Zamówienia publiczne 2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie Systemu do obsługi procesu udzielania poręczeń kredytów w ramach konsorcjum Funduszy Poręczeniowych

By 21 lipca 2017 kwiecień 7th, 2019 No Comments

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie Systemu do obsługi procesu udzielania poręczeń kredytów w ramach konsorcjum Funduszy Poręczeniowych

 

 

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

Fundusz Rozwoju i Promocji

Województwa Wielkopolskiego S.A.

Ul. Szyperska 14

61-754 Poznań

NIP: 778-13-97-561, REGON 634269441

 

2.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego:

a)     Wykonanie przedwdrożeniowych prac analitycznych budowy Systemu

b)    Zaprojektowanie oraz napisanie Systemu

c)     Wdrożenie Systemu

d)    Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi Systemu

e)     Rozwój systemu

Ponadto definicje, wymagania stawiane oferentom oraz szczegółowy opis zamówienia określa Specyfikacja stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

3.     WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:

a)     Wykonawca powinien dysponować zasobami ludzkimi, tj. programistami i analitykami kredytowymi, posiadającymi wiedzę dotyczącą analizy finansowej oraz rynku zamówień publicznych,

b)    Do oferty musi zostać dołączone potwierdzenie doświadczenia osób, które będą wykonywały oprogramowanie we wdrożeniu co najmniej dwóch podobnych systemów dla instytucji finansowych udzielających gwarancji lub poręczeń (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego),

c)     Wykonawca winien wykazać się udokumentowanym doświadczeniem we wdrażaniu systemów obarczonych ryzykiem związanym z przesyłaniem danych wrażliwych,

d)    W przypadku, gdy wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców, do oferty musi zostać załączony ich wykaz wraz z zakresem powierzonych im zadań,

e)     W przypadku rozszerzenia listy podwykonawców na etapie prac, na każdą zmianę musi zostać uzyskana zgoda zamawiającego.

 

4.     ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

1)  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie złożenia nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

2)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi Oferentami.

3)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

4)  Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

5)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji projektu.

 

5.     KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony w oparciu o kryterium:

100% = 60% cena + 40% termin realizacji przedmiotu zamówienia (dni robocze)

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę w ramach Zamówienia rozpatrywanego.

6.     TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: fundusz@fripww.pl, listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań w terminie do dnia 10.08.2017 r. do godz. 12:00. W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Skip to content