Zamówienia publiczne 2018

Zapytanie ofertowe na realizację zadań związanych z wykonaniem zmian w systemie e-SOP

By 8 sierpnia 2018 kwiecień 8th, 2019 No Comments

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie FRIPWW SA, ul. Szyperska 14 61-754 Poznań  lub przesłać mailem na adres biuro@fripww.pl w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. do godziny 15.00 z dopiskiem: „Oferta na dokonanie zmian w ESOP”.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, faksem lub drogą mailową najpóźniej w dniu 31  sierpnia  2018 r.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.

Skip to content