Deklaracja dostępności Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego

adres korespondencyjny: 60-589 Poznań, ul. Piękna 58

telefon: (61) 671 04 81, (61) 671 04 82

e-mail: biuro@fripww.pl

Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego: www.fripww.pl.

Data publikacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-04-25
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-19

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo
  • nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo
  • nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1)

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Data sporządzenia deklaracji: 2021-04-25. Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2024-03-25.
  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona nie wykorzystuje dedykowanych skrótów klawiszowych, działają tylko te wbudowane w przeglądarkę internetową.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać na adres e-mail biuro@fripww.pl lub telefonicznie (61) 671 04 81, (61) 671 04 82.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. ul. Piękna 58, 60-589 Poznań

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Pięknej, wejście jest po schodach. Drugie wejście jest zlokalizowane na tyłach budynku (wejście przez bramę znajdującą się po lewej stronie budynku). Wejście przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych (pochylnia dla osób niepełnosprawnych). Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy Spółki tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00.

Dostępność parkingu

Spółka dysponuje miejscami parkingowymi dla klientów znajdującymi się na froncie budynku oraz na tyłach (wjazd przez bramę znajdującą się po lewej stronie budynku).

Dostępność budynku

Wszystkie pomieszczenia dostępne dla klientów zlokalizowane są na czterech piętrach, na które prowadzą schody, w budynku nie ma windy. Najniższa kondygnacja przystosowana jest do obsługi osób niepełnosprawnych (wejście od tyłu budynku, pochylnia dla osób niepełnosprawnych). Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze. W celu kontaktu klienta z pracownikiem Spółki, Sekretariat informuje o przybyciu klienta na spotkanie i prosi pracownika o przejście do sali spotkań lub bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej. Na każdym piętrze znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. oddział w Krakowie, Equal Business Park B III piętro, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ulicy Wielickiej. Przy głównym wejściu znajduje się podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku dostępna jest winda. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Spółki tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00.

Dostępność parkingu

Wokół budynku dostępne są miejsca parkingowe, w tym wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność budynku

Korytarze usytuowane w budynku są szerokie i pozwalają na swobodne przemieszczanie się. Biuro Spółki znajduje się na trzeciej kondygnacji. Budynek wyposażony jest w windę. Na poziomie biura dostępne jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. oddział w Pile, ul. Grunwaldzka 2, 64 – 920 Piła

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ulicy Lotniczej. Przy głównym wejściu znajduje się podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Spółki, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00.

Dostępność parkingu

Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca dla osób niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się w następujących lokalizacjach:

parking przy ul. Lotniczej: 2 miejsce parkingowe

parking przy ul. Grunwaldzkiej: miejsca parkingowe

Dostępność budynku

Korytarze usytuowane w budynku są szerokie i pozwalają na swobodne przemieszczanie się. Biuro Spółki zlokalizowane jest na parterze. Na parterze znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Do budynku (wejście A i B) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. oddział w Łubowie, k. Gniezna, VR Inkubator Fałkowo 1P, 62-262 Fałkowo

Dostępność wejścia

Wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy Spółki tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00.

Dostępność parkingu

Wokół budynku dostępne są miejsca parkingowe, w tym wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność budynku

Korytarze usytuowane w budynku są szerokie i pozwalają na swobodne przemieszczanie się. Biuro Spółki znajduje się na pierwszej kondygnacji. Budynek wyposażony jest w windę. Na poziomie biura dostępne jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.