Zamówienia publiczne 2014

Zapytanie ofertowe na wykonanie internetowej aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o poręczenie kredytu/pożyczki wraz z automatyczną analizą danych w ramach Inicjatywy Jermie

By 7 stycznia 2014 kwiecień 7th, 2019 No Comments

Zapytanie ofertowe na wykonanie internetowej aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o poręczenie kredytu/pożyczki wraz z automatyczną analizą danych

 

Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie oraz wykonanie internetowej aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku
o poręczenie kredytu/pożyczki wraz z automatyczną analizą przesłanych danych.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie internetowej aplikacji obsługującej proces składania wniosków o poręczenie kredytu/pożyczki automatycznej analizy przesłanych danych.

 

Główne zadania aplikacji:

– możliwość złożenia elektronicznego wniosku o poręczenie kredytu/pożyczki przez wybranych, zarejestrowanych pracowników współpracujących z Funduszem instytucji finansujących,

– możliwość przesłania w/w informacji w postaci plików w formacie ustalonym przez Fundusz i instytucję finansującą formacie (m. in. PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX),
a następnie automatycznego wczytania ich zawartości przez system, umożliwiając dalszą edycję,

– pracownik instytucji finansującej ma mieć również możliwość wprowadzania danych za pomocą formularza zbudowanego w oparciu o zakładki, w szczególności: Dane o wnioskodawcy, Bilans (aktywa), Bilans (pasywa), Rachunek Zysków i Strat, Ocena jakościowa, Pytania otwarte, Załączniki,

– każda z zakładek będzie składać się z kilkunastu pól edycyjnych, pól wyboru jednokrotnego, bądź pól wyboru wielokrotnego uzupełnianych przez użytkownika,

– umożliwienie dodawania przez pracownika dodatkowych załączników do wniosku w dowolnym formacie z wykorzystaniem dodatkowej zakładki,

– umożliwienie administratorowi i wybranym użytkownikom systemu edycji oraz uzupełnienia zawartych w formularzu danych,

– weryfikacja danych analitycznych zgromadzonych w bazie danych,

– automatyczna analiza zgromadzonych danych

– utworzenie systemu przeglądania złożonych wniosków

– powiadomienia mailowe oraz sms o wybranych akcjach dla pracowników Instytucji Finansującej oraz pracowników Funduszu

– archiwizowanie wniosków, danych, wyników analiz, sporządzonych dokumentów oraz załączników,

 

Procesowy schemat działania systemu:

I Wprowadzanie danych przez pracowników instytucji finansującej

– panel logowania dla pracowników współpracujących instytucji finansujących

1. Wprowadzanie danych:

– wysłanie danych w postaci pliku wg ustalonego szablonu

– możliwość ręcznego wprowadzenia danych / edycji automatycznie wczytanych

– załączanie plików dodatkowych w dowolnym formacie

2. Przeglądanie złożonych wniosków:

– otrzymywanie informacji zwrotnej o stanie procedury realizacji wniosku
o poręczenie i warunkach decyzyjnych ustalonych przez Fundusz

II Analiza automatyczna

– opracowanie algorytmu procedury oceny ryzyka na podstawie dostarczonej metodologii

– automatyczne informowanie stron o wstępnej decyzji na postawie na przesłanych danych
w oparciu o w/w algorytm

– generowanie analizy w oparciu o następujące grupy wskaźników:

a) płynności finansowej

b) zadłużenia

c) rentowności

d) dynamiki

e) oraz innych zawartych w procedurze oceny ryzyka

 

Dodatkowe założenia:

Aplikacja powinna działać na serwerze internetowym Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., zawierającym następujące oprogramowanie:

– system operacyjny Linux,

– serwer WWW przynajmniej Apache 2.2,

– język skryptowy przynajmniej PHP 5.3,

– serwer bazy danych przynajmniej MySQL 5.1,

 

Aplikacja ponadto musi:

–          umożliwiać pracę z bezpieczną transmisją SSL,

–          być zgodna z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych,

–          umożliwiać współpracę i wymianę danych z obecnym systemem bazodanowym użytkowanym przez Fundusz (MySQL),

–          umożliwiać bezproblemową pracę za pomocą najnowszych (na dzień składania oferty) wersji popularnych przeglądarek internetowych, takich jak:

  • Internet Explorer,
  • Google Chrome,
  • Mozilla Firefox.

 

Wymagania stawiane oferentom:

–  do oferty musi zostać dołączone potwierdzenie doświadczenia osób, które będą wykonywały oprogramowanie, we wdrożeniu co najmniej jednego podobnego systemu dla instytucji finansowej udzielającej gwarancji lub poręczeń,

– oferent winien wykazać się udokumentowanym doświadczeniem we wdrażaniu systemów obarczonych ryzykiem związanym z przesyłaniem danych wrażliwych,

– w przypadku, gdy wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców, do oferty musi zostać załączony ich wykaz wraz z zakresem powierzonych im zadań,

– w przypadku rozszerzenia listy podwykonawców na etapie prac, na każdą zmianę musi zostać uzyskana zgoda zamawiającego.

 

Oferent po wykonaniu oprogramowania będzie zobowiązany do:

1.      Przekazania na Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. prawa do:

– bezterminowego użytkowania oprogramowania,

 2.      Przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej oprogramowania w oparciu o przedstawione założenia funkcjonalne z udziałem pracowników Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w łącznym wymiarze nie przekraczającym 40 roboczogodzin.

 3.      Wdrożenia, testowania oraz bieżących konsultacji zgodności oprogramowania ze specyfikacją zamówienia z pracownikami Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w siedzibie Funduszu w wymiarze 100 godzin roboczych.

 4.      Przeprowadzenia szkoleń powdrożeniowych dla wybranych przez Zamawiającego osób/instytucji w wymiarze 20 roboczogodzin w siedzibie Zamawiającego.

 5.      Przez okres 12 miesięcy od daty protokołu odbioru dokonywania poprawek i modyfikacji na życzenie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., w łącznym wymiarze nie przekraczającym 200 godzin roboczych.

 6.      Udzielenia gwarancji technicznej na okres 12 miesięcy od daty protokołu odbioru.

 7.      Przygotowania instrukcji obsługi dla użytkowania w formie papierowej.

8.      Zachowania poufności przekazanych mu danych tj. w szczególności w zakresie całościowej procedury analizy wniosku o poręczenie wraz z know-how Funduszu  oraz w zgodności z polskimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych na wszystkich etapach prac związanych z przedmiotowym oprogramowaniem.

 

Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie do niej powyższych zobowiązań,
w przeciwnym wypadku oferta będzie uważana za nieważną.

Ponadto oferent oprócz ceny musi podać szacowaną liczbę roboczogodzin, które będą wykorzystane do całościowych prac nad aplikacją, uwzględniających powyższe warunki zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w specyfikacji  na etapie prac i na etapie wdrożeniowym w zakresie 20% czasu pracy określonego przez zleceniobiorcę. Modyfikacja może dotyczyć rozszerzenia specyfikacji a tym samym zwiększenia czasu pracy.

 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. przy ul. Szperskiej 14, 61-754 Poznań  lub przesłać mailem na adres agata.switalska@fripww.pl w terminie do dnia 02.06.2014 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta na wykonanie aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o poręczenie kredytu lub pożyczki, obsługującej proces udzielania poręczeń kredytów lub pożyczek oraz generującej dokumentację związaną z udzieleniem poręczenia”.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi oferentami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w tym również odstąpienia od realizacji projektu.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU

1. Sprawy merytoryczne:

1)      Krzysztof Leń – Prezes Zarządu, e-mail: krzysztof.len@fripww.pl

2)      Aldona Poręba-Sokołowska – Kierownik Działu Analiz, e-mail: aldona.poreba@fripww.pl

2. Sprawy formalne – Agata Świtalska-Krych – Kierownik Działu Organizacyjnego, e-mail: agata.switalska@fripww.pl

Skip to content