Zamówienia publiczne 2013

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tablic informacyjnych w ramach promocji projektu JEREMIE

By 7 marca 2013 kwiecień 7th, 2019 No Comments

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.  zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie i montaż, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tablic informacyjnych  w ramach promocji projektu : „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007-2013,  Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw” Działania 1.3 „Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości”

Zamówienie o szacunkowej wartości poniżej 14 000,00 EUR. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający:

FUNDUSZ ROZWOJU I PROMOCJI

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.

UL. SZYPERSKA 14

61-754 POZNAŃ
Tel.: 61 6710 487

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie 6 tablic informacyjnych, po ich formalnej akceptacji przez Zamawiającego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego- Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE, zgodnie z wytycznymi tj. „Księgą Identyfikacji Wizualnej inicjatywy JEREMIE-rozdział 5 Wytyczne Województwa Wielkopolskiego” (KIW) oraz „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji- wersja uzupełniona”(WIZ WRPO).

 

 1. 1.    Parametry tablicy informacyjnej:

Wykonania tablicy:

a)   Nadruk w kolorze, bezpośrednio na płycie PCV  z gwarancją trwałości nadruku i materiałów nośnych minimum 5 lat lub nadruk w kolorze, bezpośrednio na plexi z gwarancją trwałości nadruku i materiałów nośnych minimum 5 lat

b) Oprawa tablicy w metalową/aluminiową ramę

c) otwory umożliwiające przymocowanie do ściany budynku

d) Dostawa i zamontowanie tablicy w miejscu realizacji inwestycji – ściana w budynku przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu, II piętro FRIPWW S.A.

e) Wymiary tablicy: szerokość 250 cm, wysokość 200 cm

 

 1. 2.    Tablica informacyjna powinna zawierać następującą treść oraz logotypy graficzne zgodną z KIW i WIZ WRPO:

NAGŁÓWEK-  który powinien zajmować 20% całej powierzchni tablicy

a)    logo Narodowej Strategii Spójności w formie logotypu programu regionalnego

b)    herb województwa wielkopolskiego z podpisem „WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE”;

c)     emblemat Unii Europejskiej z podpisem „UNIA EUROPEJSKA, EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO”

ŚRODEK TABLICY- 2 moduły, które powinny zajmować po 30% powierzchni tablicy

d)    napis „Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013″. (30% powierzchni tablicy)

 

e)    opis projektu tj. rodzaj i tytuł operacji, wartość całkowitą projektu oraz kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także nazwę beneficjenta. (Wzór oraz przykład tablicy informacyjnej zawierającej opis stosowanej czcionki i kolorów przedstawiono w załączniku nr 1 do WIZ WRPO) (30% powierzchni tablicy)

DÓŁ TABLICY- powinien zajmować 7% powierzchni tablicy

f)     hasło określone dla inicjatywy JEREMIE na „pomarańczowym tle” – „ Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski”

POWIERZCHNIA POMIĘDZY ŚRODKIEM TABLICY A DOŁEM TABLICY-13% powierzchni tablicy informacyjnej

g)    logo Beneficjenta

 

 1. 3.    Zakres zamówienia obejmuje:

– zaprojektowanie tablicy informacyjnej wg. powyższych zaleceń – zgodnie z wytycznymi KIW i WIZ WRPO,

– wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej – po formalnej akceptacji przez Zamawiającego, uzyskującego akceptację Banku Gospodarstwa Krajowego,

– dostawa tablic informacyjnych do siedziby Zamawiającego,

– montaż tablic informacyjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Oferty częściowe, wariantowe:

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty wariantowej.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

Przygotowanie oferty:

Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał osobowy zdolny do wykonania zamówienia i jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego dokładnie wypełniony formularzofertowy, zawierający dane zgodne z Załącznikiem nr 1.  

 

Wymagania:

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, jak i koszt z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.

 

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie z dziedziny niezbędnej do wykonania zamówienia.

Oferta powinna być złożonym na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego

Warunki wykonania zlecenia:

 1. Odbiór zadania nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.
 2. Zamówienie ma zostać dostarczone w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego.

 

 1. Zadanie powinno spełniać wymogi jakościowe i ilościowe.

Wykonawca winien:

 • dotrzymywać ustalonych zasad i terminów Zamówienia,
 • współdziałać z Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Zamówienia.

 

 

 

 

Termin wykonania zamówienia:

Termin dostarczenia zamówienia – 15 lipca 2013r. Może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach, jak np. wydłużający się okres na akceptację projektu tablicy.

 

 

Ofertę można składać:

Najpóźniej do 01 lipca 2013r. do godziny 11.00

 • osobiście w sekretariacie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
  61-754 Poznań, ul. Szyperska 14, II p.,
 • przesłać faksem na numer: (+48) 61 6710 610,
 • pocztą elektroniczną na adres: marcin.nowak@fripww.pl

 

Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania są p. Marcin Nowak i p. Dagmara Suprun tel.: 61 6710 487, e-mail: marcin.nowak@fripww.pl;

Kryteria wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty jest cena: 100%.
Oferty Wykonawców nie spełniające warunków niezbędnych do wykonania zamówienia podlegają odrzuceniu, zarówno jak oferty w pełni niewypełnione.

 

Inne informacje

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub odwołania zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.

Skip to content