Poręczenia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

14 czerwca 2023 r. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę powierzenia i zarządzania środkami funduszu poręczeniowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. 

Dzięki przekazanym środkom Fundusz przygotował ofertę na wsparcie w formie poręczeń Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) z przeznaczeniem na wsparcie podmiotów nieposiadających środków na zabezpieczenie zobowiązań dłużnych wymaganych przez instytucje finansowe, jak również środków na pokrycie wadiów wymaganych w ramach prowadzonych postępowań przetargowych, w których PES mogłyby startować oraz zobowiązań z tytułu należytego wykonania umów oraz usunięcia wad i usterek w umowach, których stroną są PES. 

Celem instrumentu poręczeniowego jest zmniejszenie bariery dysponowania niewystarczającymi zabezpieczeniami przez PES, w tym przedsiębiorstwa społeczne, ubiegające się o finansowanie dłużne, zamówienia publiczne lub z sektora prywatnego. Finansowanie dłużne uzyskane z pomocą instrumentu powinno być dzięki temu łatwiej osiągalne dla PES od dostępnego na wolnym rynku.

Zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej do grona PES zaliczają się:

– spółdzielnie socjalne;

– warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej;

– centra integracji społecznej i klub integracji społecznej;

– spółdzielnie pracy, w tym spółdzielnie inwalidów, spółdzielnie niewidomych i spółdzielnie produkcji rolnej;

– organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych;

– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Kontakt

 

61 67 10 481 / 482
61 853 29 78

fundusz@fripww.pl
biuro@fripww.pl

Dokumenty do pobrania

Wniosek o umowę
Pobierz
Oświadczenie majątkowe
Pobierz
Upoważnienie KRD
Pobierz
Upoważnienie BIG InfoMonitor
Pobierz
Regulamin udzielania poręczeń
Pobierz
Szczegółowe warunki - PES
Pobierz
Instrukcja dotycząca sposobu ustalenia statusu przedsiębiorstwa
Pobierz

Wnioski o pojedyncze poręczenie

Oświadczenie o zgodności danych
Pobierz
Wniosek o udzielenie poręczenia wadium
Pobierz
Wniosek o udzielenie poręczenia NWU, UWiU, ZZ
Pobierz

Wniosek o poręczenie kredytu, pożyczki i leasingu

Wniosek o udzielenie poręczenia kredytu lub pożyczki
Pobierz

Masz pytania lub wątpliwości?

Chętnie doradzimy w podjęciu słusznej decyzji!