Zamówienia publiczne 2013

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli biurowych w ramach zmiany wyposażenia stanowisk pracy personelu realizującego inicjatywę JEREMIE oraz Działu Księgowości

By 11 marca 2013 kwiecień 7th, 2019 No Comments

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

1. Dostawę i montaż mebli biurowych w ramach zmiany wyposażenia stanowisk pracy personelu realizującego inicjatywę JEREMIE oraz Działu Księgowości.

2. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007-2013 w ramach inicjatywy JEREMIE.

3.Zamówienie zostanie udzielone w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożeniem wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności. Nie stosuje się Ustawy Zamówień Publicznych do zamówień poniżej progu 14.000 EUR.

I. Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż mebli biurowych typu MDD – Ergonomic Master.

1. Biurko kątowe typu BR10 – 1 SZT. – wymiary 160/80x120x60 lewe, prostokątne z wycięciem półkolistym. W przypadku gdy okaże się, że dane biurko nie mogłoby być zamontowane ze względu na wymiary, zastrzegamy możliwość zmiany na biurko o wymiarach min. 160/60x120x60 lewe. Kolor: cocoa; stelaże: srebrne.

2. Kontener wysoki KD64 -1 SZT.- 4 szuflady z zamkiem centralnym i systemem cichego domykania wyposażone w nakładkę piórnikową – wymiary 43x60x74h; kolor frontów i blatów: cocoa; korpusy kontenerów – Aluminium Satinato

3. Szafa aktowa wysoka z zamkiem A5104 – 5 SZT.- wymiary 80x43x183h; kolor frontów 3 szaf: cocoa; 2 szaf: orzech nizinny; korpusy szaf: Aluminium Satinato – zawierająca 4 półki, tworzące 5 przestrzeni na ustawienie dużych segregatorów.

4. Kątownik montażowy do biurka E32 – 1 SZT.

II.Oferty częściowe, wariantowe:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty wariantowej ze względu na zastrzeżoną przez Fundusz zmianę biurek w przypadku braku mozliwości zamontowania mebli w większych wymiarach.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

 

III. Przygotowanie oferty:

Wykonawca, który jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego dokładnie wypełniony formularz ofertowy. Każdy mebel powinien mieć wpisany dokładny wymiar, jaki proponuje oferent w celu sprawdzenia zgodności z zamówieniem.

 

IV. Wymagania:

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia. Realizacja zamówienia odbędzie się na podstawie zlecenia mailowego luba na formularzu przedstawionym przez wyłonionego Wykonawcę.

Ofertę cenową mogą złożyć firmy, które posiadają uprawnienia do świadczenia usług w zakresie dostawy mebli biurowych oraz ich montażu i przekażą do Zamawiającego poprawnie wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

V. Warunki wykonania zlecenia:

1. Odbiór zlecenia nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.

2. Zamówienie ma zostać dostarczone w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego.

3. Zadanie powinno spełniać wymogi jakościowe i ilościowe.

 

Wykonawca winien:

-dotrzymywać ustalonych zasad i terminów Zamówienia,

-współdziałać z Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Zamówienia.

 

VI. Miejsce i termin wykonania zamówienia:

Miejsce: siedziba Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, II piętro

Termin Dostarczenia zamówienia – 3 tygodnie od zlecenia.

VII. Ofertę można składać:

Prosimy o złożenie / przesłanie oferty do 12 sierpnia 2013 roku do godziny 12:00.

– osobiście w sekretariacie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA, z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE – JEREMIE

61-754 Poznań, ul. Szyperska 14, II p., klatka E

– przesłać faksem na numer (+48)61 6710 610,

– pocztą elektroniczną na adres: dagmara.suprun@fripww.pl

 

Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest p. Dagmara Suprun,

tel: 61 6710 487, e-mail: dagmara.suprun@fripww.pl

 

VIII. Kryteria wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty jest cena 100%. Ocenie podlega oferta przygotowana wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Oferty Wykonawców nie spełniające warunków niezbędnych do wykonania zamówienia podlegają odrzuceniu.

 

IX. Inne informacje:

Zamwiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Zmawiające zastrzega sobie mozliwość zmiany warunków lub odwołania zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie mozliwość prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.

Skip to content