Zamówienia publiczne 2016

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę gadżetów reklamowych dla FRIPWW S.A. w ramach Inicjatywy JEREMIE

By 10 czerwca 2016 kwiecień 7th, 2019 No Comments

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę gadżetów reklamowych dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

 

 1.     INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

Fundusz Rozwoju i Promocji

Województwa Wielkopolskiego SA

Ul. Szyperska 14

61-754 Poznań

NIP: 778-13-97-561, REGON 634269441

 

Zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę gadżetów reklamowych z logotypami Inicjatywy Jeremie  dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w ramach realizowanego projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zgodnie z  szczegółowy opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są gadżety reklamowe z logotypami Inicjatywy Jeremie oraz informacją o projekcie opisane w załączniku nr 1.

3.       TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od podpisania umowy.

4.     PRZYGOTOWANIE OFERTY:

1)   Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia warunki: posiada uprawnienia do wykonywania działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

2)   Na sporządzonej ofercie powinien znajdować się podpis i pieczęć osoby upoważnionej.

3)   Wykonawca wraz z ofertą powinien przedstawić cenę netto oraz podatek Vat zakupu oraz dostawy przedmiotu zamówienia.

4)   Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna uwzględniać i zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki oraz opłaty, a także ewentualne upusty cenowe. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia, koszty dostawy (załadunku, rozładunku, dostawy, itp.). Cena oferty musi zawierać ostateczną kwotę, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją wszystkich zadań opisanych w przedmiocie Zamówienia, niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Na podstawie tak sporządzonej oferty Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5)   Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

6)   Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

7)   Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

8)   Oferta musi zawierać dokładniewypełniony Formularz Ofertowy (cenowy) – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kryterium oraz sposób oceny ofert:

 Kryterium oceny ofert jest 70% cena, 30% jakość. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę w ramach Zamówienia rozpatrywanego.

 Dopuszcza się składanie oddzielnych ofert na poszczególny asortyment Zamówienia oraz ofert wariantowych.

 5.     TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 czerwca 2016 r. do godziny 14:00.

 6.     OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

  1. Agata Świtalska-Krych, Dyrektor Biura – tel. kom. 608 433 900, tel. 61 6710 481, e-mail:agata.switalska@fripww.plfundusz@fripww.pl

Ofertę można składać:

  • osobiście w sekretariacie w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wejście E, II piętro,
  • przesłać pocztą na adres: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
  • pocztą elektroniczną na adres: fundusz@fripww.plagata.switalska@fripww.pl.

 

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego:

Pytania z dnia 16.06.2016 r.:

W nawiązaniu do zapytania na zakup i dostawę materiałów promocyjnych wnosimy o uszczegółowienie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie:

1. Pozycja 12 – Pendrive metalowy. Prosimy o doprecyzowanie pojemności pamięci. Jest to informacja niezbędna do wykonania rzetelnej oferty cenowej.

2. Pozycja 13 – Pendrive drewniany. Prosimy o doprecyzowanie pojemności pamięci. Jest to informacja niezbędna do wykonania rzetelnej oferty cenowej.

3. Pozycja 22 – Roll’up. Prosimy o doprecyzowanie wymiarów roll’upa. Brak wymiarów uniemożliwia wykonanie rzetelnej oferty cenowej.

Odpowiedź:

ad.1 pozycja 12 – prosimy o podanie alternatywnej wyceny dla pojemności 16 MB i powyżej – jeszcze nie wiemy co najbardziej będzie się nam opłacać.

ad. 2 pozycja 13 – jak wyżej

ad. 3 pozycja 22 – prosimy o podanie alternatywnych wymiarów roll’upów – do tej pory mieliśmy szer. 90 cm lub 100 cm a wysokość 210 cm i wyżej.

Nie możemy przesunąć terminu składania ofert.

Nie jest to przetarg ale zapytanie ofertowe i nie możemy przesunąć terminu z uwagi na okres urlopowy i brak osób decyzyjnych.

Pytania z dnia 14.06.2016 r.:

Bardzo proszę o informację na poniższe pytania dotyczące wykonanie i dostawę następujących gadżetów reklamowych w ramach projektu Inicjatywa Jeremie:

– poz.2 zestaw piśmienny czy to ma być tylko pióro kulkowe czy np. pióro z długopisem?

– poz.12 czy usb ma być całe metalowe czy może to być połączenie metalu z plastikiem? Jaka pojemność usb?

– poz. 13 jaka pojemność usb

Odpowiedź:

-poz. 2 zestaw piśmienny dotyczy tylko pióra kulkowego – pióro kulkowe z długopisem dotyczy poz. 1

-prosimy o USB całe metalowe – pojemność 16 MB lub większa – prosimy o podanie alternatywnych pojemności

– poz 13. – również pojemność 16 MB lub więcej – prosimy o alternatywne pojemności i wycenę.

Pytanie z dnia 13.06.2016 r.:

Proszę o informacje czy termin dostarczenia gadżetów to 2 dni od podpisania umowy?

Odpowiedź:

Termin może ulec zmianie w umowie. Umowę też możemy podpisać pod koniec realizacji zamówienia.

Skip to content