Zamówienia publiczne 2016

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy ściennych, książkowych i biurkowych na 2017 rok w ramach Inicjatywy JEREMIE

By 10 czerwca 2016 kwiecień 7th, 2019 No Comments

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie i dostawę kalendarzy ściennych, książkowych i biurkowych dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

 

 1.     INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

Fundusz Rozwoju i Promocji

Województwa Wielkopolskiego SA

Ul. Szyperska 14

61-754 Poznań

NIP: 778-13-97-561, REGON 634269441

 

Zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę gadżetów reklamowych z logotypami Inicjatywy Jeremie  dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w ramach realizowanego projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zgodnie z  szczegółowy opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są kalendarze ściennie, książkowe i biurkowe z logotypami Inicjatywy Jeremie oraz informacją o projekcie opisane w załączniku nr 1.

3.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od podpisania umowy.

4.  PRZYGOTOWANIE OFERTY:

1)   Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia warunki: posiada uprawnienia do wykonywania działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

2)   Na sporządzonej ofercie powinien znajdować się podpis i pieczęć osoby upoważnionej.

3)   Wykonawca wraz z ofertą powinien przedstawić cenę netto oraz podatek Vat zakupu oraz dostawy przedmiotu zamówienia.

4)   Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna uwzględniać i zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki oraz opłaty, a także ewentualne upusty cenowe. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia, koszty dostawy (załadunku, rozładunku, dostawy, itp.). Cena oferty musi zawierać ostateczną kwotę, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją wszystkich zadań opisanych w przedmiocie Zamówienia, niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Na podstawie tak sporządzonej oferty Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5)   Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

6)   Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

7)   Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

8)   Oferta musi zawierać dokładniewypełniony Formularz Ofertowy (cenowy) – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kryterium oraz sposób oceny ofert:

Kryterium oceny ofert jest 70% cena, 30% jakość. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę w ramach Zamówienia rozpatrywanego.

Jakość zostanie oceniona na podstawie nadesłanych zdjęć przykładowych projektów.

Dopuszcza się składanie oddzielnych ofert na poszczególny asortyment Zamówienia oraz ofert wariantowych.

 5.     TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 17 czerwca 2016 r. do godziny 14:00.

 6.     OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

  1. Agata Świtalska-Krych, Dyrektor Biura – tel. kom. 608 433 900, tel. 61 6710 481, e-mail: agata.switalska@fripww.plfundusz@fripww.pl

Ofertę można składać:

  • osobiście w sekretariacie w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wejście E, II piętro,
  • przesłać pocztą na adres: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
  • pocztą elektroniczną na adres: fundusz@fripww.plagata.switalska@fripww.pl.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego:

Pytanie z dnia 15.06.2016 r.:

Czy przykładowe kalendarze mają być przesłane w wersji elektronicznej, czy w papierowej, referencje również przesłać?

Odpowiedź:

W związku z tym, iż kryterium oceny jest 70% cena i 30% jakość, celem ocenienia jakości prosimy o przesłanie przykładowych wcześniejszych prac w wersji elektronicznej. Referencje również mile widziane, ale nie są niezbędne.

Pytanie z dnia 15.06.2016 r.:

Proszę o informację dotyczącą nakładu kalendarzy biurkowych na spirali, gdyż brakuje jej w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Ilość kalendarzy biurkowych jest podana na formularzu ofertowym – 500 szt.

Skip to content