Zrealizowane projekty

W latach 2005 – 2009: Powiększenie kapitału Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA poprzez jego dokapitalizowanie” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 1.2.2. w ramach 2 umów:

1) Umowa z dnia 30 sierpnia 2005 roku, umowa nr WKP – 1/1.2.2/2/2005/3/24/u – Powiększenie kapitału Funduszu Rozwoju i Promocji województwa Wielkopolskiego SA poprzez jego dokapitalizowanie” o łącznej wartości projektu 12 500 000 zł, w tym dotacja PARP 10 000 000 zł,

2) Umowa dnia 16 marca 2006 roku, umowa nr WKP-1/1.2.2/3/2005/32/u „Powiększenie kapitału Funduszu Rozwoju i Promocji województwa Wielkopolskiego SA poprzez jego dokapitalizowanie”, o łącznej wartości projektu 6 250 000 zł, w tym dotacja PARP 5 000 000 zł,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała na konto Funduszu łącznie 15 mln zł, tym samym projekt został zakończony i rozliczony pozytywnie. W 2009 roku Fundusz został objęty kontrolą ostateczną przez Europejski Trybunał Obrachunkowy z siedzibą w Luksemburgu zakończoną pozytywną oceną.

W latach 2009 – 2012: Projekt JOSEFIN (JOint SmE Finance for INnovation, czyli Wspólne finansowanie MŚP na rzecz innowacji)– był to pilotażowy projekt realizowany w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013 Europejskiej Współpracy Terytorialnej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym trwał 36 miesięcy, rozpoczynając od stycznia 2009r. Głównym celem Projektu było ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnym i/lub międzynarodowym przedsiębiorcom z sektora MSP podejmujących wysokiego ryzyka działania innowacyjne i międzynarodowe poprzez udzielenie poręczenia kredytu lub udzielenie pożyczki na innowacje. Produktem JOSEFIN przeznaczonym dla MSP było zintegrowane narzędzie, które składało się z instrumentu finansowego (poręczenia, reporęczenia) wspieranego przez coaching, będący wartością dodaną poręczenia bądź reporęczenia. Ta dodatkowa usługa umożliwiała przedsiębiorcy w ramach innowacyjności i internacjonalizacji na lepszy rozwój, nawiązywanie współpracę z zagranicznym partnerem, pozyskiwanie wiedzy na temat możliwości rynkowych.

Więcej informacji na stronie

Fundusz od 2010 r. do końca III kwartału 2017 r. realizował wdrażanie inicjatywy JEREMIE w formie poręczeń kredytów i pożyczek oraz leasingów w ramach 8 projektów – umów operacyjnych, współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Realizowane projekty dedykowane były przedsiębiorcom z sektora MŚP z Wielkopolski, a ich łączna wartość – wyniosła 270 mln PLN. W trakcie ich realizacji Fundusz podpisał 1588 umów z przedsiębiorcami, na łączną kwotę poręczeń 358 752 005,82 PLN.

Umowa operacyjna Nr umowy operacyjnej Wartość umowy Wartość udzielonych poręczeń Liczba udzielonych poręczeń
JEREMIE I 1.1/2010/PFJWW/5/004 30 000 000 zł 41 418 330,00 zł 352
JEREMIE II 1.2/2011/FPJWW/2/056 30 000 000 zł 39 640 865,25 zł 137
JEREMIE III 1.3/2012/FPJWW/2/083 40 000 000 zł 52 696 875,00 zł 238
JEREMIE IV 1.4/2013/FPJWW/3/152 40 000 000 zł 53 036 597,80 zł 231
JEREMIE V 1.5/2014/FPJWW/3/174 40 000 000 zł 53 427 739,89 zł 200
JEREMIE VI 1.6/2015/FPJWW/4/247 30 000 000 zł 39 842 191,99 zł 151
JEREMIE VII (I) 1.7/2016/FPJWW/5/287 30 000 000 zł 40 174 976,81 zł 125
JEREMIE VII (II) 1.7/2016/FPJWW/8/328 30 000 000 zł 38 514 429,08 zł 154
270 000 000 zł 358 752 005,82 zł 1588

Obecnie, gdyż od 2018 roku realizujemy podobny projekt w ramach JEREMIE 2

Więcej informacji na stronie

Masz pytania lub wątpliwości?

Chętnie doradzimy w podjęciu słusznej decyzji!