Zamówienia publiczne 2017

Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE – znak postępowania: FRIPWW-02/17

By 19 kwietnia 2017 kwiecień 7th, 2019 No Comments

Poznań: „Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” znak postępowania: FRIPWW-02/17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak
Nazwa projektu lub programu
projekt Inicjatywa JEREMIE współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., krajowy numer identyfikacyjny 63426944100000, ul. ul. Szyperska  14, 61754   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 6710 481, 6710 482, e-mail fundusz@fripww.pl, faks 616 710 610.
Adres strony internetowej (URL): www.fripww.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka akcyjna udziałami samorządowymi
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak, www.fripww.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób: pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Szyperska 14, 61-754 Poznań
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 2 samochodów osobowych typu combi z podziałem na 2 zadania realizowany w ramach projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” znak postępowania: FRIPWW-02/17
Numer referencyjny: FRIPWW-02/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: dostawa 2 samochodów osobowych typu combi w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu zwanych także w dalszej części „przedmiotem leasingu” z podziałem na 2 zadania: ZADANIE NR 1 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.1. ZADANIE NR 2 – DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.2. Szczegóły opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ
II.5) Główny kod CPV: 66114000-2
Dodatkowe kody CPV:34110000-1
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik Nr 1 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: Załączniki: 2.2, 6 i 7 do SIWZ

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

tak,
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
opłata wstępna w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: tak
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena oferty 70
Wyposażenie dodatkowe 10
Przebieg 10
Termin dostawy 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) nie

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 08/05/2017, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Zadanie nr 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:DOSTAWA 1 NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.1.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2, 34110000-1
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
Cena oferty 70
Wyposażenie dodatkowe 10
Termin dostawy 10

6) INFORMACJE DODATKOWE: Kryterium Przebieg dotyczy tylko samochodu używanego

Część nr: 2    Nazwa: Zadanie nr 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:DOSTAWA 1 UZYWANEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU COMBI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ pkt. 2.2.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2, 34110000-1
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
Cena oferty 70
Wyposażenie dodatkowe 10
Przebieg 10
Termin dostawy 10

 

Pytania i odpowiedzi:

1)     Proszę o potwierdzenie, że każdy z pojazdów może być objęty odrębną Umową leasingową. Ujęcie jej na jednej umowie nie jest możliwe ze względów systemowych.

Zamawiający potwierdza, że każdy z pojazdów może być objęty odrębną Umową leasingową.

2)     Proszę o akceptację takiego sposobu kalkulacji oferty w taki sposób, by znalazła się w nim liczba 35 rat, czas trwania umowy 36 miesięcy. Uprzejmie informuję, że w l. operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 36 miesięcy Zamawiający uiści zatem 35 rat. Dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą.

1)          Zamawiający akceptuje przedstawiony sposób kalkulacji oraz zmienia pkt 41 na „Umowa wygasa z upływem 36 miesięcy od dnia wydania przedmiotu leasingu.

2)          Zamawiający jest obowiązany do zwrotu Wykonawcy przedmiotu leasingu z zastrzeżeniem postanowień dotyczących opcji wykupu.

3)     Zamawiający wskazał w Opisie przedmiotu zamówienia, że wraz z pojazdem powinien otrzymać kartę pojazdu oraz świadectwo homologacji. Uprzejmie informuję, że oryginał karty oraz świadectwa musi znajdować się u Wykonawcy (Finansującego), który jest właścicielem pojazdu. Zamawiający może otrzymać kopię karty pojazdu oraz wyciąg ze świadectwa. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania i modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Zamawiający akceptuje przekazanie kopii karty pojazdu oraz wyciągu ze świadectwa.

W załączniku Nr 6 do SIWZ pkt 3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

3. Wymagania ogólne:

1)   Pojazd z kompletem dokumentów do rejestracji lub przerejestrowania:

– dowód rejestracyjny

– karta pojazdu lub jej kopia

– świadectwo homologacji lub wyciąg ze świadectwa homologacji

– gwarancja

– instrukcja obsługi 

4)     W pkt. 12 istotnych postanowień umowy  znalazł się zapis następujący zapis: Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na osobę trzecią. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy na następujący:
Zamawiający wyraża zgodę na:
– bezpośrednią spłatą należności wynikających z umowy na rachunek kredytodawcy Finansującego;
– przekazanie niespłaconej umowy (która powinna być zakończona) zewnętrznej firmie, która będzie dochodziła spłaty niespłaconych zobowiązań.

Uprzejmie informuję, że Wykonawca nie ma możliwości dochodzenia pewnych roszczeń samodzielnie od Korzystającego. Przy ich dochodzeniu posiłkuje się wiedzą i umiejętnościami innych profesjonalnych podmiotów. Ponadto zdarza się również cesja praw z umowy na bank udzielający kredytu Finansującemu. Taki scenariusz nie powoduje żadnych zmian w realizacji umowy dla Korzystającego poza zmianą rachunku bankowego na który zobowiązany jest uiszczać raty leasingowe. Proszę o akceptację wskazanych scenariuszy.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

5)     Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów pkt.33 Istotnych postanowień.

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie pkt 33 Załącznika Nr 5 do SIWZ.

6)     Proszę o ostateczną informację na temat gwarancji jakiej oczekuje Zamawiający. W załączniku nr 6 (Opis przedmiotu zamówienia), pkt. nr 4 Zamawiający zapisał, iż wymaga min. 24 miesięcznej gwarancji na podzespoły mechaniczne (w przypadku nowego samochodu), natomiast w pkt. 24 Istotnych postanowień umowy Zamawiający zapisał, iż oczekuje gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne.  Proszę o dostosowanie wymagań.

Zamawiający oczekuje gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne. W załączniku Nr 6 (Opis przedmiotu zamówienia), w pkt nr 4 Zamawiający rozszerzył zapis mówiący o tym, iż wymaga min. 24 miesięcznej gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne.

Zamawiący usunął pkt 19 w rozdziale IX SIWZ:

poprawiona SIWZ

Zamawiący zmienił pkt 7 i 45 Załącznika Nr 5 do SIWZ:

poprawiony Załącznik Nr 5 – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

Pytania i odpowiedzi z 28.04.2017 r. – 02.05.2017 r.:

1) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że umowa leasingu będzie zawarta na okres 36 miesięcy, a nie 35 miesięcy i spłata nastąpi w 35 ratach leasingowych.

Zamawiający potwierdza, że umowa leasingu będzie zawarta na okres 36 miesięcy a nie 35 miesięcy i spłata nastąpi w 35 ratach leasingowych.

2) W związku z zapisem w ust. 1. Pkt. 9) OPZ – załącznik nr 6 do SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się zgłosić przedmiot leasingu do ubezpieczenia w dniu podpisania protokołu odbioru, oraz że przedstawi dowód zawarcia ubezpieczenia na przedmiot leasingu  w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Zamawiający potwierdza, że zobowiązuje się zgłosić przedmiot leasingu do ubezpieczenia w dniu podpisania protokołu odbioru oraz że przedstawi dowód zawarcia ubezpieczenia na przedmiot leasingu  w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

3) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku niedotrzymania powyższego terminu Wykonawca będzie uprawniony do zawarcia ubezpieczenia na koszt Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody.

4) Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów Rozdziału IV, pkt. 2 SIWZ poprzez określenie terminu wykonania zamówienia/ dostawy na okres „do 30 dni od daty zawarcia umowy”.

Pozostawienie pierwotnej wersji ww. zapisów, określających sztywną datę realizacji zamówienia tj. do dnia 30 maja 2017r., jest bardzo ryzykowne zarówno dla Zamawiającego jak i dla Wykonawcy. Jeżeli bowiem procedura oceny oraz wyboru ofert ulegnie przedłużeniu i to niekoniecznie na czas powyżej 30 dni od daty otwarcia, może dojść do sytuacji, w której umowa będzie mogła zostać zawarta na kilka dni przed albo wręcz dopiero po 30 maja 2017r. W konsekwencji czego Zamawiający będzie zmuszony do unieważnienia postępowania, jako iż przedmiotu umowy nie da się zrealizować w terminie określonym w SIWZ. Wprowadzenie proponowanych zmian  usuwa wskazane niebezpieczeństwo i jednocześnie nie spowoduje  nadmiernego wydłużenia oczekiwania na dostawę przedmiotu zamówienia. Należy pamiętać, że ogłaszając postępowanie Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wszelkich okoliczności mogących opóźnić jego rozstrzygnięcie. Ponadto trudno oczekiwać, iż którykolwiek z Wykonawców zamówi pojazdy przed zawarciem umowy z Zamawiającym.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów Rozdziału IV, pkt. 2 SIWZ poprzez określenie terminu wykonania zamówienia/ dostawy na okres „do 30 dni od daty zawarcia umowy”.

5) Zamawiający w SIWZ wskazał, że postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy PZP z dnia 29.01.2004. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy PZP: „Wykonawca może złożyć jedną ofertę, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 zdanie drugie”. Zatem złoeżenie przez Wykonawców osobnych ofert na każde zadanie jest niezgodne z ustawą PZP. W związku z powyższym, prosimy o zmianę zapisu w Rozdziale IX pkt. 1 i 2 SIWZ w następujący sposób:„1. Wykonawca może złożyć w ninijeszym przetargu ofertę na jedno zadanie lub na wszystkie zadania.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zakresie każdego zadania należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie”.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w Rozdziale IX pkt. 1 i 2 SIWZ w następujący sposób:

„1. Wykonawca może złożyć w ninijeszym przetargu ofertę na jedno zadanie lub na wszystkie zadania.

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zakresie każdego zadania należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie”.

6) W rozdziale XII pkt. 1 ppkt. b) SIWZ Zamawiający wskazuje: „Ocena wyposażenia dodatkowego – D (Załącznik nr 2.4 formularza ofertowego)”. Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający nie załączył do SIWZ załącznika nr 2.4. Prosimy o wksazanie w ww. pkt. b) prawidłowego załącznika do formularza oferty, na bazie którego będą pobierane dane w ramach niniejszego kryterium bądź o udostępnienie/ przesłanie Wykonawcą załącznika nr 2.4.

Zamawiający zmienia zapis w SIWZ w rozdziale XII pkt. 1 ppkt b) SIWZ na „Ocena wyposażenia dodatkowego – D (Załącznik nr 2 formularza ofertowego)”

7) W rozdziale XII pkt. 1 ppkt. c) SIWZ Zamawiający wskazuje: „Wymogi dotyczące przebiegu P (Załącznik nr 2.5 formularza ofertowego)”. Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający nie załączył do SIWZ załącznika nr 2.5. Prosimy o wksazanie w ww. pkt. c) prawidłowego załącznika do formularza oferty, na bazie którego będą pobierane dane w ramach niniejszego kryterium bądź o udostępnienie/ przesłanie Wykonawcą załącznika nr 2.5.

Zamawiający zmienia zapis w SIWZ w rozdziale XII pkt. 1 ppkt c) SIWZ na „Wymogi dotyczące przebiegu P Ocena wyposażenia dodatkowego –(Załącznik nr 2 formularza ofertowego)”

8) W związku z faktem, iż Wykonawcy mogą składać oferty na wybrane zadania, prosimy Zamawiającego o wykreślenie sformułowania „Zadanie nr 1” z pierwszej części Formularza Ofertowego – załącznik nr 2 do SIWZ dotyczącej danych Wykonawcy. Pragniemy zauważyć, iż w dalszej części, formularz jest podzielony na zadania, natomiast w pierwszej części będą jedynie dane, które nie ulegną zmianie nie zależnie na ile Zadań będzie skłądana oferta.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. W załączniku nr 2 do SIWZ zostaje wykreślone sformułowanie „Zadanie nr 1” z pierwszej części załącznika.

9) Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w wierszu nr 5 Tabeli szczegółowej kalkulacji ceny dla Samochodu nr 1 – Formularza ofertowego – załącznik nr 2 do SIWZ, nadając mu brzmienie: „całkowity koszt leasingu operacyjnego (poz.2+poz.3+poz.4)”. Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający pominął w sumowaniu poz. 3 tabeli.

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W załączniku nr 2 do SIWZ zostanie zmieniony zapis w wierszu nr 5 Tabeli szczegółowej kalkulacji ceny dla Samochodu nr 1 – formularza ofertowego – załącznika nr 2 do SIWZ, nadając mu brzmienie „całkowity koszt leasingu peracyjnego (poz. 2+poz. 3+poz. 4)”.

10) W związku z faktem, iż Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert na wybrane zadania, zatem ceną oferty nie może być suma dwóch zadań, gdyż oferta może być złożona tylko na jedno zadanie. Prosimy zatem o wykreślenie z tabeli Formularza Cenowego – załącznik nr 2.1 do formularza ofertowego wiersza nr III „Razem cena oferty (suma I.5 i II.5)” oraz wiersza nr III.1 „cena samochodów osobowych (suma I.1 i II.1)”.

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

11) W nawiązaniu do powyższego pytania, prosimy Zamawiająego o modyfikację Formularza Cenowego – załącznik nr 2.1 do formularza ofertowego, tak aby wiersz III.2 był osobno przyporządkowany dlakażdego zadania tj.:

 

Rodzaj opłaty

Ilość

Cena jednostkowa netto [PLN]

Cena netto [PLN]

VAT 23% [PLN]

Cena brutto [PLN]

1

2

3

4

5 (3×4)

6

7 (5+6)

I

Zadanie nr 1

I.1

Wartość samochodu osobowego typu combi

1

 

 

 

 

I.2

Opłata wstępna                           (20% x wartość kol.5 z w.I.1)

1

I.3

Miesięczna rata leasingowa

35

I.4

Opłata końcowa
(2% x wartość kol.5 z w.I.1)

1

I. 5

 Razem (suma od I.2 do I.4)

x

x

I.6 Wartość kosztów obsługi leasingu (różnica I.5 i I.1)

X

X

 

 

 

II

Zadanie nr 2

II.1

Wartość samochodu osobowego typu combi

1

 

 

 

 

II.2

Opłata wstępna

(20% x wartość kol.5 z w.II.1)

1

II.3

Miesięczna rata leasingowa

35

II.4

Opłata końcowa

(2% x wartość kol.5 z w.II.1)

1

II. 5

Razem (suma od II.2 do II.4)

x

x

II.6

Wartość kosztów obsługi leasingu (różnica II.5 i II.1)

X

X

 

 

 

Zamawiący wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Zaproponowana tabela zostanie wprowadzona do załącznika nr 2.1.

12) Prosimy Zamawiającego o zmianę treści oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ na treść zgodną z art. 24 ust. 11 ustawy PZP nadając mu brzmienie:

„* nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu,

* należę do grupy kapitałowej wraz z Wykonawcą/Wykonawcami: ………………………. (nazwa Wykonawcy) którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

W tym przypadku załączam/my dowody, że powiązania ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia*.

*niepotrzebne skreślić”.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację załącznika nr 4 do SIWZ.

13) Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z pkt. 7 – Załącznik nr 5 do SIWZ sformułowania: „lub odpowiednio do siedziby Partnerów”. Zamawiający w SIWZ nie wskazywał, żadnego innego podmiotu do którego miałaby się odbyć dostawa i że inny podmiot niż Zamawiający będzie korzystał z przedmiotu leasingu. We wszystkich miejscach SIWZ jest wskazane miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego.

Zamawiający wprowadził już tą zmianę. Prosimy o zapoznawanie się na bieżąco z pytania i odpowiedziami na stronie www.fripww.pl.

14) W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o wskazanie podmiotów, do których miałaby się odbyć bezpośrednia dostawa oraz które będą korzystały z przedmiotu leasingu.

j.w.

15) Prosimy zamawiającego o wydłużenie terminu na uzupełnienie lub dostarczenie nowego samochodu, o którym mowa w pkt. 19 załącznika nr 5 do SIWZ do 14 dni.

Zamawiający nie wyraża zgody.

16) Prosimy Zamawiającego o zastąpienie słowa „opóźnienia”, określonego w pkt. 32 załącznika nr 5 do SIWZ słowem „zwłoki”.

Zamawiający nie wyraża zgody.

17) Prosimy Zamawiającego o zastąpienie słowa „zwłoki”, określonego w pkt. 36 załącznika nr 5 do SIWZ słowem „opóźnienia”.

Zamawiający nie wyraża zgody.

18) Czy Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w pkt. 36 załącznika nr 5 do SIWZ rozumie odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 owej ustawy stosuje się odpowiednio.

Zamawiający rozumie poprzez odsetki ustawowe odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

19) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że skrócenie okresu leasingu do 24 miesięcy może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę.

Zamawiający potwierdza, że skrócenie okresu leasingu do 24 miesięcy może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę.

20) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty? W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat.

Zamawiający nie wyraża zgody.

21) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że raty leasingowe będą płatne w terminie wskazanym w ust. 1. Pkt. 3) OPZ – załącznik nr 6 do SIWZ poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił odbiór przedmiotu zamówienia.

Zamawiający potwierdza interpretację Wykonawcy.

22) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że aktualizacja harmonogramu po dostawie wyłącznie w zakresie dat płatnościnie będzie wymagać aneksu do umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody.

23) Prosimy Zamawiającego o ustanowienie zabezpieczenia terminowej spłaty rat leasingowych w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Zamawiający nie wyraża zgody.

24) W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy leasingu. W przypadku odmiennej interpretacji, prosimy o wskazanie w jakim terminie zostanie przekazany weksel wraz z deklaracją wekslową.

Zamawiający nie wyraża zgody.

25) Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

26. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej następujących dokumentów:

a)       Bilansu, rachunku wyników za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT PRZETARGOWYCH:

Zamawiający z uwagi na istotne zmiany w SIWZ i załącznikach do SIWZ przedłuża termin składania ofert do 12.05.2017 r. do godz. 14:00

 

INFORMACJA O ZMIANIE ZAŁĄCZNIKA Nr 2.2.

Zamawiający w Załączniku Nr 2.2 do SIWZ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH SAMOCHODÓW TYPU COMBI  w wierszu Lp. 6 kolumny 3 Parametry oferowane przy określeniu wymagań pojemności skokowej silnika zastąpił jednostkę miary „dm3” jednostką miary „cm3”.

 

Skip to content