Zamówienia publiczne 2015

Zapytanie ofertowe na pomiar, wykonanie i montaż szyby z folią antywłamaniową w Biurze Obsługi Klienta FIDO realizującym Inicjatywę JEREMIE

By 13 maja 2014 kwiecień 7th, 2019 No Comments

Zamawiający:

FUNDUSZ ROZWOJU I PROMOCJI

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.

UL. SZYPERSKA 14

61-754 POZNAŃ

 

                                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.  zaprasza do złożenia oferty cenowej na pomiar, wykonanie i montaż szyby z folią antywłamaniową w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tj. w Biurze Obsługi Klienta FIDO mieszczącego się przy ulicy Wielkiej 11 w Poznaniu.

Zamówienie o szacunkowej wartości poniżej 30 000,00 EUR. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pomiar i wykonanie jednolitej szyby z folią antywłamaniową oraz jej dostawa i montaż w Biurze Obsługi Klienta FIDO, które mieści się przy ulicy Wielkiej 11 w Poznaniu.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

– koszt wykonania szyby o wymiarach wcześniej ustalonych przez Wykonawcę podczas wstępnych pomiarów oraz termin wykonania;

– koszt dostawy i montażu szyby w biurze FIDO – ul. Wielka 11, 61-774 Poznań.

Zamawiający zastrzega by Wykonawca przed wyceną zamówienia i złożeniem oferty dokonał wizji w terenie i zapoznał się z warunkami prowadzenia prac, architekturą budynku i otoczenia oraz osobiście dokonał dokładnych pomiarów.

Ogólne wymagania dotyczące prac:

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi normami.

 

Prowadzenie prac:

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości w miejscu wykonania prac oraz do wywozu powstałych nieczystości na koszt własny.

Gwarancja:

Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji jakości na wykonane prace, objęte przedmiotem zamówienia, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.

Przygotowanie oferty:

Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał osobowy zdolny do wykonania zamówienia i jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego dokładnie wypełniony formularzofertowy.

 

Wymagania:

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości. Ofertę mogą złożyć firmy, które posiadają uprawnienia do świadczenia usług szklarskich i przekażą do Zamawiającego poprawnie wypełniony formularz ofertowy.

 

Warunki wykonania zlecenia:

 1. Odbiór zadania nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.
 2. Zamówienie ma zostać wykonane w wyznaczonym terminie pod adresem podanym przez Zamawiającego.

 

 1. Wykonawca powinien:
 • dotrzymywać ustalonych zasad i terminów Zamówienia,
 • współdziałać z Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Zamówienia.

   

  Termin wykonania zamówienia:

  Termin wykonania zamówienia – 7 dni od podpisania umowy. Może ulec wydłużeniu tylko w uzasadnionych przypadkach.

   

  Ofertę można składać:

  Najpóźniej do 18 maja 2015r. do godziny 12:00

 • osobiście lub drogą pocztową na adres Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.  61-754 Poznań, ul. Szyperska 14, II p.  z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE – JEREMIE
 • pocztą elektroniczną na adres: dagmara.suprun@fripww.pl

   

  Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

  Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest

  Pani Dagmara Suprun tel: 606 566 990, e-mail: dagmara.suprun@fripww.pl;

  Kryteria wyboru oferty:

  Kryterium wyboru oferty jest cena: 90%, 10% termin wykonania.
  Oferty Wykonawców nie spełniające warunków niezbędnych do wykonania zamówienia podlegają odrzuceniu, zarówno jak oferty w pełni niewypełnione.

   

  Inne informacje

  Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków lub odwołania zamówienia.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.

Skip to content