Zamówienia publiczne 2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę ulotek w ramach Inicjatywy JEREMIE dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

By 9 marca 2017 kwiecień 7th, 2019 No Comments

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie i dostawę ulotek w ramach Inicjatywy JEREMIE dla Funduszu Rozwoju
i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. o wartości poniżej 30 000 euro

 

1.      INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM:

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

Ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

NIP 778 13 97 561, REGON 634269441

 

Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostawę ulotek dla Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w ramach realizowanego projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 4000 szt. ulotek z logotypami FRIPWW S.A., FIDO, Inicjatywy JEREMIE oraz informacją o projekcie, zgodnie z poniższą specyfikacją:

1)      Papier: kreda 170g, połysk

2)      Format ulotki: 315 x 297 mm

3)      Format ulotki po złożeniu: 105 x 297 mm (składana w Z)

4)      Druk: dwustronny

5)      Kolor: 4/4 CMYK

W wycenie prosimy uwzględnić koszt ewentualnych przeróbek projektu (zgodnie z Załącznikiem nr 2) i dostawy do siedziby FRIPWW S.A.

 

3.      PRZYGOTOWANIE OFERTY:

1)      Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia warunki: posiada uprawnienia do wykonywania działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz znajduje się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

2)      Na sporządzonej ofercie powinien znajdować się podpis i pieczęć osoby upoważnionej.

3)      Wykonawca wraz z ofertą powinien przedstawić cenę netto oraz podatek VAT wykonania oraz dostawy przedmiotu zamówienia.

4)      Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna uwzględniać i zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki oraz opłaty, a także ewentualne upusty cenowe.
W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia, koszty dostawy (załadunku, rozładunku, dostawy, itp.). Cena oferty musi zawierać ostateczną kwotę, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją wszystkich zadań opisanych w przedmiocie zamówienia, niezbędne do jego wykonania
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Na podstawie tak sporządzonej oferty Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5)      Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

6)      Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

7)      Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

8)      Oferta musi zawierać dokładnie wypełniony Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

4.      KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

100% = 70% cena + 20% termin realizacji przedmiotu zamówienia (dni robocze) + 10% jakość.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę w ramach Zamówienia rozpatrywanego.

W celu ocenienia jakości Oferent powinien dołączyć do formularza ofertowego co najmniej 2 szt. referencji z ostatnich 3 lat.

 

5.      MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną (biuro@fripww.pl), listownie lub złożyć osobiście
(w zamkniętej kopercie) w siedzibie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań w terminie do dnia 16.03.2017 r. do godz. 12:00. W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

6.      OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

1)      Katarzyna Karaś, Mł. specjalista ds. administracyjno-projektowych,
tel. kom. 882  643 805, tel. (61) 6710 481, e-mail: biuro@fripww.pl;

2)      Aleksandra Sztadilów, Specjalista ds. administracyjnych,
tel. (61) 6710 481, e-mail: biuro@fripww.pl;

3)      Ewa Król, Specjalista ds. administracyjnych,
tel. (61) 6710 481, e-mail: biuro@fripww.pl;

Skip to content