Zamówienia publiczne 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE

By 25 maja 2017 kwiecień 7th, 2019 No Comments
UWAGA!!!: zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym
na dostawę 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowanny w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE   
Ogłoszenie nr 88331 – 2017 z dnia 2017-05-25 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 511170-N-2017
Data: 17/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 63426944100000, ul. ul. Szyperska  14, 61754   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 6710 481, 6710 482, e-mail fundusz@fripww.pl, faks 616 710 610.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.1
W ogłoszeniu jest: Przetarg nieograniczony na dostawę 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
W ogłoszeniu powinno być: Przetarg nieograniczony na dostawy 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 samochodów osobowych typu combi zwanych także w dalszej części „przedmiotem zamówienia” z podziałem na 2 zadania: ZADANIE NR 1 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.1. ZADANIE NR 2 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.2. Szczegóły opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są dostawy 2 samochodów osobowych typu combi w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu zwanych także w dalszej części „przedmiotem leasingu” z podziałem na 2 zadania: ZADANIE NR 1 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.1. ZADANIE NR 2 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.2.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8
W ogłoszeniu jest: dniach:30
W ogłoszeniu powinno być: miesiącach: 36

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-05-30, godzina: 14:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-06-07, godzina: 14:00

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II
Punkt: II.5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dodatkowe kody CPV: 66114000-2
ODPOWIEDZI NA NADSYŁANE PYTANIA DO PRZETARGU
 
1. Czy Zamawiający pokryje dodatkowe koszty finansowe (koszty prefinansowania za używanie przedmiotu od momentu odbioru do momentu wystawienia pierwszej raty) związane z faktem, że raty leasingowe są wystawiane w miesiącu następnym po dacie protokołu odbioru?

Wysokość w/w kosztów jest uzależniona od daty odbioru przedmiotu leasingu do momentu wystawienia pierwszej raty leasingowej, dlatego nie można przewidzieć ich wysokości w ofercie.

– TAK

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na e-Fakturę?

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że został opracowany projekt  ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, który ma wdrożyć przepisy dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.

– TAK

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie leasingu podać adres Podwykonawcy (Dostawcy) w celu bezpośredniego kontaktu w kwestiach gwarancji oraz czynności związanych z obsługą serwisową, w tym  bezpośredni kontakt do zgłaszania reklamacji?

– TAK

4. Czy Zamawiający będzie ponosił koszty ewentualnych mandatów?

– TAK

5. Czy Zamawiający będzie ponosił koszty obowiązkowych okresowych badań technicznych?

– TAK

6. Czy Zamawiający poniesie koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia w wydziale komunikacji po  pierwszej rejestracji pojazdów np. wtórnik dowodu rejestracyjnego, wtórnika zagubionych tablic, zniszczonej nalepki na szybę, wpisanie haka holowniczego itp.?

– TAK

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płatność rat w terminie 20-go dnia każdego miesiąca? Określone w SIWZ płatność w ostatnich 10 dniach miesiąca powoduje niemożność oszacowania dokładnego terminu spłaty zobowiązań.

– TAK

8. Czy Zamawiający akceptuje standardowo stosowane w leasingu zabezpieczenie umowy w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową?

– NIE

9. Czy Zamawiający dopuszcza wydanie przedmiotu zamówienia na czasowym dowodzie rejestracyjnym?

– TAK

10. Z uwagi na fakt, że Zamawiający będzie ubezpieczał przedmiot zamówienia, proszę o przesłanie wypełnionego i podpisanego przez brokera ubezpieczeniowego formularza weryfikacji ubezpieczenia obcego według załącznika (poprzez odpowiednie odznaczenie TAK lub NIE w miejscu „polisa obca”). Jest to niezbędne do ustalenia czy zakres ubezpieczenia jest zgodny z wymogami ubezpieczenia przedmiotów leasingu u Finansującego.

11. Prosimy również o wskazanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz informację, czy przedmioty zamówienia będą objęte ubezpieczeniem najpóźniej w dniu rejestracji przedmiotów zamówienia w Wydziale Komunikacji?

– Zamawiający nie wskazuje Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Przedmioty zamówienia będą objęte ubezpieczeniem najpóźniej w dniu rejestracji przedmiotów zamówienia w Wydziale Komunikacji.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby beneficjentem polisy był Wykonawca (właściciel przedmiotu zamówienia)?

– TAK

Skip to content