Zamówienia publiczne 2016

Zapytanie ofertowe na obsługę prawną Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

By 15 czerwca 2016 kwiecień 7th, 2019 No Comments

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego:

Pytanie z dn. 29.06.2016 r.

Jaka kwota została przeznaczona w budżecie jednostki na 2016 oraz 2017 r. na wskazane wyżej świadczenie, będące przedmiotem wskazanego zamówienia publicznego.

Odpowiedź:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi prawnej nie jest postępowaniem w ramach Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. Roczna kwota świadczenia usługi prawnej nie przekroczy progu 30 000 euro.

 

Pytanie z dn. 28.06.2016 r.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o następujące informacje:

1. proszę o udostępnienie projektu umowy na obsługę prawną,

2. proszę o informację na jaki okres czasu będzie zawarta umowa z ewentualnym Wykonawcą,

3. jakie Zamawiający przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą tj. w szczególności, czy wynagrodzenie miesięczne będzie płatne na podstawie faktury VAT, czy może Zamawiający dopuszcza również zatrudnienie Wykonawcy na podstawie umowy zlecenia świadczącego usługi w ramach działalności wykonywanej osobiście?

4. jak należy w ofercie określić wynagrodzenie Wykonawcy świadczącego usługę w ramach działalności gospodarczej :  brutto czy netto; a jak wykonującego usługę w ramach działalności wykonywanej osobiście?.

5. czy Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się innymi osobami przez Wykonawcę tj. innym radcami prawnymi lub adwokatami a jeśli tak, to w jakim zakresie? (np. w okresie planowanych urlopów).

6. czy do oferty można dołączyć CV szczegółowo obrazujące doświadczenie zawodowe i zdobyte wiedzę i umiejętności?

Odpowiedź:

ad. 1 Projekt umowy na obsługę prawną zostanie wspólnie wypracowany z wybranym oferentem.

ad. 2 Umowa zostanie zawarta na czas próbny a następnie na czas nieokreślony z 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia.

ad. 3 Oba rozwiązania są dopuszczalne.

ad. 4 Wynagrodzenie prosimy określić kwotą brutto.

ad. 5 Dopuszcza się w okresie urlopowym świadczenie usługi prawnej przez zastępcę. Zamawiającemu zależy jednak aby usługę świadczyły stale te same osoby, które będą kontynuować rozpoczęte tematy. Zbyt wiele pracowników rozpoczynających a nie kończących dane zagadnienie może wprowadzić zamęt i „rozmycie odpowiedzialności”.

ad. 6 Jak najbardziej można dołączyć do oferty szczegółowe CV, referencje itp., które ułatwią ocenę oferty według wyodrębnionego kryterium – doświadczenie.

 

 

Pytanie z dn. 23.06.2016 r.:
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy przedmiot umowy będzie wykonywany wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, ewentualnie w jakim wymiarze godzinowym. Uprzejmie proszę też o wyjaśnienie jaki jest szacunkowy wymiar łącznego zaangażowania godzinowego w miesiącu.

Odpowiedź:
1. Przedmiot umowy będzie wykonywany częściowo w siedzibie firmy (obsługa posiedzeń rady nadzorczej, Walne zgromadzenie, oraz podejmowanie spraw bieżących związanych z windykacji, szacunkowo 1 dzień tygodniowo).
2. Zamawiający nie jest w stanie określić szacunkowego zaangażowania godzinowego w miesiącu, zamawiający określił szacunkową ilość spraw, które powinny zostać poddane analizie prawnej.

 

Pytanie z dn. 22.06.2016 r.

Proszę o informację na temat:

–  średniej ilości godzin, jaką zajmuje obsługa prawna Spółki w danym miesiącu, w zakresie objętym zapytaniem,

– oraz ile spraw sądowych i windykacyjnych jest prowadzonych, i ma zostać przejętych, lub też jaki jest średni napływ nowych spraw sądowych i windykacyjnych w jednym miesiącu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma możliwości określić szacunkowego zaangażowania godzinowego w miesiącu oraz założyć ilości spraw na miesiąc, ponieważ związane jest to ze specyfiką prowadzonej działalności poręczeniowej Spółki.

Zamawiający określił szacunkową ilość spraw, które powinny zostać poddane analizie prawnej. (opis przedmiotu zamówienia poniżej)

Natomiast przedmiot umowy będzie wykonywany częściowo na miejscu, dotyczy to m.in.: obsługi posiedzeń Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia, oraz podejmowania spraw bieżących związanych obsługą bieżących transakcji kredytowych, leasingowych lub wadialnych, oraz obsługą windykacyjną. Szacunkowo 1 dzień tygodniowo w siedzibie spółki.

W zapytaniu ofertowym określiliśmy szacunkową ilość spraw, które powinny zostać poddane analizie prawnej, stosownie do ustawy z dn. 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.), co do których czekamy na przesłanie oferty cenowej, są to następujące czynności:

1. udzielanie porad i konsultacji prawnych,

2. sporządzanie opinii prawnych,

3. opiniowanie oraz opracowywanie projektów aktów prawnych,

4. reprezentowanie Funduszu przed sądami i organami administracji publicznej,

5. informowanie o zmianach przepisów prawnych i nowych aktach prawnych mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Funduszu,

6. obsługa prawna posiedzeń Zarządu w tym przygotowanie projektów Uchwał Zarządu,

7. obsługa prawna posiedzeń Rady Nadzorczej w tym przygotowanie projektów Uchwał Rady Nadzorczej oraz uzasadnień do projektów Uchwał,

8. udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej,

9. opiniowanie i analiza pod względem formalnym i prawnym dokumentów, związanych z udzielanymi poręczeniami w szczególności dokumentów dotyczących zabezpieczenia transakcji poręczeniowych, dokumentów statutowych przedsiębiorstw,

10. wydawanie opinii na temat poprawności złożonych dokumentów poręczeniowych,

11. prowadzenie spraw windykacyjnych w Funduszu, w szczególności sporządzanie analiz prawnych dotyczących spraw w windykacji,

12. koordynacja prowadzonych przez Fundusz działań wobec dłużników w porozumieniu z Kierownikiem Działu Windykacji i Sprawozdań,

13. koordynowanie obsługi prawnej Funduszu w przypadku świadczenia pomocy prawnej na rzecz Funduszu przez podmioty zewnętrzne.

 

 

PREZES ZARZĄDU
/-/ Krzysztof Leń

 

Informacja o rozstrzygnięciu:

Najkorzystniejszą ofertę złożyła Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Ostrowski, uzyskując 85 pkt z ceną netto 3300 zł.

Skip to content