Zamówienia publiczne 2014

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 2 komputerów – stacjonarnych w ramach projektu unijnego Inicjatywa Jeremie

By 11 września 2014 kwiecień 7th, 2019 No Comments

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę 2 komputerów – stacjonarnych dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 14 000 euro

 1.      INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

Fundusz Rozwoju i Promocji

Województwa Wielkopolskiego SA

Ul. Szyperska 14

61-754 Poznań

NIP: 778-13-97-561, REGON 634269441

Zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę 2 komputerów – stacjonarnych dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w ramach realizowanego projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zgodnie z  szczegółowy opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest komputer stacjonarny oraz laptop spełniający parametry opisane w załączniku nr 1.

3.        TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 2 dni od podpisania umowy.

4.      PRZYGOTOWANIE OFERTY:

 1. Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia warunki: posiada uprawnienia do wykonywania działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Na sporządzonej ofercie powinien znajdować się podpis i pieczęć osoby upoważnionej.
 3. Wykonawca wraz z ofertą powinien przedstawić cenę netto oraz podatek Vat zakupu oraz dostawy przedmiotu zamówienia.
 4. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna uwzględniać i zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki oraz opłaty, a także ewentualne upusty cenowe. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia, koszty dostawy (załadunku, rozładunku, dostawy, itp.). Cena oferty musi zawierać ostateczną kwotę, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją wszystkich zadań opisanych w przedmiocie Zamówienia, niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Na podstawie tak sporządzonej oferty Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane
  z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 5. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
 6. Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
 7. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 8. Oferta musi zawierać dokładniewypełniony Formularz Ofertowy (cenowy) – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Kryterium oraz sposób oceny ofert:

 

Kryterium oceny ofert jest 100% cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę Zamówienia rozpatrywanego łącznie w ramach dwóch projektów.

 5.      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.09.2014 r. (piątek) do godziny 12:00.

 6.      OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

 1. Agata Świtalska-Krych, Kierownik Działu Organizacyjnego – tel. kom. 608 433 900, tel. 61 6710 481, e-mail: agata.switalska@fripww.plfundusz@fripww.pl
 2. Marianna Krzakiewicz, Asystent Działu Organizacyjnego – te. 61 6710 481, e-mail: biuro@fripww.pl

 

Ofertę można składać:

 • osobiście w sekretariacie w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wejście E, II piętro,
 • przesłać pocztą na adres: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
 • pocztą elektroniczną na adres: fundusz@fripww.plagata.switalska@fripww.pl
Skip to content