Zamówienia publiczne 2012

Zapytanie ofertowe na wykonanie badania finansowego za 2012 r. w 2 etapach

By 20 kwietnia 2012 kwiecień 6th, 2019 No Comments

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolska SA zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badań:

1. W zakresie poziomu zobowiązań pozabilansowych z tytułu udzielonych poręczeń oraz generowanego z tego tytułu dla spółki ryzyka, które może potencjalnie obciążyć wynik i kapitały Spółki, a także sposobu tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową i adekwatności ich wysokości do poziomu ryzyka za od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. i od. 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r.

2. W zakresie zbadania rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok przez biegłego rewidenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości.

W przypadku pytań dotyczących planowanego badania sprawozdania finansowego prosimy kontaktować się z Panią Hanną Kundo – Głównym Księgowym Funduszu, tel. 061 671 04 81, faks 061 671 06 10.

Podstawowe informacje o działalności Funduszu znajdują się na naszej stronie internetowej www.fripww.pl.

W ofercie prosimy o podanie w szczególności następujących danych i informacji:

  • cena usługi badania sprawozdania finansowego w zakresie punktu 1 i 2,
  • pisma referencyjne z innych firm potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu badań sprawozdań finansowych – oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  • Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu uprawniającego do prowadzenia badania sprawozdania finansowego.

    Ofertę prosimy przesłać w terminie do dnia 10 września 2012 roku.

Skip to content