Poręczenia kontraktowe do przetargów publicznych

Poręczenia kontraktowe w ramach przetargów publicznych pozwalają uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych przez wykonawcę, zwalniają wykonawcę ze stosowania innych zabezpieczeń realizacji kontraktu oraz zapewniają niezależność finansową od instytucji finansowych oraz ubezpieczeniowych. Poręczenia kontraktowe dają pewność, że w przypadku naruszenia warunków kontraktu przez wykonawcę, zamawiający otrzyma szybko kwotę stanowiącą zabezpieczenie kontraktu.

Poręczenie należytego wykonania kontraktu

Udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy, który wygrał przetarg i zobowiązany jest do przedstawienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Gwarancja jest zobowiązaniem FRIPWW SA do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał kontrakt i odmówił naprawienia szkody.

Poręczenie usunięcia wad i usterek

Udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy i stanowi zobowiązanie FRIPWW SA do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nienależycie wykonał wynikające z umowy obowiązki z tytułu usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu jej realizacji.

Masz pytania lub wątpliwości?

Chętnie doradzimy w podjęciu słusznej decyzji!