najpóźniej do 01 lipca 2013r. do godziny 11.00

 • osobiście w sekretariacie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
  61-754 Poznań, ul. Szyperska 14, II p.,
 • przesłać faksem na numer: (+48) 61 6710 610,
 • pocztą elektroniczną na adres: marcin.nowak@fripww.pl

 

Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania są p. Marcin Nowak i p. Dagmara Suprun tel.: 61 6710 487, e-mail: marcin.nowak@fripww.pl;  

Kryteria wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty jest cena: 100%.
Oferty Wykonawców nie spełniające warunków niezbędnych do wykonania zamówienia podlegają odrzuceniu, zarówno jak oferty w pełni niewypełnione.

 

Inne informacje

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub odwołania zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.

 

Zapytanie ofertowe pdf

Załącznik nr 1 i 2 – Formularz ofertowy i projekt umowy

Aktualne wytyczne

Księga indentyfikacji wizualnej

3. zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli biurowych w ramach zmiany wyposażenia stanowisk pracy personelu realizującego inicjatywę JEREMIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

1. Dostawę i montaż mebli biurowych w ramach zmiany wyposażenia stanowisk pracy personelu realizującego inicjatywę JEREMIE.

2. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach inicjatywy JEREMIE.

3. Zamówienie zostanie udzielone w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożeniem wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności . Nie stosuje się Ustawy Zamówień Publicznych do zamówień poniżej progu 14. 000 EUR.

I. Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż mebli biurowych

1. Biurka kątowe- 2 szt.- wymiary min. 160/80x120x60 lewe i prawe, prostokątne z wycięciem półkolistym. W przypadku gdy okaże się, że dane biurka nie mogłoby być zamontowane ze względu na wymiary, zastrzegamy możliwość zmiany na biurka o min. 160/60x100x60 lewe i prawe. Kolor: orzech; Stalaże: srebrne

2. Biurka kątowe- 2 szt. – wymiary min. 160/60x100x60 lewe i prawe. Kolor: orzech; Stalaże: srebrne.

3. Panel tapicerowany do biurek-2 szt.-oddzielający stanowiska pracy- min. wymiary 160x4x36h

4. Kontener wysoki- 4 szuflady z zamkiem centralnym i systemem cichego domykania, wyposażone w nakładki piórnikowe- 4 szt.- wymiary min. 43x60x74h; Kolor frontów i blatów: orzech; korpusy kontenerów- Aluminium Satinato

5. Szafa aktowa wysoka z zamkiem- 5 szt.- wymiary min. 80x43x183h; Kolor frontów szaf: orzech; korpusy szaf: Aluminium Satinato- zawierająca 4 półki, tworzące 5 przestrzeni na ustawienie dużych segregatorów.

6. Kątowniki montażowe do biurek- 4 szt.

7. Dostawka w kształcie półkolistym z 1 nogą podtrzymującą- 1 szt. wymiar min. 120x60 łącząca 2 biurka o wymiarze 160/60x100x60

III. Oferty częściowe, wariantowe:

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej ze względu na zastrzeżona przez Fundusz zmianę biurek w przypadku braku możliwości zamontowania mebli i większych wymiarach.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

IV. Przygotowanie oferty:

Wykonawca, który jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego dokładnie wypełniony formularz ofertowy. Każdy mebel powinien mieć wpisany dokładny wymiar, jaki proponuje oferent w celu sprawdzenia zgodności z zamówieniem.

V. Wymagania:

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia. Realizacja zamówienia odbędzie się na podstawie zlecenie malowego lub na formularzu przedstawionym przez wyłonionego Wykonawcę. Ofertę cenową mogą złożyć firmy, które posiadają uprawnienia do świadczenia usług w zakresie dostawy mebli biurowych oraz ich montażu i przekażą do Zamawiającego poprawnie wypełniony formularz ofert wraz z oświadczeniem wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Warunki wykonania zlecenia:

1. Odbiór zlecenie nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.

2. Zamówienie ma zostać dostarczone w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego.

3. Zadanie powinno spełniać wymogi jakościowe i ilościowe.

Wykonawca winien:
• dotrzymywać ustalonych zasad i terminów Zamówienia,
• współdziałać z Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Zamówienia.

VII. Miejsce i termin wykonania zamówienia:

Miejsce: siedziba Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, II piętro

Termin dostarczenia zamówienia – 3 tygodnie od zlecenia.

VIII. Ofertę można składać:

Prosimy o złożenie/ przesłanie oferty do 11.06.2013r. do godziny 10:00.
- osobiście w sekretariacie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE- JEREMIE 61-754 Poznań, ul. Szyperska 14, IIp., klatka E
- przesłać faksem na numer: (+48) 61 6710 610,
- pocztą elektroniczną na adres: ludmila.luczak@fripww.pl

Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest p. Ludmiła Łuczak, tel.: 61 6710 487, kom. 728 820 289 , e-mail: ludmila.luczak@fripww.pl

IX. Kryteria wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty jest cena: 100%.
Ocenie podlega oferta przygotowana wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Oferty Wykonawców nie spełniające warunków niezbędnych do wykonania zamówienia podlegają odrzuceniu.

X. Inne informacje

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub odwołania zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy


 

             

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


2. zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania strategii rozwoju dla sieci placówek FIDO

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do składania ofert na przygotowania strategii rozwoju dla sieci placówek FIDO.

Cel ogólny: Wypracowanie strategii rozwoju placówek FIDO na rok 2013

 

Cele szczegółowe:

1. Przygotowanie planu działania w dwóch scenariuszach

a. Rozwój placówek własnych w byłych miastach wojewódzkich

b. Rozwój w oparciu o agentów z główną siedzibą w Poznaniu

 

z uwzględnieniem:

2. Przygotowanie strategii marketingowej nowej marki na rok 2013

 

Strategia marketingowa w oparciu o wypracowane założenia co do celów powinna zawierać następujące rekomendacje:

2.1. Komunikacja marki FiDO w celu zbudowania świadomości marki: kanały komunikacji, narzędzia, natężenie

2.2. Materiały wspierające sprzedaż usług dla pracowników i agentów

2.3. Wsparcie sprzedaży w internecie

2.4. Mierniki efektywności

 

3. W oparciu o zarekomendowaną strategię komunikacji należy przygotować plan marketingowy z uwzględnieniem kosztów zaprojektowania materiałów wspierających promocję, a w szczególności:

3.1 Prezentację PowerPoint z ofertą FIDO

3.2 Materiały drukowane do biur oraz dla agentów

3.3 Projekt ścianki konferencyjnej

3.4 Rekomnedację strojów lub elemntów strojów  dla pracowników

3.5 Rekomendacje gadżetów reklamowych

3.6 Zaprojektowanie i wdrożenie zarekomendowanych zmian w serwisie www

3.7 Projekty banerów i reklam w internecie.

 

Prosimy o nadsyłanie ofert do 19.02.2013 r. do godz. 13:30 na adres fundusz@fripww.pl lub w siedzibie firmy przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań.

Uwaga! Termin nadsyłania ofert został przedłużony do 08.03.2013 r. godz. 13:30.

Postępowanie zostało unieważnione.


 

             

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


1. zapytanie ofertowe na cyfrowy aparat kompaktowy z 30-krotnym zoomem optycznym

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do złożenia oferty handlowej na:

1. Cyfrowy aparat kompaktowy z 30-krotnym zoomem optycznym, matrycą o rozdzielczości min. 18 mln pikseli, wyposażony w funkcję filmowania w jakości FullHD oraz wbudowany GPS z gwarancją na 24 miesiące z kartą pamięci 16GB, wraz z akumulatorem dedykowanym, zasilaczem sieciowym, przewodem Micro USB, paskiem na ramię, pokrywką obiektywu, przewodem zasilającym, instrukcją obsługi, sznurkiem do pokrywki obiektywu, torbą w której będzie można aparat zawsze transportować wypełnioną ochronną pianką.

2. Zlecenie finansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach inicjatywy JEREMIE.

3. Zamówienie zostanie udzielone w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożeniem wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności . Nie stosuje się Ustawy Zamówień Publicznych do zamówień poniżej progu 14. 000 EUR.

I. Przedmiot zamówienia-parametry:
1. Matryca: min. 18,00 mln pikseli; CMOS;
2. Zoom optyczny: min. 30x
3. Zoom cyfrowy
4. Szerokokątny obiektyw min. 27 mm wraz z optyczną stabilizacją obrazu z „aktywnym” trybem do korekcji skutków poruszenia aparatu, przy filmowaniu z ręki i w ruchu.
5. Pierścień do płynnej, ręcznej regulacji zoomu i ostrości i pokrętło sterujące, kompensacja balansu
6. Min. 3-calowy, uchylny ekran LCD o rozdzielczości min. 921 000 punktów
7. Moduł GPS
8. Inteligentny tryb panoramy
9. Lampa błyskowa
10. Samowyzwalacz
11. Możliwość odtwarzania dźwięku
12. Format zapisu danych: JPEG
13. Menu w języku polskim
14. Rozdzielczość Obrazu: max 4608 x 3456
15. Złącza: min. USB 2.0
16. Wymiary (mm)- max. szerokość: 123 -max. wysokość: 88 - max. głębokość 95
17. Zasilanie: akumulator dedykowany
18. Funkcja rozpoznawania twarzy, możliwość nadania priorytetu dzieciom, osobom dorosłym
19. Funkcja migawki na uśmiech-automatyczne wyzwolenie migawki z możliwością regulacji progu uśmiechu i ustawienia priorytetu na dzieci lub dorosłych
20. Funkcja nagrywania filmu w rozdzielczości Full HD z możliwością przechwytywania pojedynczych klatek z nagranego filmu przy użyciu dostarczonego programu PMB/fotografia 3D
21. Możliwość zapisywania filmów i zdjęć zapisywanych na kartach pamięci m.in. Memory Stick Duo/PRO Duo/PRO Duo High Speed/ PRO-HG Duo, SD/ SDHC/SDXC .

II. Inne funkcje aparatu
- Przetwornik CMOS o efektywnej rozdzielczości min. 18,00 megapiksela
- Efekt rozmycia tła
- Tryb zdjęć seryjnych
- Film Full HD
- Optyczny stabilizator obrazu
- Możliwość naciśnięcia spustu migawki i wykonania zdjęć w czasie nagrywania filmu o rozdzielczości min. 13 mpx. Przechwytywanie klatek obrazu filmowego w czasie odtwarzania
- 3D Panorama i panorama w wysokiej rozdzielczości
- Wykonanie serii zdjęć z możliwością oglądania zdjęć scen z różnych perspektyw na ekranie LCD lub telewizorze HD
- Poziomica cyfrowa
- Wyjście HD

III. Oferty częściowe, wariantowe:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

IV. Przygotowanie oferty:

Wykonawca, który jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego formularz ofertowy zawierający dane oferenta, cenę netto, podatek VAT i cenę brutto kolejnych elementów zamówienia oraz całości (wg. Załącznika 1).

V. Wymagania:

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia.

VI. Warunki wykonania zlecenia:

1. Odbiór zadania nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.
2. Zamówienie ma zostać dostarczone w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego.
3. Zadanie powinno spełniać wymogi jakościowe i ilościowe.

Wykonawca winien:
• dotrzymywać ustalonych zasad i terminów Zamówienia,
• współdziałać z Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Zamówienia.

VII. Termin wykonania zamówienia:

Termin dostarczenia zamówienia – 28.01.2013r. godz. 12.00

VIII. Ofertę można składać:

 • Prosimy o złożenie/ przesłanie oferty do 24.01.2013r. do godziny 12:00.osobiście w sekretariacie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE- JEREMIE 61-754 Poznań, ul. Szyperska 14, IIp., klatka E
 • przesłać faksem na numer: (+48) 61 6710 610,
 • pocztą elektroniczną na adres: ludmila.luczak@fripww.pl 

Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest p. Ludmiła Łuczak, tel.: 61 6710 487, kom. 728 820 289 , e-mail: ludmila.luczak@fripww.pl

IX. Kryteria wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty jest cena: 100%. Oferty Wykonawców nie spełniające warunków niezbędnych do wykonania zamówienia podlegają odrzuceniu.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy             

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


FRIPWW-01/13 - Samochód min 3-drzwiowy rok produkcji 2012/2013

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do udziału w  przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę samochodu osobowego min 3-drzwiowego rok produkcji 2012/2013,

realizowanego w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

Specyfikacja techniczna:

Silnik: benzynowy min. 1,0 MPI/ 55 kW (75 KM)
Min. wymiary:3500x1600x1470
Min. Pojemność bagażnika 250/900 l
Emisja spalin zgodna z rozporządzeniem WE 715/2007*566/2011F

Wyposażenie dodatkowe (uwzględnione w cenie):
- Funkcja awaryjnego hamowania z czujnikiem zbliżeniowym
- Uchwyt na multimedia w przedniej konsoli
- System Nawigacji
- przenośna nawigacja satelitarna z mapami 37 państw europejskich
- przygotowanie pod telefon
- możliwość przeglądania zdjęć
- obsługa kart micro SD
- min. 4GB pamięci wewnętrznej
- tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia

Wyposażenie standardowe:
- Czołowa poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- Boczne poduszki powietrzne z funkcją ochrony głowy dla przednich foteli
- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
- system optymalizacji przyczepnosci podczas przyspieszania
- system stabilizacji toru jazdy
- system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem
- elektorniczny rozdzielacz siły hamowania na oś przednią i tylną
- elektroniczna blokada mechanizmu róznicowego
- hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania
- system wspomagania ruszania pod wzniesienia dla systemu stabilizacji toru jazdy
- Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla przednich foteli oraz tylnej kanapy (przednie pasy z ograniczeniem siły napięcia)
- Sygnalizacja niezapiętych pasów z przodu
- Fotele przednie ze zintegrowanymi zagłówkami
- Dwa zagłówki na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy z możliwością regulacji
- Immobiliser
- Regulacja wysokości kierownicy
- Elektrohydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
- Zdalnie sterowany centralny zamek
- Komputer pokładowy
- Światła do jazdy dziennej
- Regulacja wysokości wiązki świateł reflektorów
- Fotel kierowcy z możliwością regulacji na wysokość
- Składane, dzielone oparcie tylnej kanapy
- min. Manualnie sterowane lusterka boczne
- Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu
- min. klimatyzacja manualna z filtrem kontroli jakości powietrza
- Oświetlenie wnętrza
- Gniazdo 12V
- Radioodtwarzacz CD, MP3, dwa głośniki, AUX IN
- Lusterka zewnętrzne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
- Zderzaki w kolorze nadwozi
Uwaga: może być oferowane auto demonstracyjne o przebiegu nie większym niż 1500 km.

Kryterium oceny: 100% cena

Termin i miejsce składania ofert: 11.02.2013 r. do godz. 13:30, Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.

Zapytania prosimy kierować na adres: fundusz@fripww.pl, lub tel. 61 6710 481.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pan Michał Chojara - Specjalista ds. kontaktów z klientami kluczowymi.

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
SIWZ oraz pozostałe załączniki dostępne w siedzibie FRIPWW S.A. oraz po przesłaniu prośby na adres fundusz@fripww.pl

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SKODEX KROTOSKI-CICHY z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska/Kowalewicka 3, 60-002 Poznań - 28048,78 zł netto, 34500,00 zł brutto.

             

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


2013
6. zapytanie ofertowe na wykonanie kalendarzy książkowych w 2 formatach oraz kalendarzy ściennych - łącznie 300 szt.

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie:
1) kalendarzy książkowych w formacie B5 z logotypami na okładce oraz wewnętrzną informacją o działalności Spółki według dostarczonego własnego projektu – 100 szt.
2) kalendarzy książkowych format 1/3 A4 z logotypami na okładce oraz wewnętrzną informacją o działalności Spółki według dostarczonego własnego projektu – 100 szt.
3) kalendarzy ściennych z logotypami na okładce oraz wewnętrzną informacją o działalności Spółki według dostarczonego własnego projektu – 100 szt.
Prosimy o przedstawienie oferty alternatywnej na kalendarze trójdzielne, dwudzielne itp. Zależy nam przede wszystkim na ciekawym, przykuwającym uwagę projekcie graficznym.
Dotyczy to również kalendarzy książkowych.
W załączeniu układ logotypów do zamieszczenia na okładce kalendarza trójdzielnego

Kryterium oceny ofert – 50% cena, 50% jakość (oryginalny design).

Prosimy o przesłanie ofert na załączonym formularzu ofertowym do dnia 10.10.2012 r. do godz. 13.30.


Postępowanie w trybie zapytania ofertowego przeprowadzane jest w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Załączniki:

1) formularz ofertowy,
2) układ logotypów.


             

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

5. zapytanie ofertowe na wykonanie zastawy deserowej z logo FIDO - 86 elementówFundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zastawy deserowej z logo FIDO (Finansowanie i Dotacje) składającej się z 86 następujących elementów:

1) 20 filiżanek do kawy ze spodkami
2) 20 talerzyków deserowych
3) 10 filiżanek do herbaty ze spodkami
4) 2 imbryki do herbaty (mogą być z podgrzewaczem)
5) 2 cukierniczki
6) 2 mleczniki

w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Prosimy o nadsyłanie ofert na załączonym formularzu ofertowym wraz ze zdjęciami proponowanego asortymentu do dnia 05.10.2012 r. do godz. 13:30.
W załączeniu logotyp FIDO.

Kryterium oceny ofert:
70% cena, 30% jakość.
Załączniki:
1)formularz ofertowy
2) logotyp FIDO

             

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

4. zapytanie ofertowe na wykonanie badania finansowego za 2012 r. w 2 etapach

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolska SA zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badań:

1. W zakresie poziomu zobowiązań pozabilansowych z tytułu udzielonych poręczeń oraz generowanego z tego tytułu dla spółki ryzyka, które może potencjalnie obciążyć wynik i kapitały Spółki, a także sposobu tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową i adekwatności ich wysokości do poziomu ryzyka za od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. i od. 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r.

2. W zakresie zbadania rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok przez biegłego rewidenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości.

W przypadku pytań dotyczących planowanego badania sprawozdania finansowego prosimy kontaktować się z Panią Hanną Kundo - Głównym Księgowym Funduszu, tel. 061 671 04 81, faks 061 671 06 10.

Podstawowe informacje o działalności Funduszu znajdują się na naszej stronie internetowej www.fripww.pl.

W ofercie prosimy o podanie w szczególności następujących danych i informacji: 

 • cena usługi badania sprawozdania finansowego w zakresie punktu 1 i 2,
 • pisma referencyjne z innych firm potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu badań sprawozdań finansowych – oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 • Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu uprawniającego do prowadzenia badania sprawozdania finansowego.


  Ofertę prosimy przesłać w terminie do dnia 10 września 2012 roku.
3. zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów w postaci ulotek w 2 formatach - A4 dwustronne oraz A4 składane do A5 - łącznie 6000 szt.

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie materiałów reklamowych w 2 formatach w ramach projektu Inicjatywa Jeremie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

Oferty należy przesyłać do 25.06.2012 r. do godz. 12:00.

 

W postępowaniu w trybie zapytania ofertowego według kryterium 70% cena 30% termin wykonania wybrano ofertę firmy:

Agencja Reklamowa Pinakolada.pl - 2151,21 zł brutto


             

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

2. zapytanie ofertowe na wykonanie aranżacji placówki usługowej o łącznej powierzchni 62,5 m2

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie aranżacji wnętrza placówki usługowej o łącznej powierzchni 62,5 m2 (ok. 42 m2 część biurowa, ok 20 m2 zaplecze) realizowanego w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze śrdokó Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

Prosimy o nadsyłanie ofert do dnia 06.04.2012 r. do godz. 16:00.

 

W postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie aranżacji wnętrza placówki usługowej i łącznej powierzchni 62,5 m2 została wybrana firma:

POLNEST Krystina Nawrocki - 3382,50 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

1. zapytanie ofertowe w sprawie opracowania strategii pozycjonowania marki

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na opracowanie strategii pozycjonowania marki usług finansowych dla przedsiębiorców, stworzenie nazwy marki wraz z logotypem oraz pełnej księgi marki, a także przygotowanie aranżacji placówki referencyjnej wraz z wizualizacjami, realizowanego w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze śrdokó Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

Prosimy o nadsyłanie ofert do dnia 06.04.2012 r. do godz. 16:00.

Prosimy o nadsyłanie ofert do dnia 15 lutego 2012 r. do godz. 12:00.

 

W postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na opracowanie strategii pozycjonowania marki usług finansowych dla przedsiębiorców, stworzenie nazwy marki wraz z logotypem oraz pełnej księgi marki, a także przygotowanie aranżacji placówki referencyjnej wraz z wizualizacjami wybrano firmę:

MEN AT WORK - 66 912,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

2012
5. Zapytanie ofertowe 2/JEREMIE/2011/FRIPWW

Zarząd Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę zestawu komputerowego z monitorem i drukarką kolorową laserową.

Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Termin nadsyłania ofert: 03.06.2011r., godz 12:00

Zarząd FRIPWW S.A. przesuwa termin nadsyłania ofert do godz. 15:00 w związku z przeciążeniem skrzynki mailowej.

ZAŁĄCZNIKI:

4. Zapytanie ofertowe 1/JEREMIE/JOSEFIN/2011/FRIPWW

Zarząd Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę artykułów biurowych, spożywczych i higienicznych.

Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Termin nadsyłania ofert: 26.04.2011r., godz 12:00

Z uwagi na unieważnienie postępowania nowy termin nadsyłania to: 09.05.2011 r., godz. 12:00

ZAŁĄCZNIKI:

3. Zapytanie ofertowe 4/2011/JOSEFIN - JOSEFIN Coach

Zarząd Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do złożenia oferty coachów, świadczących usługi coachingu, związanych z biznesem, innowacjami i procesem internacjonalizacji działaności przedsiębiorstwa.

Uzyskane oferty coachów zostaną wpisane do Bazy Coachów na potrzeby realizacji projektu JOSEFIN.

Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Termin nadsyłania ofert: 13.02.2011r.

ZAŁĄCZNIKI:

2. Zapytanie ofertowe 3/2011/JOSEFIN - tłumaczenia pisemne

Zarząd Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie tłumaczeń pisemnych z j.polskiego na j.angielski i z j.angielskiego na j.polski. 

Prosimy o dokładne wypełnienie zamieszczonego formularza oferty i zapoznanie się z pozostałymi zamieszczonymi załącznikami.

Termin nadsyłania ofert: 26 stycznia 2011r. do godziny 12:00.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zapytanie ofertowe 2/2011/JOSEFIN - tonery

Zarząd Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę tonerów wymienionych w załączonych poniżej załącznikach.

Prosimy o dokładne wypełnienie zamieszczonego formularza oferty.

Termin nadsyłania ofert: 31 stycznia 2011r.

ZAŁĄCZNIKI:

2011
5. Ogłoszenie/Zapytanie ofertowe - wykonanie zobowiązań warunkowych, wynikających z prowadzenia działalności poręczeniowej.


Zarząd Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie analizy przypadków zobowiązań warunkowych, wynikajacych z prowadzenia działaności poręczeniowej.

Prosimy o zapoznanie się z treści ogłoszenia/ zapytania ofertowego.
 
 
Oferty prosimy przesyłać do 17 grudnia 2010 roku, do godziny 12.00.

ZAŁĄCZNIKI:

4. Zapytanie ofertowe dotyczące mebli biurowych 10 listopad 2010


Zarząd Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę mebli    biurowych. Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.


ZAŁACZNIKI:

3. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego kursu języka angielskiego z zakresu finansów i rachunkowości oraz działalności poręczeniowej 18 listopad 2010

Zarząd Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do złożenia oferty
na przeprowadzenie  indywidulanego kursu j. angielskiego finansowego z zakresu rachunkowości oraz poręczeniowej, dla 3 osób w ilości 60h/1os.
Każda z osób powinna mieć przeprowadzony indywidualny kurs j.angielskiego.  

Prosimy o rzetelne przygotwanie ofert wg załączonego "Formularza ofert" i dokładne zapoznanie się z umieszczonymi załącznikami.
 
Wszelkie nasze wymagania znajdują się w załączonych dokumentach.
 
Oferty prosimy przesyłać do 30 listopada 2010 roku, do godziny 13.00.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zapytanie ofertowe - coach (trener) Poznań dnia 30 czerwca 2010 r.

 


Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu
poszukuje
coachów (trenerów)
 
 
do prowadzenia sesji coachingowych z wybranymi przedsiębiorcami z terenu Wielkopolski
w ramach projektu nr # 001 JOSEFIN realizowanego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Forma współpracy: umowa cywilnoprawna
Zakres obowiązków: prowadzenie sesji coachingowych z wybranymi przedsiębiorcami
z terenu Wielkopolski, zgodnie z wytycznymi Funduszu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)    

ZAŁĄCZNIKI:

http://www.rozwijamy.eu/

 

Realizowane projekty:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 poręczenia dla firm fundusz rozwoju i promocji województwa wielkopolskiegoporęczenia dla firmy Poręczenia kredytów
Copyright © 2010- 2019
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution