Zamówienia publiczne 2020

Zapytanie ofertowe na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA o wartości poniżej 30 000 euro netto

By 8 stycznia 2020 styczeń 17th, 2020 No Comments

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Zamawiający – Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., poniżej przedstawia treść zapytań złożonych przez Wykonawców wraz z wyjaśnieniami do prowadzonego zapytania ofertowego na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych.

Pytanie nr 1

Czy do oferty ma być dodatkowo dołączona oferta leasingowa, ubezpieczeniowa oraz GAP który będzie integralną częścią leasingu a nie ubezpieczenia?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w złożonej ofercie Oferent powinien ująć ofertę leasingową, tj. dostawę wraz z finansowaniem samochodów osobowych zgodnie z treścią zapytania ofertowego i SOPZ. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego koszty ubezpieczenia OC, AC, NNW, Assistance na kraje Unii Europejskiej oraz ubezpieczenie od wartości utraty pojazdu GAP w trakcie trwania umowy ponoszone będą przez Zamawiającego, któremu będzie przysługiwać prawo wyboru ubezpieczyciela.

Pytanie nr 2

Czy  dopuszczają Państwo samochód o długości 4035 mm?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z SOPZ minimalna długość samochodu nie może być mniejsza 4300 mm, w związku z czym Zmawiający nie dopuszcza ofertowania i dostawy samochodu o innych parametrach.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 150 zł za Umowy o wartości przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł – dla umów w PLN, 75 zł za umowy o wartości przedmiotu leasingu do 20.000 zł – dla umów w PLN. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza możliwość ujęcia ww. w ofercie leasingowej.

Pytanie nr 4

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaty za rejestrację. Zamawiający będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę – Finansującego. Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem  i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że poniesie koszt opłaty za rejestrację.

Pytanie nr 5

Z uwagi na fakt iż, zapisy rozdziału 2, pkt. 3) ZO – równe raty – wykluczają się wzajemnie – zmienne oprocentowanie zwracamy się prośbą o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. oprocentowania zmiennego – część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stałego – stałe i niezmienne raty w trakcie trwania leasingu.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż okres finansowania wynosi 35 miesięcy (raty miesięczne) przy założeniu, że oprocentowanie rat będzie zmienne – w przypadku zmiany stawki WIBOR 3M.

Pytanie nr 6

Zamawiający oczekuje złożenia oferty w oparciu o WIBOR 3M. Czy możliwe jest kalkulowanie ofert w oparciu o WIBOR 1M?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje złożenia oferty w oparciu o WIBOR 3M.

Pytanie nr 7

Proszę o potwierdzenie, że każdy ze Sprzętów może być objęty odrębną Umową leasingową. Ujęcie na jednej umowie nie jest możliwe ze względów systemowych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza możliwość objęcia każdego z samochodów umową leasingową.

Skip to content