Zamówienia publiczne 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYCENĘ 40 SZT. AKCJI SERII F i 20 SZT. AKCJI SERII C FUNDUSZU ROZWOJU I PROMOCJI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.

By 6 marca 2017 kwiecień 7th, 2019 No Comments

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYCENĘ 40 SZT. AKCJI SERII F i 20 SZT. AKCJI SERII C FUNDUSZU ROZWOJU I PROMOCJI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.

 I.       INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM:

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

Ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

NIP 778 13 97 561, REGON 634269441

 

 II.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Usługa polegająca na dokonaniu wyceny 40 szt. akcji serii akcji serii F i 20 szt. akcji serii C Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości nominalnej 3 000 000 zł

 

III.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na usługę polegającą na dokonaniu wyceny 60 szt. akcji serii spółki Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w formie pisemnej zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym metodologię wyceny akcji.

 

IV.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać listownie, pocztą elektroniczną (fundusz@fripww.pl ) lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego

S.A. przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań  lub przesłać mailem na adres fundusz@fripww.pl w terminie do dnia 10.03.2017 r. do godz. 16:00.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania (decyduje data wpływu oferty do spółki) nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi oferentami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w tym również unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

100% = 50 % cena (jednorazowe wynagrodzenie za usługę) + 40% termin wykonania usługi + 10% doświadczenie w zakresie wyceny akcji spółek akcyjnych

 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU

1)     Sprawy merytoryczne: Krzysztof Leń – Prezes Zarządu, e-mail: krzysztof.len@fripww.pl

2)     Sprawy formalne: Agata Świtalska-Krych – Dyrektor Biura, e-mail: agata.switalska@fripww.pl

/-/ PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Leń

 

Prosimy o złożenie oferty na załączonym formularzu do dnia 10.03.2017 r.

Formularz ofertowy

 

UWAGA!

Z uwagi na obowiązujące Bank Gospodarstwa Krajowego procedury, Bank dokonał procesu wyboru zewnętrznego doradcy do oszacowania wartości pakietu akcji Spółki posiadanaych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w związku z czym powyższe zapytanie ofertowe na wycenę 40 szt. akcji serii F i 20 szt. akcji serii C Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zostaje unieważnione.

Skip to content