Zamówienia publiczne 2014

Zapytanie ofertowe na wykonanie internetowej aplikacji wspomagającej obsługę procesu udzielenia poręczenia kredytu/pożyczki i generującej dokumentacje w ramach Inicjatywy Jeremie

By 10 stycznia 2014 kwiecień 7th, 2019 No Comments

Zapytanie ofertowe na wykonanie internetowej aplikacji wspomagającej obsługę procesu udzielenia poręczenia kredytu/pożyczki i generującej dokumentacje

 

Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie oraz wykonanie internetowej aplikacji wspomagającej procesy udzielenia poręczenia kredytu/ pożyczki i generującej dokumentację związaną z udzieleniem poręczenia.

Opis przedmiotu zamówienia:

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie internetowej aplikacji obsługującej proces udzielania poręczeń kredytów/pożyczek oraz generującej dokumentację związaną z udzieleniem poręczenia kredytu/ pożyczki i współpracującej z elektronicznym formularzem wniosku o udzielenie poręczenia kredytu/pożyczki.

 

Główne zadania aplikacji:

– utworzenie systemu zarządzania wniosków zgromadzonymi w bazie danych

– utworzenie karty wniosku, na której będą znajdowały się informacje wszystkie o brakach w dokumentacji, wnioski z analizy prawnej, notatki z rozmów telefonicznych itp.,

– udostępnianie formularza uzupełniania uwag i komentarzy Analityka (z systemem podpowiedzi),

– stworzenie kreatora zmiany statusów wniosku,

– wynik analizy musi zostać zapisany w formacie Microsoft Excel, oraz musi istnieć możliwość jego pobrania w formacie PDF i EXCEL na szablonach odpowiednich dla Funduszu,

– umożliwienie równoległego, lecz niezależnego procesowania wniosku przez pracowników Funduszu,

– umożliwienie pracy zespołowej z podziałem na role, w tym zatwierdzanie wniosku do decyzji Zarządu oraz możliwość edytowania dodatkowych pól wniosku w zależności od osoby edytującej,

– przydzielanie uprawnień do zarządzania wnioskami poszczególnym użytkownikom aplikacji,

– rejestracja wszystkich akcji wykonywanych przez użytkowników z uwzględnieniem czasu ich wykonywania, nazwy użytkownika oraz z możliwością podglądu dla poszczególnych użytkowników,

– pobieranie danych osobowych podmiotu aplikującego oraz zapisywanie ich z możliwością pobrania w formacie PDF i EXCEL,

– generowanie kart decyzji podjętych przez Zarząd w formacie PDF z możliwością późniejszego wydruku,

– przygotowywanie umów o udzielenie poręczenia, umów poręczenia, oświadczeń poręczyciela, weksli lub/i innych dokumentów – z możliwością późniejszej edycji,

– przygotowywanie umów o udzielenie poręczenia, umów poręczenia, oświadczeń poręczyciela, weksli lub/i innych dokumentów po edycji do druku,

– możliwość edycji szablonów dokumentów generowanych przez system,

– powiadomienia mailowe oraz sms o wybranej grupie zdarzeń do wybranej grupy użytkowników,

– archiwizowanie wniosków, danych, wyników analiz, sporządzonych dokumentów oraz załączników,

– przygotowywanie i przeglądanie faktur na podstawie danych wnioskodawcy wprowadzonych wcześniej do systemu oraz decyzji podjętych przez Zarząd wraz z możliwością późniejszego wydruku,

– opcjonalna możliwość współpracy z systemami płatności online.

 

Procesowy schemat działania systemu:

I Wprowadzanie danych przez pracowników instytucji finansującej

– panel logowania dla pracowników współpracujących instytucji finansujących

1. Przeglądanie złożonych wniosków:

– otrzymywanie informacji zwrotnej o stanie procedury realizacji wniosku
o poręczenie i warunkach decyzyjnych ustalonych przez Fundusz

II Obieg dokumentów w Funduszu

1. Poziom Administracja

– pobieranie dokumentacji powiązanej z wnioskiem

– przyjęcie wniosku do wstępnej weryfikacji formalno-prawnej

– weryfikacja i zatwierdzanie załączonych dokumentów

– przekazanie  wniosku do kolejnych etapów związanych z procedurą udzielenia poręczenia

 

III Analiza i opiniowanie wniosku

1. Poziom Analityk

– pobieranie dokumentacji powiązanej z wnioskiem

– formularz aplikacji poręczeniowej w postaci:

a) pól opisowych

b) pól wyboru

– formularz rekomendacji: pozytywna / negatywna / warunkowa

2. Poziom Prawnik

– pobieranie dokumentacji powiązanej z wnioskiem

– formularz opinii prawnej w postaci:

a) pól opisowych

b) pól wyboru

IV Decyzja Zarządu

1. Poziom Zarząd:

– pobieranie dokumentacji powiązanej z wnioskiem

– pobieranie opinii Analityka i Prawnika

– formularz decyzji

– możliwość zwrotu do ponownej analizy i opinii

– zatwierdzenie / zatwierdzenie warunkowe / odrzucenie wniosku

 

V Przygotowanie dokumentacji

1. Generowanie dokumentacji związanej z finalizacją procedury udzielenia poręczenia

a) umowa poręczenia (DOCX, PDF)

b) umowa o udzielenie poręczenia (DOCX, PDF)

c) porozumienie wekslowe (DOCX, PDF)

d) weksel (DOCX, PDF)

e) inne oświadczenia  (DOCX, PDF)

2. Funkcjonalności dla pracowników instytucji finansującej

a) pobranie wniosku o udzielenie poręczenia (PDF)

b) pobranie wygenerowanych dokumentów wyszczególnionych w punkcie VI.1

VI Rejestr udzielonych poręczeń

– raport przesłanych wniosków z wyszczególnieniem na przyjęte, odrzucone, rezygnacja klienta

– raport wniosków ze względu na aktualne statusy ich realizacji

– pozostałe raporty związane z procedurą udzielenia poręczeń

 

Dodatkowe założenia:

 

Aplikacja powinna działać na serwerze internetowym ŚRFP, zawierającym następujące oprogramowanie:

– system operacyjny Linux,

– serwer WWW przynajmniej Apache 2.2,

– język skryptowy przynajmniej PHP 5.3,

– serwer bazy danych przynajmniej MySQL 5.1,

 

Aplikacja ponadto musi:

–          umożliwiać pracę z bezpieczną transmisją SSL,

–          być zgodna z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych,

–          umożliwiać współpracę i wymianę danych z obecnym systemem bazodanowym użytkowanym przez Fundusz (MySQL),

–          umożliwiać bezproblemową pracę za pomocą najnowszych (na dzień składania oferty) wersji popularnych przeglądarek internetowych, takich jak:

  • Internet Explorer,
  • Google Chrome,
  • Mozilla Firefox.

 

Wymagania stawiane oferentom:

–  do oferty musi zostać dołączone potwierdzenie doświadczenia osób, które będą wykonywały oprogramowanie, we wdrożeniu co najmniej jednego podobnego systemu dla instytucji finansowej udzielającej gwarancji lub poręczeń,

– oferent winien wykazać się udokumentowanym doświadczeniem we wdrażaniu systemów obarczonych ryzykiem związanym z przesyłaniem danych wrażliwych,

– w przypadku, gdy wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców, do oferty musi zostać załączony ich wykaz wraz z zakresem powierzonych im zadań,

– w przypadku rozszerzenia listy podwykonawców na etapie prac, na każdą zmianę musi zostać uzyskana zgoda zamawiającego.

 

Oferent po wykonaniu oprogramowania będzie zobowiązany do:

1.      Przekazania na Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. prawa do:

– bezterminowego użytkowania oprogramowania,

 2.      Przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej oprogramowania w oparciu o przedstawione założenia funkcjonalne z udziałem pracowników Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w łącznym wymiarze nie przekraczającym 40 roboczogodzin.

 3.      Wdrożenia, testowania oraz bieżących konsultacji zgodności oprogramowania ze specyfikacją zamówienia z pracownikami Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w siedzibie Funduszu w wymiarze 100 godzin roboczych.

 4.      Przeprowadzenia szkoleń powdrożeniowych dla wybranych przez Zamawiającego osób/instytucji w wymiarze 20 roboczogodzin w siedzibie Zamawiającego.

 5.      Przez okres 12 miesięcy od daty protokołu odbioru dokonywania poprawek i modyfikacji na życzenie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., w łącznym wymiarze nie przekraczającym 200 godzin roboczych.

 6.      Udzielenia gwarancji technicznej na okres 12 miesięcy od daty protokołu odbioru.

 7.      Przygotowania instrukcji obsługi dla użytkowania w formie papierowej.

8.      Zachowania poufności przekazanych mu danych tj. w szczególności w zakresie całościowej procedury analizy wniosku o poręczenie wraz z know-how Funduszu  oraz w zgodności z polskimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych na wszystkich etapach prac związanych z przedmiotowym oprogramowaniem.

 

Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie do niej powyższych zobowiązań,
w przeciwnym wypadku oferta będzie uważana za nieważną.

Ponadto oferent oprócz ceny musi podać szacowaną liczbę roboczogodzin, które będą wykorzystane do całościowych prac nad aplikacją, uwzględniających powyższe warunki zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w specyfikacji  na etapie prac i na etapie wdrożeniowym w zakresie 20% czasu pracy określonego przez zleceniobiorcę. Modyfikacja może dotyczyć rozszerzenia specyfikacji a tym samym zwiększenia czasu pracy.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań  lub przesłać mailem na adres agata.switalska@fripww.pl w terminie do dnia 02.06.2014 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta na wykonanie aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o poręczenie kredytu/pożyczki, obsługującej proces udzielania poręczeń kredytu/pożyczki oraz generującej dokumentację związaną z udzieleniem poręczenia”.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi oferentami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w tym również odstąpienia od realizacji projektu.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU

1. Sprawy merytoryczne:

1)         Krzysztof Leń – Prezes Zarządu, e-mail: krzysztof.len@fripww.pl

2)         Aldona Poręba-Sokołowska – Kierownik Działu Analiz, e-mail: aldona.poreba@fripww.pl

2. Sprawy formalne – Agata Świtalska-Krych – Kierownik Działu Organizacyjnego, e-mail: agata.switalska@fripww.pl

Skip to content