Zamówienia publiczne 2013

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za 2013 r.

By 20 maja 2013 kwiecień 7th, 2019 No Comments

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolska SA zaprasza do
złożenia oferty na przeprowadzenie badań:

  1. W zakresie poziomu zobowiązań pozabilansowych z tytułu udzielonych poręczeń oraz generowanego z tego tytułu dla spółki ryzyka, które może potencjalnie obciążyć wynik i kapitały Spółki, a także sposobu tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową i adekwatności ich wysokości do poziomu ryzyka za od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. i od. 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.
  2. W zakresie zbadania rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok przez biegłego rewidenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości.
  3. W zakresie określonym w punkcie 1 i 2 na 2 kolejne lata, tj. 2014 – 2015.

 

W przypadku pytań dotyczących planowanego badania sprawozdania finansowego prosimy kontaktować się z Panią Hanną Kundo – Głównym Księgowym Funduszu, tel. 061 671 04 81, faks 061 671 06 10.

Podstawowe informacje o działalności Funduszu znajdują się na naszej stronie internetowej www.fripww.pl.

W ofercie prosimy o podanie w szczególności następujących danych i informacji:

–        cena usługi badania sprawozdania finansowego w zakresie punktu 1 i 2 oraz 3,

–        pisma referencyjne z innych firm potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu badań sprawozdań finansowych – oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

–        Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu uprawniającego do prowadzenia badania sprawozdania finansowego.

Ofertę prosimy przesłać w terminie do dnia 24 września 2013 roku na adres:
1) drogą mailową – fundusz@fripww.pl, agataswitalska@fripww.pl
2) pocztą tradycyjną – Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Skip to content