Zamówienia publiczne 2017

Przetarg nieograniczony na dostawę 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE

By 17 maja 2017 kwiecień 7th, 2019 No Comments

Przetarg nieograniczony
na dostawę 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowany w
ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu:
Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ogłoszenie nr 511170-N-2017 z dnia 2017-05-17 r.

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania: Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.,
krajowy numer identyfikacyjny 63426944100000, ul. ul. Szyperska 14 , 61754 Poznań, woj.
wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 6710 481, 6710 482, e-mail fundusz@fripww.pl, faks
616 710 610.

Adres strony internetowej (URL): http://www.fripww.pl/

Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
S.A. z udziałami samorządowymi

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL): Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
http://www.fripww.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można
uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób:
pocztą tradycyjną bądź złożenie osobiście w siedzibie Zamawiającego

Adres:
FRIPWW S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę
2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowany w ramach
projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Numer referencyjny: FRIPWW-03/17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części: 2

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy: 2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 samochodów osobowych typu combi
zwanych także w dalszej części „przedmiotem zamówienia” z podziałem na 2 zadania:
ZADANIE NR 1 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI – zgodnie z
załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.1.

ZADANIE NR 2 – DOSTAWA SAMOCHODU
OSOBOWEGO TYPU COMBI – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.2. Szczegóły
opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 34111000-7

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu:Nie

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej: Tak

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki,
na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena oferty (C) 70
Wyposażenie dodatkowe (D) 10
Przebieg (P) 10
Termin dostawy (T) 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-05-30 , godzina: 14:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: ZADANIE NR 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:ZADANIE NR 1 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI –
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.1.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34111000-1,

Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30

data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena oferty (C) 70
Wyposażenie dodatkowe (D) 10
Przebieg (P) 10
Termin dostawy (T) 10

 

ODPOWIEDZI NA NADSYŁANE PYTANIA DO PRZETARGU

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wysokość samochodu 1470mm?

Tak

 

UWAGA!!!: zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym
na dostawę 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowanny w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE   
Ogłoszenie nr 88331 – 2017 z dnia 2017-05-25 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 511170-N-2017
Data: 17/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 63426944100000, ul. ul. Szyperska  14, 61754   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 6710 481, 6710 482, e-mail fundusz@fripww.pl, faks 616 710 610.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.1
W ogłoszeniu jest: Przetarg nieograniczony na dostawę 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
W ogłoszeniu powinno być: Przetarg nieograniczony na dostawy 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 samochodów osobowych typu combi zwanych także w dalszej części „przedmiotem zamówienia” z podziałem na 2 zadania: ZADANIE NR 1 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.1. ZADANIE NR 2 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.2. Szczegóły opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są dostawy 2 samochodów osobowych typu combi w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu zwanych także w dalszej części „przedmiotem leasingu” z podziałem na 2 zadania: ZADANIE NR 1 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.1. ZADANIE NR 2 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.2.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8
W ogłoszeniu jest: dniach:30
W ogłoszeniu powinno być: miesiącach: 36

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-05-30, godzina: 14:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-06-07, godzina: 14:00

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II
Punkt: II.5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dodatkowe kody CPV: 66114000-2
Skip to content