Zamówienia publiczne 2013

FRIPWW-01/14 przetarg nieograniczony na leasing finansowy zwrotny 2 samochodów osobowych marki Skoda Rapid Ambition oraz Skoda Octavia Elegance rok produkcji 2013

By 7 grudnia 2013 kwiecień 7th, 2019 No Comments

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na leasing  finansowy zwrotny 2 samochodów osobowych marki Skoda Rapid Ambition oraz Skoda Octavia Elegance rok produkcji 2013 realizowanego w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Zapytania odnośnie przetargu:

Zapytanie 1

W dokumentacji jest nieścisłość – w SIWZ – wartość końcowa płatna w dacie ostatniej raty, w formularzu ofertowym, wartość końcowa płatna w miesiącu następnym po zapłaceniu raty 35. Prośba o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający zmienił zapis w formularzu ofertowym w pkt 7 ppkt e na: „Wartość końcowa płatna w dacie ostatniej raty”.

 

Zapytanie 2

W leasingu finansowym nie ma wartości końcowej wykupu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie stosownych zapisów.

Odpowiedź

Nie możemy wykreślić zapisów odnośnie wartości końcowej – wykupu, ponieważ z naszego rozeznania wynika, że nie które firmy leasingowe mają wartość wykupu w wysokości 0,1% stąd przedział 0 – 0,1%.

Zapytanie 3

Czy istotne zapisy umowy, powinny znaleść się w umowie leasingowej czy też umowie sprzedaży?

Odpowiedź

Istotne zapisy umowy należy zawrzeć w umowie leasingowej.

Zapytania z dnia 27.03.2014 r.

 

Zapytanie 1

 Czy Zamawiający dopuszcza na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikającej z umowy leasingu wystawienie przez Zamawiającego weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową?

 

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikającej z umowy leasingu wystawienie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

Zapytanie 2.

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wstępna rata leasingowa (w wysokości 45%) była płatna w dniu podpisania umowy, a pierwsza rata płatna w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury i podpisania protokołu odbioru, a każda następna do pierwszego dnia miesiąca? Przedmiotowa kwestia wynika z ograniczeń technicznych Wykonawcy, a dla Zamawiającego ma neutralny rezultat.

 

Odpowiedź.

Wstępna rata leasingowa może być zapłacona przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego oraz po wystawieniu faktury przez Wykonawcę. Faktura może zostać wystawiona przez Wykonawcę najpóźniej do 7 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Okres spłat rat leasingowych wynosi 35 miesięcy licząc od następnego miesiąca po dacie odbioru przedmiotu leasingu. Zamawiający dopuszcza, aby raty płatne były w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury.

 

Zapytanie 3

Proszę o wyrażenie zgody na naliczanie odsetek od nieopłaconych terminowo rat w wysokości przewidzianej w art. 359 par. 2 (1) KC.

 

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie odsetekod nieopłaconych terminowo rat w wysokości przewidzianej w art. 359 par. 2 (1) KC.

 

Zapytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza opłatę za przeniesienie własności w wysokości 1 (słownie: jeden) złoty wartości przedmiotu leasingu lub innej akceptowanej przez Zamawiającego? Powyższe wynika z interpretacji podatkowych posiadanych przez Wykonawcę, że przeniesienie własności środka trwałego musi mieć charakter odpłatny.

 

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza opłatę za przeniesienie własności w zaproponowany sposób.

 

Zapytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza jednorazowe rozliczenie kosztów rejestracji?

 

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza jednorazowe rozliczenie kosztów rejestracji.

 

Zapytanie 6

Proszę o informację dotyczącą daty pierwszej rejestracji/daty zakupu przedmiotowych pojazdów, aktualny przebieg?

 

Odpowiedź

Pierwsza data dotycząca rejestracji Skody Octavii Elegance to 12.04.2013, a aktualny przebieg wynosi 31 603 km.

Pierwsza data dotycząca rejestracji Skody Rapid Ambition to 19.04.2013, a aktualny przebieg wynosi 11 897 km.

 

Zapytanie 8

Czy oprocentowanie ma być stałe w czasie trwania umowy?

 

Odpowiedź

Oprocentowanie może być stałe, ale dopuszczamy również oprocentowanie oparte o stawke WIBOR + marża (stała).

 

Zapytanie 9

Proszę o oświadczenie Zamawiającego, że przedmiotowe pojazdy są wyłacznie jego własnością i nie są na nich ustanowione prawa na rzecz osób trzecich np. zastaw, czy przewłaszczenie.

 

Odpowiedź

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w pkt XXII.9. SIWZ.

 

Zapytania z 31.03.2014 r.

 

Zapytanie 1

Czy ubezpieczenie ma być doliczone do oferty Wykonawcy, czy to kryterium nie jest oceniane przez Zamawiającego? W razie odpowiedzi twierdzącej, proszę o doprecyzowanie sposobu płatności ubezpieczenia (jednorazowo co roku, czy w ratach).

Odpowiedź

Wartość ubezpieczenia powinna zostać przedstawiona oddzielnie, poza ratami kapitałowymi i powinna obejmować cały okres trwania umowy leasingu. Należy ją jednak wskazać w formularzu ofertowym. Ubezpieczenie nie jest przedmiotem oceny przez Zamawiającego. Sposób płatności – co roku.

Zapytanie 2

Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie zapisu ppkt. 14 SIWZ – Proszę o uzupełnienie, że podpis/podpisy pod protokołem odbioru umieszczają także przedstawiciele Zamawiającego potwierdzając kompletność i zgodność z SIWZ dostawy.

Odpowiedź

Protokół zdawczo-odbiorczy ze swej natury musi być podpisany przez zdającego (w tym wypadku Zamawiającego) i odbierającego (w tym wypadku Wykonawcę), więc brak jest podstaw do zmiany zapisu.

Zapytanie 3

Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie zapisu SIWZ w ppkt. 17.  „Niniejszej umowy nie można wypowiedzieć, chyba że zachodzić będą przesłanki wypowiedzenia określone w ogólnie obowiązujących przepisach prawa lub w razie zaistnienia warunków opisanych w niniejszej umowie leasingu.”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzoną zmianę.

Zapytanie 4

Wykonawca zwraca się o dopreczowanie zapisu w Ppkt. 6 SIWZ „Podatek VAT naliczony od odsetek i od kapitału płatny przy pierwszej racie – po podpisaniu umowy leasingu.”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzoną zmianę.

Skip to content