Zamówienia publiczne 2017

Przetarg nieograniczony na dostawę 1 samochodu osobowego typu combi w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE Znak sprawy – FRIPWW – 04/17

By 9 czerwca 2017 kwiecień 7th, 2019 No Comments
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.: Przetarg nieograniczony na dostawę 1 samochodu osobowego typu combi w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu
projekt Inicjatywa JEREMIE współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., krajowy numer identyfikacyjny 63426944100000, ul. ul. Szyperska  14, 61754   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 6710 481, 6710 482, , e-mail fundusz@fripww.pl, , faks 616 710 610.
Adres strony internetowej (URL): www.fripww.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
S.A. z udziałami samorządowymi
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.fripww.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.fripww.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę 1 samochodu osobowego typu combi w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Numer referencyjny: FRIPWW-04/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 samochodu osobowego typu combi w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu – zgodnie z załącznikiem 6 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 66114000-2
 Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
 data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena oferty (C) 80,00
Wyposażenie dodatkowe (D) 10,00
Termin dostawy (T) 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-06-23, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

 

UWAGA!

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp przedłuża termin nadsyłania ofert do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie nr 97072 – 2017 z dnia 2017-06-14 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 530233-N-2017
Data: 09/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 63426944100000, ul. ul. Szyperska  14, 61754   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 6710 481, 6710 482, e-mail fundusz@fripww.pl, faks 616 710 610.
Adres strony internetowej (url): www.fripww.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2017-06-23 godz. 14:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2017-06-30 godz. 14:00

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

z dnia 16.06.2017 r.

Pytanie nr 1:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że umowa leasingu będzie zawarta na okres 36 miesięcy, a nie 35 miesięcy i spłata nastąpi w 35 ratach leasingowych.

Odpowiedż:

Zamawiający potwierdza, że umowa leasingu będzie zawarta na okres 36 miesięcy, a nie 35 miesięcy i spłata nastąpi w 35 ratach leasingowych.

Pytanie nr 2:

W związku z zapisem w ust. 1. Pkt. 9) OPZ – załącznik nr 6 do SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się zgłosić przedmiot leasingu do ubezpieczenia w dniu podpisania protokołu odbioru, oraz że przedstawi dowód zawarcia ubezpieczenia na przedmiot leasingu  w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zobowiązuje się zgłosić przedmiot leasingu do ubezpieczenia w dniu podpisania protokołu odbioru, oraz że przedstawi dowód zawarcia ubezpieczenia na przedmiot leasingu w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku niedotrzymania powyższego terminu Wykonawca będzie uprawniony do zawarcia ubezpieczenia na koszt Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku niedotrzymania powyższego terminu Wykonawca będzie uprawniony do zawarcia ubezpieczenia na koszt Zamawiającego.

Pytanie nr 4:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu w Rodziale IX, pkt. 1 oraz 2 SIWZ. Zgodnie z pkt. II.3) ogłoszenia o zamówienia z dnia 09.06.2017 r. zamówienie nie jest podzielone na części.

Odpowiedź:

Zamawiający usunął  zapis w Rozdziale IX, pkt. 1 oraz wykreślił w pkt. 2 sformułowanie „w zakresie każdego zadania”.

Pytanie nr 5:

Prosimy zamawiającego o wydłużenie terminu na uzupełnienie lub dostarczenie nowego samochodu, o którym mowa w pkt. 19 załącznika nr 5 do SIWZ do 14 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty? W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:

Prosimy Zamawiającego o zastąpienie słowa „opóźnienia”, określonego w pkt. 31 załącznika nr 5 do SIWZ słowem „zwłoki”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż z tytułu nieterminowej zapłaty Leasingodawcy przysługują od Leasingobiorcy odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż z tytułu nieterminowej zapłaty Leasingodawcy przysługują od Leasingobiorcy odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Pytanie nr 9:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że skrócenie okresu leasingu do 24 miesięcy może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż skrócenie okresu leasingu do 24 miesięcy może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę.

Pytanie nr 10:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamwiający potwierdza, iż z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 11:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że aktualizacja harmonogramu po dostawie wyłącznie w zakresie dat płatności nie będzie wymagać aneksu do umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż aktualizacja harmonogramu po dostawie wyłącznie w zakresie dat płatności nie będzie wymagać aneksu do umowy.

Pytanie nr 12:

Prosimy Zamawiającego o ustanowienie zabezpieczenia terminowej spłaty rat leasingowych w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13:

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy leasingu. W przypadku odmiennej interpretacji, prosimy o wskazanie w jakim terminie zostanie przekazany weksel wraz z deklaracją wekslową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14:

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15:

  1. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego.  Proponujemy poniższy zapis:

„Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 1:

Nawiązując do ogłoszenia przetargu proszę o informację czy wykonawca może obniżyć wymogi:

  • auto o niższej mocy 147 – 152 KM,
  • samochód sedan o mocy 245 KM.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wymogów parametrów technicznych.
 
z dnia 21.06.2017 r.
 
Pytanie 1 :
 
Proszę o rozważenie zamawiającemu zwiększenie możliwości dostawy pojazdu i obniżenie parametrów technicznych przy równoczesnym uzyskaniu najlepszej oferty cenowej.
Zmiany parametrów podstawowych:
  • długość min. 4820 mm
  • szerokość min. 1810 mm
  • silnik min. 146 KM
  • fotel pasażera bez regulacji lędźwi i wysokości
  • wykluczenie funkcji start-stop
  • radio z kolorowym ekranem dotykowym min. 6 głośników

Odpowiedź:

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. informuje, iż: rozważył zwiększenie możliwości dostawy pojazdu i obniżenie parametrów technicznych przy równoczesnym uzyskaniu najlepszej oferty cenowej w zakresie poniższych parametrów technicznych:

– długość min. 4820 mm

– szerokość min. 1810 mm

– silnik min. 146 KM

– fotel pasażera bez regulacji lędźwi i wysokości

– wykluczenie funkcji start-Stop

– Radio z kolorowym ekranem dotykowym min. 6 głośników

i wyraża zgodę na powyższą propozycję.

z dnia 23.06.2017 r.

Pytanie 1:

Prosimy o informację, jakie ryzyka będą obejmowały ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu dokonane przez Zamawiającego/Korzystającego? W jakim terminie zostaną zawarte umowy ubezpieczenia? Czy w polisach jako ubezpieczony będzie wskazany Wykonawca/Finansujący a jeżeli nie – czy Zamawiający dokona niezwłocznie na rzecz Wykonawcy/Finansującego cesji uprawnień z polis? Kiedy Finansujący/Wykonawca otrzyma kopie polis (pierwszej i kolejnych) wraz z potwierdzeniem opłacenia składki przez Zamawiającego/Korzystającego?

Opdowiedź:

Ubezpieczenie Przedmiotu Leasingu będzie obejmowało takie ryzyka jakie zaakceptuje Wykonawca. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte w dniu otrzymania protokołu. W polisie ubezpieczającym będzie Zamawiający a jako ubezpieczony zostanie wskazany Wykonawca.

Pytanie 2:

Prosimy o przesłanie warunków ubezpieczenia OC/AC/NNW.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada obecnie warunków ubezpieczenia OC/AC/NNW.

Pytanie 3:

Prosimy o informację, czy w przypadku niedostarczenia Finansującemu/Wykonawcy wyżej wymienionych polis i dowodów zapłaty, Finansujący będzie miał prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu i uiszczonymi składkami obciążyć Zamawiającego/Korzystającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4:

Prosimy o informację, czy poza ratami – Zamawiający zapłaci (zwróci Finansującemu) zapłacony podatek od środków transportu?

Odpowiedź:

Samochód osobowy typu combi nie podlega podatkowi od środków transportu i Zamawiający nie zwróci finansującemu takiego podatku.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że umowa leasingu jest zawarta na 36 miesięcy, natomiast okres leasingu wynosi 35 miesięcy i jest liczony od dnia protokólarnego przekazania przedmiotu leasingu Zamawiającemu do używania w ramach leasingu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że umowa leasingu jest zawarta na 36 miesięcy, natomiast okres leasingu wynosi 35 miesięcy. Zgodnie z pkt 30 ppkt 2) Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych począwszy od miesiąca następującego po odbiorze przedmiotu leasingu.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (np. brak zapłaty rat leasingowych, używanie przedmiotu leasingu niezgodnie z przeznaczeniem, itp…)–  Zamawiający/Korzystający zobowiązuje się do natychmiastowej zapłaty Finansującemu/Wykonawcy  wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie Finansujący/Wykonawca uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza takiej interpretacji SIWZ oraz informuje, iż kwestie w tym zakresie rozstrzyga pkt. 36 zał. Nr 5 do SIWZ.

Pytanie 7:

Prosimy Zamawiającego o zmianę pkt. 36 zał. nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na treść: „W razie rozwiązania umowy wobec zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 35 Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego za okres przypadający po dniu rozwiązania Umowy.

Odpowiedź:

„Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu leasingu w stanie nie gorszym, niż będący następstwem normalnego zużycia.” Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pkt. 36 zał. Nr 5 do SIWZ.

Pytanie 8:

Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy, także w przypadku wystąpienia innych okoliczność poza zmianą stawki podatku VAT, określonych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany zawartej umowy z innych przyczyn niż podane.

Pytanie 9:

Prosimy o informację, czy w świetle postanowienia pkt. 40 Zał. Nr 5 do SIWZ – Zamawiający dopuszcza brak zgody na zmianę umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany pkt. 40 w załączniku nr 5 do SIWZ

„40.  Uwzględnienie okoliczności przewidzianych w ust 39 pkt. 1-2 i 4-5, stanowiących podstawę zmiany umowy, jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem.”

Pytanie 10:

Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje swoją rezygnację z wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu i zapłacie wszystkich należności przysługujących Finansującemu zgodnie z zawartą umową, jeżeli tak – to w jakim terminie powiadomi Finansującego?

Opowiedź:

Zamawiający nie przewiduje rezygnacji z wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu leasingu i zapłacie wszystkich należności przysługujących Finansującemu zgodnie z zawartą umową.

Pytanie 11:

Prosimy Zamawiającego o zmianę pkt. 10 zał. nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na treść: „Wykonawca po otrzymaniu wynagrodzenia z tytułu wykupu przedmiotu leasingu przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni dokumenty, stwierdzające przeniesienie własności na Zamawiającego w tym fakturę zakupu oraz umowę sprzedaży, pod warunkiem zapłacenia przez Zamawiającego wszystkich należności wynikających z umowy leasingu.”

Opowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podanego rozszerzonego zapisu pkt 10 w zał. Nr 5.

Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie sam ponosił koszty mandatów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że będzie sam ponosił koszty mandatów.

Pytanie 13:

Prosimy o informację, czy jest możliwość złożenia oświadczeń o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia nie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, tylko dwóch odrębnych oświadczeń np. zgodnych z wzorami zamieszczonymi na stronie UZP, zważywszy na to, że wartość zamówienia jak wynika z ogłoszenia i SIWZ  – jest poniżej progów unijnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14:

Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt. XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ppkt. 1c: „Stała Rata leasingowa czystawyrażona w stosunku do wartości netto/brutto przedmiotu leasingu w PLN” – w szczególności wyjaśnienie pojęcia „czysta”. Czy przez stałą ratę leasingową czystą, Wykonawca ma rozumieć ratę stałą, niezmienną w okresie trwania umowy tj. ratę kapitałowo-odsetkową?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przez „czystą” ratę leasingową, Wykonawca ma rozumieć ratę stałą, niezmienną w okresie trwania umowy tj. ratę kapitałowo-odsetkową.

Pytanie 15:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza obliczanie rat leasingowych w oparciu o stawkę zmienną WIBOR 1M + stałą marżę Finansującego (marża niezmienna w czasie trwania umowy leasingu).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody ponieważ wymagamy w całym okresie leasingu stałych opłat i rat leasingowych.

Pytanie 16:

Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prosimy o potwierdzenie, że zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże finansującemu/wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przed podpisaniem umowy leasingu przekaże wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL.

z dnia 26.06.2017 r.
 
Pytanie nr 1 :
Czy zamawiający dopuści termin dostawy przedmiotu (pojazdu) w ciągu 90 dni od daty podpisania umowy?
Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuści inne rozwiązanie przyciemnionych szyb niż fabryczna?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

UWAGA!

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp przedłuża termin nadsyłania ofert do 7 lipca 2017 r.

 

Ogłoszenie nr 500001684-N-2017 z dnia 29-06-2017 r.

 

Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

 

Numer: 530233-N-2017
Data: 09/06/2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 63426944100000, ul. ul. Szyperska  14, 61754   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 6710 481, 6710 482, e-mail fundusz@fripww.pl, faks 616 710 610.
Adres strony internetowej (url):

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2017-06-30 godz. 14:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2017-07-07 godz. 14:00
Skip to content