Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA 30 marca 2018 r. i 11 września 2020 r. podpisał
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy, dwie Umowy Operacyjne, na podstawie których udziela Jednostkowe Poręczenia w ramach projektu Jeremie2. Projekt ten jest wdrażany w ramach Osi Priorytetowej 1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest kontynuacją realizowanej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 inicjatywy JEREMIE.

Wartość Umów:

– planowana wartość poręczeń: 58,8 mln zł

– wkład UE: 15 mln zł,

– wkład własny Pośrednika Finansowego: 2,6 mln zł

Celem Jeremie2 jest zwiększenie aktywności inwestycyjnej wielkopolskich przedsiębiorców, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku m.in. poprzez:

– wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,

– wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług,

– zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,

– finansowanie rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa,

– finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.

Program ma stymulować zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz wdrażanie przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach.

Jeremie2 to program realizowany ze środków Unii Europejskiej, oparty na odnawialnym mechanizmie finansowym. Oznacza to, że raz wydatkowane środki wracają i ponownie są inwestowane. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie kapitału na inwestycje większej liczby firm z sektora MŚP, które nie mają dostępu do produktów oferowanych przez banki komercyjne, bo np. działają zbyt krótko na rynku i nie posiadają jeszcze historii kredytowej, czy zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami Karta Produktu Poręczenie

Kredyt inwestycyjny

– do 80% wartości kredytu
– do kwoty 1,2 mln PLN
– do 84 miesięcy

Pożyczka

– do 80% wartości pożyczki
– do kwoty 1,2 mln PLN
– do 84 miesięcy

Leasing

– do 80% wartości leasingu
– do kwoty 1,2 mln PLN
– do 84 miesięcy

Masz pytania lub wątpliwości?

Chętnie doradzimy w podjęciu słusznej decyzji!