Instrukcja korzystania z BIP

Aby przeglądać strony serwisu BIP wybierz z menu po lewej stronie ekranu interesującą Cię informację. Każda informacja publiczna składa się z pola tekstowego oraz opcjonalnie z załączników. Wszystkie informacje i pliki są dodawane i zmieniane tylko i wyłącznie przez podmiot, na którego stronie się znajdujemy.

Informacje dla akcjonariuszy

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 28.09.2020
Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 14.10.2020
Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 05.11.2020
Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 25.11.2020
Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 22.12.2020

Status prawny i kapitał zakładowy

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna istnieje od 29.12.2001 r. Początkowo jedynym akcjonariuszem było Województwo Wielkopolskie wnosząc kapitał w wysokości 3.000.000 zł. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy z 21.02.2002 r. FRIPWW S.A został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094064 (PO.XXI NS-REJ.KRS/218/2/737).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 1 z dnia 09.10.2002 r. podwyższyło kapitał zakładowy o 5.100.000 zł do kwoty 8.100.000 zł co zostało zatwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu 03.12.2002 r. (PO.XXI NS-REJ.KRS/13146/2/17).

17.04.2003 r. do FRIPWW S.A. przystąpiło dwóch akcjonariuszy – Bank Gospodarstwa Krajowego wnosząc kapitał w wysokości 1.000.000 zł oraz Powiat Śremski wykupując jedną akcję o wartości 50.000 zł. Postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 13.10.2003 r. zatwierdziło kapitał zakładowy Spółki w wysokości 9.150.000 zł (PO.XXI NS-REJ.KRS/11125/3/835).

04.11.2003 r. do FRIPWW S.A, przystąpił Powiat Wągrowiecki z jedną akcją o wartości 50.000 zł. Postanowieniem Sądu Rejonowego zatwierdzono kapitał zakładowy Spółki w wysokości 9.200.000 zł (PO.XXI NS-REJ.KRS/15374/3/525).

01.06.2004 r. podwyższono kapitał zakładowy o 2.000.000 zł, akcje o tej wartości stały się własnością Banku Gospodarstwa Krajowego, co zatwierdzono postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 09.07.2004 r. (PO.XXI NS-REJ.KRS/8722/4/731).

19.05.2005 r. do Spółki przystąpiło dwóch kolejnych akcjonariuszy: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu powiększając kapitał zakładowy o 2.000.000 zł oraz Powiat Poznań z jedną akcją o wartości 50.000 zł. Kapitał zakładowy Funduszu wyniósł wówczas 13.250.000 zł co zostało zatwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 19.01.2005 r. (PO.XXI NS-REJ.KRS/17953/4/233).

08.08.2005 r. do FRIPWW S.A. przystąpił ostatni, siódmy akcjonariusz – Miasto Konin, z dwiema akcjami o łączej wartości 100.000 zł powiększając tym samym kapitał zakładowy Spółki do obecnej wartości tj. 13.350.000 zł, co zatwierdzono postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 25.01.2006 r. (PO.XXI NS-REJ.KRS/17276/5/374).

24.06.2020 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przeniósł sześćdziesiąt akcji imiennych na Województwo Wielkopolskie.

Kapitał zakładowy Spółki w wysokości 13.350.000 zł (trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) dzieli się na 60 (sześćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 01 (zero jeden) do 60 (sześćdziesiąt) o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, 102 (sto dwa) akcje imienne zwykłe serii B o numerach od 001 (zero zero jeden) do numeru 102 (sto dwa) o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, 20 (dwadzieścia) akcji imiennych zwykłych serii C o numerach od 001 ( zero zero jeden) do numeru 020 (zero dwadzieścia) o wartości nominalnej 50.000 zł pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, akcję imienną zwykłą serii D o numerze 001 (zero zero jeden) i wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), akcję imienną zwykłą serii E o numerze 001 (zero zero jeden) o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), 40 (czterdzieści) akcji imiennych zwykłych serii F o numerach od 001 (zero zero jeden) do 040 (zero czterdzieści) o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, 40 (czterdzieści) akcji imiennych zwykłych serii G o numerach od 001 (zero zero jeden) do 040 (zero czterdzieści) o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, akcję imienną zwykłą serii H o numerze 001 (zero zero jeden) o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) 2 (dwie) akcje imienne zwykłe serii I o numerach od 001 (zero zero jeden) do numeru 002 (zero zero dwa) o wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda.

Kapitał zakładowy może być pokryty wkładem pieniężnym i niepieniężnym. Spółka tworzy również kapitał zapasowy na pokrycie strat. Może także tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków, a o ich użyciu decyduje walne Zgromadzenie.

Zysk Spółki jest wyłączony od podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zysk może zostać przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat z lat ubiegłych oraz na zasilenie kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych Spółki.

Informacje o spółce

Dane teleadresowe:

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA
ul. Piękna 58,
60-589 Poznań
tel. 061-671-04-81
fundusz@fripww.pl

NIP: 778-13-97-561
REGON: 634269441
KRS 0000094064

Godziny pracy:

od pn do pt – 8:00 – 16:00

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz osobiście

Godziny przyjmowania interesantów:

od pn do pt – 8:00 – 16:00

Struktura właścicielska

Lp. Nazwa akcjonariusza Wartość akcji w zł Ilość akcji Udział procentowy w kapitale zakładowym
1 Województwo Wielkopolskie  11.100.000  222  83,2%
2 WFOŚiGW w Poznaniu  2.000.000  40  15%
3 Miasto Konin  100.000  2  0,7%
4 Powiat Poznański  50.000  1  0,4%
5 Powiat Śremski  50.000  1  0,4%
6 Powiat Wągrowiecki  50.000  1  0,4%

Strukturę właścicielską Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA tworzy 6 akcjonariuszy posiadających łącznie 267 akcji o wartości 50.000 zł każda co w sumie stanowi 13.350.000 zł kapitału zakładowego.

Organy spółki

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane co roku przez Zarząd, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

Kompetencje:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania za ubiegły rok obrotowy
 • podejmowanie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty
 • udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
 • zmiana statutu Spółki
 • zmiana zakresu działania Spółki
 • połączenie lub przekształcenie Spółki podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
 • nabycie nieruchomości lub środka trwałego za cenę przewyższającą 1/5 części kapitału zakładowego
 • powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagradzania
 • ustalanie zasad i wysokości wynagradzania Prezesa Zarządu
 • rozwiązanie lub likwidacja Spółki
 • zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej
 • inne sprawy przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych

Akcjonariusze zostali wymienieni na stronie głównej BIP Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA oraz w zakładce Struktura właścicielska.

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków, z których jednego powołuje i odwołuje Bank Gospodarstwa Krajowego, a pozostałych powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na trzyletnie indywidualne kadencje. Mandaty wszystkich Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez danego Członka Rady Nadzorczej. Członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Obecny skład Rady Nadzorczej znajduje się na stronie głównej BIP FRIPWW SA

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a zwłaszcza:

 • kontroluje działalność Zarządu
 • opiniuje wnioski Zarządu podlegające rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie
 • okresowo kontroluje wykonanie przez Zarząd planów działalności Spółki
 • opiniuje na wniosek Zarządu sprawy istotne dla funkcjonowania Spółki
 • rozpatruje sprawy przekazane przez Walne Zgromadzenie
 • Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określone są w Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej.

Zarząd

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Obecnie składa się z dwóch osób. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie, albo Dwóch Członków Zarządu łącznie, albo Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. Powołanie Prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. Obecnie Zarząd jest dwuosobowy, a stanowisko Prezesa Zarządu pełni od 2006 roku Pan Krzysztof Leń, a stanowisko Wiceprezesa Zarządu pełni od 2015 roku Pan Eugeniusz Grzeszczak. Prokurentem Spółki jest Pani Aldona Poręba-Sokołowska zajmująca stanowisko Dyrektora Funduszu Poręczeń oraz Pan Łukasz Walczyna zajmujący stanowisko Dyrektora ds. Projektów Unijnych i Administracji. Szczegółowe kompetencje Zarządu określa Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu.

Majątek spółki

Majątek – 2017 rok

Na dzień 31.12.2017 r. wartość majątku Spółki (aktywa ogólem) wyniosła 39 007 099,60 zł, w tym aktywa trwałe 200 089,33 zł i aktywa obrotowe 38 807 010,27 zł.

Aktywa trwałe:

 • urządzenia techniczne i maszyny – 88 261,46 zł
 • inne środki trwałe – 2 642,12 zł
 • środki transportu – 74 110,25 zł
 • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 0,00 zł

Aktywa obrotowe:

 • należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek – 487 881,93 zł
 • inwestycje krótkoterminowe – w jednostkach powiązanych – udzielone pożyczki – 1 587 556,35 zł
 • inne środki pieniężne – 33 919 004,48 zł
 • środki pieniężne w kasie i na rachunkach – 284 157,61 zł
 • inne aktywa pieniężne – 343 296,82 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 1 438 825,58 zł

Majątek – 2016 rok

Na dzień 31.12.2016 r. wartość majątku Spółki (aktywa ogólem) wyniosła 40 614 068,55 zł, w tym aktywa trwałe 356 574,05 zł i aktywa obrotowe 40 257 494,50 zł.

Aktywa trwałe:

 • urządzenia techniczne i maszyny – 77 166,81 zł
 • inne środki trwałe – 6 797,24 zł
 • środki transportu – 113 029,25 zł
 • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 8 074,00 zł

Aktywa obrotowe:

 • należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek – 120 415,18 zł
 • inwestycje krótkoterminowe – w jednostkach powiązanych – udzielone pożyczki – 1 484 521,60 zł
 • inne środki pieniężne – 35 470 047,63 zł
 • środki pieniężne w kasie i na rachunkach – 843 133,35 zł
 • inne aktywa pieniężne – 515 736,69 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 1 823 640,05 zł

Majątek – 2015 rok

Na dzień 31.12.2015 r. wartość majątku Spółki (aktywa ogólem) wyniosła 40 702 606,31 zł, w tym aktywa trwałe 253 740,59 zł i aktywa obrotowe 40 448 865,72 zł.

Aktywa trwałe:

 • urządzenia techniczne i maszyny – 40 520,51 zł
 • inne środki trwałe – 11 768,43 zł
 • środki transportu – 144 734,90 zł
 • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 8 593,00 zł

Aktywa obrotowe:

 • należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek – 160 875,50 zł
 • inwestycje krótkoterminowe – w jednostkach powiązanych – udzielone pożyczki – 1 388 298,67 zł
 • inne środki pieniężne – 35 445 833,67 zł
 • środki pieniężne w kasie i na rachunkach – 1 309 572,09 zł
 • inne aktywa pieniężne – 486 937,23 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 1 657 346,56 zł

Majątek – 2014 rok

Na dzień 31.12.2014 r. wartość majątku Spółki (aktywa ogólem) wyniosła 40 390 342,50 zł, w tym aktywa trwałe 299 939,20 zł i aktywa obrotowe 40 090 403,30 zł.

Aktywa trwałe:

 • urządzenia techniczne i maszyny – 26 465,28 zł
 • inne środki trwałe – 23 649,47 zł
 • środki transportu – 150 880,45 zł
 • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 4 234,00 zł

Aktywa obrotowe:

 • należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek – 365 176,44 zł
 • inwestycje krótkoterminowe – w jednostkach powiązanych – udzielone pożyczki – 1 247 543,21 zł
 • inne środki pieniężne – 36 500 153,10 zł
 • środki pieniężne w kasie i na rachunkach -88 950,46 zł
 • inne aktywa pieniężne – 442 335,97 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 1 446 244,12 zł

Majątek – 2013 rok

Na dzień 31.12.2013 r. wartość majątku Spółki (aktywa ogólem) wyniosła 38.466.801,05 zł, w tym aktywa trwałe 122.221,43 zł i aktywa obrotowe 38.344.579,62 zł.

Aktywa trwałe:

 • urządzenia techniczne i maszyny – 13.060,85 zł
 • inne środki trwałe – 35.530,67 zł
 • środki transportu – 66.374,91 zł
 • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 5.820 zł

Aktywa obrotowe:

 • należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek – 113.795,08 zł
 • inwestycje krótkoterminowe – w jednostkach powiązanych – udzielone pożyczki – 1.147.058,83 zł
 • inne środki pieniężne – 36.117.852,56 zł
 • środki pieniężne w kasie i na rachunkach -142.026,62 zł
 • inne aktywa pieniężne – 424.089,59 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 399.756,94 zł

Majątek – 2012 rok

Na dzień 31.12.2012 r. wartość majątku Spółki (aktywa ogółem) wyniosła 34.658.951,30 zł, w tym aktywa trwałe 94.541,89 zł i aktywa obrotowe 34.564.409,41 zł.

Aktywa trwałe:

 • urządzenia techniczne i maszyny – 8.905,78 zł
 • inne środki trwałe – 23.994,15 zł
 • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 9.144,00 zł

Aktywa obrotowe:

 • należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy – 59.621,38 zł
 • inne od pozostałych jednostek – 8.675,10 zł
 • inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach – 211.312,69 zł
 • inne środki pieniężne – 31.884.459,59 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 838.717,84 zł

Majątek – 2011 rok

Na dzień 31.12.2011 r. wartość majątku Spółki (aktywa ogółem) wyniosła 33.291.181,17 zł, w tym aktywa trwałe 57.048,78 zł i aktywa obrotowe 33.234.132,39 zł.

Aktywa trwałe:

 • urządzenia techniczne i maszyny – 11.152,38 zł
 • inne środki trwałe – 31.720,23 zł
 • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 11.717,00 zł

Aktywa obrotowe:

 • należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy – 2.293,10 zł
 • inne od pozostałych jednostek – 7.414,54 zł
 • inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach – 69.423,96 zł
 • inne środki pieniężne – 32.218.921,50 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 629.404,23 zł

Majątek – 2010 rok

Na dzień 31.12.2010 r. wartość majątku Spółki (aktywa ogólem) wyniosła 32.212.943,54 zł, w tym aktywa trwałe 47.757,06 zł i aktywa obrotowe 31.165.186,48 zł.

Aktywa trwałe:

 • urządzenia techniczne i maszyny – 19.672,02 zł
 • inne środki trwałe – 20.050,04 zł
 • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 8.035 zł

Aktywa obrotowe:

 • należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy – 13.753,39 zł
 • inne – 5.227,64 zł
 • inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach – 125.611,34 zł
 • inne środki pieniężne – 31.434.159,58 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 586.434,53 zł

Majątek – 2009 rok

Na dzień 31.12.2009 r. wartość majątku Spółki (aktywa ogólem) wyniosła 33.169.070,61 zł, w tym aktywa trwałe 23.187,54 zł i aktywa obrotowe 31.145.883,07 zł.

Aktywa trwałe:

 • inne wartości niematerialne i prawne – 4.442,44 zł
 • urządzenia techniczne i maszyny – 11.058,64 zł
 • inne środki trwałe – 360,33 zł
 • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 5.330,00 zł

Aktywa obrotowe:

 • należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy – 2.244,41 zł
 • z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń – 10.925,00 zł
 • inne – 7.405,00 zł
 • inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach – 126.806,13 zł
 • inne środki pieniężne – 29.758.299,92 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 3.323,95 zł

Majątek – 2008 rok

Na dzień 31.12.2008 r. wartość majątku Spółki (aktywa ogólem) wyniosła 29.830.175,82 zł, w tym aktywa trwałe 21.171,41 zł i aktywa obrotowe 29.809.004,41 zł.

Aktywa trwałe:

 • inne wartości niematerialne i prawne – 4.442,44 zł
 • urządzenia techniczne i maszyny – 11.058,64 zł
 • inne środki trwałe – 360,33 zł
 • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 5.330,00 zł

Aktywa obrotowe:

 • należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy – 2.244,41 zł
 • z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń – 10.925,00 zł
 • inne – 7.405,00 zł
 • inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach – 126.806,13 zł
 • inne środki pieniężne – 29.758.299,92 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 3.323,95 zł

Majątek – 2007 rok

Na dzień 31.12.2007 r. wartość majątku Spółki (aktywa ogólem) wyniosła 20.862.935,39 zł, w tym aktywa trwałe 11.856,87 zł i aktywa obrotowe 20.851.078,52 zł.

Aktywa trwałe:

 • urządzenia techniczne i maszyny – 7.846,10 zł
 • inne środki trwałe – 2.858,77 zł
 • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 1.152,00 zł

Aktywa obrotowe:

 • należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń – 929,00 zł
 • dochodzone na drodze sądowej – 4.570,75 zł
 • inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach – 23.631,82 zł
 • inne środki pieniężne – 20.607.046,03 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 214.900,92 zł

Majątek – 2006 rok

Na dzień 31.12.2006 r. wartość majątku Spółki (aktywa ogólem) wyniosła 23.653.311,93 zł, w tym aktywa trwałe 16.308,19 zł i aktywa obrotowe 23.637.003,74 zł.

Aktywa trwałe:

 • urządzenia techniczne i maszyny – 10.753,50 zł
 • inne środki trwałe – 1.440,69 zł
 • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 4.114,00 zł

Aktywa obrotowe:

 • należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy – 4.374,66 zł
 • inne – 13.991,74,00 zł
 • dochodzone na drodze sądowej – 4.570,75 zł
 • inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach – 227.239,96 zł
 • inne środki pieniężne – 23.385.750,86 zł
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 1.075,77 zł

Informacje nieudostępnione w BIP

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01. 112. 1198).Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz nowym terminie przekazania informacji – nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie jest zobowiązana do składnia pisemnego wniosku.

Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA ul. Piękna 58, 60-589 Poznań lub składać osobiście w sekretariacie FRIPWW SA (w godz. 9:00 – 15.00).

Udostępnienie informacji i materiałów (z wyjątkiem niejawnych i objętych tajemnicą handlową) może nastąpić za zgodą Członka Zarządu FRIPWW SA (w zakresie dotyczącym FRIPWW SA). Udostępnienie materiałów archiwalnych może nastąpić za zgodą Prezesa Zarządu. Udostępnianie informacji niejawnych następuje tylko i wyłącznie osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa osobowego w zakresie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji ze względu na niejawność informacji (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego mu prawa. FRIPWW SA zgodnie z art. 15. ustawy o dostępie do informacji publicznej zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych. W przypadku ustalenia opłaty uregulowanie należności możliwe jest w kasie Spółki.

Klauzula informacyjna RODO

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą przy ul. Pięknej 58, 60-589 w Poznaniu reprezentowany przez Zarząd.

Administrator przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6, ust. 1, lit b),
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6, ust. 1, lit c),
 • ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (Art. 6, ust. 1, lit f),
 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6, ust. 1, lit a).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektroniczne dane.osobowe@fripww.pl. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

 

Dla Klienta

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. a) lub b) RODO. Dane osobowe Klientów mogą być również wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami, promowania inwestycji realizowanych przez Fundusz lub jeżeli zajdzie taka potrzeba, w celu windykacji należności na podstawie tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Art. 6, ust. 1, lit. f). Dane będą również przetwarzane w celu spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. 6, ust. 1, lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez czas realizacji umowy (Art. 6, ust. 1, lit. b), po zakończeniu umowy w celu ewentualnych roszczeń z nią związanych (Art. 6, ust. 1, lit. f) oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości (Art. 6 ust. 1, lit. c) i mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, kancelariom prawnym i notariuszom, bankom i ubezpieczycielom oraz firmom doradczym i audytowym, z którymi współpracuje Administrator.

 

Dla Dostawcy

Dane osobowe Dostawcy będą przetwarzane w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. a) lub b) RODO. Dane osobowe przedstawicieli Dostawcy będą wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami oraz na podstawie tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Art. 6, ust. 1, lit. f) taki jak m. in. weryfikacja kwalifikacji Dostawców.

Uzyskiwane w ramach realizacji umowy dane osobowe mogą zostać również wykorzystane w celu potwierdzenia uprawnień wymaganych przepisami prawa, które powinni posiadać przedstawiciele Dostawcy w ramach współpracy z Administratorem. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. 6, ust. 1, lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości. Dane potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia mogą być przetwarzane przez Administratora przez okres 1 roku od wykonania usługi. Okres ten może zostać wydłużony, jeżeli został uregulowany w przepisach prawa nakładanych na Administratora.

Dane osobowe Dostawcy i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym, wywiadowniom gospodarczym, bankom i ubezpieczycielom oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator.

 

Prawa, które Państwu przysługują

Zarówno Klienci jak i Dostawcy i ich przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

W niniejszym materiale opisano główne cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe. W przypadku, gdy macie Państwo pytania w zakresie ochrony danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z Administratorem!

Informujemy, iż jako Beneficjent, Poręczyciel i Pośrednik Finansowy projektów finansowanych ze środków UE możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jednak nie występujemy w roli ich Administratora. W przypadku wątpliwości w zakresie tych projektów – prosimy o kontakt bezpośrednio z właściwymi administratorami danych osobowych.