Zamówienia publiczne 2016

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 2 urządzeń wielofunkcyjnych A3 w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE

By 3 czerwca 2016 kwiecień 7th, 2019 No Comments

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę gadżetów reklamowych dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

 

 1.     INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

Fundusz Rozwoju i Promocji

Województwa Wielkopolskiego SA

Ul. Szyperska 14

61-754 Poznań

NIP: 778-13-97-561, REGON 634269441

Zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę gadżetów reklamowych z logotypami Inicjatywy Jeremie  dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w ramach realizowanego projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zgodnie z  szczegółowy opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są gadżety reklamowe z logotypami Inicjatywy Jeremie oraz informacją o projekcie opisane w załączniku nr 1.

3.       TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 2 dni od podpisania umowy.

4.     PRZYGOTOWANIE OFERTY:

1)   Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia warunki: posiada uprawnienia do wykonywania działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

2)   Na sporządzonej ofercie powinien znajdować się podpis i pieczęć osoby upoważnionej.

3)   Wykonawca wraz z ofertą powinien przedstawić cenę netto oraz podatek Vat zakupu oraz dostawy przedmiotu zamówienia.

4)   Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna uwzględniać i zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki oraz opłaty, a także ewentualne upusty cenowe. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia, koszty dostawy (załadunku, rozładunku, dostawy, itp.). Cena oferty musi zawierać ostateczną kwotę, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją wszystkich zadań opisanych w przedmiocie Zamówienia, niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Na podstawie tak sporządzonej oferty Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5)   Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

6)   Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

7)   Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

8)   Oferta musi zawierać dokładniewypełniony Formularz Ofertowy (cenowy) – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Kryterium oraz sposób oceny ofert:

 

Kryterium oceny ofert jest 70% cena, 30% jakość. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę w ramach Zamówienia rozpatrywanego.

 

Dopuszcza się składanie oddzielnych ofert na poszczególny asortyment Zamówienia oraz ofert wariantowych.

 5.     TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 czerwca 2016 r. do godziny 14:00.

 6.     OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

  1. Agata Świtalska-Krych, Dyrektor Biura – tel. kom. 608 433 900, tel. 61 6710 481, e-mail: agata.switalska@fripww.plfundusz@fripww.pl

 

Ofertę można składać:

  • osobiście w sekretariacie w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wejście E, II piętro,
  • przesłać pocztą na adres: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
  • pocztą elektroniczną na adres: fundusz@fripww.plagata.switalska@fripww.pl.

7. POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARCUS S.A. z siedzibą: ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa.

Skip to content