Zamówienia publiczne 2013

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli biurowych w ramach zmiany wyposażenia stanowisk pracy personelu realizującego inicjatywę JEREMIE

By 10 lutego 2013 kwiecień 7th, 2019 No Comments

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

1. Dostawę i montaż mebli biurowych w ramach zmiany wyposażenia stanowisk pracy personelu realizującego inicjatywę JEREMIE.

2. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach inicjatywy JEREMIE.

3. Zamówienie zostanie udzielone w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożeniem wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności . Nie stosuje się Ustawy Zamówień Publicznych do zamówień poniżej progu 14. 000 EUR.

I. Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż mebli biurowych

1. Biurka kątowe- 2 szt.- wymiary min. 160/80x120x60 lewe i prawe, prostokątne z wycięciem półkolistym. W przypadku gdy okaże się, że dane biurka nie mogłoby być zamontowane ze względu na wymiary, zastrzegamy możliwość zmiany na biurka o min. 160/60x100x60 lewe i prawe. Kolor: orzech; Stalaże: srebrne

2. Biurka kątowe- 2 szt. – wymiary min. 160/60x100x60 lewe i prawe. Kolor: orzech; Stalaże: srebrne.

3. Panel tapicerowany do biurek-2 szt.-oddzielający stanowiska pracy- min. wymiary 160x4x36h

4. Kontener wysoki- 4 szuflady z zamkiem centralnym i systemem cichego domykania, wyposażone w nakładki piórnikowe- 4 szt.- wymiary min. 43x60x74h; Kolor frontów i blatów: orzech; korpusy kontenerów- Aluminium Satinato

5. Szafa aktowa wysoka z zamkiem- 5 szt.- wymiary min. 80x43x183h; Kolor frontów szaf: orzech; korpusy szaf: Aluminium Satinato- zawierająca 4 półki, tworzące 5 przestrzeni na ustawienie dużych segregatorów.

6. Kątowniki montażowe do biurek- 4 szt.

7. Dostawka w kształcie półkolistym z 1 nogą podtrzymującą- 1 szt. wymiar min. 120×60 łącząca 2 biurka o wymiarze 160/60x100x60

III. Oferty częściowe, wariantowe:

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej ze względu na zastrzeżona przez Fundusz zmianę biurek w przypadku braku możliwości zamontowania mebli i większych wymiarach.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

IV. Przygotowanie oferty:

Wykonawca, który jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego dokładnie wypełniony formularz ofertowy. Każdy mebel powinien mieć wpisany dokładny wymiar, jaki proponuje oferent w celu sprawdzenia zgodności z zamówieniem.

V. Wymagania:

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia. Realizacja zamówienia odbędzie się na podstawie zlecenie malowego lub na formularzu przedstawionym przez wyłonionego Wykonawcę. Ofertę cenową mogą złożyć firmy, które posiadają uprawnienia do świadczenia usług w zakresie dostawy mebli biurowych oraz ich montażu i przekażą do Zamawiającego poprawnie wypełniony formularz ofert wraz z oświadczeniem wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Warunki wykonania zlecenia:

1. Odbiór zlecenie nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.

2. Zamówienie ma zostać dostarczone w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego.

3. Zadanie powinno spełniać wymogi jakościowe i ilościowe.

Wykonawca winien:
• dotrzymywać ustalonych zasad i terminów Zamówienia,
• współdziałać z Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Zamówienia.

VII. Miejsce i termin wykonania zamówienia:

Miejsce: siedziba Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, II piętro

Termin dostarczenia zamówienia – 3 tygodnie od zlecenia.

VIII. Ofertę można składać:

Prosimy o złożenie/ przesłanie oferty do 11.06.2013r. do godziny 10:00.
– osobiście w sekretariacie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE- JEREMIE 61-754 Poznań, ul. Szyperska 14, IIp., klatka E
– przesłać faksem na numer: (+48) 61 6710 610,
– pocztą elektroniczną na adres: ludmila.luczak@fripww.pl

Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest p. Ludmiła Łuczak, tel.: 61 6710 487, kom. 728 820 289 , e-mail: ludmila.luczak@fripww.pl

IX. Kryteria wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty jest cena: 100%.
Ocenie podlega oferta przygotowana wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Oferty Wykonawców nie spełniające warunków niezbędnych do wykonania zamówienia podlegają odrzuceniu.

X. Inne informacje

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub odwołania zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.

Skip to content