Zamówienia publiczne 2017

Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE

By 4 kwietnia 2017 kwiecień 7th, 2019 No Comments

Poznań: Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejtak

Nazwa projektu lub programu
Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., krajowy numer identyfikacyjny 63426944100000, ul. ul. Szyperska  14, 61754   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 6710 481, 6710 482, e-mail fundusz@fripww.pl, faks 616 710 610.
Adres strony internetowej (URL): www.fripww.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka akcyjna z udziałami samorządowymi
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie
www.fripww.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
www.fripww.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem  tak
fundusz@fripww.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób: w wersji papierowej podpisanej przez upoważnione osoby po stronie Wykonawcy
Adres: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Numer referencyjny: FRIPWW-01/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 samochodów osobowych typu combi w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu zwanych także w dalszej części „przedmiotem leasingu” z podziałem na 2 zadania: ZADANIE NR 1 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.1. ZADANIE NR 2 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.2.
II.5) Główny kod CPV: 66114000-2
Dodatkowe kody CPV:34110000-1II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:Okres w miesiącach: 36
II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  nie

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

– Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 – 2.2 do SIWZ, – Opis parametrów samochodów/u wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, – JEDZ, o którym mowa w rozdz. V SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, – Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ, – Istotne postanowienia umowy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ, – Opis przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ, – Parametry samochodu osobowego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ, – Protokół zdawczo-odbiorczy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak,
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
opłata wstępna w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena oferty 70
Wyposażenie dodatkowe 10
Przebieg 10
Termin dostawy 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) nie

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 18/04/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznanenie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Zadanie nr 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE NR 1 – DOSTAWA NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.1.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2, 34110000-1
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
Cena oferty 70
Wyposażenie dodatkowe 10
Przebieg 10
Termin dostawy 10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: Zadanie nr 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.2.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2, 34110000-1
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
Cena oferty 70
Wyposażenie dodatkowe 10
Przebieg 10
Termin dostawy 10

 

Pytania i odpowiedzi:

1)     Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z płatnościami to obowiązany będzie do zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana. Nie możemy się zgodzić na brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku nienależytej realizacji umowy przez klienta lub na jego wyraźny wniosek, ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia.

Zamawiający nie zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji.

2)     Proszę o potwierdzenie, że każdy z pojazdów może być objęty odrębną Umową leasingową. Ujęcie jej na jednej umowie nie jest możliwe ze względów systemowych.

Zamawiający potwierdza, że każdy z pojazdów może być odrębną Umową leasingową.

3)     Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Koszt ten może być doliczony do ogólnej wartości składanej oferty, Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem  i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający.

Zamawiający potwierdza, że poniesie koszt opłat za rejestrację w kwocie odpowiadającej rzeczywistym kosztom takich opłat poniesionym przez Wykonawcą. Koszt nie będzie brany pod uwagę jako składnik/element oferty.

4)     W pkt. 12 istotnych postanowień umowy  znalazł się zapis następujący zapis: Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na osobę trzecią. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy na następujący:
Zamawiający wyraża zgodę na:
– bezpośrednią spłatą należności wynikających z umowy na rachunek kredytodawcy Finansującego;
– przekazanie niespłaconej umowy (która powinna być zakończona) zewnętrznej firmie, która będzie dochodziła spłaty niespłaconych zobowiązań.

Uprzejmie informuję, że Wykonawca nie ma możliwości dochodzenia pewnych roszczeń samodzielnie od Korzystającego. Przy ich dochodzeniu posiłkuje się wiedzą i umiejętnościami innych profesjonalnych podmiotów. Ponadto zdarza się również cesja praw z umowy na bank udzielający kredytu Finansującemu. Taki scenariusz nie powoduje żadnych zmian w realizacji umowy dla Korzystającego poza zmianą rachunku bankowego na który zobowiązany jest uiszczać raty leasingowe. Proszę o akceptację wskazanych scenariuszy.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację pkt 12 załącznika nr 5 istotne postanowienia umowy.

5)     W pkt. 31.1 istotnych postanowień umowy Zamawiający wskazał, że opłata wstępna zostanie uiszczona od daty podpisania protokołu odbioru. Uprzejmie informuję, że wartość czynszu inicjalnego pomniejsza wartość udzielonego Zamawiającemu kredytu i powinna być uiszczony w terminie nie późniejszym jak 7 dni od daty zawarcia Umowy Leasingu. Proszę zatem o modyfikację ZO w tym zakresie i dopuszczenie płatności czynszu inicjalnego w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w zakresie pkt. 31.1. załącznika nr 5 istotne postanowienia umowy, który otrzymuje brzmienie:

          „31.1.         Strony ustalają, że rozliczenie rat leasingowych za dostarczony przedmiot umowy będzie następowało sukcesywnie w następujący sposób: opłata wstępna w wysokości 20% wartości przedmiotu leasingu płatna w terminie 7 dni od zawarcia umowy leasingu, 35 równych miesięcznych rat przez okres 35 miesięcy oraz wykup 2% wartości przedmiotu leasingu wraz z płatnością 35 raty.”

6)     Zamawiający wprowadził kary umowne za niewykonanie w sposób prawidłowy umowy, kolejno zastrzega sobie prawo (niezależnie od tego, że KC w zakresie leasingu takiego uprawnienia nie przewiduje) do jednostronnego wypowiedzenia umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia ewentualnych nieprawidłowości. KC nie przewiduje prawa do takiego zachowania. Zapisy o odstąpieniu od umowy ( a to jest coś innego niż wypowiedzenie umowy) określają szczegółowo możliwości takiego zachowania (art. 491 i art. 492 KC). Natomiast konsekwencją odstąpienia jest przyjęcie, że do umowy nie doszło, co w kontraście używania przedmiotu leasingu jest oczywiście nie do zaakceptowania. Prosimy o wykreślenie zapisów o możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w tym zakresie.

7)     W pkt. 31.2 istotnych postanowień umowy Zamawiający wskazał sposób regulowania zobowiązań.  Uprzejmie informuję, że raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca wpłaca je na podstawie harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy. Faktury VAT emitowane są systemowo na 21 przed terminem płatności raty leasingowej. Proszę o zapisu i zastąpienie go zapisem: Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego  integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w zakresie pkt. 31.2. załącznika nr 5 istotne postanowienia umowy, który otrzymuje brzmienie:
“31.2.Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze przedmiotu leasingu. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego  integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy.”

8)     Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie transakcji wekslem własnym in blanco?

Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie transakcji wekslem in blanco.

9)     Zamawiający przewidział Istotne Postanowienia umowy. Czy mogą być one włączone do obowiązującej u Wykonawcy Umowy leasingowej w formie aneksu? Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

Zamawiający dopuszcza włączenie Istotnych Postanowień Umowy w formie aneksu do umowy pod warunkiem jednoczesnego podpisania umowy i aneksu oraz w przypadku wskazania, iż w razie sprzeczności zapisów aneksu z treścią umowy, mają one pierwszeństwo.

10)     Czy Zamawiający wyraża zgodę na poniesienie opłat, jakie mogą pojawić się w trakcie trwania umowy, a związane są z czynnościami dodatkowymi wykonywanymi w związku z umową na prośbę Leasingobiorcy? Czynności te dotyczą np. wydania opinii o kliencie, aneksowania umowy, wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego. Inne opłaty dodatkowe mogą być nakładane na Leasingobiorcę z powodu nieprzestrzegania warunków umowy – są to opłaty za nieterminowe realizowanie płatności, za wznowienie umowy po jej karnym rozwiązaniu. Naliczenie jakiejkolwiek opłaty nie wyklucza możliwości anulowania jej na wniosek Leasingobiorcy.

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający natomiast nie wyklucza, że w przypadku otrzymania od Wykonawcy enumeratywnego zestawienia katalogu czynności za które leasingodawca zamierza pobierać dodatkowe opłaty, weźmie je pod uwagę.

 

Skip to content