Zrealizowane projekty

W latach 2005 – 2009: Powiększenie kapitału Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA poprzez jego dokapitalizowanie” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 1.2.2. w ramach 2 umów:

1) Umowa z dnia 30 sierpnia 2005 roku, umowa nr WKP – 1/1.2.2/2/2005/3/24/u – Powiększenie kapitału Funduszu Rozwoju i Promocji województwa Wielkopolskiego SA poprzez jego dokapitalizowanie” o łącznej wartości projektu 12 500 000 zł, w tym dotacja PARP 10 000 000 zł,

2) Umowa dnia 16 marca 2006 roku, umowa nr WKP-1/1.2.2/3/2005/32/u „Powiększenie kapitału Funduszu Rozwoju i Promocji województwa Wielkopolskiego SA poprzez jego dokapitalizowanie”, o łącznej wartości projektu 6 250 000 zł, w tym dotacja PARP 5 000 000 zł,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała na konto Funduszu łącznie 15 mln zł, tym samym projekt został zakończony i rozliczony pozytywnie. W 2009 roku Fundusz został objęty kontrolą ostateczną przez Europejski Trybunał Obrachunkowy z siedzibą w Luksemburgu zakończoną pozytywną oceną.

W latach 2009 – 2012: Projekt JOSEFIN (JOint SmE Finance for INnovation, czyli Wspólne finansowanie MŚP na rzecz innowacji)– był to pilotażowy projekt realizowany w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013 Europejskiej Współpracy Terytorialnej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym trwał 36 miesięcy, rozpoczynając od stycznia 2009r. Głównym celem Projektu było ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnym i/lub międzynarodowym przedsiębiorcom z sektora MSP podejmujących wysokiego ryzyka działania innowacyjne i międzynarodowe poprzez udzielenie poręczenia kredytu lub udzielenie pożyczki na innowacje. Produktem JOSEFIN przeznaczonym dla MSP było zintegrowane narzędzie, które składało się z instrumentu finansowego (poręczenia, reporęczenia) wspieranego przez coaching, będący wartością dodaną poręczenia bądź reporęczenia. Ta dodatkowa usługa umożliwiała przedsiębiorcy w ramach innowacyjności i internacjonalizacji na lepszy rozwój, nawiązywanie współpracę z zagranicznym partnerem, pozyskiwanie wiedzy na temat możliwości rynkowych.

Więcej informacji na stronie

Fundusz od 2010 r. do końca III kwartału 2017 r. realizował wdrażanie inicjatywy JEREMIE w formie poręczeń kredytów i pożyczek oraz leasingów w ramach 8 projektów – umów operacyjnych, współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Realizowane projekty dedykowane były przedsiębiorcom z sektora MŚP z Wielkopolski, a ich łączna wartość – wyniosła 270 mln PLN. W trakcie ich realizacji Fundusz podpisał 1588 umów z przedsiębiorcami, na łączną kwotę poręczeń 358 752 005,82 PLN.

Umowa operacyjna Nr umowy operacyjnej Wartość umowy Wartość udzielonych poręczeń Liczba udzielonych poręczeń
JEREMIE I 1.1/2010/PFJWW/5/004 30 000 000 zł 41 418 330,00 zł 352
JEREMIE II 1.2/2011/FPJWW/2/056 30 000 000 zł 39 640 865,25 zł 137
JEREMIE III 1.3/2012/FPJWW/2/083 40 000 000 zł 52 696 875,00 zł 238
JEREMIE IV 1.4/2013/FPJWW/3/152 40 000 000 zł 53 036 597,80 zł 231
JEREMIE V 1.5/2014/FPJWW/3/174 40 000 000 zł 53 427 739,89 zł 200
JEREMIE VI 1.6/2015/FPJWW/4/247 30 000 000 zł 39 842 191,99 zł 151
JEREMIE VII (I) 1.7/2016/FPJWW/5/287 30 000 000 zł 40 174 976,81 zł 125
JEREMIE VII (II) 1.7/2016/FPJWW/8/328 30 000 000 zł 38 514 429,08 zł 154
270 000 000 zł 358 752 005,82 zł 1588

Obecnie, gdyż od 2018 roku realizujemy podobny projekt w ramach JEREMIE 2

Więcej informacji na stronie

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA 30 marca 2018 r. i 11 września 2020 r. podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy, dwie Umowy Operacyjne, na podstawie których udziela Jednostkowe Poręczenia w ramach projektu Jeremie2. Projekt ten jest wdrażany w ramach Osi Priorytetowej 1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest kontynuacją realizowanej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 inicjatywy JEREMIE.

Wartość Umów:

– planowana wartość poręczeń: 58,8 mln zł

– wkład UE: 15 mln zł,

– wkład własny Pośrednika Finansowego: 2,6 mln zł

Celem Jeremie2 jest zwiększenie aktywności inwestycyjnej wielkopolskich przedsiębiorców, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku m.in. poprzez:

– wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,

– wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług,

– zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,

– finansowanie rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa,

– finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.

Program ma stymulować zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz wdrażanie przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach.

Jeremie2 to program realizowany ze środków Unii Europejskiej, oparty na odnawialnym mechanizmie finansowym. Oznacza to, że raz wydatkowane środki wracają i ponownie są inwestowane. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie kapitału na inwestycje większej liczby firm z sektora MŚP, które nie mają dostępu do produktów oferowanych przez banki komercyjne, bo np. działają zbyt krótko na rynku i nie posiadają jeszcze historii kredytowej, czy zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami – Karta Produktu Poręczenie

ZMIANY W MŚP ORAZ WZROST KWALIFIKACJI/KOMPETENCJI PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW Z SUBREGIONU PILSKIEGO

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 9 883 393,99 zł Całkowita wartość projektu wynosi: 11.627.522,35 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 9.883.393,99 zł

Więcej informacji na stronie

Projekt, który wspiera rozwój

Celem głównym od 01.01.2022r. do 30.11.2023r. jest aktywizacja zawodowa przez założenie z własnej inicjatywy pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnej z polityką gospodarczą regionu promującą rozwój przedsiębiorczości i miejsc pracy, przez 290 z grupy docelowej liczącej 325 osób, w tym osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego.

Więcej informacji na stronie

„Instrument Finansowy Reporęczenie”

Dnia 20 grudnia 2019 r. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA podpisał Umowę Pośrednika I stopnia Instrument Finansowy Reporęczenie nr 2/2019/REPO/III z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o.

Cel projektu

Zapewnienie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania z województwa wielkopolskiego co przyczyni się do trwałego rozwoju regionu.

 

Projekt realizowany jest ze środków powierzonych Zamawiającemu przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na mocy postanowień Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 numer umowy DRG-8/2017 z dnia 17.03.2017 r. ze zmianami zawartej pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. a Województwem Wielkopolskim.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami – Karta Produktu

Realizowana wartość umowy:

62 500 000,00 zł

„Instrument Finansowy Reporęczenie”

Dnia 20 grudnia 2019 r. Konsorcjum Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA oraz Finansowanie i Doradztwo sp. z o.o. podpisało Umowę Pośrednika I stopnia Instrument Finansowy Reporęczenie nr 3/2019/REPO/IV z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o.

Cel projektu

Zapewnienie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania z województwa wielkopolskiego co przyczyni się do trwałego rozwoju regionu.

Projekt realizowany jest ze środków powierzonych Zamawiającemu przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na mocy postanowień Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 numer umowy DRG-8/2017 z dnia 17.03.2017 r. ze zmianami zawartej pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. a Województwem Wielkopolskim.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami – Karta Produktu

Realizowana wartość umowy:

46 875 000,00 zł

„Instrument Finansowy Reporęczenie, wspierający MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19”

Dnia 31 lipca 2020 r. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA podpisał Umowę Pośrednika I stopnia Instrument Finansowy Reporęczenie nr 1/2020/REPOINT z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o.

Cel projektu

Zapewnienie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa wielkopolskiego negatywnie dotkniętymi skutkami epidemii COVID-19

Projekt realizowany jest ze środków powierzonych Zamawiającemu przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na mocy postanowień Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 numer umowy DRG-8/2017 z dnia 17.03.2017 r. ze zmianami zawartej pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. a Województwem Wielkopolskim.

Realizowana wartość umowy:

125 000 000,00 zł

Masz pytania lub wątpliwości?

Chętnie doradzimy w podjęciu słusznej decyzji!